Úradná správa SFZ č. 2 zo dňa 12. 7. 2019

Posledná aktualizácia 12.7.2019 12:29

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U6: FC Spartak Trnava (česko-slovenský Superpohár). Na základe oznámenia v masovokomunikačných prostriedkoch a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a k transparentu vyvesenom v 62. minúte v sektore domácich počas stretnutia česko-slovenského Superpohára FC Spartak Trnava – SK Slavia Praha, konaného dňa 6.7.2019, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 16.7.2019

U7: FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble. Berie na vedomie odvolanie voči U1126 (doručené prostredníctvom ISSF dňa 4.7.2019). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U8:  AS Trenčín. Berie na vedomie podnet voči klubu MFK Dubnica nad Váhom vo veci odstupného za hráčov, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Oznamuje klubu, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov, podľa čl. 40, ods. 4 RaPP SFZ.

U9: Juraj Koprda (1093408). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U1163 a za nesplnenie povinnosti v stanovenej lehote, podľa čl. 64/1a DP ukladá disciplinárnu sankciu – pokarhanie, podľa čl. 64/5 DP. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U1185. 

U10: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U11: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga 250 €, II. liga mužov 150 €, dorastenci 30 €, žiaci, ženy a juniorky 0 €.  

FUTSAL:

U12: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U13: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.7.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada FK, aby si priebežne kontrolovali vyžrebovania súťaží na futbalnete, či majú správne uvedený požadovaný deň a hrací čas a v prípade nezrovnalostí s podanou prihláškou, kontaktovali emailom p. Richtárika. K dnešnému dňu sú vyžrebované a upravené súťaže:  I. LSD U19/17/16, II. LSD U19/17 (obe skupiny).

ŠTK – ženský futbal:

  • oznamuje, že uzávierka prihlášok do Slovenského pohára žien je 21.7.2019 o 23:59 hod.;
  • dňa 5.8.2019 sa od 10:30 hod. v hoteli Dixon v B. Bystrici uskutoční Aktív klubov I. a II. ligy žien. Účasť zástupcov klubov je nutná. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v termíne 24.8. 14.12.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 16.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ D. Streda, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 22.7.2019 v D. Strede organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.7.2019.  Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, v spolupráci s Kids Fun Academy LM a so súhlasom TÚ SFZ, od 27.7. do 17.8.2019 organizuje  Blokový seminár – 5 TJ mládeže, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC/B licencie v rozsahu 5 hodín. Pre uznanie je potrebné absolvovať min. 3 TJ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie, na www.ssfz.sk a na www.obfz-lm.sk

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Lučenec, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 29.8.2019 v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že VsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 24.7.2019 v Michaľanoch organizuje Workshop trénerov III. – V. ligy dospelých VsFZ – UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 19.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že VsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 1.8.2019 v Michaľanoch organizuje Workshop trénerov mládeže VsFZ – UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 26.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že letné fyzické previerky a doškoľovací seminár rozhodcov SFZ a programu Šanca sa uskutoční v dňoch 14. – 15.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka, program seminára a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Sluk 21. – 30.7., Krivošík 23. – 30.7., Galo 31.7. – 8.8., Husár 24.7. – 10.8., 8.9., 28. – 29.9., 13.10., 29.10. – 1.11., Železňák 5. – 10.8., 12. – 18.8., Ruc 25. – 28.7.

Úsek PR oznamuje, že letný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 14.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka a program seminára boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Hlebaško 19. – 26.7., Špila 18.7. – 4.8., Šipoš od 12.7. k dispozícii KR.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Čan 1. – 13.8., Dadykin 26.7. – 4.8., Repa 20. – 28.7. 

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

  • oznamuje, že na základe rozhodnutia VV SF zo dňa 11.7.2019 a na základe článku B/9/g RS Varta futsal ligy, otvára možnosť prihlásiť sa družstvám do barážového turnaja o účasť vo Varta futsal lige v sezóne 2019/2020. Možnosť prihlásiť sa do barážového turnaja majú všetky družstvá spĺňajúce náležitosti RS Varta futsal ligy 2019/2020; základný predpoklad pre prihlásenie je riadne ukončená sezóna 2018/2019 v 2. SLF. Možnosť prihlásenia je výhradne cez elektronickú podateľňu ISSF, v termíne do 22.7.2019 (názov súťaže, do ktorej je možnosť sa prihlásiť, je „Baráž 1. SLF“);
  • oznamuje družstvám, ktoré získali finančnú odmenu v sezóne 2018/2019, že táto bude vyplácaná v zmysle článku C/2/d RS.

Exekutíva v oblasti riadenia DZ:

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 – 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledujúcich úradných správach. 

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy) je dostupná elektronická verzia Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2019/2020, aj s prílohami. 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 13.12.2019

13.12.2019 12:22

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 6.12.2019

06.12.2019 13:44

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 29.11.2019

29.11.2019 14:26

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 22.11.2019

22.11.2019 12:24

Úradná správa SFZ č. 20 zo dňa 15.11.2019

15.11.2019 14:00

Úradná správa SFZ č. 19 zo dňa 8.11.2019

08.11.2019 12:23

Úradná správa SFZ č. 18 zo dňa 1.11.2019

01.11.2019 10:27

Úradná správa SFZ č. 17 zo dňa 25. 10. 2019

25.10.2019 12:32

Úradná správa SFZ č. 16 zo dňa 18. 10. 2019

18.10.2019 15:53

Úradná správa SFZ č. 15 zo dňa 11. 10. 2019

12.10.2019 09:32

Úradná správa SFZ č. 14 zo dňa 4.10.2019

04.10.2019 14:03

Úradná správa SFZ č. 13 zo dňa 27. 9. 2019

27.9.2019 14:09

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.