angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 48 zo dňa 17.6.2017

16. Jún 2017

Výkonný výbor

Na svojom aprílovom a májovom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) od 11:00 v AQUACITY v Poprade.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016

 6. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016

 7. Správa Kontrolóra SFZ

 8. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017

 9. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 10. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

 11. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

 12. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 13. Voľba členov Volebnej komisie SFZ

 14. Diskusia

 15. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Kontrolór SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, odsek 6 písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, odsek 3, odsek 4 a odsek 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie - 29. júna 2017 v Poprade.

V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 24. 6. 2017 23:59 (vrátane).

Kontrolór SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať náležitosti a prílohy, uvedené v článku 2, odsek 4 a odsek 5 a uvedené v článku 2, odsek 6 Volebného poriadku SFZ.

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 24. 6. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.6.2017. Bližšie informácie nájdete na stránke www.trenerportal.sk

Oznamuje trénerom, že dňa 3.7.2017 v Bratislave organizuje Seminár trénerov profesionálneho futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov klubov 1. a 2. ligy, resp. ÚTM a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA A a UEFA Pro v rozsahu 4 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 30. 6. 2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Športovo-technická komisia

Informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do mládežníckych súťaží SFZ (I. liga dorast a I. liga žiaci) na súťažný ročník 2017/2018, je 22.6.2017 do 24:00.

Informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do súťaže Slovenský pohár / Slovnaft Cup na súťažný ročník 2017/2018, je 30.6.2017 do 24:00.

Oznamuje, že víťazom baráže o zotrvanie v súťaži II. liga mužov sa stalo družstvo FK Poprad. Zostupujúcimi družstvami sa v zmysle SP a Rozpisu RS stali družstvá FC Spartak Trnava B, AFC Nové Mesto n. Váhom, ŠK Slovan Bratislava B, FK Dukla Banská Bystrica, ŠK Svätý Jur, MŠK Fomat Martin, MŠK Rimavská Sobota, ŠK ODEVA Lipany a FK Haniska.

Oznamuje, že víťazom súťaže I. liga dorastu U19 sa stalo družstvo FC Nitra. Priamo zostupujúcimi družstvami zo súťaže U19/U17/U16 sa v zmysle SP a Rozpisu RS stali družstvá FK Dukla Banská Bystrica a FC VSS Košice.

Za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj 2017 v stanovenom termíne, odstupuje na riešenie DK SFZ nasledovné FK súťaže II. liga muži: Partizán Bardejov, FC VSS Košice, FK Haniska a FK Dukla Banská Bystrica.

Oznamuje, že všetky prihlásené FK do súťaže II. liga muži sú povinné požiadať o certifikáciu svojho štadióna KŠI SFZ (predseda Ladislav Lipták, MT: 0911 270 454) a o vystavenie osvedčenia o bezpečnosti štadióna v termíne do 22. 6. 2017, formou vyplneného tlačiva (web SFZ / Komisie a iné orgány / Odborné komisie / KŠI / Žiadosť o certifikáciu štadióna), zaslaného ako prílohu e-mailovej správy (e-mail: ladislav.liptak@futbalsfz.sk).


ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF pre súťažný ročník 2017/2018, je 22.6.2017 do 24:00. Kluby sú taktiež povinné zaslať „Vyhlásenie k záväznej prihláške“ (elektronickou formou na e-mailovú adresu stk@futbalsfz.sk a následne poštou originál s pečiatkou FK a podpisom štatutára FK), v termíne do 30.6.2017. Vzor vyhlásenia bude zaslaný na kluby e-mailom.

Oznamuje, že termíny odohrania zostávajúcich kvalifikačných stretnutí o postup do I. ligy žien sú: 18.6. (nedeľa - Nemšová) a 25.6. 2017 (nedeľa - Kremnička). Vyžrebovanie je zverejnené na web stránke www.futbalnet.sk.

Oznamuje, že Aktív ženského futbalu sa uskutoční 25. 6. 2017 (nedeľa) od 13:00 v Kremničke, bližšie informácie budú zaslané na e-mailové adresy FK ženského futbalu.

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U1051: Illiy Solomakha (Partizán Bardejov, I. LSD U19), vylúčený za HNS - násilné vrazenie do súpera rukami neprimeranou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 11.6.

U1052: Michal Hudák (ŠK Slovan Bratislava I. LMD U17), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 11.6.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1053: Viktor Tóth (FK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19)
U1054: Dominik Špiriak (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), obaja od 11.6.
U1055: Andrej Strelec (MFK Lokomotíva Zvolen, I. LSŽ U15), od 12.6.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1056: Marek Bobček (MFK Ružomberok, I. LSD U19)
U1057: Jakub Kudlička (MFK Ružomberok, I. LSD U19)
U1058: Tomáš Sosňak (Partizán Bardejov, I. LMD U16), všetci od 11.6.

U1059: Partizán Bardejov (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U1041 o finančnom vyrovnaní škody spôsobenej na majetku klubu (poškodenie šatne hráčmi hostí) po stretnutí 12. kola II. ligy, sk. o postup do FL Partizán Bardejov – FC Nitra.

U1060: FC Nitra (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U1042 o finančnom vyrovnaní spôsobenej škody na majetku klubu Partizán Bardejov (poškodenie šatne hráčmi hostí) po stretnutí 12. kola II. ligy, sk. o postup do FL Partizán Bardejov – FC Nitra.

U1061: Peter Mesiarik. Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí, žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky (viacnásobné sotenie do HU) v stretnutí 26. kola I. LSŽ U15 – STRED (NČ) MŠK R. Sobota – MFK Lokomotíva Zvolen, do 21.6.

U1062: MŠK R. Sobota (I. LSŽ U15). Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí, žiada klub o podrobné písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky asistenta trénera hostí Petra Mesiarika (viacnásobné sotenie do HU) v stretnutí 26. kola I. LSŽ U15 - STRED (NČ) MŠK R. Sobota – MFK Lokomotíva Zvolen, do 21.6.

U1063: FK Dukla B. Bystrica. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/52/2016 v právnej veci navrhovateľa Mestské Športové Kluby Považská Bystrica, s. r. o. proti odporcovi FK Dukla, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 6. 2017 a vykonateľnosť dňa 8.6.2017. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia, predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s Mestské Športové Kluby Považská Bystrica, s. r. o. alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U1064: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/2018, podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.

U1065: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu sona.gewisslerova@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: Fortuna liga: 150 €, II. liga : 100 €, Dorastenci: 30 €

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22.6. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 15. - 16.7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Barenčík 11.6. - 14.7., Halíček 30.6. - 9.7., Lešková 21. - 30.7., Ferenc 6. - 7.7., Ziemba 22.6. - 9.7.

Úsek DZ-PR SF oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára delegátov zväzu-pozorovateľov rozhodcov SFZ – 15.7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Komisia delegátov

Oznamuje, že Letný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa bude konať 8.7.2017. Miesto konania - Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra - Chrenová. Pozvaným osobám bola zaslaná pozvánka a program e-mailovou poštou. Zasadanie komisie bude dňa 7.7.2017 o 16:00 v Nitre. Pozvánky členom komisie boli zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia: Švarc 16. – 23.6., Medovič 3. – 13.7., Schneider 15. – 26.7.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • Oznamuje, že Final Four Slovenský pohár juniorov sa uskutoční 21. 6. 2017 v Leviciach, s nasledovným rozpisom zápasov: 1. zápas o 10:00: MIBA Banská Bystrica - 1. SFC Canaria Malacky; 2. zápas o 11:20: Futsal team Levice - Grizzly Slovakia Košice; Zápas o 3. miesto o 13:00 - porazení semifinalisti; Finále o 15:00 - víťazi semifinále. Herný systém: semifinálové zápasy a zápas o 3. miesto (2 x 20 minút hrubý čas, posledné 3 minúty zápasu čistý čas, v prípade remízy v riadnom hracom čase rozhodnú pokutové kopy, v zmysle pravidiel FIFA). Finále (čistý čas 2x20 min., v prípade remízy v riadnom hracom čase nasleduje 5 min. predĺženie a ak sa v predĺžení nerozhodne, pokutové kopy v zmysle pravidiel FIFA);

 • Oznamuje, že dňa 21.6.2017 od 11:45 v MsŠH v Leviciach sa uskutoční pracovné stretnutie klubov ohľadom juniorských súťaží 2017/2018.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • Delegovanie R a D na Final Four Slovenský pohár juniorov v Leviciach (Belavý, Molnár, Szkokan).

Sekretariát

SFZ vyhlasuje výberové konanie na pozície personálny riaditeľ a projektový manažér. http://www.futbalsfz.sk/vyberove-konanie-na-poziciu-personalny-riaditel. Predpokladané ukončenie výberového konania 23.6.2017.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.