Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 29.1.2021

Posledná aktualizácia 29.1.2021 10:59

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_25.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U465: FK Senica (Fortuna liga). Na základe podnetu individuálneho člena SFZ Petra Lukášeka (1414411), doručeného elektronickou formou e-mailom dňa 22.1.2021, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k vyjadreniam uvedeným na webovom sídle klubu, vo vzťahu k zákazu prestupov uložených FIFA, podľa čl. 71/1, 3g DP, do 2.2.2021.

U466: Peter Lukášek (1414411). Na základe podnetu klubu FK Senica, doručeného prostredníctvom ISSF (ID: 129931) dňa 22.1.2021, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu postupu vylúčenia zodpovednosti, požadovaný od FIFA a údajnému konfliktu záujmov, podľa čl. 71/1, 3g DP, do 2.2.2021.

U467: FK Poprad. Berie na vedomie žiadosť klubu o predĺženie lehoty na splnenie povinnosti uloženej U460 a rozhodla, že žiadosť zamieta. Na základe nesplnenia povinnosti uloženej U460, vo veci KS/16/2020 navrhovateľa Peter Vernarec, v zastúpení Mgr. Peter Lindeman proti odporcovi Futbalový klub Poprad, ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie – pozastavenie súťažnej činnosti družstvu mužov pôsobiaceho v II. lige mužov, podľa čl. 43/5 DP, od 28.1.2021, až do splnenia povinnosti.

U468: Miloš Lačný (1166289, ŠKF Sereď). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U406 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu, od 28.1.2021 do 30.6.2021.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.2.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že licenčné konania pre klubové súťaže UEFA mužov, FORTUNA ligu a II. ligu mužov súťaž. ročníka 2021/2022 budú v systéme otvorené od 1.2.2021. Zároveň kluby FL žiada o prijatie pozvania do licenčného konania bez zbytočných odkladov, nakoľko len po prijatí pozvania do licenčného konania zo strany klubu, mu do systému môžu byť vložené uznané dokumenty z ostatného licenčného konania.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že licenčný workshop sa pripravuje na štvrtok 25.2.2021 od 10:30 hod. formou videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams. Z každého klubu FL obdrží na workshop pozvanie spravidla osoba, s ktorou bolo otvorené licenčné konanie pre licenčnú sezónu 2021/2022. Táto osoba musí mať vo svojom PC nainštalovanú uvedenú aplikáciu Teams. Kluby budú ešte o detailoch organizácie workshopu informované v nasledujúcich úradných správach.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a počas januára 2021 budú aktualizované a doplnené o ďalšie potrebné formuláre a vyhlásenia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

KOMISIA ROZHODCOV

Doplnenie adresára Rozpisu RS SFZ 2020/21 (AR SFZ): Michal Železňák, Trstená.

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ (bez R/AR programu Šanca SFZ) a žien FIFA sa uskutoční online formou v dňoch 6. 10.2.2021. Pozvánky a program boli odoslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Roszbeck od 26.1., do prihlásenia.

Úsek PR:

Zimný doškoľovací seminár pozorovateľov rozhodcov SFZ sa uskutoční online formou dňa 12.2.2021. Pozvánky a program boli odoslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Hlebaško od 25.1., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ruší plánovaný zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ, ktorý sa mal konať v dňoch 30. 31.1.2021 v Poprade. Náhradný seminár sa konať nebude. Všetky potrebné materiály obdržia delegáti elektronickou poštou.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

12.2.2021 11:15

Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 5.2.2021

05.2.2021 10:40

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

22.1.2021 11:06

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.