www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 22 zo dňa 25. 11. 2017

piatok, 24.11.2017
|
Posledná aktualizácia 08.12.2017 13:37

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

Schválil termín 4. december 2017 za posledný deň na zaslanie návrhov na dejisko finálového stretnutia súťaže Slovnaft Cup súťažného ročníka 2017/2018. Infraštruktúrne požiadavky, ktoré musí spĺňať štadión – dejisko finále, sú zverejnené na webstránke www.futbalsfz.sk/vyhlasenie-kandidatury-na-dejisko-finale-sutaze-slovnaft-cup-2017-2018.

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na deň 2. februára 2018 a odporúča volebnej komisii SFZ vyhlásiť voľby do orgánov SFZ volených konferenciou v dostatočnom časovom predstihu, aby podľa predpisov SFZ boli dodržané všetky lehoty súvisiace s voľbami.

 

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne do 6. 12. 2017 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže Futbalovej akadémie) na súťažný ročník 2018/2019, v zmysle platnej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ. Kompletné znenie aktualizovanej „smernice“, aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” sú zverejnené na webstránke v sekcii Legislatíva-predpisy SFZ-smernice” (link: http://www.futbalsfz.sk / legislativa-predpisy-sfz-smernice). 
Upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej dorasteneckej súťaži, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu Futbalovej akadémie (FA) SFZ. Prihlášky do licenčného konania mládeže si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. DL, prípadne FK pôsobiace v II. DL (podmienkou udelenia licencie FA pre druholigové FK však je: 
V čase žiadosti udelená licencia ÚTM, splnenie licenčných podmienok, športové kritérium: 1. miesto v jednej zo skupín II. DL a víťazstvo v prípadných kvalifikačných stretnutiach o víťaza II. DL v zmysle Rozpisu RS SFZ na súťažný ročník 2017/2018). Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládeže SFZ je 6. 12. 2017. 
Prihlášky zaslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania ! Prihláška do licenčného konania musí byť zaslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (oskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik@futbalsfz.sk. Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami FK, pričom na nej musí byť jasne uvedené, že FK žiada o licenciu Futbalovej akadémie.  
Upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali „smernicu“, aj s prílohami a začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky voči konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2017 !  V prípade, že FK má podlžnosti voči úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom alebo poisťovňou. Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom zaslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz II. ligy). 
V prípade akýchkoľvek otázok treba kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej ad-rese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015. 
Upozorňuje FK s licenciou ÚTM, že licencia ÚTM má platnosť 3 súťažné ročníky a nie je potrebné sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlásiť. FK s licenciou ÚTM sa do licenčného konania mládeže SFZ prihlasujú len v prípade, ak majú záujem získať licenciu FA a zároveň spĺňajú športové kritérium potrebné pre jej získanie. Kontrola plnenia licenčných podmienok ÚTM bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/18 v zmysle Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ, aj s prílohami. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.
Oznamuje futbalovým klubom, že licenciu Čakateľa získali na základe rozhodnutia VV SFZ tieto futbalové kluby: FK Rača Bratislava, ŠK Žolík Malacky, FC Baník Prievidza, FKM Nové Zámky, FK Dubnica, KFC Komárno, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Čadca, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, ŠK Novohrad Lučenec, ŠK Odeva Lipany, FAMT Prešov, FK Košice – Barca, FC Lokomotíva Košice. Kontrola podmienok bude prebiehať v jarnej časti súťažného ročníka 2017/18. Futbalovým klubom s licenciou Čakateľa budú v priebehu decembra 2017 zaslané tak, ako všetkým klubom s licenciou mládeže SFZ podklady na vyplnenie potrebné ku kontrolnej návšteve FK. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2018.
 

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že spolupráci so ZsFZ dňa 9. 12. 2017 v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 5. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že spolupráci s ObFZ D. Streda dňa 9. 12. 2017 v D. Strede organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 1. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy/ObFZDS/ÚS/TMK).

Oznamuje trénerom, že dňa 3. 12. 2017 v Senci organizuje špecializovaný Seminár trénerov brankárov v rozsahu 8 hodín.  Špecializovaný seminár môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií SFZ GK a UEFA GK A. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky budú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v dňoch 4. – 5. 12. 2017 v Senci organizuje Konferenciu trénerov SFZ. Konferencia môže slúžiť na predĺženie trénerských licencií UEFA PRO/A/B. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 30. 11. 2017.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky budú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a odoslané e-mailom trénerom registrovaným v ISSF.

Oznamuje trénerom, že v otvára nasledovné školenia:

 • Školenie trénerov SFZ Goalkeeper licencie (termín školenia 6. – 9. 12. 2017). Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 30. 11. 2017;
 • Školenie trénerov licencie UEFA A 2018 (termín prijímacích skúšok – 6. 1. 2018. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 8. 12. 2017;
 • Školenie trénerov licencie UEFA Pro 18/19 (termín prijímacích skúšok – 5. 1. 2018. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať e-mailom na adresu education@futbalsfz.sk do 8. 12. 2017.

Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Školenia).

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schválila zmeny:

U19:

17. kolo: Ružomberok – Michalovce 28. 11. o 14:00 (UT), Slovan – Prešov (UT Pasienky – zmena HP).

U17/16:

17. kolo: Prešov – Žilina (UT Prešov – zmena HP), Podbrezová – Trenčín (UT Podbrezová – zmena HP).

ŠTK – ženský futbal:

Vyžrebovala štvrťfinále Slovenského pohára žien – 10. 3. 2018 o 14:30: Prešov – Žilina, Šaľa – Myjava, Nitra – Slovan, Prievidza – Bardejov.

Semifinále je naplánované na 28. 3. a 11. 4. 2018 – odohrá sa na dva zápasy (doma - vonku).

Zaoberala sa námietkou FC Nitra o kontumáciu stretnutia s Michalovcami. Družstvo Michaloviec má v prihláške uvedené ihrisko v obci Lastomír, takže sa nejednalo o svojvoľné preloženie stretnutia. Chyba nastala v ISSF nepriradením správneho ihriska.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U450: Vlade Tomaš (KFC Komárno, II. liga), vylúčený za HNS - sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre mimo HP, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 19. 11.

U451: Rastislav Takáč (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), vylúčený za HNS - držanie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 19. 11.

U452: Josef Kristián Pinta (Slavoj Trebišov, I. LSŽ  U14), vylúčený za HNS - držanie súpera v gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 19. 11.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U453: Damián Bariš (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 19. 11.

U454: Štefan Kollár (FK Inter Bratislava, II. liga), od 20. 11.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U455: Yasin Pehlivan (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 20. 11.

U456: Šimon Šmehyl (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), od 19. 11.

U457: Samuel Orság (FK Senica, I. LMD U17), od 18. 11.

U458ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, videozáznamu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konania a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 16. kola FL ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 29. 11.

U459FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, videozáznamu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konania a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna a vhadzovanie predmetov do HP) počas stretnutia 16. kola FL ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 29. 11.

U460: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 16. kola FL MŠK Žilina - FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 29. 11.

U461: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, žiada písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 16. kola FL MŠK Žilina - FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 29. 11.

U462:  Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 16. kola FL FC Nitra – FK Senica.

U463: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 16. kola FL 1. FC Tatran Prešov – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.

U464: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 16. kola FL MFK Ružomberok  – FK Železiarne Podbrezová.

U465: Juraj  Baláž (FC ŠTK 1914 Šamorín, tréner brankárov). Na  základe Správy  delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vbehnutie do TZ a sotenie do náhradného brankára hostí č.1, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov/extrasedenia) počas stretnutia 17. kola II. ligy FC ŠTK 1914 Šamorín – KFC Komárno, do 29. 11.

U466: Vladimír Kukoľ. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U430.

U467: Ľuboslav Laura. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U431.

U468: FK Poprad (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U432, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

U469: ŠKF Sereď (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U433 a ukladá klubu povinnosť zaslať komisii doklad o úhrade spôsobenej škody na majetku po stretnutí 16. kola II. ligy FK Poprad – ŠKF Sereď.

U470: Stanislav Šesták. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U434.

U471: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe U402 a U436, Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, vlastných zistení a osobných stanovísk štatutárneho zástupcu klubu, BM klubu a HU, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, vniknutie diváka do priestoru ihriska), podľa čl. 58/2a, b, d DP, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky), podľa čl. 57/1b DP a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (vyobrazenie fanúšikovského „chorea“), podľa čl. 64/1a DP, s poukazom na čl. 6/4a stanov SFZ v stretnutí 15. kola FL FK DAC 1904 D. Streda  – ŠK Slovan Bratislava, ukladá finančnú pokutu 4 500 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP. Zároveň, podľa čl. 43/1, 2 DP, ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze prerokovať previnenia so zástupcami fanklubov klubu, za účelom zamedzenia obdobných previnení a o výsledku prerokovania zaslať písomnú správu DK, do 6. 12.

U472: AS Trenčín. Berie na vedomie stanovisko klubu k U443.

U473: FK Slovan Levice. Berie na vedomie podnet klubu (U412) a konštatuje, že spôsobenie škody klubom AS Trenčín nebolo preukázané. 

U474: FC VSS Košice. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/25/2017, v právnej veci navrhovateľa Juraj Hovančík, v zast. JUDr. Ján Polomský, proti odporcovi FC VSS Košice, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 10. 2017 a vykonateľnosť dňa 12. 10. 2017. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom Juraj Hovančík, v zast. JUDr. Ján Polomský alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U475:  FK Dukla B. Bystrica. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/11/2017, v právnej veci navrhovateľa Marián Had, v zast. JUDr. Dušan Repák, proti odporcovi FK Dukla, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 8. 2017 a vykonateľnosť dňa 5. 8. 2017. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom Marián Had, v zast. JUDr. Dušan Repák alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U476: Novomestský športový klub 1922 Bratislava (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutí 2., 5. a 7. kola I. ligy ženy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U477: MFK Zemplín Michalovce (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutí 3. a 5. kola I. ligy ženy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

U478: MFK Ružomberok (I. liga ženy). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola I. ligy ženy, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP.

FUTSAL :

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U479: Ján Tuka (FK Dragons Podolie, 1. SLF), vylúčený za HNS - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred BÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 18. 11.

U480: ŠK Slovan Bratislava futsal. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky k úhrade odstupného za hráča  Marek Belaník /1241105/ ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLF. V prípade nesplnenia uložených povinností pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

Disciplinárne sankcie uložené komisiou v časti FUTSAL, sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 30. 11. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín workshopu PR SFZ – 1. - 2. 12. v Moravanoch nad Váhom s účasťou nasledovných frekventantov: Bacsa, Bartoš, Cuninka, Hodoško, Hracho, Likavský, Makový, Richtárik, Samotný. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín seminára Talent & Mentor SFZ – 8. - 10.12. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Šuniar 9. 12., Kráľovič 9. - 10. 12., Sedlár 24. 11., Nemček 2. - 3. 12., P. Krivošík 24. 11., Mastiš 28. 11., Slyško 28. 11., Dohál od 22. 11. PN, do prihlásenia.

Úsek PR – ospravedlnenie: Kopča 29. 11. – 2. 12.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • zaevidovala oneskorený začiatok stretnutia ŠK Pinerola Bratislava – Wild Boys '02 Bratislava, pre kolidovanie času s predošlou športovou akciou;
 • zaevidovala nesplnenie si povinností ŠK Pinerola Bratislava, vyplývajúcich z RS 2017/2018 B/5/x v stretnutí 8. kola 1. SLF;
 • oznamuje zmenu domovskej haly ŠK Pinerola Bratislava od 12. kola na Inter Hala Pasienky, s úradným hracím časom 20:30 a hracím dňom sobota;
 • schválila nasledovné zmeny hracích dní 1. SLF:

  9. kolo: ŠK Pinerola Bratislava – FK Dragons Podolie 28. 11.o 20:30 (Inter Hala Pasienky);

10. kolo: ŠK Pinerola Bratislava – FC Bíli Andeli-futsal Trnava 12. 12. o 20:30 (Inter Hala Pasienky)

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 9. kolo 1. SLF:

28. 11. 2017

20:30 ŠK Pinerola Bratislava – FK Dragons Podolie (Šlapka, Botka, Krchňavý);

1. 12. 2017

19:30 Futsal Team Levice – MIBA Banská Bystrica (Matula, Szkokan, Badura);

2. 12. 2017

20:00 ŠK Makroteam Žilina – FC Bíli Andeli-futsal Trnava (Budáč st., Polomský, Kuspán);

11. 12. 2017

20:00 ŠK Slovan Bratislava – Wild Boys ´02 Bratislava (Bohun, Peško, Kubinec).

 • delegovanie R na turnaj V4 v Budapešti v termíne 7. - 10. 12. 2017 – P. Budáč ml.;
 • delegovanie R na reprezentačný dvojzápas proti Srbsku:

5. 12. o 19:00 Slovensko – Srbsko (Peško, Bohun, Polomský);

6. 12. o 18:00 Slovensko – Srbsko (Belavý, Behančin, Polomský);

 • delegovanie R  na 1. kolo FEJ U18 v Žiline:

30. 11. so začiatkom o 13:00 – Behančin, Matula.

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • oznamuje termín 1. kola FEJ U18 – 30. 11. 2017, so začiatkom o 13:00 v športovej hale pri ZŠ V. Javorku v Žiline (Makroteam Žilina, MŠK Žilina, ŠK Slovan Bratislava, MIBA Banská Bystrica)     ;
 • oznamuje termín 3. kola FEJ U20 nasledovne:

Blok 3A sa odohrá v Leviciach 5. 12. 2017, so začiatkom o 10:00 (Futsal klub Levice, Mimel Lučenec, ŠK Makroteam Žilina, MŠK Žilina).

SEKRETARIÁT

Na základe rozhodnutia VV SFZ, vypisuje SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druh etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.