angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 37 zo dňa 1.4.2017

31. Marec 2017

Odvolacia komisia SFZ

Odvolacia komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2017 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu nasledovné uznesenie:

OK SFZ odvolanie Spartak Myjava, a.s., IČO: 466 99 82, so sídlom Hodžova 261/1, 907 01 Myjava podľa čl. 60 ods. 14 písm b.) Stanov SFZ zamieta.

Výber z odôvodnenia rozhodnutia:

Odvolacia komisia SFZ po posúdení právnych argumentov DK SFZ na jednej strane a Spartakom Myjava a. s. na druhej strane dáva do popredia potrebu zdôraznenia právnej sily prameňov práva, ktoré sú kladené a vzájomne komparované obidvomi účastníkmi konania. Slovenský futbalový zväz je ako občianske združenie súčasťou ústavnoprávneho systému Slovenskej republiky, ktorá je založená na princípe právneho štátu. Jeho základom je zvrchovanosť ústavy, ktorá znamená, že

  • ústava je z hľadiska právnej sily najvyšším prameňom práva,

  • všetky právne predpisy s nižším stupňom právnej sily nemôžu odporovať ústave, resp. ich obsah musí byť vykladaný ústavnokomforne.

Táto hierarchia právnych predpisov platí aj pre SFZ, kde Stanovy SFZ prijímané Konferenciou SFZ ako najvyšším zastupiteľským orgánom SFZ sú na úrovni ústavy, ďalšie právne predpisy vydávané Konferenciou SFZ sú na úrovni zákonov a právne predpisy, medzi ktoré patria aj pravidlá Súťažného poriadku futbalu prijímané Výkonným výborom SFZ možno porovnať s nariadeniami vlády, resp. na nižších úrovniach s vyhláškami ministerstiev.

Z uvedeného vyplýva, že na spor vzniknutý pri aplikácii právnych predpisov v SFZ platí, že na prvom mieste a s najvyššou právnou silou sa uplatňujú Stanovy SFZ.

Písomné odôvodnenie rozhodnutia (OK/4/2017) vypracuje: p. Svák do 7.4.2017

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

Licenčná komisia

Oznamuje, že licenčná dokumentácia klubov, zaslaná k 15.3.2017, bola po preverení kompletnosti odovzdaná odborníkom pre licenčné kritériá na preverovanie. Klubom, ktorých dokumentácia nebola kompletná, bola elektronickou poštou zaslaná požiadavka na jej doplnenie do 7.4.2017. Súčasne je dňa 3.4. je potrebné zaslať dokumentáciu k záväzkom po splatnosti, podľa článkov 58 – 60 licenčnej smernice.

Úsek mládeže a rozvoja SFZ

Upozorňujeme všetky futbalové kluby s licenciou mládeže SFZ ÚTM a Grassroots na povinnosť natáčania všetkých domácich súťažných stretnutí I. LSD U19, I. LSD U17 a I. LSŽ U15. Povinnosť natáčať domáce súťažné stretnutia I. LSŽ U15 platí pre celú jarnú časť súťažného ročníka 2016 / 2017. Obrazový záznam je FK povinný poslať na Úsek mládeže a rozvoja SFZ do 48 hodín po ukončení stretnutia na DVD. Požiadavky na kvalitu obrazového záznamu sú definované v Rozpise republikových súťaží 2016 / 2017 v článku “Súťaže mládeže”.

V prípade nedodania obrazových záznamov na ÚMaR SFZ, prípadne nevyhotovenia záznamu to bude považované za porušenie podmienok licenčného system mádeže SFZ a následne môže nasledovať finančný postih v podobe pozastavenia, prípadne krátenia finančných prostriedkov pridelených futbalovým klubom z prostriedkov na prípravu a rozvoj športovo – talentovanej mládeže. Zároveň žiadame všetky FK s licenciou mládež SFZ ÚTM a Grassroots o spätné dodanie DVD zo všetkých súťažných stretnutí I. LSD U19, I. LSD U17 a I. LSŽ U15 od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2016 / 2017 v prípade, ak tak ešte neurobili.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA - NČ o postup
23. kolo (1.k. NČ): Žilina B – Bardejov 1.4. o 14:00, Nitra – Lok. Košice 1.4. o 19:00
24. kolo (2.k. NČ): Lok. Košice – Žilina B 7.4. o 16:00
25. kolo (3.k NČ): Žilina B – VSS Košice 15.4. o 10:30, Šamorín – Lok. Košice 14.4. o 16:00, Nitra – Zvolen 15.4. o 19:00
26. kolo (4.k NČ): Lok. Košice – Sereď 21.4. o 16:30, Nitra – Spiš. N. Ves 22.4. o 19:00
28. kolo (6.k. NČ): Nitra – Bardejov 6.5. o 19:00
30. kolo (8.k. NČ): Nitra – VSS Košice 13.5. o 19:00

II. LIGA - NČ o zotrvanie, sk. Západ
25. kolo (3.k. NČ-Z): B. Bystrica – Trnava B 14.4. o 16:00
27. kolo (5.k. NČ-Z): Trnava B – Sv. Jur 29.4.o 16:30
28. kolo (6.k. NČ-Z): Slovan B – B. Bystrica 3.5. (Pasienky – zmena HP)
32. kolo (10.k. NČ-Z): Sv. Jur – Trnava B 28.5. o 17:00 (obrátenie poradia stretnutí)

U19
16.kolo: Košice – Trnava 25.3. (zmena HP: Barca)
17. kolo: Žilina – Bardejov 1.4. o 16:30
18. kolo: Slovan – Senica 9.4. o 11:00
19. kolo: Žilina – Dun.Streda 12.4. o 18:00
20. kolo: Slovan – Trnava 20.4. o 15:00, Trenčín – Michalovce 27.4. o 13:00

U17/U16
17. kolo: Prešov – Michalovce 1.4. (Prešov UT - zmena HP), Dun. Streda – Trnava 1.4.(UT D. Streda ,Viedenská ul. - zmena HP)
18. kolo: B. Bystrica – Bardejov 8.4. (zmena HP: UT Štiavničky), Senica – Nitra 9.4. (UT Senica – zmena HP), Trenčín – Slovan 8.4. o  11:00/13:15
19. kolo: Ružomberok – Trnava 6.5. o 11:00/13:15, Slovan – Senica 3.5. o 14:00/16:15
24. kolo: Bardejov – Slovan 30.5. o 10:00/12:15

U15/14
16. kolo: B. Bystrica –Pohronie (UT Štiavničky - zmena HP), Prešov – Vranov (UT Prešov – zmena HP)
17. kolo: Rim. Sobota – B. Bystrica 8.4. o 10:00/12:00, Michalovce - Sp. N. Ves 8.4. o 10:00/12:00
18. kolo: B. Bystrica - Zvolen 13.4. o 14:00/16:00 (UT Štiavničky - zmena HP), JUVENTUS Žilina - JUPIE 13.4. o 14:00/16:00, Snina - Prešov 13.4. o 14:00/16:00, Stropkov - Michalovce 13.4. o 14:00/16:00
20. kolo: Petržalka - Senica 10.5. o 14:00/16:00
24. kolo: Trnava – Levice 25.5. o 14:00/16:00
z dôvodu regen. prác na hlavnej HP odohrajú v mesiaci Apríl družstvá SLAVOJ Trebišov svoje domáce stretnutia v Trebišove na vedľajšej HP.

U13/12
16.kolo: Trebišov – Stropkov 31.3. o 14:00/15:30, Dun. Streda – Levice 2.4. (UT D. Streda, Viedenská ul. - zmena HP)
17.kolo: Spiš. N. Ves – Michalovce 6.4. o 14:00/15:30, B. Bystrica – Rim. Sobota 7.4. 16:30/18:00 (UT Štiavničky – zmena HP)
18.kolo: Dun. Streda – HN Prievidza 13.4. o 10:00/12:00, Pohronie – Ružomberok 12.4. o 14:00/16:00, Poprad – Spiš. N. Ves 13.4. o  14:00/15:30
z dôvodu regen. prác na hlavnej HP odohrajú v mesiaci apríl družstvá SLAVOJ Trebišov svoje domáce stretnutia v Trebišove na vedľajšej HP.

Informuje, že na svojom zasadnutí dňa 27.3.2017 schválila výsledky a konečné tabuľky základnej časti II. liga SFZ (dospelí muži) v skupine Západ a skupine Východ a odobrila žreb nadstavbových častí súťaže ( zverejnené na www.futbalnet.sk ). Určila termíny stretnutí baráže o zotrvanie v súťaži (3.6. a 10.6. 2017 s ÚHČ o 17:00 - žrebom určila, že domácim družstvom v prvom stretnutí baráže bude družstvo FK zo sk. Východ).

Informuje, že rozhodla o nariadení odohratia posledných dvoch kôl (základných, a taktiež aj nadstavbových častí) nasledovne uvedených súťaží v jednotnom ÚHČ stanovenom podľa Rozpisu RS: II. liga SFZ (dospelí muži) – Nedeľa ÚHČ, I. LD - U19/U17/U16 (dorastenci) a I. LŽ - U15/U14 (žiaci) – Sobota ÚHČ.

Informuje, že stanovila pre súťažný ročník 2017/2018 začiatok súťaže II. liga SFZ (dospelí muži) na 29.7.2017 a začiatok pohárovej súťaže na 22.-23.7.2017.


ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie žiadostí o striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jarnej časti jednotlivých súťaží žiačok, žiadosť je nutné podať výhradne cez ISSF. Pre súťaž žiačok BFZ v termíne do 1.4.2017, VsFZ do 2.4.2017 a SsFZ 13.4.2017.

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a I. liga juniorky
18. kolo: Michalovce – Myjava (Močarany – zmena HP, 3.6. o 13:00)

II. LIGA ženy, skupina A
13. kolo: Dun. Streda – Trnava B 1.4. o 15:00 (UT Dun. Streda - Viedenská cesta)

II. LIGA ženy, skupina B
11. kolo: Pov. Bystrica – Bánovce 1.4. o 12:00 (UT)
13. kolo: Lipt. Mikuláš – Ružomberok 15.4. o 11:00
15.kolo: Lipt. Mikuláš – Pov. Bystrica 6.5. o 11:00

II. LIGA ženy, skupina C
12. kolo: Poprad – Lučenec 4.6. o 11:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U668: Miloš Sekulić (MŠK Rimavská Sobota, II. Liga). Vylúčenie za HNS - kopnutie súpera nadmernou silou zozadu bez možnosti hrať s loptou podľa čl. 49/1b DP, DS – pozastavenie výkonu športu na4 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 27.03.2017.

U669: Tomáš Dráb (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19). Vylúčenie za HNS – sotenie do súpera nadmernou silou po skončení stretnutia na hracej ploche podľa čl. 49/1a DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49/2a DP, od 26.03.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U670: Alan Gelhorn Fialho (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. Liga) od 27.03.
U671: Matúš Rusnák (AS Trenčín, I. LSD - U19) od 26.03.
U672: Peter Vojtovič (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19) od 26.03.
U673: Vladislav Bragin ( MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19) od 26.03.
U674: Marek Kozel (FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSD - U19) od 26.03.
U675: Matej Palov (MFK Lokomotíva Zvolen, I. LSŽ - U15) od 26.03.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U676: Ján Nosko (FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. Liga) od 27.03.
U677:
Illya Cherednychenko (FC Spartak Trnava, II. liga) od 27.03.
U678: Richard Hulák ŠK Svätý Jur, II. Liga) od 27.03.
U679: Štefan Harvila (FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, II. Liga) od 20.03.
U680: Jakub Laczko (FK Haniska, II. Liga) od 27.03.
U681: Stanislav Morháč (MŠK Rimavská Sobota, II. Liga) od 27.03.
U682: Matej Vargic / 1166224 / (MŠK Rimavská Sobota, II. liga / - od 27.03.
U683: Miroslav Antal (FK Dukla Banská Bystrica, I. LSD – U19) od 26.03.
U684: János László (FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LMD – U 17) od 26.03.

U685: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 656 bez prijatia DS. Ukladá klubu podľa čl. 43/1,2g DP ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze, aby klub zabezpečil zákaz vstupu osôb – Nikolas Vojtik a Zsolt Zsombor Kalocsa na stretnutia FK DAC 1904 Dunajská Streda na 6 mesiacov, od 30.03.2017 do 30.09.2017.

U686: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 657 bez prijatia Disciplinárnej sankcie. DK ukladá klubu podľa čl. 43/1,2g DP ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze, aby klub zabezpečil zákaz vstupu osôb – Dávid Kollár, Lukáš Šulák a Martin Ďuriš na stretnutia FC Spartak Trnava na 6 mesiacov, od 30.03.2017 do 30.09.2017.

U687: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 658 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 24. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U688: FK Dukla Banská Bystrica (II. Liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 659 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) pred a počas stretnutia 21. kola II. ligy medzi FK Dukla Banská Bystrica – MFK Skalica podľa čl. 58/2b DP ukladá DS – odohratie stretnutia bez divákov na 2 súťažné stretnutia vo všetkých sektoroch okrem sektorov A, B, C, E (hlavná tribúna) podľa čl. 26/1,2 DP. DK zároveň podľa čl. 40/1,2 DP výkon DS podmienečne odkladá na skúšobnú dobu do 30.06. 2017.

U689: FC Nitra (II. Liga). S poukazom na U 540 berie podnet nazvaný ako „Návrh na pokračovanie disciplinárneho konania voči sprostredkovateľovi Didierovi Kanku“ podľa čl. 71/5b DP na vedomie bez prijatia ďalších opatrení.

U690: Berie na vedomie stanovisko ŠTK SFZ k neoprávnenému štartu hráča Samuela Bojnáka, (ŠK Slovan Bratislava futbal) v stretnutí 15. kola I. LMD - U17 medzi MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava futbal a pokračuje v šetrení veci. DK zároveň predvoláva p. Vladimíra Medveďa /vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ/ na svoje zasadnutie dňa 06.04.2017 o 15.30 v sídle SFZ.

U691: Alan Gelhorn Fialho. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (poškodenie dverí šatne hostí) počas stretnutia 22. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FC ŠTK 1914 Šamorín podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 05.04.2017.

U692: FC ŠTK 1914 Šamorín (II. Liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS hráča - Alan Gelhorn Fialho (poškodenie dverí šatne hostí ) počas stretnutia 22. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FC ŠTK 1914 Šamorín podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 05.04.2017. DK zároveň žiada klub o zaslanie spôsobu vysporiadania vzniknutej škody na majetku.

U693: MKF Skalica (II. Liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS hráča - Alan Gelhorn Fialho (poškodenie dverí šatne hostí ) počas stretnutia 22. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FC ŠTK 1914 Šamorín a zároveň DK žiada o vyčíslenie vzniknutej škody na majetku a spôsob jej vysporiadania.

U694: Norbert Juračka. Berie na vedomie stanovisko menovaného k HNS (vulgárne výroky voči R a AR) po stretnutí 22. kola II. ligy medzi FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Dukla Banská Bystrica. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí začína disciplinárne konanie voči menovanému podľa čl. 71/1,3a,b,d DP a podľa čl. 43/1 DP ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie až do rozhodnutia DK podľa čl. 19/1 a čl. 43/4 DP.

U695: Dušan Tóth. Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči R a AR) po stretnutí 22. kola II. ligy medzi FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 05.04.2017. Zároveň podľa čl. 43/1 DP ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie až do rozhodnutia DK podľa čl. 19/1 a čl. 43/4 DP.

U696: FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (II. Liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov hostí (vnesenie a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 22.kola II. ligy medzi FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 05.04.2017.

U697: FK Dukla Banská Bystrica (II. Liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS trénera a asistenta trénera (vulgárne výroky voči R a AR) a stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 22. kola II. ligy medzi FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Dukla Banská Bystrica podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 05.04.2017.

U698: Ivan Hladík. Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U 596 a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.

U699: Blažej Vaščák. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 637 a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.

U700: Adam Laurinec. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 645 a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.

U701: Andrea Herbríková. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 389 a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.

U702: Romana Halušková. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 390 a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.

U703: Mitchell Schet. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U 495a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2017.

U704: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 18. kola II. ligy medzi ŠK Odeva Lipany – MFK Lokomotíva Zvolen s priloženou fotodokumentáciou bez prijatia Disciplinárnej sankcie.


FUTSAL:

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U705: Dušan Dzibela (FC Spartak Trnava, 1.SLF – baráž). Vylúčenie za HNS – hrubá urážka R2 podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 25.03.2017.

Vylúčený po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

U706: Boris Juhás (FC Spartak Trnava, 1.SLF- baráž) od 25.03.2017.

U707: Ladislav Venžík (asistent trénera FC Spartak Trnava). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegate zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS menovaného (pohoršujúce gesto) počas stretnutia 3. kola baráže o 1. SLF medzi MFsK Nitra – FC Spartak Trnava podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov hráčskej lavičky na 2 s. s. podľa čl. 48/2a čl.16/1,2, čl. 19/1 a čl. 36/1c DP, od 25.03.2017.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 6.4.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie prípravného medzištátneho stretnutia
19.4. o 16:30 Slovensko 20 – Maďarsko 20: Očenáš, Hrmo, Hrčka D., Dohál, ihr.Zvolen

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 5.4. v Banskej Bystrici (atletická dráha štadióna FK Dukla, Štiavničky). Pozvaní asistenti rozhodcov (prezentácia o 12:00): Balko, Hrmo, Mókoš, Súkeníková, Štrbo, Vorel, Žákech a Šimko (projekt Šanca). Pozvaní rozhodcovia (prezentácia o 12:30): Chmura, Leško, Marhefka, Mastiš, A. Somoláni.

Oznamuje termín jarných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 1.5. o 10:00 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Lieskovský 23.3. - 5.4., Prešinský 1.4., 14.5., 21.5., Drobec 5.4., Fajčík 30.3. - 4.4., Chládek 13. - 18.4., Kozák 22 . -23.4.

Úsek DZ-PR SFZ

Ospravedlnenia: Slebodník 8.4., Richtárik od 27.3. k dispozícii KR, Špila 29. - 30.4.

Komisia delegátov SFZ

Ospravedlnenia: Labanc 1. – 2.4., Dadykin 13. – 18. 4.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Delegovanie na 5. kolo Prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/2018: 7.4.2017 o 20:00: v ŠH Štiavničky BB: MIBA Banská Bystrica - FC Spartak Trnava Futsal (Budáč P. st., Šlapka, Kubinec), v MŠH Nitra: MFsK Nitra - GRIZZLY Košice (Bohun, Budáč P. ml., Jablonický), o 20:30: v ŠH Mladosť BA: KPP Barabéri Bratislava -Futsal Klub Lučenec (Ježík, Botka, Krchňavý)
  • Zmena delegovania na 4. kolo Prelínacej súťažeo postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/2018: GRIZZLY Košice - MIBA Banská Bystrica (Botka za Polomského), FC Spartak Trnava Futsal - KPP Barabéri Bratislava (Bohun za Wojčíka)
  • Riešila nedostatky R v stretnutí 3. kola Prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/2018 MFsK Nitra – FC Spartak Trnava Futsal a za zistené nedostatky pozastavuje delegovanie R. Behančin na 2 stretnutia, T. Wojčík na 3 stretnutia

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na /www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.