Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

Posledná aktualizácia 22.1.2021 11:06

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_24.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U461: Leo Myenty Janna Abena (1415824, ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga). Berie na vedomie odvolanie voči U459 (doručené elektronickou formou dňa 20.1.2021). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U462:  Miloš Lačný (1166289, ŠKF Sereď, Fortuna liga). Na základe podnetu klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda a stanoviska menovaného k U437, za poškodenie dobrého mena futbalu (pozápasové vyjadrenia na sociálnej sieti) po stretnutí 12. kola FL ŠKF Sereď – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 65/1 DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 65/2 a čl. 12/2 DP.

U463: FC Nitra. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS/34/2020  v právnej veci navrhovateľa Martin Kuciak, v zastúpení JUDr. Andrea Janová, proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.1.2021 a vykonateľnosť dňa 9.1.2021. Začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a ukladá klubu povinnosť  v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 64/7 DP.

U464: Senát DK berie na vedomie vyjadrenie p. Jozefa Petrána k rozhodnutiu SFZ-DK-2018/2019-0369, doručené dňa 18.1.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 28.1.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že počas januára 2021 prebieha doprogramovanie a následné testovanie elektronického modulu licenčných konaní SFZ, podľa požiadaviek z ostatného licenčného konania. Licenčné konania pre súťaže UEFA, FORTUNA ligu a II. ligu mužov budú v systéme otvorené k 1.2.2021.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že kontaktným osobám, uvedeným v prihláške do licenčného konania v licenčnom cykle 2020/2021, bola elektronickou poštou zaslaná špecifikácia licenčnej dokumentácie, podľa ktorej treba pripraviť licenčnú dokumentáciu pre licenčné konanie o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2021/2022.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XV. licenčný workshop sa priebežne pripravuje na posledný februárový týždeň. Presný termín, miesto a spôsob vykonania workshopu sa priebežne rieši a bude závisieť od platnosti opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19. O situácii budú kluby priebežne informované v nasledujúcich ÚS.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a počas januára 2021 budú aktualizované a doplnené o ďalšie potrebné formuláre a vyhlásenia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzinárodných stretnutí:

23.1. o 13:00 Slovan BA – Górnik Zabrze  A. Somoláni, T. Somoláni, Štofik

23.1. o 14:00 Dunajská Streda – Györ       Kráľovič, Štrbo, Kováč

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ (bez R/AR programu Šanca SFZ) a žien FIFA sa uskutoční online formou v dňoch 6. 10.2.2021. Pozvánky a program boli odoslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Štrbo 6.2.

Úsek PR:

Zimný doškoľovací seminár pozorovateľov rozhodcov SFZ sa uskutoční online formou dňa 12.2.2021. Pozvánky a program boli odoslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ruší plánovaný zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ, ktorý sa mal konať v dňoch 30. 31.1.2021 v Poprade. Náhradný seminár sa konať nebude. Všetky potrebné materiály obdržia delegáti elektronickou poštou.

MATRIKA

Zaevidovaná profesionálna zmluva hráča Edmund Addo (FK Senica).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

08.5.2021 12:03

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.