angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 47 zo dňa 10.6.2017

09. Jún 2017

Výkonný výbor

Na svojom aprílovom a májovom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) od 11:00 v AQUACITY v Poprade.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016

 6. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016

 7. Správa Kontrolóra SFZ

 8. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017

 9. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 10. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

 11. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

 12. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 13. Voľba členov Volebnej komisie SFZ

 14. Diskusia

 15. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Kontrolór SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, odsek 6 písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, odsek 3, odsek 4 a odsek 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie - 29. júna 2017 v Poprade.

V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 24. 6. 2017 23:59 (vrátane).

Kontrolór SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať náležitosti a prílohy, uvedené v článku 2, odsek 4 a odsek 5 a uvedené v článku 2, odsek 6 Volebného poriadku SFZ.

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 24. 6. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20. 6. 2017. Bližšie informácie nájdete na stránke www.trenerportal.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

U19
26. kolo:
Michalovce - Podbrezová (Močarany – zmena HP)

U15/14
10. kolo NČ:
B. Bystrica - Zvolen (Štiavničky – zmena HP)

U13/12
26. kolo: HN Prievidza – Trnava 8.6. o 14:00/15:30
8. kolo NČ: Vranov - Bardejov 12.6. o 16:00/17:30
9. kolo NČ: Spiš. Nová Ves - Poprad 12.6. o 14:00/15:30

Informuje, že na základe uznesenia DK SFZ (U1043) odpočítala 6 bodov družstvu mužov FK Dukla B. Bystrica (II. liga muži, skupina Západ – nadstavba o zotrvanie v súťaži).

Oznamuje, že odstupuje na riešenie DK SFZ asistenta trénera družstva žiakov FK DAC 1904 D. Streda p. Ondreja Takácsa, za jeho nešportové správanie sa voči rozhodcovi v stretnutí 26. kola I. ligy ml. žiakov (U12) FK Inter BA - FK DAC 1904 D. Streda.

Informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do súťaže II. liga muži na súťažný ročník 2017/18, je stanovený na 15. 6. 2017 do 24:00 hod. (štvrtok) a do súťaže Slovenský pohár / Slovnaft Cup na súťažný ročník 2017/18 na 30. 6. 2017 do 24:00 (piatok).

Informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do mládežníckych súťaží SFZ (I. liga dorast a I. liga žiaci) na súťažný ročník 2017/18 je stanovený na 22. 6. 2017 do 24:00 (štvrtok).

Informuje, že najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13. 6. 2017 od 12:00 v Bratislave.


ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF pre súťažný ročník 2017/18, je stanovený na 22. 6. 2017 do 24:00 (štvrtok). Kluby sú taktiež povinné zaslať „Vyhlásenie k záväznej prihláške“ (elektronickou formou na e-mailovú adresu stk@futbalsfz.sk a následne poštou originál s pečiatkou FK a podpisom štatutára FK), v termíne do 30. 6. 2017. Vzor vyhlásenia bude zaslaný na kluby e-mailom.

Oznamuje termíny odohrania kvalifikačných stretnutí o postup do I. ligy žien:
10. 6. 2017 (sobota – Spiš. N. Ves)
18. 6. 2017 (nedeľa – Nemšová)
25. 6. 2017 (nedeľa – Kremnička)
Vyžrebovanie je zverejnené na stránke www.futbalnet.sk.

Oznamuje, že Aktív ženského futbalu sa uskutoční 25. 6. 2017 (nedeľa) od 13:00 v Kremničke, bližšie informácie budú zaslané na e-mailové adresy FK ženského futbalu.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U1028: Dominika Karlíková (FK Dúbravka, II. liga ženy, skupina A), vylúčená za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 4.6.

U1029: Petra Morovjanová (Sport Ladies Club B. Bystrica A, I. liga ženy), vylúčená za HNS (urážky voči R), podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 1.6.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1030: Erik Otrísal (FC Spartak Trnava B, II. liga)
U1031: Marek Neštrák (FC Spartak Trnava, I. LSD U19)
U1032: Adam Fronc (FK DAC 1904 Dun. Streda, I. LSD U19)
U1033: Nicolas Mejri (ŽP Šport Podbrezová, I. LMD U17)
U1034: Matúš Capko (MŠK Žilina, I. LMD U16)
U1035: Otto Vašš (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U16), všetci od 4.6.

U1036: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1020 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) v stretnutí 33. kola FL MŠK Žilina – ŽP Šport Podbrezová, podľa čl. 58/2 a, b DP, ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U1037: MŠK R. Sobota (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1021 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí II. ligy, sk. východ o zotrvanie v súťaži MŠK R. Sobota – FK Poprad, podľa čl. 58/2a, b, f DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U1038: Oznamuje, že pri U1027 došlo k administratívnej chybe (chyba v písaní), pričom schválené znenie uznesenia je nasledovné: U1027: Martin Trančík. Vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov, a s tým súvisiacou činnosťou v stretnutiach MTK Budapešť – FC Nitra (1. 2. 2011) a FC Nitra – Bohemians 1905 Praha (8. 2. 2011), za konanie znevažujúce dobré meno slovenského futbalu a SFZ, vymykajúce sa z rámca etického správania športovca, za závažné porušenie predpisov SFZ a zásady Fair play, a to čl. 51/1, 2, 3, čl. 64/1a a čl. 65/1 DP, ktoré je nezlučiteľné s členstvom v SFZ, po náležitom objasnení a spravodlivom posúdení disciplinárnych previnení a ich skutkových okolností, podľa čl. 21/1, 4, v spojení s čl. 14, čl. 20 DP a čl. 26/1, 2 Stanov SFZ, ukladá DS – zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom na doživotie, vylúčenie zo SFZ a zákaz vstupu na akýkoľvek štadión na 24 mesiacov. Poučenie: DK zároveň oznamuje, že vo vzťahu k U1027 začína plynúť nová lehota na podanie odvolania v zmysle DP.

U1039: Komisia rozhodcov (SsFZ). Žiada príslušnú komisiu o doplnenie podnetu, a to identifikáciou osoby, ktorá sa mala dopustiť HNS a opis skutku v stretnutí 6. kola NČ I. LSŽ U15 stred, odohraného 27. 5. 2017 medzi FK Pohronie ŽH/Dolná Ždaňa a MŠK Námestovo, podľa čl. 71/6 DP, do 14.6.

U1040: Martin Králik. Berie na vedomie žiadosť klubu a podľa čl. 37/6 DP žiadosti vyhovuje a uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (zberná faktúra 150 €).

U1041: Partizán Bardejov (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie, žiada o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu šatne hostí a chodby hráčmi hostí po stretnutí 12. kola II. ligy, sk. o postup do FL Partizán Bardejov – FC Nitra, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.6.

U1042: FC Nitra (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu šatne hostí a chodby hráčmi hostí po stretnutí 12. kola II. ligy, sk. o postup do FL Partizán Bardejov – FC Nitra, do 14.6. Zároveň žiada o vyčíslenie vzniknutej škody na majetku a spôsob jej vysporiadania.

U1043: FK Dukla B. Bystrica. Ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U911 a za nesplnenie povinnosti uloženej U749, podľa čl. 64/1b, 2 a čl. 43/5 DP, ukladá DS – odobratie 6 bodov v súťažnom ročníku 2016/17, podľa čl. 32/1, 2 DP Výkon rozhodnutia odstupuje ŠTK SFZ.

U1044: FK Slovan Levice. Berie na vedomie žiadosť klubu o vyrovnanie odstupného za hráčov s klubom FK Senica a oznamuje, že finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov.

U1045: MŠK Slovan Tr. Teplice (I. liga ženy). Na základe podnetu KŽF, za nepricestovanie na majstrovské stretnutie 18. kola I. ligy žien Partizán Bardejov – MŠK Slovan Tr. Teplice dňa 3.6.2017, ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú náhradu 150 € klubu Partizán Bardejov, a to do 15 dní od uverejnenia uznesenia v ÚS, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U1046: MŠK Slovan Tr. Teplice (I. liga juniorky). Na základe podnetu KŽF, za nepricestovanie na majstrovské stretnutie 18. kola I. ligy junioriek Partizán Bardejov – MŠK Slovan Tr. Teplice dňa 3.6.2017, ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú náhradu 150 € klubu Partizán Bardejov, a to do 15 dní od uverejnenia uznesenia v ÚS, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U1047: ŠK ŠTICH Humenné (II. liga ženy, skupina C). Na základe podnetu KŽF, za nepricestovanie na majstrovské stretnutie 20. kola II. ligy žien, skupina C ŠK Novohrad Lučenec – ŠK Štich Humenné dňa 3. 6. 2017, ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú náhradu 150 € klubu ŠK Novohrad Lučenec, a to do 15 dní od uverejnenia uznesenia v ÚS, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U1048: Ladislav Angyal. Berie na vedomie podnet (evidovaný v ISSF č. ID 69619), bez prijatia DS.

U1049: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS, sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18.

U1050: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a zaslať v stanovenej lehote na elektronickú adresu sona.gewisslerova@futbalsfz.skFinančné pokuty sú stanovené nasledovne: Fortuna liga 150 €, II. liga 100 €, dorastenci 30 €.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.6. od 15:00 v sídle SFZ. l Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Zmena v obsadení rozhodcov:
9.6. o 19:00 Slovensko 21 – Liptovský Hrádok (ihrisko X-BIONIC Šamorín) - Kružliak (R) za Kráľoviča, Hancko (AR2) za Štrba

Zmena v obsadení MS SR st. žiakov (NTC Poprad):
15.6. o 11:00 BFZ - ZsFZ Bobko (AR1) za Poláčka
15.6. o 13:00 VsFZ - SsFZ Bobko (AR1) za Poláčka
16.6. o 09:30 ZsFZ - VsFZ: Kozák (R) za Vlčeja
16.6. o 11:30 SsFZ - BFZ: Kozák (AR2) za Vlčeja

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 15. - 16.7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Somoláni A. 27.6. - 2.7., Vlčej 7.6. - 10.7., Poláček 15.6., Ježík 26.6. - 14.7., Pavlíková, Pavlík 26.6. - 10.7., Nemček 19.6. -13.7., Lauer 19.6. - 4.7., Benko 12. - 13.7.

Úsek DZ-PR SFZ oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára delegátov zväzu-pozorovateľov rozhodcov SFZ – 15.7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Komisia delegátov

Oznamuje, že Letný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 8.7.2017. Miesto konania - Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra - Chrenová. Pozvaným osobám bola zaslaná pozvánka a program e-mailovou poštou.

Zasadanie komisie bude dňa 7.7. 2017 o 16:00 v Nitre. Pozvánky členom komisie boli zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Tomášová 2. – 8.7.

Matrika

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu:
Ivan Lišivka
(MFK Tatran L. Mikuláš)

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oznamuje termín 5. stretnutia finále Play off 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava - ŠK Pinerola Bratislava – 9.6.2017 o 18:20 v ŠH Mladosť Bratislava;

 • schvaľuje výsledky prelínacej súťaže o postup do 1. SLF súťaž. ročníka 2017/18 a konštatuje, že právo účasti v 1. SLF v s. r. 2017/18 získali družstvá Futsal Klub Lučenec a MIBA Banská Bystrica.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • Delegovanie na 5. stretnutie finále Play off 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava - ŠK Pinerola Bratislava, dňa 9.6.2017 o 18:20: Peško, Belavý, Badura

Sekretariát

SFZ vyhlasuje výberové konanie na pozície personálny riaditeľ a projektový manažér. www.futbalsfz.sk/vyberove-konanie-na-poziciu-personalny-riaditel. Predpokladané ukončenie výberového konania 23.6.2017.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.