Úradná správa SFZ č. 22 zo dňa 30. 11. 2018

piatok, 30.11.2018
|
Posledná aktualizácia 05.12.2018 09:40

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 27.11.2018 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Pokračuje v šetrení veci v spisovej značke OK/26/2018 odvolanie Ladislav Šosták voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (U329).

Odvolanie Petra Petrána proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (U369)  z a m i e t a, podľa čl. 60 ods. 14 písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy a II. ligy mužov, že im bola zaslaná dokumentácia pre licenčné konanie v súťažnom ročníku 2018/2019, do ktorého sú povinné prihlásiť sa zaslaním:

1. Podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom;

2. Vyhlásenia žiadateľa o licenciu – súhlasu s preverovaním;

3. Prihlášky do licenčného konania, s kontaktnými údajmi aspoň jedného zástupcu – kontaktnej osoby klubu pre licenčné konanie.

Vyššie uvedené dokumenty, podpísané štatutárnym orgánom klubu, musia byť najneskôr 15.12.2018 zaslané doporučenou poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Podpis(y) štatutárneho orgánu klubu na „Vyhlásení žiadateľa o licenciu – súhlase s preverovaním“ a na „Prihláške do licenčného konania“ musia byť úradne overené. Osobné doručenie prihlášky nie je možné !

Ďalšie potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019, vrátane prihlášky do licenčného konania v elektronickom formáte, sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck. 

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o začiatku licenčného konania mládeže pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetkým FK, pôsobiacim vo FORTUNA lige a v II. lige mužov, ako aj ostatným FK, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, bola odoslaná prihláška a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní. Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty len v jednom exemplári a zašlú ich v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 15. decembra 2018 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada.

V prihláške je potrebné zaškrtnúť, o ktoré typy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak zaškrtne obe políčka, aj s podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie. 

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa a platnosť licencie im platí ešte aj nasledujúci súťažný ročník (2019/2020), zaškrtnú v prihláške políčko s názvom: „Dozorovanie plnenia podmienok udelenej licencie mládeže SFZ“, s podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, budú na FK doručené poštou. Súčasne však, pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam, SFZ pripravuje elektronický licenčný systém, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do 1. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2019.

Aktualizovaná smernica o licenčnom systéme mládeže aj s prílohami, bude zverejnená na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) do 10.12.2018.

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk

Ďalšie súvisiace informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019, vrátane prihlášky do licenčného konania v elektronickom formáte, sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck. 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup – štvrťfinále 13.3.2019: 

FC Košice – Spartak Trnava, FK Senica – FC Nitra, MFK Zemplín Michalovce – FK Poprad, MŠK Žilina – MFK Skalica. 

Schvaľuje:

U17/16, 17. kolo: Žilina – Prešov 12.12. o 14:00 / 16:15.

Kontumuje stretnutie 12. kola U12 Senica – ViOn Z. Moravce-Vráble 0:3, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/1/f a čl. 52/h (Samuel Kolena, Samuel Mihok).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

Slovenský pohár – semifinále: 

Nitra – Slovan BA, Žilina – Bardejov 23.3.2019 o 15:00;

Slovan BA – Nitra, Bardejov – Žilina 10.4.2019 o 16:30.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U535: Erhan Mašović (AS Trenčín, Fortuna liga), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 25.11.2018.

U536: Matej Klačman (FC Spartak Trnava, I. LMD U16), vylúčený za HNS – hlasná kritika R v prerušenej hre, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 25.11.2018. DS si vykoná v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019, podľa čl. 34/7 DP.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U537: Erik Grendel (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 25.11.2018.

U538: Tobias Raffay (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17), od 28.11.2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U539: Andrej Fábry (FC Nitra, Fortuna liga).

U540: Patrik Banovič (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U541: Denis Duga (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U542: Martin Petro (AS Trenčín, I. LSD U19).

U543: Ján Holík (FK DAC 1904 D. Streda, I. LSD U19), všetci od 25.11.2018.

U544: Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U531 a za NS (poškodenie sadrokartónového stropu v budove štadióna pri odchode z HP) počas stretnutia 15. kola FL FC Nitra – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 47/2c a čl. 12/2 DP.

U545: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 16. kola FL FC Spartak Trnava – FC Nitra, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U546: Ivan Galád (1330599, FC Nitra, Fortuna liga, T). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za opustenie TZ, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov na tribúnu počas stretnutia 16. kola FL FC Spartak Trnava – FC Nitra, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 64/3, čl. 12/2 a čl. 36/2a DP. 

U547: Ivan Minárčiný (1090767, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za NS (nešportová kritika R na HP) po stretnutí 16. kola FL FC Spartak Trnava – FC Nitra, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2a, čl. 11 a čl. 39/2 DP. 

U548: ŠKF Sereď (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 16. kola FL ŠKF Sereď – MŠK Žilina.

U549: Macdonald Ngwa Niba (1384545, FC Nitra, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U494 a rozhodla, že žiadosť zamieta

FUTSAL:

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U550: Martin Péchy (WILD Boys´02 Bratislava, VARTA futsal liga), od 25.11. 2018.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 6.12.2018 v sídle SFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v roku 2019 (február – december) organizuje Školenie trénerov UEFA A licencie (termín prijímacích skúšok: 12.1.2019). Prihlásiť sa na školenie je možné od 16.11. do 9.12.2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje  trénerom,  že  v  spolupráci  s  TMK ObFZ  Trenčín  dňa 8.12.2018 v Trenčíne organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ Trenčín.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK Prievidza dňa 9.12.2018 v Prievidzi organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 3.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ N. Zámky dňa 5.1.2019 organizuje v N. Zámkoch Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ N. Zámky.

Oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ dňa 19.1.2019 organizuje v Nitre Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.1.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že plánovaný Seminár trénerov UEFA GC licencie dňa 1.12.2018 v Považskej Bystrici, sa pre nedostatočný počet prihlásených neuskutoční.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín pracovného stretnutia KR SFZ s R TOP skupinou a AR FIFA: 9. 12. 2018, Bránica.

Oznamuje termín seminára lektorov vzdelávania: 11. – 13.1.2019, Bránica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR, II. skupina programu Šanca, rozhodkýň FIFA a PR SFZ: 24. – 27. 1.2019, Tatranská Lomnica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupina: 3. – 10. 2. 2019, Kemer, Turecko.

Oznamuje, že jednotlivé KR RFZ a ObFZ majú možnosť požiadať o zabezpečenie lektorskej činnosti, ktorú na zimných seminároch, na základe ich požiadaviek, vykonajú profesionálni rozhodcovia SFZ (Dohál, Glova, Kružliak, Marhefka, Nemček, Očenáš a Ziemba). Záujem o vykonanie odbornej prednášky z pravidiel futbalu na RFZ alebo ObFZ je potrebné nahlásiť na oddelenie KR SFZ.

Ospravedlnenia: Vician 12. – 16. 12., R. Bobko 1. 12., Vlčej 11. – 18. 12.

Úsek PR oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR, II. skupina programu Šanca, rozhodkýň FIFA a PR SFZ: 24. – 27.1.2019, Tatranská Lomnica.

KOMISIA DELEGÁTOV

V spolupráci s KRaD ZsFZ usporiada v dňoch 1. – 2.12.2018 Licenčný seminár Delegáta zväzu licencie "A". Organizátor stanovil pre ústne skúšky nasledovnú skúšobnú komisiu: E. Chalmoviansky – predseda (zástupca KD SFZ), E. Cuninka – člen (zástupca KR ZsFZ), P. Zemko – člen (príslušník PZ SR), M. Chrenko – člen (zástupca obce).

Zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch 14. – 15.12.2018 v Komárne. Pozvánka a program bude členom komisie zaslaný e-mailom. 

Prvé zasadnutie komisie v roku 2019 sa uskutoční 1.2.2019 v Kežmarských Žľaboch.

Oznamuje, že pripravuje Odborný vzdelávací seminár delegátov SFZ pre rok 2019. Seminár sa uskutoční v dňoch 2. – 3.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, kde je účasť delegátov SFZ povinná. Pozvánky pre delegátov, lektorov  a hostí seminára budú zaslané v dostatočnom predstihu e-mailom.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

  • upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy, v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov, bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ;
  • oznamuje ÚHČ 11. kola VARTA futsal ligy:

           MIMEL Lučenec – MŠK Žilina futsal 7.12. o 19:00, ŠH Aréna Lučenec (Botka, Brutvanová, Ploštica);

           Lion car MIBA B. Bystrica – Pinerola Futsal 1994 7.12. o 20:00, ŠH Štiavničky B. Bystrica (Havrila, Marko, Hrmo);

           Wild Boys ´02 Bratislava – Futsal Team Levice 8.12. o 18:30, Interhala Bratislava (Ježik, Bublavek, Budáč);

           ŠK Makroteam Žilina – FC Bíli Andeli futsal, 8.12. o 20:00, ŠH Rosinky Žilina (Kopec, Budáč, Kuspán).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marián Fischer, rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

  • zmeny v obsadení: MŠK Žilina futsal – ŠK Makroteam Žilina – Botka za Šlapka;
  • ospravedlnenia: Šlapka 7. – 8.12., 14.12., 29.12., 30.12. – 1.1., 12. – 18.1.19, Grom 7.12., Mokrý 7. – 9.12., Poruban 24. – 27.1.19.;
  • obsadenie zápasov SLOVAK FUTSAL WEEK 2018:

           Slovensko – Rusko 3.12. o 19:00 MŠH Trnava (Behančin, Belavý, Matula);
           Rusko – Irán 4.12. o 20:30 Interhala Bratislava (Peško, Bohun, Budáč);
           Slovensko – Irán 5.12. o 20:30 Interhala Bratislava (Belavý, Bohun, Grom).

Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk):

Upozorňuje organizátorov domácich zápasov na dôsledné dodržiavanie rozpisu súťaže. Najmä v oblasti opakujúcich sa nedostatkov pri technickom zabezpečení stretnutí (lopty na všetky stretnutia, počítač, internet, zdravotná služba).

FEJ U17, 12.12.2018, ŠH HA Prešov (Hudák, Cisko Marek, Jaroši):

           o 11:00 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina FUTSAL 

           o 11:50 NLF Olympia Košice – ŠK Makroteam Žilina

           o 12:40 FK Ekoprim Prešov – NLF Olympia Košice

           o 13:30 MŠK Žilina FUTSAL – ŠK Makroteam Žilina

           o 14:20 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

           o 15:10 MŠK Žilina FUTSAL – NLF Olympia Košice

FEJ U20, 4.12.2018, ŠH Arena Lučenec (Havrila, Jaroši):

           o 11:00 Mimel Lučenec – TNF MIA SAN MIA Kanianka 

           o 12:15 FC Bíli Andeli Futsal – TNF MIA SAN MIA Kanianka 

           o 13:30 Mimel Lučenec – FC Bíli Andeli Futsal

FEJ U20, 6.12.2018, ŠH Levice (Molnár, Bublávek):

           o 11:00 Futsal Team Levice junior – FK Ekoprim Prešov

           o 12:00 Lion Car MIBA Banská Bystrica – NLF Olympia Košice

           o 13:15 Futsal Team Levice junior – NLF Olympia Košice

           o 14:15 Lion Car MIBA Banská Bystrica – FK Ekoprim Prešov

FEJ U20, 9.12.2018, ŠH Žilina – Rosinky (Michna, Nemček Stanislav):

           o 11:00 MŠK Žilina FUTSAL – Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

           o 12:00 ŠK Makroteam Žilina – Pinerola OA Dudová Bratislava

           o 13:15 MŠK Žilina FUTSAL – Pinerola OA Dudová Bratislava

           o 14:15 ŠK Makroteam Žilina – Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk):

  • oznamuje, že vyžrebovanie ženskej futsalovej ligy 2018/2019 je dostupné na stránke Exekutívy na tomto odkaze: futsalexekutiva.sk/zeny/;
  • oznamuje termíny turnajov ženskej futsalovej ligy a ich účastníkov:

           1. turnaj: 15.12.2018, športová hala Badín (usporiadateľ SLC Banská Bystrica):
           o 14:15 SLC Banská Bystrica – TNF SAN MIA Kanianka
           o 15:20 Banská Bystrica – FK Prešov  
           o 16:30 SLC Banská Bystrica – FK Prešov
           o 17:40 Banská Bystrica – TNF SAN MIA Kanianka 

           Harmonogram 2. turnaja, ktorý sa uskutoční 22.12.2018, bude doplnený v nasledujúcej úradnej správe, účastníci turnaja budú:

           TNF SAN MIA Kanianka, SLC Banská Bystrica, Košice a Žilina;

  • vyzýva kluby, ktoré ešte nenahlásili termíny svojich turnajov, aby ich odoslali na e-mailovú adresu: women@futsalslovakia.sk.

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk): 

  • oznamuje ÚHČ 3. kola Openligy:

           MŠK Nové Zámky-futsal – MFsK Nitra Kanianka 7.12.o 20:00, MŠH Milenium Nové Zámky (Szkokan, Belavý);

           FK ORIONTIP Bánovce n. Bebravou – TNF SAN MIA Kanianka 8.12.o 18:00, ŠH Bánovce n. Bebravou (Botka, S. Nemček).

  • zmeny v obsadení – 2. kolo: 

           TNF SAN MIA Kanianka – MŠK Nové Zámky-futsal – Molnár za Botka. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1273460  Nicolas Voščinár  FC Bíli Andeli futsal 

1229095  Boris Kopásek  MŠK Žilina FUTSAL

1265952  Damian Vančo  FC Bíli Andeli futsal 

1166352  Lukáš Kačmár  Partizán Bardejov BŠK-futsal

1317663  Martin Kajtor  Mimel Lučenec

1269196  Daniel Abrahamovský  Wild Boys '02 Bratislava

1279269  Jakub Šagát  TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1305885  Miroslav Manduľák  FC Bíli Andeli futsal

1299072  Tomáš Gunda  TNF MIA SAN MIA KANIANKA

1314095  Martin Tvrdý  MŠK Žilina FUTSAL

1161034  Peter Melek  ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o. preregistrácia hráča

1265298  Peter Beller  ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o.  preregistrácia hráča

1170814  Adrián Tropp  ŠATEX SLOVAKIA, s.r.o. preregistrácia hráča

1345887  Timea Jacenková  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1272238  Patrícia Mudráková  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1227686  Petra Tišliarová  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1287894  Samuel Riják  FK Ekoprim Prešov  SF –  Východoregión

1406777  Samuel Miščík  FK Ekoprim Prešov  SF –  Východoregión 

1294441  Teodor Červeňák  FK Ekoprim Prešov  SF –  Východoregión 

1334934  Alexander Szüč  FK Ekoprim Prešov  SF –  Východoregión 

1294086  Kristián Kušnír  FK Ekoprim Prešov  SF –  Východoregión 

Prestup s obmedzením do 30.6.2019:

1238268  Martin Škovran  ZLATO lux Košice - GRIZZLY Slovakia Košice

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 2 zo dňa 12. 7. 2019

12.7.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 5. 7. 2019

09.7.2019 12:53

Úradná správa SFZ č. 50 zo dňa 28. 6. 2019

28.6.2019 12:11

Úradná správa SFZ č. 49 zo dňa 21. 6. 2019

21.6.2019 14:14

Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.