angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 45 zo dňa 27.5.2017

26. Máj 2017

Výkonný výbor

Na svojom aprílovom a májovom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) od 11:00 v AQUACITY v Poprade.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Správa Kontrolóra SFZ

 6. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

 8. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

 9. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017

 10. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016

 11. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016

 12. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 13. Voľba členov Volebnej komisie SFZ

 14. Diskusia

 15. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Kontrolór SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, odsek 6 písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, odsek 3, odsek 4 a odsek 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie - 29. júna 2017 v Poprade.

V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 24. 6. 2017 23:59 (vrátane).

Kontrolór SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať náležitosti a prílohy, uvedené v článku 2, odsek 4 a odsek 5 a uvedené v článku 2, odsek 6 Volebného poriadku SFZ.

Licenčná komisia

Oznamuje, že Odvolací orgán licenčného konania (OOLK) na svojom zasadnutí dňa 23. 5. 2017 v Bratislave, prerokoval odvolania 1. FC Tatran Prešov a MFK Zemplín Michalovce voči neudeleniu licencie pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu v prvo- stupňovom konaní a na základe preskúmania dôkaznej dokumentácie, týkajúcej sa odstránenia nedostatkov, ktoré viedli k neudeleniu licencie v prvostupňovom konaní, odvolaniam oboch klubov vyhovel a udelil im licenciu na licenčnú sezónu 2017/18.

Rozhodnutie OOLK je konečné a obom klubom bolo zaslané v elektronickom aj vytlačenom formáte.

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 7. 6. 2017 v Poprade organizuje Seminár trénerov ženského futbalu, v rozsahu 5 hodín. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný na predĺženie trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A. Prihlášky je potrebné zaslať do 3. 6. 2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že dňa 24. 6. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20. 6. 2017. Bližšie informácie nájdete na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že dňa 24. 6. 2017 v Bobrovci pri L. Mikuláši, v spolupráci s TMK SsFZ, organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 6. 2017. Podrobné informácie sú na webstránke www.ssfz.sk.

Úsek mládeže a rozvoja

Oznamuje, že 8. ročník Česko – Slovenského pohára pre vekové kategórie U17 a U19 sa bude konať dňa 20. 6. 2017. Dejiskom stretnutí medzi víťazmi I. LSD U19 a I. LMD U17 ČR a SR bude Frýdek – Místek (ČR). Podrobnejšie informácie budú zaslané futbalovým klubom, ktoré sa stretnutí zúčastnia, po ukončení I. LSD a I. LMD. Kontakt pre základné informácie: martin.hasprun@futbalsfz.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA - baráž o zotrvanie (žreb): 1. kolo: Poprad – Trnava B 3.6. o 17:00 (NTC PP); 2. kolo: Trnava B – Poprad 10.6. o 17:00 (Červeník).

U19
25. kolo:
B. Bystrica – Trnava 3.6. (Štiavničky – zmena HP)
26. kolo: D. Streda – Slovan 10.6. (DAC Academy – zmena HP)

U17/16
25. kolo:
Ružomberok – Prešov 3.6. (Bešeňová – zmena HP)

U15/14
6. kolo NČ:
Prešov – Ružomberok 28.5. (Šariš. Michaľany – zmena HP)

U13/12
24. kolo: Myjava – Slovan 28.5. o 10:00/11:30
25. kolo: Inter – Nitra 31.5. o 16:30/18:00
26. kolo: Inter – D. Streda 7.6. o 16:30/18:00, Zlaté Moravce-Vráble – Trenčín 7.6. o 16:00/17:30, Karlova Ves – Petržalka 8.6. o 16:00/17:30
9. kolo NČ: Košice – Vranov 7.6. o 16:00/17:30, B. Bystrica – Zvolen 13.6. o 16:00/17:30

Informuje, že na základe uplatnenia znenia SP, čl. 83 odpočítala 3 body družstvu seniorov FK Haniska, za odohranie súťažného stretnutia počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2017 (7. kolo NČ-V, sk. o udržanie: FK Haniska – MŠK R. Sobota, odohrané 13.5.2017 (úhrada na SFZ zaevidovaná 20. 5. 2017).

Informuje, že schválila návrh termínovej listiny pre súťaž II. liga mužov na súťaž. ročník 2017/18, so stanoveným termínom 1. kola na deň 29. 7. 2017 (sobota). Ukončenie jesennej časti súťaže (18. kolo) je naplánované na deň 18. 11. 2017 (sobota) a pre súťaž Slovenský pohár / Slovnaft Cup na súťaž. ročník 2017/18, so stanoveným termínom 1. kola na termín 22. - 23. 7.2017.

Informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do súťaže II. liga mužov na súťaž. ročník 2017/18 je 15. 6. 2017 do 24:00 hod. (štvrtok!) a do súťaže Slovenský pohár / Slovnaft Cup na súťaž. ročník 2017/18 30. 6. 2017 do 24:00 (piatok!).

Informuje o termínovej listine súťaží mládeže SFZ na súťaž. ročník 2017/18, so stanoveným termínom 1. kola I. ligy dorastencov na deň 19. 8. 2017 (2. kolo – 23. 8., 3. kolo 26. 8., 4. kolo 30. 8., 5. kolo 2. 9., …) a so stanoveným termínom 1. kola I. ligy žiakov na deň 26. 8. 2017 (2. kolo – 29. 8., 3. kolo 2. 9., …). Ukončenie jesennej časti súťaže je naplánované na 18. 11. 2017 (13. kolo I. ligy žiakov) a na 25. 11. 2017 (17. kolo I. ligy dorastencov).

Informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do mládežníckych súťaží SFZ (I. liga dorast a I. liga žiaci) na súťaž. ročník 2017/18 je 22. 6. 2017 do 24:00 (štvrtok!).


ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) elektronickej prihlášky v ISSF pre súťaž. ročník 2017/18 je 22. 6. 2017 do 24:00 (štvrtok!). Kluby sú taktiež povinné zaslať „Vyhlásenie k záväznej prihláške“ (elektronickou formou na e-mailovú adresu stk@futbalsfz.sk a následne poštou originál s pečiatkou FK a podpisom štatutára FK), v termíne do 30. 6. 2017. Vzor vyhlásenia bude zaslaný na kluby e-mailom.

Oznamuje, že boli stanovené termíny odohrania kvalifikačných stretnutí o postup do I. ligy žien na dni: 10. 6. (sobota), 18. 6. (nedeľa) a 24. 6. 2017 (sobota). Vyžrebovanie je zverejnené na web stránke www.futbalnet.sk.

Oznamuje, že v zmysle R-RS, čl. 23, bod 9, odstupuje MFK Zemplín Michalovce na riešenie DK SFZ.

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA ženy, skupina A:
21. kolo:
D. Lužná – Bodíky 27.5. o 14:00, NMŠK 1922 – Vrakuňa 4.6. o 17:00.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U953: Oliver Špilár (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), vylúčený za HNS – držanie súpera v PÚ, zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 21. 5.

U954: Dávid Slejzák (FK Spiš. Nová Ves, II. liga), vylúčený za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti v PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 22. 5.

U955: Eduard Laczko (FC Spartak Trnava, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – úmyselné sotenie súpera do oblasti hrudníka, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22. 5.

U956: Patrik Pánis (FC Nitra, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – úmyselné hranie rukou mimo PÚ, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 22. 5.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U957: Mikael Ludovic Ngango Dikobo (MFK Lokomotíva Zvolen, II. liga)
U958: Adrián Grebač (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), obaja od 21. 5.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U959: Joeri De Kamps (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga)
U960: Boris Sekulić (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga)
U961: Matúš Turňa (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga)
U962: Tihomir Kostadinov (FC ViOn Z. Moravce – Vráble, Fortuna liga), všetci od 20. 5.
U963: Patrik Prikryl (FK Pohronie ŽH / D. Ždaňa, II. liga), od 22. 5.
U964: Márius Charizopulos (FC Nitra, II. liga)
U965: Michal Janec (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), obaja od 21. 5.
U966: Ľubomír Ivanko Macej (Partizán Bardejov, II. liga)
U967: Tidiane Djiby Ba (ŠKF Sereď, II. liga), obaja od 22. 5.
U968: Maxim Kováč (FC Nitra, I. LMD U17)
U969: Dominik Saxa (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17)
U970: Máté Nagy (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U17), všetci od 21. 5.
U971: Lukáš Urminský (FK Pohronie ŽH / D. Ždaňa, II. liga)
U972: Denis Ventúra (ŠKF Sereď, II. liga)
U973: Patrik Zajac (FC Lokomotíva Košice, II. liga), všetci od 25. 5.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U974: Jakub Paur (AS Trenčín, Fortuna liga), od 20. 5.
U975: Martin Jurica (AFC Nové Mesto n. Váhom, II. liga)
U976: Miroslav Daško (FK Poprad, II. liga)
U977: Adam Vávro (MFK Ružomberok, I. LSD U19), všetci od 21. 5.

DS po 12. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5c DP:

U978: Martin Mečiar (ŠKF Sereď, II. liga), od 22. 5.
U979: Viktor Tóth (FK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), od 21. 5.

U980: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko k U941 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) pred a po stretnutí 31. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŽP Šport Podbrezová, podľa čl. 58/2b DP, ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U981: FC Nitra (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U943 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola II. ligy, sk. o postup do FL FC Nitra – FC VSS Košice, podľa čl. 57/1b DP, ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U982: FC VSS Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov do ihriska) počas stretnutia 8. kola II. ligy, sk. o postup do FL FC Nitra – FC VSS Košice, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 31. 5.

U983: Marián Šarmír. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U944 a za nerešpektovanie pokynu NR počas stretnutia 8. kola II. ligy, sk. západ o zotrvanie v súťaži FC Spartak Trnava B – FK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2 a čl. 11 DP.

U984: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Doplnok správy delegáta zväzu, zo stretnutia 32. kola FL 1. FC Tatran Prešov – FK DAC 1904 D. Streda.

U985: Norbert Hrnčár. Berie na vedomie stanovisko menovaného a za NS (zdržiavanie nadviazania na hru zadržaním lopty rukou a následné opustenie technickej zóny a neoprávnený vstup na HP) v stretnutí 32. kola FL ŽP Šport Podbrezová – MŠK Ružomberok, podľa čl. 64/1a DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 64/3 a čl. 11 DP.

U986: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vstupu divákov na HP) po stretnutí 32. kola FL FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 31. 5.

U987: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) v stretnutí 32. kola FL FK Senica – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 31. 5.

U988: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) v stretnutí 32. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 31. 5.

U989: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) v stretnutí 9. kola II. ligy, sk. západ o zotrvanie v súťaži FK Dukla B. Bystrica – AFC N. Mesto n. Váhom, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 31. 5.

U990: Marcel Bacík. Ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené U854.

U991: MFK Zemplín Michalovce (l. liga ženy). Na základe podnetu KŽF, za nesplnenie povinnosti R-RS SFZ 2016/17, podľa čl. 23, bod 9 (vyhotovenie videozáznamu zo súťažného stretnutia), podľa čl. 64/1a DP, ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U992: FK Poprad. Berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráčov Michal Chromý a Filip Šťastný s klubom Partizán Bardejov a oznamuje, že finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov.


FUTSAL:

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U993: Adam Zdráhal (Slov-matic FOFO Bratislava, 1. SLF), od 20. 5.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 1. 6. 2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie priateľských medzištátnych stretnutí žien:
9.6. o 18:00
Slovensko – Grécko Kováčová, Mišková, Lešková, Glova, ihr. NTC Poprad
12.6. o 18:00 Slovensko – Grécko Pavlíková, Súkeníková, Mišková, Kováčová, ihr. MFK Ružomberok

Oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 3. - 5. 6. v Starej Lesnej. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje zmenu termínu a miesta letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 15. - 16.7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Špivák 4. - 18. 6., Bednár T. 7. - 9. 6., Prešinský 20. 5., Lešková 3. 6. a 10. 6., Krivošík P. 15. - 25. 6., Marhefka 1. - 10. 6., Kráľovič 10.6., Krivošík M. 10. - 11. 6., Vitko 9. - 11. 6.

Úsek DZ-PR SFZ oznamuje, že seminár Talent & Mentor SFZ sa uskutoční v dňoch 3. - 5.6. v Starej Lesnej. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje zmenu termínu a miesta letného doškoľovacieho seminára delegátov zväzu - pozorovateľov rozhodcov SFZ – 15. 7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Špila 2. – 4. 6., Likavský od 16. 5. k dispozícii KR.

Komisia delegátov

Oznamuje, že letný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční 1. 7. 2017. Miesto konania bude oznámené dodatočne.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • Oznamuje zmenu miesta odohrania odloženého stretnutia 10. kola prelínacej súťaže o postup do 1. SLF s. r. 2017/18 medzi družstvami Grizzly Košice - MFsK Nitra – dňa 26. 5. o 20:00 v hádzanárskej hale ZŠ na Bernolákovej 14/16 v Košiciach.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • Zmena delegovania na 2. finálové stretnutie play off, dňa 26. 5. o 18:30 Across Pinerola Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava (Krchňavý za Jablonického);

 • Oznamuje, že delegovanie na 3. stretnutie finále bude zverejnené v pondelok 29. 5. 2017.

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.