www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 20 zo dňa 11. 11. 2017

piatok, 10.11.2017
|
Posledná aktualizácia 08.12.2017 13:47

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

Schválil termín 4. december 2017 za posledný deň na zaslanie návrhov na dejisko finálového stretnutia súťaže Slovnaft Cup súťažného ročníka 2017/2018. Infraštruktúrne požiadavky, ktoré musí spĺňať štadión – dejisko finále, sú zverejnené na webstránke www.futbalsfz.sk/vyhlasenie-kandidatury-na-dejisko-finale-sutaze-slovnaft-cup-2017-2018.

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na deň 2. februára 2018 a odporúča volebnej komisii SFZ vyhlásiť voľby do orgánov SFZ volených konferenciou v dostatočnom časovom predstihu, aby podľa predpisov SFZ boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 6. 11. do 6. 12. 2017 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže Futbalovej akadémie) na súťažný ročník 2018/2019, v zmysle platnej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ. Kompletné znenie aktualizovanej „smernice“, aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” sú zverejnené na webstránke v sekcii Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: http://www.futbalsfz.sk / legislativa-predpisy-sfz-smernice).

Upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej dorasteneckej súťaži, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu Futbalovej akadémie (FA) SFZ. Prihlášky do licenčného konania mládeže si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. DL, prípadne FK pôsobiace v II. DL (podmienkou udelenia licencie FA pre druholigové FK však je:

V čase žiadosti udelená licencia ÚTM, splnenie licenčných podmienok, športové kritérium: 1. miesto v jednej zo skupín II. DL a víťazstvo v prípadných kvalifikačných stretnutiach o víťaza II. DL v zmysle Rozpisu RS SFZ na súťažný ročník 2017/2018). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 6. 12. 2017.

Prihlášky zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania ! Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (oskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik @ futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami FK, pričom na nej musí byť jasne uvedené, že FK žiada o licenciu Futbalovej akadémie.  

Upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali „smernicu“, aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky voči konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2017 !  V prípade, že FK má podlžnosti voči úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz II. ligy).

V prípade akýchkoľvek otázok treba kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015.

Upozorňuje FK s licenciou ÚTM, že licencia ÚTM má platnosť 3 súťažné ročníky a nie je potrebné sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlásiť. FK s licenciou ÚTM sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlasujú len v prípade, ak majú záujem získať licenciu FA a zároveň spĺňajú športové kritérium potrebné pre jej získanie. Kontrola plnenia licenčných podmienok ÚTM bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/18 v zmysle Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ, aj s prílohami. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.

Oznamuje futbalovým klubom, že licenciu Čakateľa získali na základe rozhodnutia VV SFZ tieto futbalové kluby: FK Rača Bratislava, ŠK Žolík Malacky, FC Baník Prievidza, FKM Nové Zámky, FK Dubnica, KFC Komárno, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Čadca, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, ŠK Odeva Lipany, FAMT Prešov, FK Košice – Barca, FC Lokomotíva Košice. Kontrola podmienok bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/18. Futbalovým klubom s licenciou Čakateľa budú v priebehu decembra 2017 zaslané tak, ako všetkým klubom s licenciou mládeže SFZ podklady na vyplnenie potrebné ku kontrolnej návšteve FK. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že spolupráci s BFZ dňa 24. 11. 2017 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 15. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy/BFZ/Správy).

Oznamuje trénerom, že spolupráci so ZsFZ dňa 9. 12. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 5. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že spolupráci s ObFZ Dunajská Streda dňa 9. 12. 2017 v Dunajskej Strede organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 1. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy/ObFZ_DS/ÚS/TMK).

Oznamuje trénerom, že dňa 3. 12. 2017 v Senci organizuje špecializovaný Seminár trénerov brankárov v rozsahu 8 hodín.  Špecializovaný seminár môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií SFZ GK a UEFA GK A. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky budú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v dňoch 4. – 5. 12. 2017 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ. Konferencia môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií UEFA PRO/A/B. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky budú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a odoslané e-mailom trénerom registrovaným v ISSF.

Oznamuje trénerom, že v otvára nasledovné školenia:

  • Školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie (termín školenia 6. – 9. 12. 2017). Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 30. 11. 2017;
  • Školenie trénerov licencie UEFA A 2018 (termín prijímacích skúšok – 6. 1. 2018. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 8. 12. 2017;
  • Školenie trénerov licencie UEFA Pro 18/19 (termín prijímacích skúšok – 5. 1. 2018. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 8. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Školenia).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny:

U19:

15. kolo: DAC – Trnava (UT Akadémia DS – zmena HP),Trenčín – Senica 11. 11. o 10:00.

U17/16:

15. kolo: Senica – Slovan (UT Senica – zmena HP), Podbrezová – Ružomberok (UT Podbrezová – zmena HP);

16. kolo: Ružomberok – Senica 17. 11. o 14:00/16:15 (UT Ružomberok), Prešov – Michalovce 17. 11. o 11:00/13:15 (UT Prešov), Žilina – Trnava 18. 11. o 13:30/15:30.

17. kolo: Senica – DAC 24. 11. o 11:00/13:15 (UT Senica). 

U15/14:

12. kolo: Domino – Skalica 12. 11. o 10:00/12:00 (UT Pasienky);

13. kolo: B. Bystrica – Zvolen (UT Štiavničky), Levice – Trnava 17. 11. o 10:00/12:00, Podbrezová – Žilina 18. 11. o 14:30/16:30.

U13/12:  

12. kolo: Vranov – Michalovce 10. 11. o 12:00/13:30, Skalica - Domino o 15:00/16:15 (UT),  Prešov – Trebišov 13. 11. o 13:00/14:30 (UT Prešov - zmena poradia stretnutí); 

13. kolo: Trebišov – Snina 17. 11. o 10:00/11:30, Nitra – Skalica 18. 11. o 10:00/11:30, Senica - Púchov 17. 11. o 16:00/17:30 na UT.

Oznamuje, že rokuje o podaniach podaných FK do štvrtka a v piatok ich zverejňuje v ÚS. Podania podané neskôr prerokuje a zverejní v ÚS v nasledujúcom týždni. Bez schválenia dohody komisiou nie je možné zmeniť termín stretnutia !

ŠTK – ženský futbal:

Schválila zmeny:

Slovenský pohár, 2. kolo: Lokomotíva Košice – Bardejov 18. 11. o 13:00, Ružomberok – Prešov 17. 11. o 11:00, Petržalka – Šaľa 18. 11. o 17:00 hod.

I. liga ženy / juniorky, 9. kolo: Myjava – Ružomberok 11. 11. o 11:00/13:00.

Il. liga, sk. A, 12. kolo: Zlaté Moravce-Vráble – D. Lužná 12. 11. o 14:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U391: Sebastian Gembický (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U17), vylúčený za HNS - kopnutie súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 5. 11.

U392: Martin Horn (FKM Karlova Ves BA, I. LSŽ U14), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 6. 11.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U393: Dávid Haščák (FK Železiarne Podbrezová B, II. liga).

U394: Haris Memić (MFK Lokomotíva Zvolen A, II. liga), obaja od 5. 11.

U395: Filip Tomovič (MFK Skalica A, II. liga), od 6. 11.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U396: Dávid Leško (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga);

U397: Zsolt Kalmár (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga);

U398: Erik Pačinda (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), všetci od 4. 11.

U399: Jurij Medveděv (FK Senica, Fortuna liga);

U400: Matúš Kuník (FC Nitra, Fortuna liga);

U401: Lukáš Opiela (MFK Skalica, II. liga), všetci od 6. 11.

U402: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky a iných urážlivých a provokatívnych prejavov) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky, umožnenie vniknutia diváka do priestoru ihriska) počas a po stretnutí 15. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 15. 11.

U403:  FK DAC 1904 D. Streda. Na základe U348 a U402 predvoláva štatutárneho zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra klubu a hlavného usporiadateľa stretnutia na svoje zasadnutie dňa 16. 11. 2017 o 15:00 hod. v sídle SFZ.

U404: ŠK Slovan Bratislava. Na základe U369 predvoláva štatutárneho zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra klubu a koordinátora pre styk s fanúšikmi na svoje zasadnutie dňa 16. 11. 2017 o 16:00 hod. v sídle SFZ.

U405: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči SFZ a čelným predstaviteľom iných klubov) počas stretnutia 15. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – FC Nitra, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 15. 11.

U406: FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS člena US (vulgárny výrok voči R) v polčasovej prestávke a nedostatočnej US (obliatie AR2 vodou jedným z divákov a nezabezpečenie bezpečného odchodu hráčov a delegovaných osôb do šatní) po stretnutí 15. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble – FC Nitra, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 15. 11.

U407: AS Trenčín  (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U379 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 14. kola FL AS Trenčín – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11DP.

U408: Jozef Matlák (KFC Komárno, bezpečnostný manažér). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U381 a za HNS (vulgárny výrok voči R, AR2, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov hostí), podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.

U409: Roman Dvorčák (prezident klubu FK Poprad). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U356 a za HNS (vulgárny výrok voči delegátovi stretnutia), podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.

U410: Timotej Tóth. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U336 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30. 6. 2018.

U411:  Ján Krivák. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U336 a žiadosť zamieta.

U412:  FK Slovan Levice: Žiada klub o zaslanie fotodokumentácie poukazujúcej na poškodenie priestorov šatne hostí a vyčíslenie škody na majetku, vzniknutej po stretnutí 11. kola I. LSŽ U14 FK Slovan Levice – AS Trenčín, do 15. 11.

U413: TJ KOVO Beluša. Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nepricestovanie na stretnutie 11. kola II. ligy ženy, skupina B FC Baník Prievidza - TJ KOVO Beluša, dňa 21. 10. 2017, ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú náhradu 150 € klubu FC Baník Prievidza, a to do 15 dní od uverejnenia uznesenia v ÚS, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

FUTSAL :

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U414: Ondrej Dobrota (MIBA B. Bystrica, 1. SLF), vylúčený za HNS – úmyselné hranie rukou – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2, od 4. 11.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U415: Eduard Horáček (MFK Ivekol Nové Zámky, 1. SLF);

U416: Peter Brestovanský (FC Bíli Andeli-futsal Trnava, 1. SLF), obaja od 4. 11.

U417: FC Bíli Andeli Trnava (1. SLF). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky na adresu hostí) počas stretnutia 6. kola 1. SLF FC Bíli Andeli-futsal Trnava – ŠK Slovan Bratislava-futsal, podľa čl. 71/1, 3a, b, DP, do 15. 11.

U418: ŠK Slovan Bratislava-futsal. Žiada klub o písomné stanovisko k úhrade odstupného za hráča Marek Belaník /1241105/, zaslať do 15. 11.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16. 11. 2017 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo  dňa oznámenia rozhodnutia komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia:

11. 11. o 11:00 Slovan A – Slovan B Chromý, Roszbeck, Vician, ihrisko Pasienky.

Ospravedlnenia: Lauer 17. - 19. 11., M. Krivošík od 3. 11. k dispozícii KR, Jánošík 11. -12. 11., Micheľ 12. - 22. 11., E. Weiss 11. 11.

Úsek PR – ospravedlnenia: Samotný 25. - 26. 11., Špivák 1. - 2. 12. a 8. - 9. 12.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenia: Čan 24. - 25. 11., Kiss 2. - 3. 12.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

Schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF:

8. kolo: FC Bíli Andeli-futsal – MFK Ivekol N. Zámky 16. 11. o 19:00, ŠK Makroteam Žilina – FK Dragons Podolie 17. 11. o 20:00, ŠK Pinerola Bratislava – WildBoys ´02 Bratislava 18. 11. o 20:30 (Hala Pasienky);

17. kolo: FK Dragons Podolie - ŠK Makroteam Žilina 24. 2. 2018 o 20:00 hod.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

Delegovanie R a D na 8. kolo 1. SLF:

16. 11.

19:00  FC Bíli Andeli-futsal – MFK Ivekol N. Zámky (Havrila, Kopec, Hrmo);

20:00  ŠK Slovan Bratislava – MIBA B. Bystrica (Peško, Dobrocký, Budáč).

17. 11.

19:00  Mimel Lučenec – Futsal Team Levice (Botka, Šlapka, Slimák);

20:00  ŠK Makroteam Žilina – FK Dragons Podolie (Wojčík, Matula, Kubinec).

18. 11.

20:30  ŠK Pinerola Bratislava – WildBoys ´02 Bratislava (Ježík, Fischer, Krchňavý).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:         
Oznamuje termín 2. kola FEJ U20 nasledovne:

Blok 2A sa odohrá v Lučenci 22. 11., so začiatkom o 10:00 hod.

Blok 2B sa odohrá v Prešove 22.11., so začiatkom o 10:30 hod.

SEKRETARIÁT

Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypisuje SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.