www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 24 zo dňa 14 .12. 2018

piatok, 14.12.2018
|
Posledná aktualizácia 14.12.2018 12:30

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U565: Eric Javier Davis Grajales (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga).

U566: Blažej Vaščak (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga).

U567: Dávid Leško (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), všetci od 9.12.2018.

U568: Frederico Ricardo Cordeiro Rodrigues (1406912, FK Senica, Fortuna liga, T). Berie na vedomie stanovisko k U556 a U557 a za kritické vyjadrenia voči rozhodnutiam delegovaných osôb na tlačovej konferencii po stretnutí 17. kola FL FC Nitra – FK Senica, podľa čl. 48/1a ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/2a, čl. 36/2a a čl. 12/2 DP.

U569: Vakoun Issouf Bayo (1402018, FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U558 a za HNS (udretie súpera rukou nadmernou silou do oblasti krku a hlavy) počas stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 7.12.2018, s prerušením do začiatku jarnej časti s. r. 2018/19, podľa čl. 34/7 DP. 

U570: KR SFZ. Berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U559 – udeleniu ŽK hráčovi H č. 15 za HNS (udretie súpera rukou nadmernou silou do oblasti krku a hlavy) v 19. minúte stretnutia 17. kola FL MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, konaného 1.12.2018.

U571: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 18. kola FL FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U572: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 18. kola FL ŠKF Sereď – FK DAC 1904 D. Streda.

U573: Michal Hamuľak (1198700). Na základe U1095, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2a, b, d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu a DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 roky a 6 mesiacov, podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U1095 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U574: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/19.

FUTSAL:

U575: Robert Čík (1355633, Futsal Team Levice, FEJ U20, VD). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U563 a za HNS (neoprávnený vstup na HP a hanlivé, provokujúce gestá a posunky voči hráčovi domáceho družstva) počas stretnutia 7. kola FEJ U20 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 47/2a DP a zároveň zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky v súťaži FEJ U20, podľa čl. 19/1 DP, od 2.12.2018.

U576: Ladislav Šlapka (1179133, R). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U564.

U577: Pavol Gabaš (1155418, Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga). Na základe správy delegovanej osoby, písomného stanoviska odbornej komisie Exekutívy SF v oblasti riadenia R a vlastných zistení, za HNS (podrazenie súpera nadmernou silou) počas stretnutia 11. kola VARTA Futsal ligy Wild Boys '02 Bratislava – Futsal Team Levice, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a a čl. 76/1 DP, od 9.12.2018

U578: Victor Seiji Martins De Souza (1401145, Pinerola Futsal 1994, VARTA Futsal liga). Berie na vedomie stanovisko delegovanej osoby zo stretnutia 11. kola VARTA Futsal ligy Lion car MIBA B. Bystrica – Pinerola Futsal 1994 hraného 8.12.2018 a písomné stanovisko odbornej komisie Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ SF, bez prijatia DS, podľa čl. 78/2 DP.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 20.12.2018 v sídle SFZ. 

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Upozorňuje všetky kluby, že 15.12.2018 je posledný možný termín (rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke) odoslania prihlášky do príslušného licenčného konania, do ktorého sú povinné prihlásiť sa zaslaním:

1. Podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom;

2. Vyhlásenia žiadateľa o licenciu – súhlasu s preverovaním;

3. Prihlášky do licenčného konania, s kontaktnými údajmi aspoň jedného zástupcu – kontaktnej osoby klubu pre licenčné konanie (v priloženej tabuľke).

Vyššie uvedené dokumenty, podpísané štatutárnym orgánom klubu, musia byť doporučenou poštou zaslané na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Podpis(y) štatutárneho orgánu klubu na „Vyhlásení žiadateľa o licenciu – súhlase s preverovaním“ a na „Prihláške do licenčného konania“ musia byť úradne overené. Osobné doručenie prihlášky nie je možné !

Ďalšie potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019, vrátane prihlášky do licenčného konania v elektronickom formáte, sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck. 

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje futbalové kluby o začiatku licenčného konania mládeže pre súťažný ročník 2019/2020.

Všetkým FK, pôsobiacim vo FORTUNA lige a v II. lige mužov, ako aj ostatným FK, ktoré budú žiadať o licenciu mládeže SFZ, bola odoslaná prihláška a dokumentácia potrebná pre prihlásenie sa do jednotlivých licenčných konaní. Všetky FK, žiadajúce o licenciu (FORTUNA liga, II. liga, FA, ÚTM, Čakateľ) vyplnia prihlášku a všetky potrebné dokumenty len v jednom exemplári a zašlú ich v zmysle termínov v sprievodnom liste a v časovom harmonograme doporučenou poštou najneskôr 15. decembra 2018 (rozhodujúca je pečiatka odosielajúcej pošty) na adresu: Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Na prihlášky odoslané po termíne sa neprihliada.

V prihláške je potrebné zaškrtnúť, o ktoré typy licencií FK žiada. Napr. ak FK pôsobí vo FORTUNA lige a zároveň žiada aj o licenciu mládeže SFZ Futbalovej akadémie, tak zaškrtne obe políčka, aj s podčiarknutím licencie Futbalovej akadémie. 

FK, ktoré majú licenciu ÚTM a Čakateľa a platnosť licencie im platí ešte aj nasledujúci súťažný ročník (2019/2020), zaškrtnú v prihláške políčko s názvom: „Dozorovanie plnenia podmienok udelenej licencie mládeže SFZ“, s podčiarknutím, či ide o licenciu ÚTM, alebo Čakateľa.

Prihláška a ostatné dokumenty, potrebné k prihláseniu sa do licenčného konania, budú na FK doručené poštou. Súčasne však, pre zjednodušenie doručovania potrebnej dokumentácie k licenčným konaniam, SFZ pripravuje elektronický licenčný systém, kde bude možné vkladať väčšinu požadovanej licenčnej dokumentácie.

FK, ktoré budú na základe športových kritérií (umiestnenie v súťaži – prípadný postup do 1. ligy) mať ambíciu získať mládežnícku licenciu potrebnú pre najvyššiu súťaž, podstúpia skrátené licenčné konanie, o ktorom budú informované v priebehu apríla 2019.

V prípade otázok je potrebné kontaktovať p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk

Ďalšie súvisiace informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v súťažnom ročníku 2018/2019, vrátane prihlášky do licenčného konania v elektronickom formáte, sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ N. Zámky dňa 5.1.2019 organizuje v N. Zámkoch Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 31.12.2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie alebo na stránke ObFZ N. Zámky.

Oznamuje trénerom, že TMK ZsFZ dňa 19.1.2019 organizuje v Nitre Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.1.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín seminára lektorov vzdelávania: 11. – 13.1.2019, Belá, hotel Bránica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR, II. skupina a rozhodkýň FIFA: 24. – 27. 1.2019, Tatranská Lomnica.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupina: 3. – 10. 2. 2019, Kemer, Turecko.

Doplnenie nominačných listín rozhodcov a PR SFZ 2018/2019 (schválené na zasadnutí VV SFZ dňa 7.12.2018 v Bratislave):

Filip Malárik, Pavla Horova 20, 841 07 Bratislava (rozhodca);

Tomáš Straka, 082 37 Fričovce 231 (asistent rozhodcov);

Dušan Štofik, Vietnamská 18076/47, 821 04 Bratislava (asistent rozhodcov);

Jakub Košecký, 956 11 Dvorany nad Nitrou 49 (asistent rozhodcov);

Martin Balko, P. Mudroňa 26, 036 01 Martin (pozorovateľ rozhodcov).

Doplnenie  nominačných  listín  rozhodcov  a  asistentov  rozhodcov  programu Šanca 

2018/19 (schválené na zasadnutí VV SFZ dňa 7.12.2018 v Bratislave):

Lukáš Tománek, Záhorácka 53, 901 01 Malacky (rozhodca);

David Bláha, Ľudovíta Fullu 3088/42, 841 05 Bratislava (asistent rozhodcov).

Oznamuje, že jednotlivé KR RFZ a ObFZ majú možnosť požiadať o zabezpečenie lektorskej činnosti, ktorú na zimných seminároch, na základe ich požiadaviek, vykonajú profesionálni rozhodcovia SFZ (Dohál, Glova, Kružliak, Marhefka, Nemček, Očenáš a Ziemba). Záujem o vykonanie odbornej prednášky z pravidiel futbalu na RFZ alebo ObFZ je potrebné nahlásiť na oddelenie KR SFZ.

Ospravedlnenia: Jurenka od 7. 12., do prihlásenia, Kišš 10. – 19. 12., P. Hrčka od 13. 12., do prihlásenia. 

Úsek PR oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR, II. skupina, rozhodkýň FIFA a PR SFZ: 26. – 27.1.2019, Tatranská Lomnica.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že e-mailová adresa určená delegátom SFZ ds@futbalsfz.sk bola zrušená a žiada všetkých, aby si ju vymazali z adresárov.

Oznamuje, že do konca roka 2018 vykoná úplnú inventarizáciu evidencie delegátov  v SFZ. Cieľom inventarizácie je kontrola profilov delegátov, platných licencií, zamedzenie zneužívania evidencie tým, ktorí nemajú platné licencie a vyčistenie evidencie od nepôsobiacich delegátov, prípadne od tých, ktorí zomreli.  

Upozorňuje všetkých sekretárov RFZ a ObFZ na povinnosť nahlásiť zmeny  v príslušnosti delegáta zväzu k futbalovému zväzu v ktorom pôsobí a v ktorom ho príslušný VV schválil na Zoznam delegátov.  Zároveň informuje sekretárov, že im budú začiatkom januára 2019 prostredníctvom tajomníka komisie p. Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslané zoznamy delegátov, kde bude potrebné vyznačiť neaktívnych delegátov, alebo tých, ktorí ukončili svoju činnosť, resp. zomreli. Aktualizovaný zoznam zašlú sekretári obratom späť na e-mailovú adresu tajomníka komisie. Bližšie informácie a presné pokyny k vykonaniu inventarizácie budú sekretárom zaslané e-mailom, spolu so zoznamom delegátov.

Vyzýva  všetkých delegátov RFZ a ObFZ, aby si skontrolovali aktuálnosť údajov na svojich profiloch. V prípade, ak nemajú v profiloch svoju fotografiu, aby si ju tam doplnili sami, prípadne ju zaslali (v rozmere 6x8cm) na adresu tajomníka komisie p. Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk), resp. na e-mailovú adresu registracia@futbalnet.sk  

Prvé zasadnutie komisie v roku 2019 sa uskutoční 1.2.2019 v Kežmarských Žľaboch.

Oznamuje, že pripravuje Odborný vzdelávací seminár delegátov SFZ pre rok 2019, ktorý sa bude konať v dňoch 2. – 3. 2. 2019 v Kežmarských Žľaboch, kde je účasť delegátov SFZ povinná.  Pozvánky pre delegátov, lektorov  a hostí seminára budú zaslané v dostatočnom predstihu e-mailom.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • upozorňuje kluby hrajúce VARTA Futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA Futsal ligy, v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov, bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ;
 • zaznamenala oneskorené začiatky stretnutí ŠK Makroteam Žilina – FC Bíli Andeli futsal (basketbal) a Wild Boys ´02 Bratislava – Futsal Team Levice (súpiska D, oneskorený odchod H z predzápasovej rozcvičky) a upozorňuje družstvá na dodržiavanie začiatku stretnutí;
 • upozorňuje družstvo Wild Boys ´02 Bratislava na dodržiavanie RS Varta futsal ligy v bode B/5/d (pitný režim). V prípade opakovanie priestupku pristúpi Exekutíva SF ku konzekvenciám, v zmysle RS Varta futsal ligy;
 • obdržala vysvetlenie klubu Rehab Klinik Baraberi k nedodržaniu RS Varta futsal ligy v bode B/5/l (nenahratie videa) a udeľuje klubu Rehab Klinik Baraberi pokutu vo výške 50 €, podľa RS C/3/a;
 • oznamuje ÚHČ 13. kola VARTA futsal ligy:

           Futsal Team Levice – MIMEL Lučenec 21.12. o 19:30, ŠH Levice (Behančin, Botka, Hlavenka);

           Lion car MIBA B. Bystrica – FC Bíli Andeli futsal 21.12. o 20:00 ŠH Štiavničky BB (Ježík, Badura, Jablonický);

           Rehab Klinik Baraberi – MŠK Žilina FUTSAL, 22.12. o 20:00, ŠH Mladosť BA (Bohún, Molnár, Ploštica);

           ŠK Makroteam Žilina – Wild Boys ´02 Bratislava, 22.12. o 20:00, ŠH Rosinky ZA (Matula, Belavý, Moncman), TV ESO.

 • oprava ÚHČ 12. kola VARTA futsal ligy:

           MŠK Žilina FUTSAL – Lion car MIBA B. Bystrica 14.12. o 20:30, ŠH Rosinky ZA; 

           Pinerola Futsal 1994 – Rehab Klinik Baraberi 15.12. o 20:30, Interhala BA; 

           FC Bíli Andeli futsal – MIMEL Lučenec, 16.12. o 18:30, MŠH TT (TV ESO).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

Zmeny v obsadení: Pinerola Futsal 1994 – Rehab Klinik Baraberi, 15.12.2018, Ježík za Belavý.

Exekutíva v oblasti mládeže (mladez@futsalslovakia.sk):

 • Dôrazne upozorňuje organizátorov domácich zápasov na dôsledné dodržiavanie rozpisu súťaže. Najmä v oblasti opakujúcich sa nedostatkov pri technickom zabezpečení stretnutí (lopty na všetky stretnutia, počítač, internet, zdravotná služba);
 • Upozornenie: za evidenciu žltých a červených kariet zodpovedá klub. V prípade inkasovanej 5, 9 a 12 ŽK nesmie hráč nastúpiť na ďalšie majstrovské stretnutie ani v príslušnom hracom bloku pri U20, ani v príslušnom miniturnaji U17. Ak hráč obdrží v ktoromkoľvek zápase červenú kartu, nemôže nastúpiť na ďalšie stretnutie/stretnutia, až do vyjadrenia DK SFZ; toto pravidlo neplatí, ak je trest ČK udelená po 2 žltých kartách (v tomto prípade je trest jedno stretnutie bez disciplinárneho konania). Pokiaľ je akýkoľvek účastník stretnutia, či už hráč, alebo funkcionár vykázaný z lavičky, nesmie zastávať žiadnu ďalšiu funkciu do rozhodnutia DK SFZ. 

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (women@futsalslovakia.sk):

 • vyzýva kluby, ktoré ešte nenahlásili termíny svojich turnajov, aby ich odoslali na e-mailovú adresu: women@futsalslovakia.sk;
 • oznamuje termíny turnajov a harmonogram ženskej futsalovej ligy:

           1. turnaj: 15.12.2018, športová hala Badín (usporiadateľ SLC B. Bystrica):
           o 10:15 SLC Banská Bystrica – TNF SAN MIA Kanianka
           o 11:20 Banská Bystrica – FK Prešov  
           o 12:30 SLC Banská Bystrica – FK Prešov
           o 13:40 Banská Bystrica – TNF SAN MIA Kanianka

           Rozhodcovia: Botka, Matula.

           2. turnaj: 22.12.2018, City aréna Prievidza (usporiadateľ TNF Kanianka):
           o 17:15 FK Prešov – Grizzly Košice
           o 18:25 TNF SIA MIA Kanianka – Grizly Košice
           o 19:30 FK Prešov – Žilina
           o 20:40 TNF SIA MIA Kanianka – Žilina 

           Rozhodcovia: Mokrý, Michna.

 • predkladá konečnú verziu Rozpisu súťaže, ktorú je možné stiahnuť na: futsalexekutiva.sk/l/rs-women-18-19/

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk): 

Oznamuje ÚHČ 5. kola Openligy:

MŠK N. Zámky-futsal – TNF Kanianka 21.12 o 20:00 MŠH Milenium N. Zámky (Szkokan, Molnár);

FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou – MFsK Nitra 21.12. o 20:00 ŠH Bánovce (Matula, Poruban).

Exekutíva v oblasti matričných konaní (matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1356574  Alexej Jurko  GRIZZLY Slovakia Košice  SF –  Východoregión 

1316340  Michael Mato  GRIZZLY Slovakia Košice  SF –  Východoregión 

1293951  Jakub Gera  FK Ekoprim Prešov  SF –  Východoregión 

1357177  Jakub Degro  FK Ekoprim Prešov  SF –  Východoregión 

1316483  Miloš Hubočan  ŠK Makroteam Žilina

1288121  Marek Poľa  GRIZZLY Slovakia Košice  SF –  Východoregión 

1344013  Tamara Gembická  Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

1344665  Ivana Zošiaková Sport Ladies Club B. Bystrica futsal

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

Úradná správa SFZ č. 36 zo dňa 22. 3. 2019

22.3.2019 17:50

Úradná správa SFZ č. 35 zo dňa 15. 3. 2019

15.3.2019 13:35

Úradná správa SFZ č. 34 zo dňa 8. 3. 2019

09.3.2019 12:16

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner