Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

Posledná aktualizácia 18.12.2020 11:23

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_22.pdf

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 59, ods. 8 stanov SFZ a čl. 6, ods. 6 poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len KPRS) na svojom zasadnutí dňa 26.10.2020 vyhlásila doplňujúce voľby na:

1 člena KPRS  – zástupcu amatérskych klubov;

3 členov KPRS – zástupcov profesionálnych hráčov;

1 člena KPRS  – zástupcu amatérskych hráčov,

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 stanov SFZ, v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej len ISSF), vykonali elektronickou formou prostredníctvom informačného systému v termíne od 00:01 hod. dňa 30.11.2020 do 23:59 hod., dňa 13.12.2020.

Volebná komisia SFZ na základe „Správy o príprave, priebehu a výsledku hlasovania doplňujúcich volieb členov KPRS“, vypracovanej a následne odprezentovanej správcom ISSF, na zasadnutí volebnej komisie SFZ dňa 14.12.2020,

a) konštatuje, že doplňujúce voľby členov KPRS, vykonané elektronickou formou, prostredníctvom ISSF v dňoch 30.11.2020 – 13.12.2020, boli realizované v súlade s predpismi SFZ a potvrdzuje výsledky hlasovania;

b)  vyhlasuje nasledovné výsledky hlasovania v doplňujúcich voľbách členov KPRS:

  • aktívnymi hráčmi profesionálneho futbalu bol kandidátom udelený počet hlasov 505.

Tabuľka č. 1 – Hráči profesionálneho futbalu

P. č.  Meno a priezvisko  Počet hlasov

    1.   Branislav Bolech  112

    2.   Martin Hermanovský  25

    3.   Marek Holbík 23

    4.   Peter Lukášek  142

    5.   Michael Válek  96

    6.   Miroslav Viazanko  85

    7.   Róbert Zsiga  22

Z uvedených kandidátov boli zvolení traja členovia KPRSPeter Lukášek, Branislav Bolech a Michael Válek.

  • klubmi amatérskeho futbalu bol kandidátovi udelený počet hlasov 57.

Tabuľka č. 2 – Kluby amatérskeho futbalu

P. č.  Meno a priezvisko  Počet hlasov

    1.   Erik Štepánek         57

Za člena KPRS bol zvolený jeden členErik Štepánek.

  • aktívnymi hráčmi amatérskeho futbalu bol kandidátom udelený počet hlasov 170.

Tabuľka č. 3 – Aktívni hráči amatérskeho futbalu

P. č.  Meno a priezvisko  Počet hlasov

    1.   Viktor Karel  100

    2.   Vojtech Milošovič  70

Z uvedených kandidátov bol zvolený jeden člen KPRS – Viktor Karel.

Poučenie: Subjekt, ktorý bol rozhodnutím volebnej komisie SFZ dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu volebnej komisie SFZ odvolanie, ktoré doručí volebnej komisii SFZ (čl. 60, ods. 9 stanov SFZ).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U443: Martin Mikovič (FC Spartak Trnava, Fortuna liga).

U444: Kyriakos Savvidis (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), obaja od 14.12.2020.

U445: Ricardo Antonio Phillips Hinds (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga), od 13.12.2020. DS si menovaný už vykonal.

U446: Joeri de Kamps (ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga).

U447: Matúš Kmeť (MFK Ružomberok, Fortuna liga), obaja od 17.12.2020.

U448: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí a stanoviska odbornej komisie KR SFZ, žiada klub o písomné stanovisko k zakázanej hre hráča hostí č. 14 (udretie súpera hlavou do oblasti hlavy nadmernou silou v súboji o loptu so zranením) počas stretnutia 17. kola FL FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, spolu s lekárskou správou o stave hráča domácich č. 21 Yann Michael Yao a predpokladanou dobou liečenia, podľa čl. 73/5 DP, do 12.1.2021.

U449: Leo Myenty Janna Abena (1415824, ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Zápisu o stretnutí a stanoviska odbornej komisie KR SFZ, žiada menovaného o písomné stanovisko k zakázanej hre hráča (udretie súpera hlavou do oblasti hlavy nadmernou silou v súboji o loptu so zranením) počas stretnutia 17. kola  FL  FC  Spartak  Trnava – ŠK Slovan Bratislava,  podľa  čl. 73/5 DP,  do 12.1.2021 a zároveň má menovaný pozastavený výkon športu, až do rozhodnutia DK, podľa čl. 76/1 DP.

U450: Stijn Vreven (1434381, AS Trenčín, Fortuna liga, T). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a stanoviska menovaného k U436, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia orgánu SFZ (DS uložená U425) počas stretnutia 17. kola FL AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce a HNS delegovaných osôb (kritika R v pozápasových vyjadreniach) po stretnutí 16. kola FL ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín, podľa čl. 64/1b a čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 eur, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U451: Ivan Tobiáš (1317039, FK Senica). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a stanoviska menovaného, za HNS delegovaných osôb (kritika R pri odchode z hracej plochy v polčasovej prestávke) počas stretnutia 17. kola FL FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 eur, podľa čl. 48/2a, čl. 36/2a a čl. 12/2 DP.

U452: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a stanoviska klubu, za HNS funkcionára Oldřicha Dudu (hrubé urážky funkcionárov domáceho klubu a členov SBS pri pokuse o prechod do šatne hostí v útrobách hlavnej tribúny), HNS funkcionára Filipa Holeca (urážky R pri odchode z ihriska) a HNS hráčov (poškodenie dverí na šatni hostí) počas a po stretnutí 16. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 47/1b, c a čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 600 eur, podľa čl. 47/2b, c, 4 a čl. 12/6 DP a zároveň podľa čl. 43/1 DP ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby funkcionárovi klubu Oldřichovi Dudovi na 6 týždňov, podľa čl. 43/2g DP, s prerušením podľa čl. 34/7 DP od 17.12.2020, do začiatku jarnej časti Fortuna ligy. Berie na vedomie informáciu o spôsobe náhrady škody.

U453: Martin Peško (1047464, FC Nitra, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U434 a za HNS funkcionára (hrubé urážky voči funkcionárovi hosťujúceho klubu) počas stretnutia 16. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 47/2b a čl. 12/2 DP.

U454: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U435 a informáciu o výške škody.

U455: Miloš Lačný (1166289, ŠKF Sereď, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U437 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U456: Renáta Tomášová (1313555) Z dôvodu na strane disciplinárneho orgánu a aktuálnych opatrení nariadených ÚVZ SR, odkladá predvolanie U441 na nasledujúce zasadnutie. Predvolanie na zasadnutie komisie bude menovanej doručené elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v ISSF.

U457: Jose Carrillo Mancilla (1389400, FK Senica). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U433 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 14.1.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že v stanovenom termíne obdržala prihlášky  všetkých klubov do licenčných konaní v licenčnom cykle 2020/2021. V prípade nedostatkov v prihláškach bola konkrétnym klubom elektronickou poštou zaslaná požiadavka na doplnenie prihlášky. O ďalšom priebehu a termínoch licenčného konania bude informovať kontaktné osoby klubov, uvedené v prihláškach do licenčného konania.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a budú v januári 2021 aktualizované a doplnené o ďalšie potrebné formuláre a vyhlásenia.

Ďakuje všetkým klubom, Únii ligových klubov a komisii SFZ pre riadenie II. ligy za spoluprácu v náročnom a pandémiou poznamenanom roku 2020. Želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku 2021 všetkým hráčom, funkcionárom a futbalovým činovníkom pevné zdravie a veľa športových a osobných úspechov.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu. Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

Oznamuje, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa súťaže I. LSD, II. LSD, I. a II. liga žien nezačnú skôr ako 6. – 7.2.2021.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že  všetky  aktivity  vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú  nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, vlády SR a vedeniu SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formouformou off-line webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek pre predĺženie všetkých trénerských licencií.

Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny konania zimných doškoľovacích seminárov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ (všetci R a PR po regiónoch vrátane žien FIFA, bez frekventantov programu Šanca):  22. 23.1.2021 ZsFZ, 23. 24.1.2021 BFZ, 5. 6.2.2021 VsFZ a 6. 7.2.2021 SsFZ. Forma (fyzická účasť alebo online seminár) bude oznámená neskôr, v závislosti od budúcich opatrení štátnych orgánov (Covid-19).

Ospravedlnenia: Kolofík od 16.12. k dispozícii KR, Sedlák od 15.12., do prihlásenia, Dohál od 17.12. k dispozícii KR.

Úsek PRoznamuje termíny konania zimných doškoľovacích seminárov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ (všetci R a PR po regiónoch): 22. 23.1.2021 ZsFZ, 23. 24.1.2021 BFZ, 5. 6.2.2021 VsFZ a 6. 7.2.2021 SsFZ. Forma (fyzická účasť alebo online seminár) bude oznámená neskôr, v závislosti od budúcich opatrení štátnych orgánov (Covid-19).

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 30. 31.1.2021 v Poprade. Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným hosťom zaslaná emailovou poštou.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz ďakuje futbalovým klubom, hráčom, činovníkom, novinárom, fanúšikom, partnerom, podporovateľom, ako aj ostatnej športovej verejnosti za spoluprácu a podporu v neľahkom a pandémiou Covid-19 poznamenanom roku 2020. Praje všetkým pokojné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2021 pevné zdravie a veľa osobných, pracovných i športových úspechov.

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že v dňoch 21.12.2020 – 8.1.2021 vrátane, bude prerušená prevádzka sekretariátu v sídle SFZ. V neodkladných záležitostiach je potrebné telefonicky alebo e-mailom kontaktovať príslušného pracovníka SFZ. Riadna prevádzka sekretariátu SFZ začne od 11.1.2021. Prvá úradná správa SFZ v roku 2021 vyjde 15.1.2021.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

12.2.2021 11:15

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 5.2.2021

05.2.2021 10:40

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 29.1.2021

29.1.2021 10:59

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.