angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 4 zo dňa 22. 7. 2017

21. Júl 2017

ODVOLACIA KOMISIA SFZ

Na svojom zasadnutí dňa 18. júla 2017 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Odvolanie Jaroslava Kostelníka proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ č. U899 z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) Stanov SFZ.

Konanie FK Mesta Tlmače o podnete na preskúmanie rozhodnutia DK ObFZ Levice z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) Stanov SFZ.

Konanie o odvolaní Ľubomíra Korijkova proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ č. U828  z a s t a v u j e,  podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) Stanov SFZ.

Konanie o podnete na preskúmanie TJ Iskra Holíč proti rozhodnutiu Odvolacej komisie Západoslovenského futbalového zväzu z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) Stanov SFZ.

Podnet na preskúmanie TJ Slovan Modrý Kameň z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) Stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že dňa 5. 8. 2017 v Snine, v spolupráci s TMK VsFZ, organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Seminár je prioritne určený pre trénerov mládeže. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 1. 8. 2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že dňa 7. 8. 2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ - SR21 na ME 2017. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A, UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 4. 8. 2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK ZsFZ, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 8. 2017. Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke www.trenerportal.sk.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje dohody o striedavom štarte hráčov v zmysle SP, čl. 20 a 21:

  • MFK Zemplín Michalovce, a. s. – Slavoj Trebišov, uzatvorenej 4. 7. 2017;
  • Partizán Bardejov – 1. FK Svidník, uzatvorenej 3. 7. 2017;
  • FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o. – Mestský Futbalový Klub Žarnovica, uzatvorenej 14.7.2017.

Schvaľuje odohranie stretnutia 2. kola II. ligy mužov FK NOVES Spišská Nová Ves – MFK Tatran L. Mikuláš v obrátenom poradí, t. j., že dňa 5. 8. 2017 sa stretnutie odohrá v L. Mikuláši v ÚHČ a v jarnej časti s. r. (17. kolo) v Spišskej Novej Vsi.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup - v zápasoch tejto súťaže môžu striedať v jednom stretnutí maximálne 3 hráči z družstva.

Slovnaft Cup, 1. kolo: Stretnutie Soľ – Fintice sa odohrá vo Finticiach. Stretnutia Veľká Hradná – T. Teplice, Plevník Drieňové – T. Stankovce, Gemerská Hôrka – Rožňava a Palúdzka  -  Závažná Poruba sa neodohrajú. Futbalové kluby T. Stankovce, Veľká Hradná, Gemerská Hôrka a Palúdzka odstúpili zo súťaže.

Odstupuje na riešenie DK SFZ futbalové kluby: TJ Družstevník Veľká Hradná, FC 34 L. Mikuláš-Palúdzka a FK Gemerská Hôrka za odhlásenie sa zo Slovnaft Cup-u po vyžrebovaní súťaže.

Berie na vedomie podanie OFK Teplička nad Váhom. Na odohranie 1. kola bol  schválený termín 22. a 23. 7. 2017. Konkrétny deň z týchto dvoch určuje domáci FK. Ak by niektorý FK  žiadal o iný termín mimo schválenej TL, musí mať súhlas súpera.

Súťaže mládeže riadené komisiou sú zverejnené na futbalnete.  ŠTK žiada FK, aby prípadné zmeny hracích dní, hracích plôch, termínov a ÚHČ nahlásili prostredníctvom podania v ISSF do 26. 7. 2017. Všetky žiadosti podané po tomto termíne budú spoplatnené.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie žiadostí o striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jesennej časti jednotlivých súťaží žiačok, žiadosť je potrebné podať výhradne cez ISSF a riadi sa SP, čl. 31.

Oznamuje, že uzávierka prihlášok do SlP žien je 13. 8. 2017 do 24:00 hod. 1. kolo je naplánované na 9. 9. 2017, 2. kolo na 16. 9. 2017

Oznamuje, že začiatok súťaží I. ligy žien a junioriek je naplánovaný na 26. 8. 2017. Vyžrebovanie je na futbalnete.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1095: Milan Rundić (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €). l U1096: Oznamuje, že v prípade prerušenia disciplinárnej sankcie, sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/2018, podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP. l U1097: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu sona.gewisslerova @futbalsfz.skFinančné pokuty sú stanovené nasledovne:  FORTUNA liga: 150 €, II. liga: 100 €, dorastenci: 30 €

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 27. 7. od 15:00 hod. v sídle SFZ.                      

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 15. 8. v B. Bystrici.

Oznamuje termín tréningového kempu rozhodcov TOP skupiny: 31.8. - 3.9. v T. Lomnici.

Oznamuje termín tréningového kempu asistentov rozhodcov TOP skupiny: 5. - 8. 10. v T. Lomnici

Obsadenie priateľských medzinárodných stretnutí:

21. 7. o 18:30 Trabzonspor (TUR) – Dorogi FC (HUN): Mastiš, Pozor, Roszbeck, ihr. X-BIONIC Šamorín;

22. 7. o 19:00 Trabzonspor (TUR) – Györ Eto FC (HUN): Ochotnický, Galo, Kováč, ihr. X-BIONIC Šamorín

Ospravedlnenia: Mastiš 5. - 6. 8., Kolofík 11. - 13. 8. a 1. - 3. 9., Karaffa 22. 7. -7. 8., Benko 5. - 6. 8., Zemko 5. - 6. 8., Ziemba 19. - 21. 7. a 24. - 26. 7., Dohál 19. - 26. 7., Sedlár 2. - 8. 8., Halíček 18. - 20. 8., Lešková 21. - 24. 9., Obertová od 20. 7. k dispozícii KR.

Úsek PR SFZ – ospravedlnenia: Hodoško od 1. 8. k dispozícii KR, Medveď od 28. 7. k dispozícii KR, Medveď 2. - 12.8.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Zasadnutie komisie sa uskutoční 11. 8. od 16:00 v Sport & Training Centre v Púchove.  Náhradný letný doškoľovací seminár sa uskutoční 12. 8. od 8:00 v Sport & Training Centre, Svätoplukova 1463 v Púchove. Pozvaným osobám bude program a pozvánka zaslaná e-mailovou poštou.

Žiada  RFZ a ObFZ, aby v rámci tvorenia nominačných listín e-mailom  nahlásili  príslušnosť delegátov k RFZ a ObFZ.  Zmeny je potrebné nahlásiť matrikárovi delegátov p. Tatiane Polatsekovej na adresu: tatiana.polatsekova@futbalsfz.sk do 31. 7. 2017.                   
Ospravedlnenia: Farbula 29. – 30. 7., Kovalčík 11. – 14. 8., 

SLOVENSKÝ FUTSAL

l Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje, že letný seminár všetkých R a D sa uskutoční 2. septembra 2017 a žiada všetkých R a D o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť, nakoľko je podmienkou k delegovaniu v základnej časti súťažného ročníka 2017/2018.

MATRIKA

I Na základe žiadosti zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov): ZsFZ: FC Baník Prievidza (FC Baník HN Prievidza & Handlová).

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že Rozpis republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/2018 je zverejnený na webstránke SFZ (www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz- rozpisy-a-manualy).

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má  informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.