Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 13.12.2019

Posledná aktualizácia 13.12.2019 12:22

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_24.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 9.12.2019 prerokovala nasledujúce podanie a prijala k nemu nasledovné uznesenie:

Podnet na preskúmanie rozhodnutia OK SsFZ zo dňa 25.10.2019 od klubu MŠK Novohrad Lučenec  z a m i e t a,  podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“)  – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b 1, 2 DP:

U550: Martin Šnegoň (1049003, FK Senica, Fortuna liga, VD), vylúčený za HNS – udretie hráča hostí č. 25 do hlavy a krku nie zanedbateľnou silou na hracej ploche po stretnutí, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 12.12.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.

U551: Peter Penov (1087065, MFK Ružomberok, I. LMD U17, T), vylúčený za HNS – opustenie TZ a hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 24.11.2019.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U552: Cesar Rodolfo Blackman Camarena (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga).

U553: Oliver Luterán (FK Poprad, I. LSD U19), obaja od 8.12.2019.

U554: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) pred stretnutím 18. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U555: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred stretnutím 18. kola FL MFK Zemplín Michalovce – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U556: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 18. kola FL ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U557: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U537 a za HNS divákov (rasistické prejavy jednotlivcov) počas stretnutia 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FK Senica, podľa čl. 58/2g DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U558: Michal Ščasný (1343341, FK Senica, Fortuna liga, T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U538 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/5c DP.

U559: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, vytrhávanie a hádzanie sedačiek, pálenie predmetov v sektore hostí, poškodenie sociálnych zariadení na štadióne a hádzanie predmetov zo sociálneho zariadenia) počas stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/1a, b, c, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 500 €, podľa čl. 58/3, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. Zároveň podľa čl. 43/1 DP ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 43/2c DP, s podmienečným odkladom do 30.6.2020, podľa čl. 40/1, 2 DP, od 12.12.2019.

U560: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP. Zároveň opätovne žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U561: Radovan Srnec (1189177, R). Na základe vlastných zistení a stanoviska menovaného, za administratívne pochybenie delegovanej osoby (neuvedenie popisu priestupku vylúčeného člena realizačného tímu) počas stretnutia 15. kola I. LMD U17 FK Senica – MFK Ružomberok, podľa čl. 63/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 63/2b DP, od 12.12.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP.

U562: Sandra Bohošová (1318190). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neoprávnený štart v stretnutí 9. kola I. LD WU19 FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 53/2b, čl. 53/4 a čl. 11 DP, od 12.12.2020.

U563: Roman Jasovský (1343975, VD). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 9. kola I. LD WU19 FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl. 16/2 a čl. 19/1 DP, od 12.12.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP. 

U564: Pavol Brunner (1243039, T). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 9. kola I. LD WU19 medzi FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, podľa čl. 53/3b, čl. 16/2 a čl. 19/1 DP, od 12.12.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP. 

U565: Lea Jurištová (1328904, K). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za umožnenie neoprávneného štartu hráčky v stretnutí 9. kola I. LD WU19 FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava, podľa čl. 53/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie kapitánky na 2 týždne, podľa čl. 53/3b a čl. 16/2 DP, od 12.12.2019 s prerušením, podľa čl. 34/7 DP. 

U566: NMŠK 1922 Bratislava (I. LD WU19 ). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ v stretnutí 9. kola I. LD WU19 FC Petržalka – NMŠK 1922 Bratislava ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 50/3 SP a čl. 10/h RS. 

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 19.12.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje vyhlásenie licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom 2019/2020 a informuje, že všetkým futbalovým klubom, pôsobiacim vo FORTUNA lige, II. lige mužov, ako aj futbalovým klubom, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do príslušných licenčných konaní.

Najneskôr 16.12.2019 (rozhodujúci je dátum odoslania) musí byť na adresu Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, doporučenou poštou odoslaná (osobné doručenie prihlášky nie je možné !) táto dokumentácia:

1) Jeden exemplár štatutárom(mi) klubu podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom, v súvislosti s licenčným konaním v podmienkach SFZ.

2) Príslušné "Vyhlásenie žiadateľa o licenciu – súhlas s preverovaním", s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.

3) Prihláška do licenčného(ých) konania(í), s úradne overeným(i) podpisom(mi) štatutára(ov) klubu.

4)  Meno a kontaktné údaje minimálne jedného predstaviteľa klubu, zodpovedného za plnenie úloh klubového licenčného systému v klube a/alebo prípravu licenčnej dokumentácie.

Dokumenty musia byť podpísané v súlade so spôsobom konania v mene klubu / obchodnej spoločnosti. Zaslaním vyššie uvedených dokumentov sa klub záväzne prihlasuje do licenčného(ých) konania(í) v licenčnom cykle 2019/2020.  V prípade, že sa klub prihlasuje do viacerých licenčných konaní, stačí ak zašle jednu prihlášku, v ktorej požadovaným spôsobom vyznačí všetky licenčné konania, do ktorých sa prihlasuje.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup – štvrťfinále, 4.3.2020: 

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava 

FK DAC 1904 Dunajská Streda – FK Poprad 

FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 

ŠKF Sereď – MFK Ružomberok

ŠTK – ženský futbal:

Slovenský pohár – semifinále, 21.3.2020, odvety 22.4.2020:

Partizán Bardejov BŠK – Spartak Myjava

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 18.1. – 26.6.2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Košiciach, v termíne 17.1. – 26.4. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.1.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 18.1.2020, Nové Zámky – Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor ObFZ Nové Zámky. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.1.2020.

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o začiatku licenčného konania mládeže pre súťažný ročník 2020/2021.   

Všetkým futbalovým klubom, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, boli odoslané pokyny a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní. Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty zašlú v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 16. decembra 2019 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada.   

OMaKRF súčasne žiada všetkých žiadateľov o licenciu mládeže SFZ, aby si pozorne prečítali sprievodný list, ktorý im bol zaslaný poštou a dodržali všetky pokyny a termíny v ňom uvedené. 

V prihláške je potrebné zaškrtnúť, o ktoré druhy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak zaškrtne obe políčka, aj s podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie. 

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa a končí im v súťažnom ročníku 2019/2020 platnosť licencie, zaškrtnú v prihláške políčko s názvom: „SFZ licencie Futbalovej akadémie, Útvaru talentovanej mládeže, Čakateľa“ s podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, sú dostupné na webe SFZ, v sekcii https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a je ich možné vyplniť priamo v PC. Pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam, SFZ pripravuje elektronický modul licenčných konaní, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do 1. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2020.

Aktualizovaná smernica o licenčnom systéme mládeže aj s prílohami, je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii: https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a https://www.dajmespolugol.sk/projekty/elitny-mladeznicky-futbal/licencny-system-mladeze 

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje nový termín konania doškoľovacieho seminára lektorov vzdelávania (licencia A a P): 25.1.2020 v Belej. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára/kempu R/AR SFZ (TOP skupina): 28.1. – 1.2.2020 v Senci. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (II. skupina a ženy FIFA): 6. – 8.2.2020 v Tatranskej Lomnici (projekt Šanca v dňoch 7. – 8.2.2020). Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kružliak 14. – 20.12., Ziemba od 9.12. k dispozícii KR, Ziemba 28.12. – 4.1., Královič od 10.12. PN, do prihlásenia, Očenáš 14. – 23.12., Královič 2. – 7.1.

Úsek PR oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 8. – 9.2. 2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020 v Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka s programom bude všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná e-mailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • zaregistrovala informáciu o neúčasti trénera klubu MIMEL Lučenec na stretnutí 11. kola MIBA Banská Bystrica – MIMEL Lučenec;
 • oznamuje ÚHČ 14. kola VARTA Futsal ligy:

         Mimel Lučenec – MŠK Žilina Futsal, 17.12. o 19:00, ŠH Lučenec;

         ŠK Makroteam Žilina – TNF Prievidza, 17.12. o 19:20, ŠH Rosinky;

         MIBA B. Bystrica – Futsal Team Levice, 17.12. o 20:00, ŠH Štiavničky. 

 • oznamuje ÚHČ 12. kola VARTA Futsal ligy:

         MAYERSON NZ – MIBA B. Bystrica, 20.12. o 20:00, ŠH Milénium;

         TNF Prievidza – MŠK Žilina Futsal, 21.12. o 18:00, ŠH Prievidza;

         Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, 21.12. o 19:30, ŠH Rosinky.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a D na 14. kolo VARTA futsal ligy: 

         17.12.2019

         19:00 Mimel LC – MŠK ZA Futsal (Matula, Belavý, P. Budáč st. – Čuhár); 

         20:00 MIBA BB – Futsal Team LV (Polomský, Kopec, Š. Cisko – Hlavenka).

         18.12.2019

         19:00 Makroteam ZA – TNF Prievidza (Brutvanová, Havrila, M. Cisko – Badura).

 • delegovanie R a D na 12. kolo VARTA futsal ligy: 

         20.12.2019

         20:00 MAYERSON NZ – MIBA BB (Ježík, P. Budáč st., Behančin – Budáč).

         21.12.2019

         18:00 TNF Prievidza – MŠK Žilina Futsal (Kopec, Havrila, Grom – Kubinec);

         19:30 Makroteam ZA – Futsal Team LV (P. Budáč ml., Botka, Poruban – Kuspan).

 • delegovanie na juniorské súťaže:

         4. blok FEJ U20:

         17.12. od 12:00, ŠH OA Prešov (Hudák, Š. Cisko);

         18.12. od 18:00, ŠH FTVŠ Bratislava (Bohun, Grom);

         19.12. od 11:00, ŠH Levice (P. Budáč st., Mózer).

         4. blok FEJ U17:

        18.12. od 11:00, ŠH Milénium NZ (Grom, Szkokan); 

        19.12. od 12:00, ŠH OA Prešov (Brutvanová, Sendek).

 • delegovanie R a D na ženskú futsalovú ligu:

         21.12. od 12:00, ŠH Javorku Žilina (Matula, Botka);

         22.12. od 15:00, Mestská ŠH Prievidza (Botka, S. Nemček).

 • oznamuje delegátom zväzu zmenu článku RS 2019/2020 Varta futsal ligy čl. B/9/h nové znenie: h) Rozhodca je povinný uzatvoriť Zápis o stretnutí v systéme ISSF bezprostredne po stretnutí. DZ je povinný do 18-tej hodiny prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni konania stretnutia v systéme ISSF vytvoriť a uzatvoriť správu DS a správu DPR. Bezdôvodné neuzatvorenie zápisu, resp. správ DZ podľa tohto ustanovenia, bude riešené v zmysle interných zásad Exekutívy pre riadenie rozhodcov a delegátov zväzu; prípadne bude postúpené na riešenie disciplinárnemu orgánu.
 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v termíne 21. – 23.2.2020 v Aquatermal Dolná Strehová; program a pozvánka bude vybraným R a DZ zaslaná mailom.
 • žiada delegátov delegovaných v 14. kole VARTA futsal ligy o zaslanie naskenovaných dokumentov zo stretnutia Porada pred stretnutím a Usporiadateľská služba na adresu rozhodcovia@futsalslovakia.sk, do 20.12.2019;
 • ospravedlnenia: Matula 9. – 16.12., Šlapka do 31.12. (ukončenie PN).

Exekutíva v oblasti mládeže:

Na základe súhlasného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov, súhlasí so zmenou

poradia zápasov FEJ U20, 18.12.2019 v ŠH Javorková Žilina nasledovne:

 • 4. blok FEJ U20, 18.12.2019, ŠH FTVŠ Bratislava

         18:00 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina

         19:15 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – ŠK Makroteam Žilina

         20:15 PKE-M IMOOPTIK Bratislava – MŠK Žilina Futsal

         21:30 4FSCV FTVŠ UK Bratislava – MŠK Žilina Futsal

 • 4. blok FEJ U20, 17.12.2019, ŠH OA Prešov

         12:00 FK Ekoprim Prešov – TNF Prievidza

         12:15 TNF Prievidza – FK ORION TIP Bánovce 

         13:30 FK Ekoprim Prešov – FK ORION TIP Bánovce

 • 4. blok FEJ U20, 19.12.2019, ŠH Levice

         11:00 Futsal Team Levice – Mimel Lučenec

         12:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA Banská Bystrica

         13:15 Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica

         14:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – Mimel Lučenec

 • 4. blok FEJ U17, 18.12.2019, ŠH Milénium N. Zámky

         11:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – TNF Prievidza

         12:15 TNF Prievidza – MIBA B. Bystrica

         13:30 MŠK MAYERSON N. Zámky – MIBA B. Bystrica

 • 4. blok FEJ U17, 19.12.2019, ŠH OA Prešov

         12:00 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

         13:15 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina Futsal

         14:30 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina Futsal

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • oznamuje termíny zápasov:

         15.12. o 15:30, MŠH Bánovce:
         FK Orion Tip Bánovce – TNF Lions Prievidza (Matula, Nemček).

 • 21.12., Žilina, ŠH ZŠ Javorku:
     12:00 ŠK Makroteam Žilina – Spartak Myjava B
     13:00 Futsal Košice – Spartak Myjava A
     14:15 ŠK Makroteam Žilina – Spartak Myjava A
     15:15 Futsal Košice – Spartak Myjava B
 • 22.12., MŠH Prievidza:
     15:00 TNF Lions Prievidza – SLC B. Bystrica B
     16:00 FK Orion Tip Bánovce – SLC B. Bystrica A
     17:15 TNF Lions Prievidza – SLC B. Bystrica A
     18:15 FK Orion Tip Bánovce – SLC B. Bystrica B
 • 5.1., MŠH Bánovce:
     13:00 FK Orion Tip Bánovce – ŠK Makroteam Žilina
     14:00 TNF Lions Prievidza – Futsal Košice
     15:15 FK Orion Tip Bánovce – Futsal Košice
     16:15 TNF Lions Prievidza – ŠK Makroteam Žilina
 • 6.1., ŠH Myjava:
     10:00 Spartak Myjava B – SLC B. Bystrica B
     11:00 Spartak Myjava A – SLC B. Bystrica A

            12:15 Spartak Myjava B – SLC B. Bystrica A
            13:15 Spartak Myjava A – SLC B. Bystrica B

 • ukladá klubom povinnosť nahrávania videí cez my.sportnet.online, návod na registráciu bol odoslaný e-mailom zástupcom klubov 5.12.2019 a zároveň upozorňuje dodržiavanie bodu 5/m Rozpisu súťaže. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základné registrácie:  

         1243738  Peter Mútňan  TNF Prievidza

         1333597  Michal Veselý  TNF Prievidza

         1338459  Katarína Balčiráková  TNF Prievidza

         1330786  Vanessa Dunajská  SLC B. Bystrica futsal

         1304158  Filip Zámečník  4FSC, o.z.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.