Úradná správa SFZ č. 16 zo dňa 18. 10. 2019

Posledná aktualizácia 18.10.2019 15:53

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U333: Tomáš Juraj Vaško (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD U16), vylúčený za HNS – stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 12.10.2019.

U334: Fábián Fatona (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U16), vylúčený za HNS – opľutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 47/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 47/2b DP, od 12.10.2019.

U335: Richard Moravčík (MFK Tatran L. Mikuláš, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – držanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 13.10.2019.

U336: Vladimír Gála (1028125, ŠK Slovan Bratislava futbal, T), vylúčený za HNS – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.10.2019.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP. 

U337: Ondrej Hušľa (MŠK Námestovo, II. LSD U19), od 14.10.2019.

U338: Sebastian Tamajka (MFK Skalica, II. LMD U17), od 13.10.2019. 

U339: Emília Stredná (FK NOVES Spišská Nová Ves, II. liga ženy), od 14.10.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U340: Filip Juran (SDM Domino, II. LSD U19), od 13.10.2019.

U341: Boris Chlpáň (MFK Zvolen, II. LSD U19), od 14.10.2019.

U342: Lukáš Fiantok (FC Nitra, I. LMD U17), od 13.10.2019.

U343: Samuel Loffay (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17), od 12.10.2019.

U344: FC Petržalka (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola II. ligy FC Petržalka – MFK Dukla B. Bystrica, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U345: MFK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U314 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 12. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Dubnica n. Váhom, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U346: MFK Tatran L. Mikuláš (II. liga). Berie na vedomie stanovisko k U315 a za hrubé urážky R vo VIP priestoroch štadióna počas stretnutia 10. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Dubnica n. Váhom, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U347: KD SFZ. Na základe Doplnku správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k neuvedeniu údajov, ktoré sú podstatné pre disciplinárne konanie zo stretnutia 10. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – FK Dubnica n. Váhom, podľa čl. 73/5 DP, do 22.10.2019.

U348: Dávid Vaňovec (1316205, MŠK Kysucké N. Mesto, II. LMD U17). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U316 a za HNS (hrubá urážka delegovaných osôb) po stretnutí 9. kola II. LMD U17 MFK Zvolen – MŠK Kysucké N. Mesto, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.10.2019.

U349: Adam Ferianec (1348139, MŠK Kysucké N. Mesto, II. LMD U17). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U317 a za NS (kopnutie do dverí) po stretnutí 9. kola II. LMD U17 MFK Zvolen – MŠK Kysucké N. Mesto, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 47/2c DP, od 17.10.2019.

U350: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie informáciu o spôsobe vysporiadania škody na štadióne počas stretnutia 9. kola FL AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava.

U351: Štefan Korman (1329693). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a za HNS voči členom ObFZ Levice na medzištátnom kvalifikačnom stretnutí Maďarsko – Slovensko, podľa čl. 64/1a DP, v spojení s čl. 18/2 Etického kódexu SFZ ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie delegáta zväzu, podľa čl. 64/5, čl. 36/1d a čl. 16/2 DP, do 30.4.2020. Zároveň ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze písomne sa ospravedlniť VV ObFZ Levice, podľa čl. 43/2n DP a zároveň povinnosť predložiť splnenie ochranného opatrenia do 7 dní

U352: František Urbán (1012436). Berie na vedomie osobné stanovisko zástupcu VV ObFZ Levice na svojom zasadnutí dňa 17.10.2019 v sídle SFZ. 

U353: FK POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/10/2019.

U354: FK Kamenica n. Cirochou. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/11/2019.

U355: OFK STRÁŽAN Hubošovce. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/9/2018, v právnej veci navrhovateľa OcŠK Pozdišovce proti odporcovi OFK STRÁŽAN Hubošovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.9.2019 a vykonateľnosť dňa 29.9.2019. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

U356: Ivan Rehák (1271378, FK Železiarne Podbrezová). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U294 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020

U357: Marek Hudák (1254365). Na základe podnetu matriky SFZ žiada menovaného o splnenie povinnosti uhradiť poplatok za registráciu sprostredkovateľa, podľa čl. 11/7 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ, do 22.10.2019. Podľa čl. 43/1 DP ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu funkcie sprostredkovateľa, podľa čl. 43/4 DP, od 17.10.2019, až do splnenia povinnosti. Zároveň žiada menovaného o predloženie splnenia uloženej povinnosti matrike SFZ. 

FUTSAL:

U358: Vlastimil Kuspán (1311219). Na základe podnetu Exekutívy SF doručeného elektronickou formou dňa 16.10.2019, žiada menovaného o písomné stanovisko k incidentu divákov Ján Krivočenko a Martin Matula počas stretnutia 5. kola VARTA Futsal ligy Futsal team Levice – ŠK Makroteam Žilina, podľa čl. 73/5 DP, do 22.10.2019.

U359: Futsal team Levice (VARTA Futsal liga). Na základe podnetu Exekutívy SF doručeného elektronickou formou dňa 16.10.2019, žiada klub o písomné stanovisko k incidentu divákov Ján Krivočenko a Martin Matula počas stretnutia 5. kola VARTA Futsal ligy Futsal team Levice – ŠK Makroteam Žilina, podľa čl. 73/5 DP, do 22.10.2019.

DS uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.10.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov, schvaľuje:

17. kolo: Komárno – Ružomberok B 8.11. o 13:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS, čl. 5/e) a dohoda musí byť schválená ŠTK (SP, čl. 36/2)! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách. Za každú zmenu termínu zápasu, hracieho času a hracej plochy (každého stretnutia) budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry poplatky, podľa RS SFZ, prílohy č.11.

Schvaľuje:

Slovnaft Cup: 

4. kolo: Bardejov – Slovan BA 16.11. o 13:30;

5. kolo: Trenčín – Skalica,  v pôvodnom termíne, ale v Trenčíne, Sereď – Petržalka,  v pôvodnom termíne, ale v Seredi, FK Pohronie – Zlaté Moravce  14.11. o 17:00, Bardejov / Slovan BA – Žilina 4.12.

U19:

11. kolo: Poprad – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na UT (Tatranská Lomnica);

12. kolo: B. Bystrica – Slovan BA 27.10. o 11:00.

U19/17:

11. kolo: Púchov – Partizánske, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Púchov;

13. kolo: A. Juventus Žilina – L. Mikuláš 31.10. o 14:00 / 16:30 na UT (Žilina – Strážov);

16. kolo: JUPIE Mareka Hamšíka – Lokomotíva Košice 24.11. o 11:00 / 13:30 na UT (Podbrezová – Skalica).

U15/14:

8. kolo: Ružomberok – Martin 20.10. o 12:00 / 10:00, Slovan BA – Senica 19.10. o 12:00 / 10:00;

10. kolo: Trenčín – Dubnica 30.10. o 12:00 / 10:00, Ružomberok – L. Mikuláš 13:30 / 11:30;

12. kolo: Levice – Skalica 6.11. o 12:00 / 14:00, Slovan BA – Púchov 16.11. o 17:15 / 15:15 na UT (Prievoz).

U13/12:

9. kolo: B. Bystrica – Martin 26.10. o 10:00 / 11:30;

11. kolo: Slovan BA – Dubnica 9.11. o 13:30 / 15:00 na UT (Prievoz).

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že stretnutie 9. kola II. ligy, skupina A Komárno – Kopčany sa nebude hrať, Kopčany nevycestujú.

Schvaľuje:

I. liga:

7. kolo: Nitra – Myjava 3.11. o 14:00 na UT;

9. kolo: Slovan BA – Bardejov 10.11. o 14:00 na ihrisku Pasienky.

II. liga, skupina B:

7. kolo: Štiavnik – Topoľčany, v obrátenom poradí, t. z. 2.11. o 10:00 na UT v Topoľčanoch a 12. kolo 5.4.2020 na ihrisku Štiavnik.

II. liga, skupina C, 9. kolo: Spišská Nová Ves – Lokomotíva Košice 3.11. o 10:30 na UT.

WU19 / WU15:

8. kolo: Topoľčany – Trenčín 29.10. o 12:30 / 14:30 na ihrisku Radošina.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie V B. Bystrici, v termíne 16.11.2019 – 6.5.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.10.2019;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bardejove, v termíne 8.11.2019 – 15.3.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.10.2019;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Nitre, v termíne 16.11.2019 – 9.5.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 31.10.2019;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v B. Bystrici, v termíne 30.11.2019 – 24.2.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019;
 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 11.11.2019, Zlaté Moravce – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.11.2019;
 • 17.11.2019, B. Bystrica – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ. Prihlášky je potrebné zaslať do 10.11.2019;
 • 26.11.2019, Bánovce n. Bebravou – Seminár  trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Prievidza, v spolupráci s MFK Spartak Bánovce n. Bebravou. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.11.2019;
 • 30.11.2019, Trenčín – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Trenčín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25.11.2019;
 • 14.12.2019, Prievidza – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ Prievidza. Prihlášky je potrebné zaslať do 11.12.2019.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Poruban 13. – 16.12., Ďurčo 26.10., Choreň 26. – 27.10., Štrbo 16.11., Sluk 9.11., Vitko 18. – 20.10.

Úsek PR – ospravedlnenia: Brendza 20.10., Balko 9.11.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020. Miesto (ZsFZ) a program seminára bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaný emailovou poštou.

V mesiaci december v Bratislave usporiada workshop delegátov stretnutia. Program s pozvánkou bude všetkým účastníkom zaslaný emailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • schválila dohodu o zmene ÚHČ stretnutia 6. kola MIMEL Lučenec – Futsal Team Levice na 31.10. o 19:00 v ŠH Aréna Lučenec;
 • schválila dohodu o zmene ÚHČ stretnutia 7. kola Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica na 6.11. o 19:30 v ŠH Levice;
 • na základe vlastných zistení odstupuje klub Futsal Team Levice na DK SFZ, za nedostatočnú US v stretnutí 5. kola Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina;
 • na základe podnetu Exekutívy v oblasti riadenia R a DS a vlastných zistení, odstupuje DS Vlastimil Kuspán (1311219) na DK SFZ, za nedostatočnú činnosť DS v stretnutí 5. kola Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina;
 • na základe vlastných zistení odstupuje člena SF a SFZ Jána Krivočenka (1147687) na DK SFZ, za HNS (vulgárne pokriky, hrubá urážka SF a prezidenta SF) v stretnutí 5. kola Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • berie na vedomie podnet klubu Futsal Team Levice ohľadne činnosti delegáta zväzu v stretnutí 5. kola VARTA Futsal ligy Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina, odohraného 11.10.2019;
 • na základe článku B/9/g RS 2019/2020 akceptuje vetovanie rozhodcu podanú klubom Futsal Team Levice na súťažný ročník 2019/2020;
 • ospravedlnenia: Botka 1. – 3.11., Budáč ml. 8. – 10.11. a 13. – 15.12.

Exekutíva v oblasti mládeže:

 • schválila dvojičky pre sezónu FEJ 2019/2020;
 • odoslala zúčastneným klubom všetky dokumenty súvisiace s FEJ U20 pre sezónu 2019/2020.

Exekutíva v oblasti ženského futsalu: 

 • oznamuje, že prihlášky do súťaže Women´s futsal 2019/2020 je možné podať výhradne elektronicky cez ISSF, v termíne do 31.10.2019;
 • predkladá VV SF na schválenie Rozpis súťaže Ženskej futsalovej extraligy.

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

        Základné registrácie:

        1304968  Maroš Kardoš  Bonafu

        1304733  Oliver Fandel  Bonafu

        1303694  Robert Rak  Bonafu

        1303695  Samuel Rak  Bonafu

        1302659  Adam Bujna  Bonafu

        1304486  Ján Bolf  Bonafu

        1283231  Lukáš Podlucký  FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

        1303560  Adam Houdek  Bonafu

        1282187  Filip Dráb  FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

        1274531  Adam Zdychavský  FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

        1279272  Peter Šiko  FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

        1267908  Peter Blina  FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

        1315629  Lukáš Rumler  FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

        1298778  Pavol Kriš  FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou

        Prestup:

        1302919  Filip Drgoňa  Wild Boys '02 Bratislava  Bonafu

        1305477  Dominik Podhajeczký  Pinerola Futsal 1994  Bonafu

        1296927  Tibor Lengyel  ŠK Slovan Bratislava futsal  Bonafu

        1299372  Nicolas Pochylý  ŠK Slovan Bratislava futsal  Bonafu

        1302642  Róbert Boroš  ŠK Slovan Bratislava futsal  Bonafu

        1304361  Besmir Toči  Pinerola Futsal 1994  Bonafu

        1303633  Daniel Novosad  Pinerola Futsal 1994  Bonafu

        1302982  Oliver Medviď  Pinerola Futsal 1994  Bonafu

        Prestup s obmedzením:

        1303075  Sebastian Keszei  ŠK Slovan BA futsal  Pinerola Futsal  ukončenie

        1259673  Pavol Matejov  Wild Boys '02 BA  MŠK Žilina futsal  do 30.6.2020

 • Matrika žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet (technická chyba je už odstránená) a zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že na 19.11.2019 pripravuje pracovné stretnutie predsedov a sekretárov RFZ a ObFZ, ktoré sa uskutoční v Hoteli Senec v Senci, v predpokladanom čase od 14:00 do 17:00 hod. Pozvánka s programom pracovného stretnutia bude zaslaná na sekretariáty RFZ a ObFZ elektronickou poštou v dostatočnom časovom predstihu.  

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.