Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

Posledná aktualizácia 11.12.2020 14:03

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_21.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s článkom 59, ods. 8 stanov SFZ a čl. 6, ods. 6 poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlásila doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len KPRS):

1 člena KPRS zástupcu amatérskych klubov

3 členov KPRS zástupcov profesionálnych hráčov

1 člena KPRS zástupcu amatérskych hráčov,

Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov KPRS bola stanovená najneskôr do 22.11.2020, 23:59 hod.

V stanovenej lehote na predloženie návrhov boli doručené tieto návrhy kandidátov:

na člena KPRS – zástupcu amatérskych klubov bol doručený návrh na:

o Erik Štepánek – (navrhovateľ: OFK Košické Oľšany).

na člena KPRS – zástupcu profesionálnych hráčov bol doručený návrh na:

o  Branislav Bolech – (navrhovateľ: Martin Regáli);

o  Martin Hermanovský – (navrhovateľ: OZ Liga na ochranu slovenských športovcov);

o  Marek Holbík – (navrhovateľ: OZ Liga na ochranu slovenských športovcov);

o  Peter Lukášek – (navrhovateľ: Ivan Santiago Diaz, Oliver Podhorin a Martin Regáli);

o  Michael Válek – (navrhovateľ: Peter Kolesár);

o  Miroslav Viazanko – (navrhovateľ: Oliver Podhorin a Martin Regáli);

o  Róbert Zsiga – (navrhovateľ: OZ Liga na ochranu slovenských športovcov).

na člena KPRS – zástupcu amatérskych hráčov bol doručený návrh na:

o Viktor Karel – navrhovateľ: OZ Liga na ochranu slovenských športovcov a Mojmír Trebuňák;

o Vojtech Milošovič – navrhovateľ: Filip Tomovič).

Volebná komisia SFZ konštatuje, že všetky vyššie uvedené návrhy spĺňajú požadované náležitosti a že navrhnutí kandidáti splnili podmienky voľby, na základe čoho volebná komisia SFZ navrhnuté osoby zaradila do zoznamu kandidátov doplňujúcich volieb na neobsadené funkcie členov KPRS.

Voľby členov KPRS sa v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej ISSF) vykonajú elektronickou formou prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ v termíne od 00:01 hod., dňa 30.11.2020 (pondelok), do 23:59 hod., dňa 13.12.2020 (nedeľa).

Informácie o spôsobe hlasovania budú všetkým oprávneným subjektom zaslané prostredníctvom helpdesku, najneskôr 24 hodín pred začiatkom hlasovania.

Podľa čl. 6, ods. 3 poriadku KPRS, kandidátov na členaKPRS – zástupcu amatérskych klubov, volia kluby amatérskeho futbalu – každý klub amatérskeho futbalu má jeden hlas.

Podľa čl. 6, ods. 4 poriadku KPRS, kandidátov na členov KPRS – zástupcov hráčov profesionálneho futbalu, volia aktívni hráči profesionálneho futbalu – každý aktívny hráč profesionálneho futbalu môže dať hlas až trom kandidátom, t. j. má tri hlasy.

Podľa čl. 6, ods. 4 poriadku KPRS, kandidátov na člena KPRS – zástupcu amatérskych hráčov, volia aktívni hráči amatérskeho futbalu – každý aktívny hráč amatérskeho futbalu má jeden hlas.

Všetky informácie k voľbám sú dostupné v sekcii https://www.futbalsfz.sk/volby2020.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U421: Achraf El Mahdioui (AS Trenčín, Fortuna liga), vylúčený za zakázanú hru – kopnutie súpera nadmernou silou do oblasti tváre v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 6.12.2020.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U422: Bankole Olawale Adekuoroye (ŠKF Sereď, Fortuna liga).

U423: Gergely Tumma (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), obaja od 6.12.2020.

U424: Cesar Rodolfo Blackman Camarena (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 7.12.2020.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/6a DP:

U425: Stijn Vreven (1434381, AS Trenčín, Fortuna liga, T), od 6.12.2020.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U426: Ľubomír Michalík (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 6.12.2020.

U427: Enzo Mauro Arevalo Acosta (FK Železiarne Podbrezová, II. liga), od 7.12.2020.

U428: Oliver Luterán (FK Poprad, II. liga), od 6.12.2020. DS si menovaný už vykonal.

U429: Jakub Pavlovič (MŠK Púchov, II. liga), od 6.12.2020.

U430: Pawel Jan Jarzebak (Partizán Bardejov BŠK, II. liga), od 7.12. 2020.

U431: Matúš Katunský (Slavoj Trebišov, II. liga), od 6.12.2020.

U432: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a stanoviska klubu, začína disciplinárne konanie vo veci HNS funkcionára Oldřicha Dudu (hrubé urážky funkcionárov domáceho klubu a členov SBS pri pokuse o prechod do šatne hostí v útrobách hlavnej tribúny), HNS funkcionára Filipa Holeca (urážky R pri odchode z ihriska ) a HNS hráčov (poškodenie dverí na šatni hostí) počas a po stretnutí 16. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP a ďalej pokračuje v šetrení veci. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe náhrady škody.

U433: Jose Carrillo Mancilla (1389400, FK Senica, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a stanoviska menovaného, za HNS hráča (búchanie na stenu a dvere miestnosti rozhodcov v útrobách hlavnej tribúny, s následným odkopnutím hasiaceho prístroja zo steny) po stretnutí 16. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 47/1c a čl. 48/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP.

U434: Martin Peško (1047464, FC Nitra, Fortuna liga ). Na základe podnetu klubu FK Senica, doručeného elektronickou formou dňa 8.12.2020, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS funkcionára (hrubé urážky voči funkcionárovi hosťujúceho klubu) po stretnutí 16. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3g DP, do 15.12.2020.

U435: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a podnetu klubu FK Senica, žiada klub o písomné stanovisko k HNS funkcionára Martina Peška (hrubé urážky voči funkcionárovi hosťujúceho klubu) po stretnutí 16. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 73/5 DP, do 15.12.2020. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o výške spôsobenej škody.

U436: Stijn Vreven (1434381, AS Trenčín, Fortuna liga, T). Na základe vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k pozápasovým vyjadreniam v masmédiách po stretnutí 16. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín, podľa čl. 73/5 DP, do 15.12. 2020.

U437: Miloš Lačný (1166289, ŠKF Sereď, Fortuna liga). Na základe podnetu klubu FK DAC 1904 D. Streda, doručeného elektronickou formou dňa 9.12.2020, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k pozápasovým vyjadreniam na sociálnej sieti po stretnutí 12. kola FL ŠKF Sereď – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3g DP, do 15.12.2020.

U438: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 15. kola II. ligy FC Košice – FK Poprad.

U439: Ján Vlasko (1197720, FC Spartak Trnava, Fortuna liga). Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej U161 a zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia U418.

U440: Na základe podnetu doručeného SFZ, začína disciplinárne konanie vo veci udalosti uskutočnenej v šatni rozhodcov po stretnutí 6. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, zo dňa 12.9.2020, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 15.12.2020.

U441: Renáta Tomášová (1313555). Na základe U440 predvoláva menovanú na svoje zasadnutie dňa 17.12.2020 o 15:30 hod. v sídle SFZ.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.12.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).


LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že klubom boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021.

Najneskôr 15.12.2020 (rozhoduje dátum pečiatky odosielajúcej pošty) musí byť na adresu Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, doporučenou poštou odoslaná táto dokumentácia:

1) Jeden exemplár štatutárom(mi) klubu podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom, v súvislosti s licenčným konaním v licenčnom cykle 2020/2021 (za každý druh licenčného konania, do ktorého sa klub prihlasuje).

2) Vyhlásenie žiadateľa o licenciu – súhlas s preverovaním, s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu (podľa druhu licenčného konania).

3) Vyplnená prihláška do licenčného konania, s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.

4) Meno a kontaktné údaje (vrátane vygenerovaného Sportnet identifikátora) minimálne jedného zástupcu klubu, zodpovedného za plnenie úloh klubového licenčného systému v klube a prípravu licenčnej dokumentácie.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v časti SFZ /Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú najskôr mesiac pred vypršaním platnosti licencie.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravuje Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 a ďalšie semináre dištančnou formou – formou webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov bude dostatočný na splnenie požiadaviek na predĺženie všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie budú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a budú zaslané trénerom cez ISSF najneskôr 14.12.2020.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny konania zimných doškoľovacích seminárov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ (všetci R a PR po regiónoch vrátane žien FIFA, bez frekventantov programu Šanca):  22. 23.1.2021 ZsFZ, 23. 24.1.2021 BFZ, 5. 6.2.2021 VsFZ a 6. 7.2.2021 SsFZ. Forma (fyzická účasť alebo online seminár) bude oznámená neskôr, v závislosti od budúcich opatrení štátnych orgánov (Covid-19).

Oznamuje konanie online seminára T&M SFZ v dňoch 11. –12.12. 2020 (Microsoft Teams). Pozvánky, program seminára a pokyny boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Haring od 4.12., do prihlásenia, Lauer od 8.12., do prihlásenia, Kmec od 14.12. k dispozícii KR.

Úsek PRoznamuje termíny konania zimných doškoľovacích seminárov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ (všetci R a PR po regiónoch): 22. 23.1.2021 ZsFZ, 23. 24.1.2021 BFZ, 5. 6.2.2021 VsFZ a 6. 7.2.2021 SsFZ. Forma (fyzická účasť alebo online seminár) bude oznámená neskôr, v závislosti od budúcich opatrení štátnych orgánov (Covid-19).

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 30. 31.1.2021 v Poprade. Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným hosťom zaslaná emailovou poštou.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

12.2.2021 11:15

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 5.2.2021

05.2.2021 10:40

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 29.1.2021

29.1.2021 10:59

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.