www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 26 zo dňa 23. 12. 2017

piatok, 22.12.2017
|
Posledná aktualizácia 28.12.2017 21:28

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 2. februára 2018 v hoteli Senec v Senci. Na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2017 prerokoval a delegátom volebnej konferencie odporučil nasledovný program volebnej konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
 6. Správa kontrolóra SFZ
 7. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2014 - 2018
 8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing s.r.o. na rok 2018
 11. Voľba prezidenta SFZ
 12. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
 13. Voľba štyroch členov VV SFZ –  členov za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ) 
 14. Voľba štyroch členov VV SFZ - členov za profesionálny futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre profesionálny futbal
 15. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky
 16. Voľba člena VV SFZ – zástupcu trénerov
 17. Voľba člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ
 18. Voľba predsedu disciplinárnej komisie SFZ
 19. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ
 20. Voľba predsedu odvolacej komisie SFZ
 21. Voľba podpredsedu odvolacej komisie SFZ
 22. Voľba člena dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut)
 23. Voľba náhradníka dopingového senátu odvolacej komisie SFZ
 24. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 25. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 26. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 27. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 28. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 29. Voľba podpredseda revíznej komisie SFZ
 30. Voľba člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ
 31. Diskusia
 32. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Odporučil delegátom volebnej konferencie zloženie pracovných komisií konferencie a overovateľov zápisnice nasledovne:

Mandátová komisia: Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Ján Matonok (SsFZ) a Jaroslav Švarc (VsFZ).

Návrhová komisia: Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan Korman (ZsFZ), Stanislav Špila (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ).

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) a Vendelín Novysedlák (VsFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na funkcie :

 • prezident SFZ;
 • člen VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy;
 • člen VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal;
 • traja členovia VV SFZ - členovia za profesionálny futbal;
 • štyria členovia VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ);
 • člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky;
 • člen VV SFZ – zástupca trénerov;
 • člen VV SFZ – zástupca hráčov;
 • člen VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ;
 • predseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • podpredseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • predseda odvolacej komisie SFZ;
 • podpredseda odvolacej komisie SFZ;
 • člen dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut);
 • náhradník dopingového senátu odvolacej komisie SFZ;
 • predseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • podpredseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • predseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • podpredseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • kontrolór SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradník kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ);
 • člen volebnej komisie SFZ za SsFZ.

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na volebnej konferencii SFZ, dňa 2. februára 2018 v Senci. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronicky na emailovú adresu office@futbalsfz.sk, s označením  predmetu správy
 • „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.

LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že v stanovenom termíne obdržala riadne a náležitosti spĺňajúce prihlášky  do licenčného konania v súťažnom ročníku 2017/18 zo všetkých klubov FORTUNA ligy. Ďalšia komunikácia už bude vedená len s osobami, ktoré boli v prihláške klubu uvedené ako kontaktné osoby.

Všetky materiály a dokumenty klubového licenčného systému a licenčného konania sú dostupné na www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck.

Klubom FORTUNA ligy a Únii ligových klubov ďakuje za spoluprácu v roku 2017, želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku 2018 veľa športových úspechov.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U540: Miroslav Greguška. Na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ a stanoviska LPaEK SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 71/1, 3e, f, DP, do 15. 1. 2018.

U541: Andrej Kalina. Na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ  a stanoviska LPaEK SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 71/1, 3e, f, DP, do 15. 1. 2018.

U542: Marek Mojto. Na základe podnetu oddelenia integrity futbalu SFZ a stanoviska LPaEK SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 71/1, 3e, f, DP, do 15. 1. 2018.

U543: Peter Švec. Na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ a stanoviska LPaEK SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 71/1, 3e, f, DP, do 15. 1. 2018.

U544:Pavol Hrnčiarik. Na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ  a stanoviska LPaEK SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu  čl.  2,  ods.  3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 71/1, 3e, f, DP, do 15. 1. 2018.

U545: Ľubomír Moravčík. Na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ a stanoviska LPaEK SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 71/1, 3e, f, DP, do 15. 1. 2018.

U546: Richard Trutz. Na základe podnetu Oddelenia integrity futbalu SFZ a stanoviska LPaEK SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 2, ods. 3 Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov (tzv. konflikt záujmov), podľa čl. 71/1, 3e, f, DP, do 15. 1. 2018. 

U547: Partizán Bardejov. Berie na vedomie stanovisko klubu k U532 a žiada klub o zaslanie potvrdenia o úhrade odstupného klubu MFK Stará Ľubovňa, do 31. 12. 2017.

U548: 1. FC Tatran Prešov. Žiada klub o písomné stanovisko k úhrade za odstupné za hráča Oleksii Miliutin /1357738/, podľa čl. 37/3 RaPP a o zaslanie potvrdenia o úhrade odstupného klubu ŠK Odeva Lipany, do 10. 1. 2018.

U549: AS Trenčín. Berie na vedomie stanovisko klubu k U533 a pokračuje v šetrení veci.

U550: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie (ďalej len DS), udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.

FUTSAL :

Vylúčený po 2. ŽK. DSnepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP.

U551: Robert Greško. (MIBA B. Bystrica, 1. SLF), od 16. 12.

U552: Robert Greško. Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta stretnutia a písomného stanoviska menovaného, za HNS (nešportové, hanlivé a hrubé výroky) v stretnutí 10. kola 1. SLF MFK Ivekol N. Zámky – MIBA B. Bystrica, podľa čl. 47/1b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne od 16. 12. 2017, s prerušením podľa čl. 47/2b a čl. 34/7 DP do 12. 1. 2018. DS si menovaný vykoná až po vykonaní DS uloženej U551.

U553: Martin Grendár. (vedúci družstva ŠK Slovan Bratislava futsal). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U538, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

Disciplinárne sankcie uložené komisiou v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Disciplinárna komisia SFZ želá všetkým hráčom, trénerom, funkcionárom a činovníkom futbalu príjemné prežitie vianočných sviatkov, šťastný Nový rok 2018, veľa zdravia, šťastia, športových a osobných úspechov.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11. 1. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár / tréningový kemp rozhodcov a AR SFZ (TOP skupina) sa uskutoční v dňoch  20. - 27. 1. 2018 v Turecku. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov, AR SFZ (II. skupina) a žien FIFA sa uskutoční v dňoch  8. - 11. 2. 2018 v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Barenčík 19. – 20.1. a 25. – 28.1., Marhefka 30. 12. – 13. 1. 

Úsek PR SFZ oznamuje, že zimný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční v dňoch  10. - 11. 2. 2018 v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Praje všetkým rozhodcom a PR SFZ príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2018.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

Zaevidovala nesplnenie si povinností, vyplývajúcich z RS 2017/18 B/5/u u MFK Ivekol Nové Zámky v 10. kole.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch  3. – 4. marca 2018 v Tatranských Matliaroch, hotel Sorea Hutník I.
 • zmeny delegovania:

1. SLF, 10. kolo: Wild Boys ´02 Bratislava – FK Dragons Podolie (Fischer za Dobrockého)

1. SLF,  11. kolo: MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina (Kopec, Chudý, Badura);

FEJ U20 Blok 4A: Havrila za Dobrockého.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz oznamuje, že v dňoch 27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 vrátane, bude sekretariát SFZ zatvorený. Žiada všetkých, aby v neodkladných záležitostiach kontaktovali telefonicky alebo emailom konkrétneho pracovníka SFZ. Prevádzka sekretariátu bude obnovená od 3. 1. 2018.

Slovenský futbalový zväz ďakuje všetkým futbalovým klubom, hráčom, činovníkom, novinárom, priaznivcom, partnerom, podporovateľom, ako aj ostatnej širokej verejnosti za spoluprácu a podporu v roku 2017. Praje všetkým pokojné a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a v Novom roku 2018 veľa osobných, pracovných i športových úspechov.

Oznamuje, že vydávanie úradných správ SFZ bude pokračovať od 12. 1. 2018.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.