www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 25 zo dňa 16. 12. 2017

piatok, 15.12.2017
|
Posledná aktualizácia 15.12.2017 13:52

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 2. februára 2018 v hoteli Senec v Senci.

Na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2017 prerokoval a delegátom volebnej konferencie odporučil nasledovný program volebnej konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
 6. Správa kontrolóra SFZ
 7. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2014 - 2018
 8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing s.r.o. na rok 2018
 11. Voľba prezidenta SFZ
 12. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
 13. Voľba štyroch členov VV SFZ za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ) 
 14. Voľba štyroch členov VV SFZ za profesionálny futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre profesionálny futbal
 15. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky
 16. Voľba člena VV SFZ – zástupcu trénerov
 17. Voľba člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ
 18. Voľba predsedu disciplinárnej komisie SFZ
 19. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ
 20. Voľba predsedu odvolacej komisie SFZ
 21. Voľba podpredsedu odvolacej komisie SFZ
 22. Voľba člena dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut)
 23. Voľba náhradníka dopingového senátu odvolacej komisie SFZ
 24. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 25. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 26. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 27. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 28. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 29. Voľba podpredsedu revíznej komisie SFZ
 30. Voľba člena volebnej komisie SFZ za SsFZ
 31. Diskusia
 32. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Odporučil delegátom volebnej konferencie zloženie pracovných komisií konferencie a overovateľov zápisnice nasledovne:

Mandátová komisia: Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Ján Matonok (SsFZ) a Jaroslav Švarc (VsFZ).

Návrhová komisia: Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan Korman (ZsFZ), Stanislav Špila (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ).

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) a Vendelín Novysedlák (VsFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu volebnej konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov volebnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Schválil štadión Antona Malatinského v Trnave za dejisko finále  súťaže Slovnaft Cup 2017/2018.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na funkcie :

 • prezident SFZ;
 • člen VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy;
 • člen VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal;
 • traja členovia VV SFZ - členovia za profesionálny futbal;
 • štyria členovia VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ);
 • člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky;
 • člen VV SFZ – zástupca trénerov;
 • člen VV FZ - zástupca hráčov;
 • člen VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov SFZ;
 • predseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • podpredseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • predseda odvolacej komisie SFZ;
 • podpredseda odvolacej komisie SFZ;
 • člen dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut);
 • náhradník dopingového senátu odvolacej komisie SFZ;
 • predseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • podpredseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • predseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • podpredseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • kontrolór SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • podpredseda revíznej komisie SFZ;
 • člen volebnej komisie SFZ za SsFZ.

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na volebnej konferencii SFZ, dňa 2. februára 2018 v Senci. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahoval náležitosti a prílohy, v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronicky na emailovú adresu office@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.

LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že dňa 29. 11. t. r. im bola doporučenou poštou zaslaná dokumentácia pre licenčné konanie v súťažnom ročníku 2017/2018, do ktorého sú v zmysle príslušných ustanovení klubového licenčného systému povinné sa prihlásiť zaslaním :

 • Dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom;
 • Potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie;
 • Tabuľky s kontaktnými údajmi aspoň jedného zástupcu klubu, zodpovedného za prípravu licenčnej dokumentácie.

Uvedené dokumenty, podpísané podľa znenia platného Výpisu z obchodného registra o konaní v mene spoločnosti, musia byť komisii odoslané doporučenou poštou najneskôr 15. 12. 2017 (rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu na obálke). Osobné doručenie prihlášky nie je možné !

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U521:  Matúš Turňa (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga).

U522: Jakub Krč (FK Senica, Fortuna liga).

U523: Róbert Gešnábel (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga).

U524: Maduka Christopher Udeh (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga), všetci od 10. 12.

U525: Marco Rossi. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS (vulgárne výroky voči NR a AR1) v čase skončenia stretnutia 19. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/2b, čl. 12/2 a čl. 36/2a DP.  

U526: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS (vulgárne pokriky) počas stretnutia 19. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, podľa  čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U527: AS Trenčín (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS (vulgárne pokriky voči čelným predstaviteľom klubu) počas stretnutia 19. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.

U528: Peter Krivošík. Na základe podnetu KR SFZ, s vlastným stanoviskom menovaného, za  nedostavenie sa na prípravné stretnutie SR 18 – ŠK Slovan Bratislava, odohratého dňa 22. 11. 2017 v NTC Senec, podľa čl. 62 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 2 mesiace, od 3. 3. 2018.

U529: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Upozorňuje klub na splnenie povinnosti uloženej U508.

U530: Mateus De Oliveira Silva. Na základe U489 a osobného stanoviska menovaného na zasadnutí komisie, za HNS (udretie hráča hostí č. 19 Miroslava Božoka do oblasti tváre) po stretnutí 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 49/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, od 7. 12. 2017 s prerušením, podľa čl. 49/2b a čl. 34/7 DP.

U531: Miroslav Božok. Na základe U490 a osobného stanoviska menovaného na zasadnutí komisie, za HNS (nešportové, hanlivé a hrubé urážky) v stretnutí 17. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, od 7. 12. 2017 s prerušením, podľa čl. 47/2b a čl. 34/7 DP.    
U532:
Partizán Bardejov. Žiada klub o písomné stanovisko k úhrade odstupného za hráča Jozef Krivoňák, podľa čl. 37/3 RaPP a o zaslanie potvrdenia o úhrade odstupného klubu MFK Stará Ľubovňa, do 20.12.

U533: AS Trenčín  (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10, písm. a) až f) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/2018 v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3 DP, do 31.12. 2017.

U534: Juraj Ančic. Na základe podnetu TÚ SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10, písm. f) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/2018 v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3 DP, do 31. 12. 2017.

U535: Roman Marčok. Na základe podnetu TÚ SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10, písm. f) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2017/2018 v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3 DP, do 31. 12. 2017.

FUTSAL :

Vylúčení po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U536: Adam Zdráhal (ŠK Slovan Bratislava futsal, 1. SLF), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 12. 12. 2017.

U537: Martin Zdráhal  (ŠK Slovan Bratislava futsal, 1. SLF), vylúčený za HNS – udretie súpera rukou do hlavy zozadu mimo súboja o loptu nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa čl. 49/2b DP, od 12. 12. 2017.

U538: Martin Grendár (VD, ŠK Slovan Bratislava futsal). Na základe podnetu Exekutívy SF, žiada menovaného o písomné stanovisko k nerešpektovaniu rozhodnutia Disciplinárnej komisie SF-B (UDK_15) uverejneného v ÚS č. 6 SF-BA dňa 19. 11. 2017, do 20. 12. 2017.

U539: Slovenský futsal. Na základe podnetu 4 FSC, o. z. (U201) a stanoviska LPaEK SFZ vo veci konfliktu záujmov kontrolóra SF, podľa čl. 43/1 DP ukladá SF ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze odstrániť protiprávny stav podľa čl. 43/2p DP.

Disciplinárne sankcie uložené komisiou v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21. 12. v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: P. Hrčka od 12. 12., do prihlásenia, D. Hrčka od 12. 12., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že v termíne 26. - 27. 1. 2018 sa vo Zvolene uskutoční zimný seminár delegátov SFZ.  Pozvánky a program budú zaslané emailovou poštou.

Všetkým FK,  funkcionárom, hráčom a priaznivcom ďakuje za spoluprácu v roku 2017.  Praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2018 športové aj osobné úspechy.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch  3. - 4. marca 2018 v Tatranských Matliaroch – hotel Sorea Hutník I.
 • delegovanie R a D na 11. kolo 1. SLF:

19. 12. 2017

19:00: ŠK Slovan Bratislava futsal – MFK Ivekol Nové Zámky (Fischer, Grom, Krchňavý).

22. 12. 2017

19:00: Mimel Lučenec – Pinerola Futsal 1994 (Belavý, Polomský, Budáč);

19:30: Futsal Team Levice – Wild Boys´02 Bratislava (Behančin, Matula, Hrmo);

20:00: MIBA Banská Bystrica – ŠK Makroteam Žilina (Šlapka, Wojčík, Badura).

23. 12. 2017

18:00: FK Dragons Podolie – FC Bíli Andeli-futsal Trnava (Bohun, Szkokan, Kubinec).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.