angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 49 zo dňa 24.6.2017

23. Jún 2017

Výkonný výbor

Na svojom aprílovom a májovom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) od 11:00 v AQUACITY v Poprade.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ

 5. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016

 6. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016

 7. Správa Kontrolóra SFZ

 8. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017

 9. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 10. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

 11. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

 12. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 13. Voľba členov Volebnej komisie SFZ

 14. Diskusia

 15. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Kontrolór SFZ

Vyhlasuje voľby členov volebnej komisie SFZ, v zmysle článku 55, odsek 6 písm. h) stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie. Voľby členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57, odsek 3, odsek 4 a odsek 6 stanov SFZ. Voľba členov volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42, ods. 3, písm. d) stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie - 29. júna 2017 v Poprade.

V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 24. 6. 2017 23:59 (vrátane).

Kontrolór SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, že návrh na kandidáta musí obsahovať náležitosti a prílohy, uvedené v článku 2, odsek 4 a odsek 5 a uvedené v článku 2, odsek 6 Volebného poriadku SFZ.

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 3. 7. 2017 v Bratislave organizuje Seminár trénerov profesionálneho futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov klubov 1. a 2. ligy, resp. ÚTM a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA A a UEFA Pro v rozsahu 4 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 30.6.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Informácia k súťaži prípraviek:

Súťaž prípraviek je organizovaná ako oficiálna súťaž SFZ, so zverejnením výsledkov jednotlivých súťažných stretnutí, ale bez vedenia priebežných alebo konečných tabuliek.

Súťaž sa hrá dlhodobo, v jesennej aj jarnej časti, podľa vopred zverejneného vyžrebovania, systémom každý s každým doma - vonku. V súťažnom ročníku 2017/18 je jednou z podmienok účasti v súťaži zabezpečenie vlastných klubových rozhodcov na rozhodovanie týchto súťažných stretnutí.

Súťaž je organizovaná pre družstvá:
U11 (ročník narodenia 2007)
U10 (ročník narodenia 2008)
U9 (ročník narodenia 2009)

ORGANIZÁCIA STRETNUTÍ:

Presný termín (deň, miesto a čas začiatku stretnutia, farbu dresov) dohodnú zodpovední zástupcovia jednotlivých FK min. 2 týždne vopred, na podnet zodpovedného zástupcu domáceho FK, pričom hracie dni sú piatok až pondelok. Domáci FK zabezpečí pre družstvá súperov min. 2 šatne na prezlečenie.

Poradie stretnutí: prvé stretnutie U11 (na 2 miniihriskách 6+1 a 6+1), po jeho ukončení súčasne U10 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1) a U9 (na 2 miniihriskách 4+1 a 4+1).

Vyhotovuje sa elektronický zápis o stretnutí v ISSF. Je potrebné mať so sebou prefotené kartičky zdravotného poistenia každého hráča. Všetci hráči by mali byť registrovaní v príslušnom FK (minimálne 10 hráčov v každej vekovej kategórii musí byť registrovaných). Základnou požiadavkou je dodržanie pravidla o veku hráčov pre jednotlivé vekové kategórie (starší nemôžu hrať za mladších, mladší môžu hrať o jednu kategóriu vyššie za starších; nie je povolený štart hráčov starších ako ročník narodenia 2007 (dievčatá môžu byť o 1 rok staršie). Zodpovední sú tréneri jednotlivých družstiev FK.

 • štart hráča (spĺňajúceho vek prípravky) za mladšiu kategóriu (napr. U10 za U9 – z dôvodu malého počtu hráčov), je možný len so súhlasom trénera súperiaceho FK;

 • na stretnutia nebudú oficiálne delegovaní rozhodcovia – za zabezpečenie rozhodcov laikov (min. vek rozhodcov je 16 rokov) pre jednotlivé stretnutia (vždy po 2 na stretnutia jednej vekovej kategórie), sú zodpovední tréneri príslušnej vekovej kategórie domáceho FK (po vzájomnej dohode môžu pri rozhodovaní stretnutí vypomôcť aj rozhodcovia laici z družstva hostí)

ZÁKLADNÉ ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA

Stretnutia U11

 • hracia plocha – 2 ihriská na “poloviciach” hracej plochy, s rozmermi min. 50 x 42m a max. 70 x 60m. „Malé ihrisko“ je ohraničené postrannými čiarami veľkého ihriska, čiarami inej farby, alebo nízkymi klobúčikmi.
 • počet hráčov - 6+1 : 6+1
 • rozmery brán - 5 x 2m
 • striedanie ľubovoľným spôsobom
 • hrací čas - 2 x 30 min. (10 min. prestávka)
 • lopta veľkosť č. 4

Stretnutia U10 a U9

 • hracia plocha – 2 miniihriská v rohoch hracej plochy, s rozmermi min. 20 x 30m, max. 30 x 45m
 • počet hráčov - 4+1 : 4 +1
 • rozmery brán: - 2 x 3m
 • striedanie ľubovoľným spôsobom
 • hrací čas - 2 x 25 min. (10 min. prestávka)
 • lopta veľkosť č. 3

Športovo-technická komisia

Informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do súťaže Slovenský pohár / Slovnaft Cup na súťažný ročník 2017/2018, je 30.6.2017 do 24:00.

Oznamuje, že 24.6.2017 o 11:00 sa v súlade s Rozpisom RS a SP uskutoční na štadióne v Bánovciach n. Bebravou kvalifikačné stretnutie o účasť v I. DL (U19) súťaž. ročníka 2017/18 medzi družstvami FK Senica a MFK Lokomotíva Zvolen.

Oznamuje, že víťazom miniturnaja Majstrovstiev Slovenska v súťaži I. liga žiakov (U15) sa stalo družstvo MŠK Žilina. Zostupujúcimi družstvami z I. ligy žiakov (U15 - U12) sa v zmysle SP a Rozpisu RS stali družstvá týchto FK:
skupina Západ: Spartak Myjava a FC Baník HN Prievidza/Handlová;
skupina Stred: FK POHRONIE ŽH/Dolná Ždaňa;
skupina Východ: SLAVOJ Trebišov.


ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že Aktív ženského futbalu sa uskutoční 25.6.2017 (nedeľa) od 13:00 v Kremničke, bližšie informácie budú zaslané na e-mailové adresy FK ženského futbalu.

Oznamuje, že záverečné kvalifikačné stretnutie o postup do I. ligy žien medzi MFK Ružomberok a NMŠK 1922 Bratislava, sa odohrá 25.6.2017 o 17:00 na futbalovom štadióne ŠK Kremnička.

Disciplinárna komisia

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1066: Hana Hozzánková (NMŠK 1922 Bratislava, I. liga ženy), vylúčená za HNS – držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 19.6.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1067: Jaroslav Beňák (MFK Zemplín Michalovce, I. LSŽ U15), od 15.6.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1068: Alex Javro (FC Nitra, I. LSŽ U15), od 17.6.

U1069: Peter Mesiarik. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1061 a za viacnásobné sotenie do HU v stretnutí 26. kola I. LSŽ - U15 – STRED MŠK R. Sobota – MFK Lokomotíva Zvolen, podľa čl. 50/1a DP, ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 50/2a a čl. 11 DP.

U1070: NMŠK 1922 Bratislava (I. liga ženy). Berie na vedomie podnet klubu so žiadosťou o rekvalifikovanie udelenej červenej karty Hane Hozzánkovej v stretnutí 2. kola kval. stretnutia o postup do I. ligy ženy 2017/18 NMŠK Bratislava – FC Tatran Prešov na žltú kartu a na základe stanoviska KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, ako je uvedené v U1066.

U1071: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS, sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18, podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.

U1072: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu sona.gewisslerova@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga: 150 €, II. liga: 100 €, Dorastenci: 30 €


FUTSAL:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U1073: Samo Marušinec (ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLF), od 10.6.

U1074: Tomáš Bagin (ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLF). Na základe Správy delegovanej osoby, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a stanoviska hráča, za HNS (kopnutie do reklamného banera a jeho poškodenie) po stretnutí 5. finále 1. SLF dňa 9. 6. 2017, podľa čl. 47/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 47/2c, od 10. 6. 2017. Menovanému prerušuje výkon DS od 10.6.2017 (posledné kolo súťažného ročníka 2016/17), až do termínu zahájenia súťažného ročníka 2017/18 sútaží SF, podľa čl. 17/8 DP.

U1075: Oznamuje, že v prípade prerušenia DS, sa jej výkon prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2017/18, podľa čl. 34/7 a čl. 17/8 DP.

U1076: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2016/17 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2017/18. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu sona.gewisslerova@ futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: 1. SLF: 50 €.


Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29. 6. od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie kvalifikačného stretnutia o I. LSD 2017/18:
24.6. o 11:00 Senica – Zvolen: Somoláni A., Galo, Borsányi, Makový, ihr. Bánovce n. Bebravou.

Oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára, fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA (vrátane projektu Šanca) – 15. - 16.7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Vitko 30.6. - 10.7., Dohál 1. - 14.7., Borsányi 28.6. - 10.7., Roszbeck 22. - 25.6.

Úsek DZ-PR SFZ oznamuje termín letného doškoľovacieho seminára delegátov zväzu-pozorovateľov rozhodcov SFZ – 15.7. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Slebodník 22. 7.

Komisia delegátov

Oznamuje, že Letný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční 8.7.2017. Miesto konania - Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra - Chrenová. Pozvaným osobám bola zaslaná pozvánka a program e-mailovou poštou. Zasadanie komisie bude dňa 7.7.2017 o 16:00 v Nitre. Pozvánky členom komisie boli zaslané e-mailovou poštou.

Matrika

Na základe žiadostí zaregistrovala zmeny názvov klubom (v zátvorke je uvedený starý názov):

BFZ: Futbalový klub Dubová (TJ Dubová);

ZsFZ: Futbalový klub KFC HORNÁ KRÁĽOVÁ (FK KFC TIBI Horná Kráľová), FC Družstevník Rybky (TJ FC Družstevník Rybky), OFK Pusté Úľany (ŠK TOP Pusté Úľany), Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou (TJ Družstevník Opatovce nad Nitrou), Obecný futbalový klub Horné Naštice (TJ Družstevník Horné Naštice), Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie (TJ Družstevník Záblatie), Futbalový klub FK Activ Veľké Kosihy (Futbalový klub FK Activ Komárno), FK Veľká Paka (TJ Družstevník Veľká Paka);

VsFZ: Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves (FK Spišská Nová Ves), Obecný Futbalový Klub Sečovská Polianka (OcŠK Sečovská Polianka), Futbalový klub Nižný Hrušov (TJ Družstevník Nižný Hrušov), Športový klub Brekov (OFK Brekov), SSC MOLDAVA n/B (TJ Družstevník Janík), FK SLOVAN VYŠNÉ RUŽBACHY (TJ Družstevník Vyšné Ružbachy).

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do súťaže 1. SLF na súťažný ročník 2017/2018 je 30.7.2017 do 24:00;

 • informuje, že termín najneskoršieho podania (zaevidovania) prihlášky v ISSF do mládežníckych súťaží na súťažný ročník 2017/2018 je 30.7.2017 do 24:00;

 • schvaľuje výsledky nadstavbovej časti play off 1. SLF pre súťažný ročník 2016 / 2017, s týmto poradím: 1. Slov-matic FOFO Bratislava, 2. AcrossPinerola Bratislava, 3. ŠK Makroteam Žilina;

 • Majstrom Slovenska pre súťažný ročník 2016/2017 sa stalo družstvo Slov-matic FOFO Bratislava.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • oznamuje, že víťazom Final Four juniorov pre súťažný ročník 2016/2017 je družstvo 1. SFC Canaria Malacky.

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.