www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 23 zo dňa 7. 12. 2018

piatok, 07.12.2018
|
Posledná aktualizácia 07.12.2018 15:42

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U551: Enis Fazlagikj (MŠK Žilina, Fortuna liga).

U552: Reuben Yem (AS Trenčín, Fortuna liga), obaja od 2.12.2018.

U553: Tihomir Kostadinov (MFK Ružomberok, Fortuna liga), od 3.12.2018.

U554: Michal Obročník (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga).

U555: Rastislav Švec (1. FC Tatran Prešov, I. LSD U19), obaja od 2.12.2018.

U556: FK Senica (Fortuna liga).  Na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko ku kritickým vyjadreniam hlavného trénera voči rozhodnutiam delegovaných osôb na tlačovej konferencii po stretnutí 17. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 11.12.2018.

U557: Frederico Ricardo Cordeiro Rodrigues (1406912, FK Senica, Fortuna liga, T). Na základe vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko ku kritickým vyjadreniam voči rozhodnutiam delegovaných osôb na tlačovej konferencii po stretnutí 17. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 71/1, 3d DP, do 11.12.2018.

U558: Vakoun Issouf Bayo (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Správy pozorovateľa rozhodcov, videozáznamu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (udretie súpera rukou nadmernou silou do oblasti krku a hlavy) počas stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda,  podľa čl. 71/1, 3a, b, c, d DP, do 11.12.2018. Menovaný má zároveň pozastavený výkon športu až do rozhodnutia DK, podľa čl. 76/1 DP.

U559: KR SFZ. Na základe Správy delegáta stretnutia, Správy pozorovateľa rozhodcov a vlastných zistení, žiada odbornú komisiu o písomné stanovisko k udeleniu ŽK hráčovi H č. 15 za HNS (udretie súpera rukou nadmernou silou do oblasti krku a hlavy) v 19. minúte stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, konaného dňa 1.12.2018, do 11.12.2018. 

U560: Štefan Senecký (ŠK Slovan Bratislava, I. LSD U19). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Zápisu o stretnutí, za HNS (hodenie notesa s papiermi o lavičku náhradníkov a vulgárne výroky voči R, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov na tribúnu) počas stretnutia 17. kola I. LSD U19 FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP. 

U561: Macdonald Ngwa Niba (FC Nitra, Fortuna liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U494 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019.

U562: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

FUTSAL:

U563: Robert Čík (1355633, Futsal Team Levice, FEJ U20, VD). Na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k neoprávnenému vstupu na HP a vyhrážkam voči hráčovi domáceho družstva, s následným vykázaním z lavičky náhradníkov počas stretnutia 7. kola FEJ U20 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, podľa čl. 71/1, 3a DP, do 12.12.2018.

U564: Ladislav Šlapka (1179133, R). Na základe Zápisu o stretnutí žiada menovaného o písomné stanovisko k vykázaniu z lavičky a vyhrážkam voči hráčovi domáceho družstva vedúceho družstva Futsal Team Levice v stretnutí 7. kola FEJ U20 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, podľa čl. 73/1 DP, do 12.12.2018.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 13.12.2018 v sídle SFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy a II. ligy mužov, že im bola zaslaná dokumentácia pre licenčné konanie v súťažnom ročníku 2018/2019, do ktorých sú povinné prihlásiť sa zaslaním:

1. Podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom;

2. Vyhlásenia žiadateľa o licenciu – súhlasu s preverovaním;

3. Prihlášky do licenčného konania, s kontaktnými údajmi aspoň jedného zástupcu – kontaktnej osoby klubu pre licenčné konanie.

Vyššie uvedené dokumenty, podpísané štatutárnym orgánom klubu, musia byť najneskôr 15.12.2018 zaslané doporučenou poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Podpis(y) štatutárneho orgánu klubu na „Vyhlásení žiadateľa o licenciu – súhlase s preverovaním“ a na „Prihláške do licenčného konania“ musia byť úradne overené. Osobné doručenie prihlášky nie je možné !

Ďalšie potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019, vrátane prihlášky do licenčného konania v elektronickom formáte, sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck. 

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o začiatku licenčného konania mládeže pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetkým FK, pôsobiacim vo FORTUNA lige a v II. lige mužov, ako aj ostatným FK, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, bola odoslaná prihláška a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní. Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty len v jednom exemplári a zašlú ich v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 15. decembra 2018 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada.

V prihláške je potrebné zaškrtnúť, o ktoré typy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak zaškrtne obe políčka, aj s podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie. 

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa a platnosť licencie im platí ešte aj nasledujúci súťažný ročník (2019/2020), zaškrtnú v prihláške políčko s názvom: „Dozorovanie plnenia podmienok udelenej licencie mládeže SFZ“, s podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, budú na FK doručené poštou. Súčasne však, pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam, SFZ pripravuje elektronický licenčný systém, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do 1. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2019.

Aktualizovaná smernica o licenčnom systéme mládeže aj s prílohami, bude zverejnená na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) do 10.12.2018.

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk. 

Ďalšie súvisiace informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019, vrátane prihlášky do licenčného konania v elektronickom formáte, sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v roku 2019 (február – december) organizuje Školenie trénerov UEFA A licencie (termín prijímacích skúšok: 12.1.2019). Prihlásiť sa na školenie je možné od 16.11. do 9.12.2018. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ N. Zámky dňa 5.1.2019 organizuje v N. Zámkoch Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ N. Zámky.

Oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ dňa 19.1.2019 organizuje v Nitre Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.1.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín seminára lektorov vzdelávania: 11. – 13.1.2019, Belá, hotel Bránica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR, II. skupina programu Šanca, rozhodkýň FIFA a PR SFZ: 24. – 27. 1.2019, Tatranská Lomnica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupina: 3. – 10. 2. 2019, Kemer, Turecko.

Oznamuje, že jednotlivé KR RFZ a ObFZ majú možnosť požiadať o zabezpečenie lektorskej činnosti, ktorú na zimných seminároch, na základe ich požiadaviek, vykonajú profesionálni rozhodcovia SFZ (Dohál, Glova, Kružliak, Marhefka, Nemček, Očenáš a Ziemba). Záujem o vykonanie odbornej prednášky z pravidiel futbalu na RFZ alebo ObFZ je potrebné nahlásiť na oddelenie KR SFZ.

Ospravedlnenia: Kružliak od 1. 12., do prihlásenia, Perát od 3. 12., do prihlásenia, Papuča 18. – 31. 12., Jurenka 31. 1. – 3.2., J. Straka od 5.12., do prihlásenia, Michlian od 6.12., do prihlásenia. 

Úsek PR oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR, II. skupina programu Šanca, rozhodkýň FIFA a PR SFZ: 24. – 27.1.2019, Tatranská Lomnica.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že e-mailová adresa určená delegátom SFZ ds@futbalsfz.sk bola zrušená, a z tohto dôvodu žiada všetkých, aby si ju vymazali z adresárov.

Oznamuje, že začiatkom roka 2019 vykoná úplnú inventarizáciu evidencie delegátov v SFZ. Cieľom inventarizácie je kontrola profilov delegátov, platných licencií, zamedzenie zneužívania evidencie tým, ktorí nemajú platné licencie a vyčistenie evidencie od nepôsobiacich delegátov, prípadne od tých, ktorí zomreli.  

Upozorňuje všetkých sekretárov RFZ a ObFZ na povinnosť nahlásiť zmeny v príslušnosti delegáta zväzu k futbalovému zväzu v ktorom pôsobí a v ktorom ho príslušný VV schválil na Zoznam delegátov.  Zároveň žiada sekretárov, aby si vyžiadali od tajomníka komisie p. Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zoznamy delegátov, z ktorých je potrebné vyškrtnúť neaktívnych delegátov, alebo tých, ktorí ukončili svoju činnosť, resp. zomreli a aktualizovaný zoznam následne zaslali obratom naspäť na e-mailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk 

Vyzýva  všetkých delegátov RFZ a ObFZ, aby si skontrolovali aktuálnosť údajov na svojich profiloch. V prípade, ak nemajú v profiloch svoju fotografiu, aby si ju tam doplnili sami, prípadne ju zaslali (v rozmere 6x8cm) na adresu tajomníka komisie p. Páchnika, resp. na e-mailovú adresu registracia@futbalnet.sk  

Zasadnutie komisie sa uskutoční v dňoch 14. – 15.12.2018 v Komárne. Pozvánka a program bude členom komisie zaslaný e-mailom. 

Prvé zasadnutie komisie v roku 2019 sa uskutoční 1.2.2019 v Kežmarských Žľaboch.

Oznamuje, že pripravuje Odborný vzdelávací seminár delegátov SFZ pre rok 2019. Seminár sa uskutoční v dňoch 2. – 3.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, kde je účasť delegátov SFZ povinná. Pozvánky pre delegátov, lektorov  a hostí seminára budú zaslané v dostatočnom predstihu e-mailom.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

Prijal za riadneho člena SF občianske združenie MFK Dukla Banská Bystrica, IČO: 00629260

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

  • upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy, v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov, bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ;
  • udeľuje nasledovné sankcie klubu FC Bíli Andeli futsal za porušenie RS Varta futsal ligy, v súvislosti so zabezpečením stretnutia FC Bíli Andeli Futsal – Futsal Team Levice. Nezabezpečenie zdravotnej služby - sankcia 40 eur, podľa RS C/3/b, nemožnosť nahrať US do zápisu ISSF - 20 eur, podľa RS C/3/b, chýbajúca tlačiareň - 20 eur, podľa RS C/3/b. V prípade opakovania problémov so zabezpečením stretnutia pristúpi Exekutíva k športovým dôsledkom takéhoto konania;
  • oznamuje ÚHČ 12. kola VARTA futsal ligy:

    Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina 13.12. o 18:30, ŠH Levice (Bohun, Grom, Fischer);

    MŠK Žilina futsal – Lion car MIBA B. Bystrica 14.12. o 20:00, ŠH Aréna Lučenec (Kopec, Hudák, Kubinec);

    Pinerola Futsal 1994 – Rehab Klinik Baraberi 15.12. o 20:30, ŠH Aréna Lučenec (Behančin, Belavý, Badura);

    FC Bíli Andeli futsal - MIMEL Lučenec 16.12. o 18:30, ŠH Aréna Lučenec (Matula, Molnár, Krchňavý) TV ESO.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

  • obsadenie Visegrad Four Nations Futsal Ostrava 15. – 16.12.18 Havrila;
  • zaoberala sa námietkou klubu MIMEL Lučenec zo stretnutia 10. kola Pinerola Futsal 1994 – MIMEL Lučenec a námietku posúdila ako čiastočne oprávnenú. V zmysle RS Varta futsal ligy sa námietkové konanie nespoplatňuje. Voči delegovaným osobám boli vyvodené konzekvencie v zmysle dokumentu zásady činnosti R a DZ;
  • ospravedlnenia: P. Budač ml., 13. – 23. 12., Marko 28. 12.

Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk):

  • Dôrazne upozorňuje organizátorov domácich zápasov na dôsledné dodržiavanie rozpisu súťaže. Najmä v oblasti opakujúcich sa nedostatkov pri technickom zabezpečení stretnutí (lopty na všetky stretnutia, počítač, internet, zdravotná služba);
  • Upozornenie: za evidenciu žltých a červených kariet zodpovedá klub. V prípade inkasovanej 5, 9 a 12 ŽK nesmie hráč nastúpiť na ďalšie majstrovské stretnutie ani v príslušnom hracom bloku pri U20, ani v príslušnom miniturnaji U17. Ak hráč obdrží v ktoromkoľvek zápase červenú kartu, nemôže nastúpiť na ďalšie stretnutie/stretnutia, až do vyjadrenia DK SFZ; toto pravidlo neplatí, ak je trest ČK udelená po 2 žltých kartách (v tomto prípade je trest jedno stretnutie bez disciplinárneho konania). Pokiaľ je akýkoľvek účastník stretnutia, či už hráč, alebo funkcionár vykázaný z lavičky, nesmie zastávať žiadnu ďalšiu funkciu do rozhodnutia DK SFZ. 

FEJ U20, 18.12.2018, ŠH HA Prešov (Šeršeň, Havrila Vladimír)

           o 11:00 FK Ekoprim Prešov – Pinerola OA Dudová Bratislava

           o 12:00 NLF Olympia Košice – Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

           o 13:15 FK Ekoprim Prešov - Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

           o 14:15 NLF Olympia Košice – Pinerola OA Dudová Bratislava

FEJ U20, 20.12.2018, ŠH Cífer /okr. Trnava/ (Bublávek, Kováčik)

           o 13:30 FC Bíli Andeli futsal – Futsal Team Levice junior

           o 14.30 TNF MIA SAN MIA Kanianka – Lion Car MIBA Banská Bystrica

           o 15:45 FC Bíli Andeli futsal – Lion Car MIBA Banská Bystrica

           o 16.45 TNF MIA SAN MIA Kanianka – Futsal Team Levice junior

FEJ U20, 23.12.2018, ŠH Žilina – Rosinky (Nemček Ján, Kaštan)

           o 11:00 MŠK Žilina FUTSAL – MIMEL Lučenec

           o 12:00 ŠK Makroteam Žilina – Lion Car MIBA Banská Bystrica

           o 13:15 MŠK Žilina FUTSAL – Lion Car MIBA Banská Bystrica

           o 14:15 ŠK Makroteam Žilina – MIMEL  Lučenec

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (Lukáš Berec, women@futsalslovakia.sk):

  • oznamuje termíny turnajov ženskej futsalovej ligy a ich účastníkov:

           1. turnaj: 15.12.2018, športová hala Badín (usporiadateľ SLC Banská Bystrica):
           o 14:15 SLC Banská Bystrica – TNF SAN MIA Kanianka
           o 15:20 Banská Bystrica – FK Prešov  
           o 16:30 SLC Banská Bystrica – FK Prešov
           o 17:40 Banská Bystrica – TNF SAN MIA Kanianka 

           2. turnaj: 22.12.2018, City aréna Prievidza (usporiadateľ TNF Kanianka):
           o 17:15 SLC Banská Bystrica – Grizzly Košice
           o 18:25 TNF SIA MIA Kanianka – Grizly Košice
           o 19:30 SLC Banská Bystrica – Žilina
           o 20:40 TNF SIA MIA Kanianka – Žilina  

  • vyzýva kluby, ktoré ešte nenahlásili termíny svojich turnajov, aby ich odoslali na e-mailovú adresu: women@futsalslovakia.sk

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk): 

      oznamuje ÚHČ 4. kola Openligy.

      MŠK N. Zámky-futsal – FK ORION TIP Bánovce 14.12. o 20:00, MŠH Milenium (Budáč, Szkokan).

Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1300676  Roman Prepelica  Mimel Lučenec

1340127  Marko Beran  Mimel Lučenec

1300766  Viktor Babka  Mimel Lučenec

1297985  Lukáš Sahul  Pinerola Futsal 1994

1288376  Laura Žemberyová  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1279741  Dominik Matta  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1266473  Dušan Gábor  FC Bíli Andeli futsal  

1266865  Samuel Ďurinský  FC Bíli Andeli futsal

1265885  Samuel Akbar  FC Bíli Andeli futsal

1269562  Radovan Lipovský  FC Bíli Andeli futsal

1271431  Ondrej Staráček  FC Bíli Andeli futsal

1336187  Oliver Fančovič  FC Bíli Andeli futsal

1309032  Radoslav Takáč  MŠK Žilina FUTSAL

1323862  Michaela Uličná  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1324899  Nikola Verčimáková  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1347126  Diana Macková  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1277231  Miroslav Švec  Futsal Team Levice

1161038  Tomáš Rusnák  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1207121  Milan Barabas  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1268030  Dávid Škyrta  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1282003 Nikolas M. Pollák  Lion car MIBA B. Bystrica 

1281405  Adrián Strapek  Lion car MIBA B. Bystrica

1209045  Róbert Stachura Partizán Bardejov BŠK futsal

1086782  Peter Hanišak  ŠATEX SLOVAKIA

1268042  Dávid Weiss  ŠATEX SLOVAKIA

1269718  Matúš Pavličko  ŠATEX SLOVAKIA

1269123  Marián Šingliar  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1288545  Michal Trojčák  ŠATEX SLOVAKIA

1193642  Lukáš Alexa  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1100916  Tomáš Sabo  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1193641  Mario Tropp  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1258393  Peter Vernarec  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1196897  Pavol Fejerčák  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1252986  Ľubomír Kovalčík  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1268027  Marián Škyrta  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

1355545  Adam Jusko  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1199387  Miroslav Monka  ŠATEX SLOVAKIA  preregistrácia hráča

Zamietnuté prestupy a registrácie:

Všetky zamietnuté registrácie boli z dôvodu - „Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie“ (zo strany hráča)

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

Úradná správa SFZ č. 36 zo dňa 22. 3. 2019

22.3.2019 17:50

Úradná správa SFZ č. 35 zo dňa 15. 3. 2019

15.3.2019 13:35

Úradná správa SFZ č. 34 zo dňa 8. 3. 2019

09.3.2019 12:16

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner