Úradná správa SFZ č. 26, zo dňa 5.2.2021

Posledná aktualizácia 05.2.2021 10:40

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_26.pdf

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 3. februára 2021 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

Z r u š u j e  podľa čl. 60, ods. 14, písm. d) stanov SFZ rozhodnutie odvolacej komisie LFZ, ktorým prerokovala odvolanie ŠK Demänová, uplatnené dňa 7.10.2020 voči uzneseniu DK LFZ v ÚS č. 13/20-21 (U46, U47, U48, U49, U50) zo dňa 1.10.2020, zverejnenom v úradnej správe LFZ č. 17 zo dňa 6. novembra 2020 a vec vracia odvolacej komisii LFZ na ďalšie konanie.

Podnet MFK Zemplín Michalovce na preskúmanie rozhodnutia ÚLK zo dňa 26.11.2020 z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie JUDr. Vojtecha Milošoviča proti rozhodnutiu VK SFZ, zverejnenom v úradnej správe SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020 z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie Pavla Gostiča (1024970) proti rozhodnutiu DK SFZ č. U304, zo dňa 8.10.2020 z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Odvolanie hráča Leo Myenty Janna Abena (1415824, ŠK Slovan Bratislava futbal) voči uzneseniu disciplinárnej komisie SFZ č. U459, zo dňa 14.1.2021 z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U469: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U465 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U470: Peter Lukášek (1414411). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U466 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U471: FC Nitra. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U463 vo veci č. k. KS/34/2020 navrhovateľa Martin Kuciak, v zastúpení JUDr. Andrea Janová proti odporcovi FC Nitra, a.s.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.2.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. ligaschvaľuje:

16. kolo: Šamorín – Žilina B 13.2. o 13:30 na UT DAC Academy.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že od 1.2.2021 sú v elektronickom module licenčných konaní SFZ otvorené licenčné konania pre klubové súťaže UEFA mužov, FORTUNA ligu a II. ligu mužov súťažného ročníka 2021/2022. Kluby z týchto súťaží žiada o bezodkladné potvrdenie pozvania do licenčného konania, nakoľko až po potvrdení zo strany klubu, mu do systému môžu byť vložené platné a uznané dokumenty z ostatného licenčného konania.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že licenčný workshop sa uskutoční vo štvrtok 25.2.2021 od 10:30 hod. formou videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams. Z každého klubu FL obdrží na workshop pozvanie spravidla osoba, s ktorou bolo otvorené licenčné konanie pre licenčnú sezónu 2021/2022. Táto osoba musí mať vo svojom PC nainštalovanú uvedenú aplikáciu Teams

Kluby FL budú o detailoch organizácie informované v ďalších úradných správach. Elektronická pozvánka na pripojenie sa k podujatiu, aj s organizačnými pokynmi, bude účastníkom workshopu zaslaná na ich emailové adresy cca 10 dní vopred.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a počas januára 2021 boli aktualizované a doplnené o ďalšie potrebné formuláre a vyhlásenia.

KOMISIA ROZHODCOV

Zimný doškoľovací seminár rozhodcov, asistentov rozhodcov SFZ (bez R/AR programu Šanca SFZ) a žien FIFA sa uskutoční online formou v dňoch 6. 10.2.2021. Pozvánky do aplikácie Teams a program boli odoslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Burger od 2.2., do prihlásenia.

Úsek PR:

Zimný doškoľovací seminár pozorovateľov rozhodcov SFZ sa uskutoční online formou dňa 12.2.2021. Pozvánky do aplikácie Teams a program boli odoslané elektronickou poštou.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

12.2.2021 11:15

Úradná správa SFZ č. 25, zo dňa 29.1.2021

29.1.2021 10:59

Úradná správa SFZ č. 24, zo dňa 22.1.2021

22.1.2021 11:06

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.