angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa SFZ č. 10 zo dňa 2. 9. 2017

01. September 2017

ODVOLACIA KOMISIA SFZ

Na svojom zasadnutí dňa 28. 8. 2017 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Konanie o podnete klubu Wild Boys Bratislava na preskúmanie rozhodnutia VV SF z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ.

Podnet na preskúmanie rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov vo veci KS/35/2016 z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Konanie o podnete klubu 4FSC, o. z. na preskúmanie rozhodnutia SF z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v druhom polroku 2017, v spolupráci s TMK BFZ, organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (prihlášky je potrebné zaslať do 15. 9. 2017). Podrobné informácie a elektronická prihláška je na stránke Futbalnet.sk (Futbalnet / Zväzy / BFZ / Tréneri a mládež / Školenie trénerov BFZ).

Odstupuje na DK SFZ trénera ŠKF Sereď Michala Gašparíka a asistenta trénera Mariána Šarmíra, za porušenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, čl. 12, bod 2 e) „trénerská licencia môže byť odňatá ak tréner: porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži, vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii, aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže.“

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

 Schválila zmeny:

U19, 8. kolo: Nitra - Trenčín 20. 9. o 15:00.

Žiada FK Púchov o predloženie platného pasportu ihriska, na ktorom sa hralo stretnutie U13/12 Púchov – Trenčín.

ŠTK – ženský futbal:

Slovenský pohár: Vyžrebovaný termín na futbalnete je 13. 9. o 16:00 hod. Družstvám, ktorým termín nevyhovuje, sa môžu dohodnúť na inom termíne, ktorý zadajú cez ISSF.

Ďalšie kolá sú naplánované na 18. 11. 2017 a 10. 3. 2018.

Zaradenie do súťaží: Dňa 31. 8. VV SFZ schválil zaradenie družstiev žien a junioriek Prešova do I. ligy miesto odhláseného MŠK Slovan Tr. Teplice.

Schválila zmeny:

Slov. pohár: Oravský Podzámok – Lok. Košice 2. 9. o 13:00.

I. liga ženy/juniorky: Bardejov – Ružomberok v pôvodnom termíne 2. 9. na ihrisku ŠK MILÉNIUM 2000 BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES (Bardejov).

Kontumuje: 1. kolo juniorky MFK Ružomberok – NMŠK 1922 BA, v zmysle SP, čl. 82/1/d, s výsledkom 3:0, podľa SP čl. 11/2.

Odstupuje na DK SFZ: MŠK Slovan Tr. Teplice (ženy a juniorky), za odhlásenie zo súťaže po vyžrebovaní.

Odstupuje na DK SFZ: NMŠK 1922 BA (juniorky), za porušenie SP čl. 82/1/d (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 1. kola).

Zamieta žiadosť FK Poprad (II. liga ženy, sk. C) o zmenu termínu stretnutia 1. kola, ktorá je v rozpore s RS čl.17/a, b, d, ako aj s čl. 23/12.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U124: Jakub Bartek (1. FC Tatran Prešov A, Fortuna liga), vylúčený za HNS – udretie súpera do oblasti krku a tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 27. 8.

U125: Filip Ďuriš (FK Senica A, Fortuna liga), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 27. 8.

U126: Milan Rundić (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 28. 8.

 

U127: Marian Pišoja (AS Trenčín, I. LSD U19), vylúčený za surovú hru - kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 27. 8.

U128: Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), vylúčený za HNS – držanie súpera za dres vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 27. 8.

U129: Tomáš Janeček (FK Železiarne Podbrezová, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – ťahanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 30. 8.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U130: Martin Chren (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 27. 8.

U131: Pavol Šuľák (Slavoj Trebišov, II. liga), od 26. 8.

U132: Dávid Haščák (FK Železiarne Podbrezová B), od 27. 8.

U133: Mário Auxt. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (kopnutie do fľaše s vodou do HP) počas stretnutia 5. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Železiarne Podbrezová B, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 6. 9. Zároveň ukladá, podľa čl. 43/1 DP, predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie trénera, až do rozhodnutia DK, podľa čl. 19/1 a čl. 43/2a DP.

U134: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 6. 9.

U135: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (zapálené plastové poháre, vulgárne pokriky) počas stretnutia 6. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 6. 9.

U136: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (vnesenie a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL FC Nitra – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 6. 9.

U137: Sebastian Nebyla. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U96 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 28. 8. do 31. 12. 2017.

U138: AFC Nové Mesto nad Váhom. Berie ne vedomie splnenie U90.

U139: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 5. kola II. ligy ŠKF Sereď – AFC Nové Mesto nad Váhom a odstupuje na doriešenie ŠTK SFZ.

U140: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U103 a žiada klub o spôsob vysporiadania a zdokladovania vzniknutej škody na majetku, vyčíslenej FC Spartak Trnava, do 6. 9.

l U141: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie vyčíslenie škody na majetku (U104) a žiada klub o splnenie požadovaného uznesenia, do 6. 9.

U142: ŠKF Sereď (II. liga). Obdržala podnet TÚ SFZ na trénerov Michala Gašparíka a Mariána Šarmíra za údajné porušenie smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov čl. 12/2e. Žiada klub o funkčné zaradenie uvedených trénerov, do 6. 9.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7. 9. od 15:00 hod. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín tréningového kempu AR/R TOP skupiny: 6. - 9. 10. v T. Lomnici, s povinnou účasťou všetkých R a AR ospravedlnených v čase konania prvého kempu.

Ospravedlnenia: Krahulec 15. - 17. 9., Poracký 19. 9., Smolíková 15. - 17. 9., Halíček 5. - 6. 10., Vass 2. - 9. 9., Hodoško 15. - 17. 9.

KOMISIA DELEGÁTOV SFZ

Ospravedlnenia: Budáč 2. 9., Dadykin 15. – 19. 9.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • Schválila nasledovné zmeny 1. SLF: 1. kolo: FC Bíli Andeli-futsal – ŠK Pinerola Bratislava 16. 9. o 19:30; 2. kolo: FC Bíli Andeli-futsal – FK Dragons Podolie 29. 9. o 20:00; 8. kolo: ŠK Slovan Bratislava – MIBA B. Bystrica 17. 11. o 19:30, ŠK Pinerola Bratislava – Wild Boys´02 Bratislava 17. 11. o 18:30; 11. kolo: FK Dragons Podolie - FC Bíli Andeli-futsal 23. 12. o 18:00; 17. kolo: MIBA B. Bystrica - ŠK Slovan Bratislava 23. 2. 2018 o 19:30, Wild Boys´02 Bratislava – ŠK Pinerola Bratislava 23. 2. 2018 o 19:30.
  • Oznamuje, že aktualizované prílohy RS (vyžrebovanie s aktuálne schválenými zmenami, termínovník a adresár klubov) pre súťažný ročník 2017/2018, je zverejnený na www.futsalslovakia.sk/dokumenty/slovensky-futsal/sutazny-rocnik-2017-2018.
  • Schvaľuje nasledovné hracie plochy (haly) pre 1. SLF: Inter hala Pasienky Bratislava, Športová hala Levice, Športová hala Milénium Nové Zámky, Športová hala Spojená škola Žilina, Športová hala Mladosť Bratislava, Mestská športová hala Trnava, Športová hala Aréna Lučenec, Športová hala Dukla Banská Bystrica, Športová hala Badín, Športová hala Nové Mesto nad Váhom.

Na hracích plochách (halách), ktoré nie sú zaregistrované v ISSF a neboli schválené Exekutívou, nie je možné odohrať MFS.

Exekutíva v oblasti riadenia R a D:
 

  • deleguje R na reprezentačné stretnutie žien Slovensko – Rusko, dňa 7. 9. 2017 o 19:00 v Piešťanoch (Belavý, Behančin, Matula);
  • deleguje R na reprezentačné stretnutie žien Slovensko – Rusko, dňa 8. 9. 2017 o 17:00 v Piešťanoch (Bohún, Ježík, Budáč P. ml.).

I Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:
Oznamuje
, že RS U20 pre súťažný ročník 2017/2018, je zverejnený na adrese
www.futsalslovakia.sk/dokumenty/slovenský-futsal/sutazny-rocnik-2017-2018.

 

SEKRETARIÁT

I Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.