Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 12.2.2021

Posledná aktualizácia 12.2.2021 11:15

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_27.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP:

U472: Tomáš Hučko (ŠKF Sereď, Fortuna liga), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10.2.2021.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U473: Filip Balaj (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 7.2.2021.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U474: Denis Duga (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), od 7.2.2021.

U475: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ, Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 a čl. 11/i Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021, v stretnutí 17. kola FL FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Nitra, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 16.2.2021.

U476: Peter Lérant (1084821, FC Nitra, Fortuna liga, T). Na základe podnetu TÚ SFZ, Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021, v stretnutí 17. kola FL FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Nitra, podľa čl. 74/1 DP, do 16.2.2021.

U477: Igor Obert (1136452, FC Nitra, Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ, Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 a čl. 11/i Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021, vykonávaniu predzápasovej rozcvičky družstva bez požadovanej trénerskej licencie a pôsobeniu na tribúne v tesnej blízkosti, za hráčskou lavičkou hostí v stretnutí 17. kola FL FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Nitra, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 16.2.2021.

U478: Marek Tomiš (1160608, FC Nitra, Fortuna liga). Na základe podnetu TÚ SFZ, Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k porušeniu čl. 10 Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 a vykonávaniu predzápasovej rozcvičky družstva bez požadovanej trénerskej licencie v stretnutí 17. kola FL FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa – FC Nitra, podľa čl. 71/1, 3f DP, do 16.2.2021.

U479: Ľuboš Benkovský (1181664, FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble, Fortuna liga, T). Na základe Správy delegáta stretnutia rozhodla, že za porušenie čl. 11/m Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 počas stretnutia 18. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Spartak Trnava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/3 a čl. 10 DP.

U480: Michal Gašparík (1131280, FC Spartak Trnava, Fortuna liga, T). Na základe Správy delegáta stretnutia rozhodla, že za porušenie čl. 11/m Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 počas stretnutia 18. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Spartak Trnava, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/3 a čl. 10 DP.

U481: Marek Ondrejka (1329849, FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble, GM). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a stanoviska menovaného, za HNS voči delegovanej osobe (vulgárna urážka R pri odchode z hracej plochy do tunela v polčasovej prestávke) a odmietnutie opustenia priestoru medzi lavičkami náhradníkov počas stretnutia 18. kola FL FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – FC Spartak Trnava, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2b, čl. 36/1b, c, d a čl. 11 DP.

U482: Ante Roguljić (1413730, AS Trenčín). Na základe Zápisu o stretnutí z prípravného stretnutia AS Trenčín – FK Dubnica n. Váhom, odohratého 5.2.2021, za vylúčenie (udretie súpera do oblasti krku vykonané nadmernou silou v prerušenej hre) ukladá menovanému DS, podľa čl. 49/1b DP – finančnú pokutu 250 €, podľa čl. 49/2b DP a čl. 12/2 DP.

U483: Frederik Bilovský (1218350, FK Dubnica n. Váhom). Na základe Zápisu o stretnutí z prípravného stretnutia AS Trenčín – FK Dubnica n. Váhom, odohratého 5.2.2021, za vylúčenie (udretie súpera do oblasti tváre vykonané nadmernou silou v prerušenej hre) ukladá menovanému DS, podľa čl. 49/1b DP – finančnú pokutu 250 €, podľa čl. 49/2b DP a čl. 12/2 DP.

U484: FK Poprad. Berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U460 vo veci č.k. KS/16/2020 navrhovateľa Peter Vernarec, v zastúpení Mgr. Peter Lindeman proti odporcovi FK Poprad a zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia, uloženého U467.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18.2.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga

Odkladá stretnutia (SP, čl. 37/1):

16. kolo Komárno – Podbrezová a 17. kolo Žilina B – Komárno, z dôvodu výskytu ochorenia Covid19 a karantény hráčov Komárna. Nové termíny stretnutí budú zverejnené v nasledujúcej ÚS.

Schvaľuje:

17. kolo: L. Mikuláš – Bardejov 20.2. o 11:30 na UT MŠK Žilina;

18. kolo: Petržalka – Žilina B 27.2. o 13:00.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021 na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že od 1.2.2021 sú v elektronickom module licenčných konaní SFZ otvorené licenčné konania pre klubové súťaže UEFA mužov, FORTUNA ligu a II. ligu mužov súťažného ročníka 2021/2022. Kluby z týchto súťaží, ktoré ešte nepotvrdili pozvanie do licenčného konania, žiada aby tak vykonali bez zbytočných odkladov, nakoľko až po potvrdení konania zo strany klubu, mu do systému môžu byť vložené platné a uznané dokumenty z ostatného licenčného konania.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že licenčný workshop sa uskutoční vo štvrtok 25.2.2021 od 10:30 hod. formou videokonferencie cez aplikáciu Microsoft Teams. Z každého klubu FL obdrží na workshop pozvanie spravidla osoba, s ktorou bolo otvorené licenčné konanie pre licenčnú sezónu 2021/2022. Táto osoba musí mať vo svojom PC nainštalovanú uvedenú aplikáciu Teams. Elektronická pozvánka na pripojenie sa, aj organizačnými pokynmi a manuálom inštalovania aplikácie Microsoft Teams, bude účastníkom workshopu zaslaná na ich emailové adresy cca 10 dní vopred.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a počas januára 2021 boli aktualizované a doplnené o ďalšie potrebné formuláre a vyhlásenia.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri/ Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Ružomberku, v termíne 16.3. 31.5. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.3.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenie: Budáč 11. – 17.2.

Úsek PR ospravedlnenie: Šípoš 4. – 14.2.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Tomášová 19. – 28.2.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 30.4.2021

08.5.2021 12:03

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 23.4.2021

23.4.2021 11:14

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 16.4.2021

16.4.2021 11:22

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 9.4.2021

09.4.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 34, zo dňa 2.4.2021

01.4.2021 20:29

Úradná správa SFZ č. 33, zo dňa 26.3.2021

26.3.2021 12:21

Úradná správa SFZ č. 32, zo dňa 19.3.2021

19.3.2021 11:42

Úradná správa SFZ č. 31, zo dňa 12.3.2021

12.3.2021 11:50

Úradná správa SFZ č. 30, zo dňa 5.3.2021

05.3.2021 11:28

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

26.2.2021 17:40

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 19.2.2021

19.2.2021 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.