www.futbalsfz.sk

Úradná správa SFZ č. 27 zo dňa 13. 1. 2018

piatok, 12.01.2018
|
Posledná aktualizácia 12.1.2018 13:44

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 2. februára 2018 v hoteli Senec v Senci. Na svojom zasadnutí prerokoval a delegátom volebnej konferencie odporučil nasledovný program volebnej konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
 6. Správa kontrolóra SFZ
 7. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2014 - 2018
 8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing s.r.o. na rok 2018
 11. Voľba prezidenta SFZ
 12. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
 13. Voľba štyroch členov VV SFZ za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezi- dentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ) 
 14. Voľba štyroch členov VV SFZ za profesionálny futbal, z ktorých jeden je viceprezi- dentom pre profesionálny futbal
 15. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky
 16. Voľba člena VV SFZ – zástupcu trénerov
 17. Voľba člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ
 18. Voľba predsedu disciplinárnej komisie SFZ
 19. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ
 20. Voľba predsedu odvolacej komisie SFZ
 21. Voľba podpredsedu odvolacej komisie SFZ
 22. Voľba člena dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut)
 23. Voľba náhradníka dopingového senátu odvolacej komisie SFZ
 24. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 25. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 26. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 27. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 28. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 29. Voľba podpredsedu revíznej komisie SFZ
 30. Voľba člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ
 31. Diskusia
 32. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Odporučil delegátom volebnej konferencie zloženie pracovných komisií konferencie a overovateľov zápisnice nasledovne:

Mandátová komisia: Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Ján Matonok (SsFZ) a Jaroslav Švarc (VsFZ).

Návrhová komisia: Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan Korman (ZsFZ), Stanislav Špila (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ).

Overovatelia zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) a Vendelín Novysedlák (VsFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie,     s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na funkcie :

 • prezident SFZ;
 • člen VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy;
 • člen VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal;
 • traja členovia VV SFZ - členovia za profesionálny futbal;
 • štyria členovia VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ);
 • člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky;
 • člen VV SFZ – zástupca trénerov;
 • člen VV SFZ – zástupca hráčov;
 • člen VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ;
 • predseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • podpredseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • predseda odvolacej komisie SFZ;
 • podpredseda odvolacej komisie SFZ;
 • člen dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut);
 • náhradník dopingového senátu odvolacej komisie SFZ;
 • predseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • podpredseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • predseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • podpredseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • kontrolór SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradnk kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ);
 • člen volebnej komisie SFZ za SsFZ.

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na volebnej konferencii SFZ, dňa 2. februára 2018 v Senci. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronicky na emailové adresy office@futbalsfz.sk a volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 9. januára 2018 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim nasledovné uznesenia:

 • z r u š u j e rozhodnutie DK SFZ (U330) a vec vracia na nové konanie a rozhodnutie DK SFZ, podľa čl. 60, ods. 14, písm. d) stanov SFZ;
 • o d r o č u j e  prejednanie odvolania FK DAC 1904 D. Streda proti rozhodnutiu DK SFZ (U471), za účelom zadováženia videa zo stretnutia FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava;
 • z a m i e t a  odvolanie FC Nitra proti rozhodnutiu ŠTK SFZ (ÚS SFZ č. 24 zo dňa 9. 12. 2017), podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ;
 • z a s t a v u j e  konanie o podnete 1. OFC Liptovské Sliače na preskúmanie rozhodnutia odvolacej komisie SsFZ, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ;
 • z a s t a v u j e konanie o podnete Športového klubu 1923 Gabčíkovo na preskúmanie rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov (KS/20/2017), podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

TECHNICKY ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s BFZ dňa 3. februára 2018 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov BFZ 2017 – v rozsahu 5 hodín, prioritne určený pre trénerov mládeže UEFA B a UEFA Grassroots C licencie. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou poštou do 24. januára 2018. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na websídle SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U554: Partizán Bardejov. Berie na vedomie splnenie U547.

U555: FK Dukla Banská Bystrica. Berie na vedomie splnenie U475.

U556. 1. FC Tatran Prešov. Upozorňuje klub na splnenie U548.
U557: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa
do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.

FUTSAL :

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U558: Matúš Šlehofer (GRIZZLY Slovakia Košice FEJ U20). Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta, za HNS (hanlivé a urážlivé výroky na adresu R) v stretnutí 4. kola FEJ U20 Futsal Team Levice - GRIZZLY Slovakia Košice, podľa čl. 47/1c DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, od 20. 12. 2017, podľa čl. 47/2b.

U559: Matej Mikuláš (FUTSAL Team Levice, FEJ U20), vylúčený za HNS - držanie súpera - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 21. 12. 2017.

U560:  Pedro Victor Macedo Da Silva (ŠK Makroteam Žilina, FEJ U20), vylúčený za HNS - udretie súpera rukou v súboji o loptu nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 11. 1. 2018.

U561: Matej Ripel (ŠK Makroteam Žilina, FEJ U20), vylúčený za HNS - úmyselné hranie rukou mimo BÚ - zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 11. 1. 2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U562: Patrik Kulich (MIMEL Lučenec, FEJ U20), od 20. 12. 2017;

U563: Gergö Kelemen (MIMEL Lučenec, FEJ U20), od 21. 12. 2017.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U564: Michal Čief (MIBA B. Bystrica, 1. SLF), od 23. 12. 2017;

U565: Ján Krivočenko (Futsal Team Levice, 1. SLF), od 6. 1. 2018.

U566: Adam Zdráhal. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U536 a žiadosť zamieta.

Disciplinárne sankcie uložené komisiou v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 18. 1. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa
čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár / tréningový kemp rozhodcov a AR SFZ (TOP skupina) sa uskutoční v dňoch  20. – 27. 1. v Turecku (Kemer). Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov, AR SFZ (II. skupina) a žien FIFA sa uskutoční v dňoch  8. – 11. 2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Jurenka 25. 1. – 5. 2., Lešková 27. 2. – 5. 3., Vitko 19. – 28. 1., Sluk 26. – 28. 1., Rojček 9. – 11. 2.

Úsek PR SFZ oznamuje, že zimný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční v dňoch 10. – 11. 2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Na základe splnenia podmienok lektorského vzdelávania, zameraného na prípravu pre odborné vzdelávanie športových odborníkov, bol vytvorený lektorský zbor z úspešných absolventov tohto vzdelávania. Oblasťou vzdelávania sú Organizácia a bezpečnosť športových podujatí, vyplývajúcich zo športových a zákonných noriem. Normy súvisiace s touto tematikou, v zmysle ustanovení Zákona 1/2014 Z. z. o Organizovaní športových podujatí.  

Oprávnenie vzdelávať športových odborníkov – delegátov zväzov licencie „A“ a „P“ získali: Ladislav Benedikovič, Ján Bott, Marcel Eperješi,  Jozef Chocholouš, Miroslav Jaška, František Košičár, Milan Lônčík, Ján Majsniar, Igor Repa, Miroslav Schneider, Jaroslav Švarc,  Štefan Vaľko.

Oznamuje, že v dňoch 26. – 27. 1. 2018 organizuje vzdelávací seminár delegátov SFZ, ktorý sa koná v Hoteli Tenis vo Zvolene. Pozvánky dotknutým osobám a hosťom boli odoslané elektronickou poštou.

Oznamuje, že dňa 25. 1. 2018 sa v Hoteli Tenis vo Zvolene uskutoční zasadnutie komisie. Pozvánky dotknutým osobám a hosťom boli odoslané elektronickou poštou.

Upozorňuje na platnosť licencií, ktoré oprávňujú vykonávanie odbornej praxe vo funkcii delegáta zväzu. Bez platnej licencie nesmie žiadna osoba vykonávať funkciu delegáta zväzu, v zmysle Súťažného poriadku futbalu, čl. 77 a následne ani v zmysle čl. 78. V prípade, že športovému odborníkovi končí platnosť jeho licencie, môže sa obrátiť na svoju riadiacu komisiu a požiadať o licenčné konanie, ktoré sa vykonáva v zmysle Smernice SFZ o odbornej príprave športových odborníkov – delegát zväzu.

Ospravedlnenia: Budač 26. 1. – 2. 2. a 17. 2. – 25. 2., Zdechovan 26. 1. – 2. 2.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti riadenia súťaží:

 • oznamuje, že na stránke www.futsalslovakia.sk, v časti dokumenty / slovenský-futsal / súťažný-ročník-2017-2018 /, je zverejnený Rozpis prelínacej časti súťaže o postup do 1. SLF (tzv. baráž) pre súťažný ročník 2018/19;
 • zaoberala sa podnetom klubu MFK Ivekol Nové Zámky zaslaným na email redakcia @futsalslovakia.sk zo dňa 8. 10. 2017 a prijala nasledovné usmernenie ohľadne čl. B, odsek 5, písmeno u) RS 2017/18: „Komentár k zápasom zasielaný na adresu redakcie SF bude uverejňovaný v plnom znení tak, ako bude doručený od klubov na adresu redakcie. Komentár môže byť upravený výlučne v prípadoch, ak jeho obsah bude obsahovať hanlivé, pohoršujúce, urážlivé, provokujúce, zosmiešňujúce a ponižujúce vyjadrenia, prípadne vyjadrenia na výkon delegovaných osôb. V takom prípade bude  príslušná časť komentáru pred zverejnením vynechaná“.

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • upozorňuje kluby na dodržiavanie RS 2017/18, čl. B, bod 5, písmeno k): „Domáci klub je povinný mať na stretnutí lekára, prípadne kvalifikovanú zdravotnú službu (s platnou licenciou, osvedčením), ktorá zabezpečuje zdravotnú službu všetkým účastníkom na stretnutí. Delegát stretnutia zistené nedostatky uvedie vo svojej správe DS a v Oznámení delegáta o zistených nedostatkoch.“
 • schválila zmeny hracích časov 1. SLF:

14. kolo: Wild Boys ´02 Bratislava - Mimel Lučenec 2. 2. o 20:15.

 • schválila zmeny hracích dní 1. SLF:

14. kolo: FK Dragons Podolie - ŠK Slovan Bratislava futsal 31. 1. o 20:30;

16. kolo: FC Bíli Andeli futsal  - Futsal Team Levice 26. 1. o 19:30.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • delegovanie R a DZ na 13. kolo 1. SLF:

19. 1. 2018

19:00  Mimel Lučenec – FC Bíli Andeli futsal (Havrila, Šlapka, Kubinec);

19:30 MFK Ivekol N. Zámky – Wild Boys ´02 Bratislava (Chudý, Molnár, Krchňavý),

           Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina (Kopec, Fischer, Kuspán),

           ŠK Slovan Bratislava futsal – Pinerola Futsal 1994 (Belavý, Botka, Budáč);

20:00 MIBA Banská Bystrica – FK Dragons Podolie (Polomský, Budáč st., Hrmo).

 • deleguje R (R. Behančin) na turnaj V4 v Budapešti v termíne 22. – 24. 1. 2018;
 • delegovanie R na 5. kolo FEJ U20:

Blok 5A 17. 1. 2018 v ŠH Badín, so začiatkom o 12:00 hod. (Botka, Michna).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • oznamuje termín 5. kola FEJ U20 nasledovne:

Blok 5A sa odohrá v Badíne (ŠH Badín) 17. 1. 2018, so začiatkom o 12:00 hod. (MIBA Banská Bystrica, Mimel Lučenec, Futsal team Levice);

 • oznamuje klubom FEJ U18 termíny nasledujúcich kôl: 4. kolo je potrebné odohrať v termíne 16. – 17.1. 2018 (organizátor ŠK Slovan Bratislava futsal);
 • žiada klub ŠK Slovan Bratislava futsal o nahlásenie termínu odohratia dvojičkového zápasu FEJ U18 s MIBA Banská Bystrica na email mladez@futsalslovakia.sk do 17. 1. 2018, pod následkom odstúpenia na DK SFZ;
 • žiada klub Grizzly Košice o nahlásenie termínu odohratia dvojičkového zápasu FEJ U18 s FK Prešov na email mladez@futsalslovakia.sk do 17. 1. 2018, pod následkom odstúpenia na DK SFZ;
 • žiada klub MIBA Banská Bystrica o nahlásenie termínu 3. kola FEJ U18 na email mladez@futsalslovakia.sk do 17. 1. 2018, pod následkom odstúpenia na DK SFZ.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.