Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

Posledná aktualizácia 24.7.2020 12:00

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_01.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U1: Bamidele Isa Yusuf (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), vylúčený za HNS – udretie súpera rukou do hlavy v prerušenej hre mimo súboja o loptu nie zanedbateľnou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 18.7.2020, s prerušením podľa čl. 34/7 DP.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U2: Lukáš Kojnok (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U3: Dalibor Takáč (MFK Ružomberok, Fortuna liga)

U4: Marek Zsigmund (MFK Ružomberok, Fortuna liga), všetci od 18.7.2020.

U5: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe  Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky, vhodenie plastových pohárov na hraciu plochu, vniknutie diváka domácich na hraciu plochu počas stretnutia a použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia finále FL – kvalifikačné stretnutie o Európsku ligu UEFA FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 28.7.2020. Zároveň žiada klub o presnú identifikáciu diváka domácich.

U6: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe  Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (hrubé urážky delegovaných osôb) počas 2. stretnutia FL – baráž o účasť vo FL FC Nitra – FK Dubnica n. Váhom, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U7: FK Inter Bratislava. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U760 vo veci č. k. KS/40/2019 v právnej veci navrhovateľa Tomáš Šalata, v zastúpení Advokátska kancelária SLA s. r. o. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a. s.

U8: Berie na vedomie písomné stanovisko Legislatívno-právneho oddelenia SFZ k U798 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U9: MFK Ružomberok. Na základe podnetu komisie SFZ pre riadenie II. ligy, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (písomné neoznámenie o neprihlásení družstva mužov do súťaže II. liga), podľa čl. 64/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 250 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U10: Upozorňuje kluby, funkcionárov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa DS udelené v súťažnom ročníku 2019/2020 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021, s výnimkou DS uvedených v U12.

U11: Oznamuje klubom FL, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/2020 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/2020 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2020/2021. V prípade, ak hráč alebo člen realizačného tímu stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie sa ruší a hráč alebo člen realizačného tímu môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančná pokuta je stanovená vo výške 250 €.

U12:  Na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020, s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020, v prípade hráčov a členov realizačných tímov II. ligy mužov, mládežníckych súťaží a súťaží ženského futbalu na republikovej úrovni, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže a ženského futbalu riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.

U14: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF dňa 21.7.2020 (ID 124995) a na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ k situácii z 87. minúty a udeleniu ČK, s následným vylúčením hráča domácich č. 25 Bamidele Isa Yusuf (1427822), počas stretnutia finále FL – kvalifikačné stretnutie o Európsku ligu UEFA FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok, konaného dňa 17.7.2020 odkazuje na U1.

U15: Martin Cintula (1159953). Senát DK na základe U107 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/3a DP, v znení účinnom do 25.8.2019 ukladá DS – pozastavenie výkonu športu vo futsale a pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 6 rokov, podľa čl. 52/4b a čl. 36/1a, d DP, v znení účinnom do 25.8.2019, od 15.8.2019. Predbežné ochranné opatrenie uložené U107 trvá až do právo-platnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

FUTSAL:

U13: Na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky DS pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3, 5, 6 DP a DS pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 súťažné stretnutia a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné DS, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. DS uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.   

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.   

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30.7.2020 v sídle SFZ.   

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga muži:

Oznamuje, že na základe schválenia VV SFZ, môžu účastníci II. ligy mužov v súťažnom ročníku 2020/2021 striedať až 5 hráčov. Manuál upresňujúci podmienky striedania 5-tich hráčov bude klubom zaslaný elektronickou poštou.

Schvaľuje:

1. kolo: Poprad – Bardejov 31.7. o 19:00, MŠK Žilina B – ŠTK Šamorín 1.8. o 16:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že na základe schválenia VV SFZ, môžu účastníci Slovnaft cupu v súťažnom ročníku 2020/2021 striedať až 5 hráčov.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 16.8. 24.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.7.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Lučenci / Rimavskej Sobote, v termíne 15.8. 26.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Bratislave v termíne 22.8. 22.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nitre, v termíne 22.8. 2.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 15.8. 16.10.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 1.9. – 17.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Nových Zámkoch, v termíne 29.8. 1.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trenčíne, v termíne 5.9. 17.11.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 23.8.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Dunajskej Strede v termíne 12.9. 1.12.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.8.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 30.7.2020, Humenné – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ HE. Náhradný termín zrušeného seminára v pôvodnom termíne 13.3.2020. Pozvaní sú pôvodne prihlásení tréneri;
 • 31.7.2020, Ľubotice – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ PO. Prihlášky je potrebné zaslať do 28.7.2020;
 • 5.8.2020, Nitra – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.7.2020;
 • 20.8.2020, Pezinok – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK BFZ, PŠC Pezinok. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.8.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Burger 28. – 29.8., 11. – 12.9. a 18. – 19.9., Capík od 19.7. – do prihlásenia, Mosor 8.8. a 19.8., Kuba 22.8., Hrebeňár 23.7. – 7.8.

Úsek PRospravedlnenia: Sekereš 3. – 7.8., Slebodník 1. – 15.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Dadykin 7. – 16.8.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov):

VsFZ: Obecný futbalový klub Osikov (TJ Družstevník Osikov), Obecný futbalový klub Perín (TJ Družstevník Perín).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo – technický úsek SF:

 • oznamuje termín 1. kola VARTA Futsal ligy 2020/2021: 25. – 27.9.2020;
 • oznamuje, že termín na prihlasovanie do VARTA Futsal ligy 2020/2021 pre kluby s právom účasti je 31. júla 2020 do 24:00 hod.

Komisia pre riadenie rozhodcov a delegátov SF:

Oznamuje, že letný seminár rozhodcov a delegátov SF sa uskutoční  v dňoch 11. – 12.9.2020 v Hoteli Zátoka v Senci (program seminára bude zaslaný elektronickou poštou).

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží vo futbale riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2020/2021 je zverejnená na webovom sídle SFZ na linku:  https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

27.11.2020 11:33

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.