Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

Posledná aktualizácia 20.11.2020 11:32

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_18.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 stanov SFZ a čl. 6, ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov :

1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcu amatérskych klubov;

3 členov Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcov profesionálnych hráčov;

1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov zástupcu amatérskych hráčov,

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 stanov SFZ, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej ISSF), vykonajú elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ

v termíne od 00:01 hod. dňa 30.11.2020, do 23:59 hod., dňa 13.12.2020.

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov,kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov, navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu. Každý klub má jeden hlas.

Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov hráčov profesionálneho futbalu, navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

Kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

Podľa čl. 59, ods. 5 stanov SFZ, v Komore SFZ pre riešenie sporov nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ a čl. 22, ods. 2, písm. b), bod 1 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ, sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami;

g) motivačný list.

Volebná komisia SFZ vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov, so všetkými prílohami, doručili na Slovenský futbalový zväz výlučne:

elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk,s označením predmetu správy „Voľby členov Komory SFZ“.

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov končí o 23:59 hod., dňa 22.11.2020 (nedeľa).

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

Ďalšie informácie a pokyny k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ a prostredníctvom ISSF.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U390: Oskar Fotr (FK Senica, Fortuna liga), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, čím bolo ohrozené zdravie a bezpečnosť súpera, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 18.11.2020.

U391: Juraj Piroska (1159936, FK Senica, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a podnetu AR SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (opakovaná hlasná kritika rozhodcu, s následným vyvolaním ostrej verbálnej komunikácie s hráčom hostí č. 6 pri vchode do útrob štadióna) a pozápasovým vyjadreniam na tlačovej konferencii po stretnutí 13. kola FL FK Senica – ŠKF Sereď, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 24.11.2020.

U392: Ľubomír Michalík (1145877, ŠKF Sereď, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a podnetu AR SFZ, žiada menovaného o písomné stanovisko k ostrej verbálnej komunikácii s hráčom domácich č. 33 pri vchode do útrob štadióna a pozápasovým vyjadreniam na tlačovej konferencii po stretnutí 13. kola FL FK Senica – ŠKF Sereď, podľa čl. 73/5, 7 DP, do 24.11.2020.

U393: AR SFZ. Berie na vedomie podnet Asociácie rozhodcov SFZ zo dňa 18.11.2020, doručený elektronickou formou dňa 19.11.2020, k pozápasovým vyjadreniam hráča domácich č. 33 na tlačovej konferencii po stretnutí 13. kola FL FK Senica – ŠKF Sereď a poukazuje na U391.   

U394:  MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U386 a za HNS členov domácej delegácie a osôb z radov organizátora stretnutia (hrubé urážky voči R) počas stretnutia 13. kola FL MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.    

U395: Aldo Omar Baez (1227217, FC ŠTK 1914 Šamorín). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U274 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 19.11.2020 do 30.6.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 26.11.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že komisia pre riadenie II. ligy na svojom zasadnutí dňa 16.11.2020 schválila termíny dohrávok stretnutí 4., 9. a 10. kola, ako aj termíny 13., 14. a 15. kola, ktoré sa odohrajú 28. – 29.11., 2.12. a 5. – 6.12.2020. Všetky termíny sú už v ISSF a zverejnené na Futbalnete.

Schvaľuje:

Pre FC Košice odohrať stretnutia 13. a 15. kola na ihrisku Janigova, na UT.

13. kolo: L. Mikuláš – Trebišov 25.11. o 12:30.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.  Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním platnosti licencie.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA A licencie v termíne február december 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné od 9.11. do 6.12.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

21.11.2020, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (rozsah 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ, ZMK ObFZ PD, MFC Spartak BN. Seminár je z dôvodu aktuálnej situácie odložený. Organizátor o náhradnom termíne bude prihlásených informovať e-mailom.

12.12.2020, Prievidza Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ PD. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.12.2020.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy ďalšieho vzdelávania trénerov, pripravuje TÚ SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov Konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre dištančnou formou formou webinárov. Podrobné informácie, vrátane termínov webinárov, budú zverejnené v priebehu decembra 2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Mano od 18.11. k dispozícii KR, Sučka 26. – 29.11. (zrušenie ospravedlnenia), Tomčík od 18.11. k dispozícii KR.

Úsek PR ospravedlnenia: Slebodník 27. – 28.11. a 5.12.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zasadnutie KD sa uskutoční v dňoch 27. 28.11.2020 v Komárne (ObFZ Komárno, Záhradnícka 3). Pozvánka s programom bude členom KD a pozvaným hosťom zaslaná emailovou poštou.

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 30. 31.1.2021 v Poprade. Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným hosťom zaslaná emailovou poštou.

Ospravedlnenie: Tomášová 26.11. – 2.12.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

12.2.2021 11:15

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 5.2.2021

05.2.2021 10:40

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 29.1.2021

29.1.2021 10:59

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.