Úradná správa SFZ č. 27, zo dňa 17.1.2020

Posledná aktualizácia 17.1.2020 12:26

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2020 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci. Delegátom riadnej konferencie SFZ odporučil schváliť nasledovný návrh programu konferencie SFZ, predložený generálnym sekretárom SFZ:

Návrh programu konferencie SFZ, konanej dňa 28.2.2020 v Senci:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ
 6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru
 7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2019
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2020
 11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/2022
 12. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ
 13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 14. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva
 15. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022 
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 17. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 18. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 19. Diskusia
 20. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie,  s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • predsedu komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii SFZ. 

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej 3 roky odbornej právnickej praxe. Ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2 ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. februára 2020 o 23:59 hod.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 28.02.2020“

         resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke, s označením "Voľby 28.02.2020“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U571: FC Nitra: Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/26/2019,  v právnej veci navrhovateľa PaedDr. Ivan Galád proti odporcovi FC Nitra, a. s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2019 a vykonateľnosť dňa 1.1.2020. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu disciplinárnej sankcie, podľa čl. 64/7 DP. 

U572: Radovan Srnec (1189177, R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U561 a žiadosť zamieta, nakoľko nespĺňa náležitosti podľa čl. 41 DP. 

FUTSAL:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b1,2 DP:

U573: Samuel Szabo (4FSC, o. z., FEJ U20), vylúčený za HNS – sotenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 12.1.2020. DS si vykoná v najbližšom bloku stretnutí FEJ U20.

U574: Andreas Fraňo (FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou, FEJ U20), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti vrazením do súpera, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 17.1.2020.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U575: Adam Vrábel (ŠK Makroteam Žilina, FEJ U20), od 13.1.2020.

U576: Samuel Mikula (1346857, ŠK Makroteam Žilina, FEJ U17). Na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko  k HNS (sotenie hráča hostí č. 8 nadmernou silou mimo HP) po stretnutí 14. kola FEJ U17 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 21.1.2020

U577: Radoslav Šoltés (1330533, FK Ekoprim Prešov, FEJ U17). Na základe Zápisu o stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k NS (slovná urážka hráča domácich č. 1 v areáli štadióna) po stretnutí 14. kola FEJ U17 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 21.1.2020.

DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.1.2020 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XIV. licenčný workshop sa uskutoční vo štvrtok 20.2.2020 od 10:30 hod. v Hoteli Bratislava (Seberíniho 9, Bratislava). Pozvánka s predbežným programom a návratkou bude klubom zaslaná začiatkom februára.   

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že kontaktným osobám, nahláseným v prihláške do licenčného konania, bola v elektronickom formáte zaslaná špecifikácia, podľa ktorej je potrebné pripraviť licenčnú dokumentáciu pre nastávajúce licenčné konanie. Vybraní zástupcovia klubov, nahlásení v prihláške do licenčného konania, budú ešte v priebehu januára kontaktovaní za účelom vygenerovania tzv. "Sportnet ID", ktorý umožní s príslušným klubom otvoriť elektronické licenčné konanie a vkladať požadovanú dokumentáciu do elektronického modulu licenčných konaní SFZ.   

Oznamuje klubom II. ligy mužov, že na 10.2.2020 (pondelok) pripravuje v sídle SFZ pracovné stretnutie k licenčnému konaniu. Bližšia informácia bude zaslaná na sekretariáty klubov e-mailom.   

Dôležité informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2019/2020 sú na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a budú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Leviciach, v termíne 15.2. – 30.3. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.1.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie vo Zvolene, v termíne 29.2. – 18.5. 2020. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.2.2020;
 • Školenie trénerov UEFA Goalkeeper A licencie, v termíne marec 2020 – január 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 14.2.2020.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 • 18.1.2020, Bratislava – 3. Športová konferencia – Zdravo a Fit (pre trénerov SFZ FIT, UEFA A / PRO v rozsahu 5 hodín) – organizátor Spoločnosť Zdravo a Fit;
 • 26.1.2020, Púchov – Seminár trénerov futsalu (pre trénerov SFZ Futsal licencie v rozsahu 5 hodín) – organizátor Slovenský futsal. Prihlášky je potrebné zaslať do 24.1. 2020;
 • 3.2.2020, Zlaté Moravce – Seminár trénerov UEFA GC / B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ZsFZ a TMK ObFZ Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 27.1.2020.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ a ZŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk.   Projekt Dajme spolu gól – Prihlasovanie materských škôl alebo základných škôl do projektu Dajme spolu gól v školskom roku 2019/2020 končí 31.1.2020. Podrobné informácie o projekte, vrátane možnosti prihlášky a registrácie MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu Dajme spolu gól, môžu zástupcovia škôl realizovať prostredníctvom linku https:// www.dajmespolugol.sk/projekt/materske-skoly/postup-registracie-skoly 

KOMISIA ROZHODCOV SFZ

Obsadenie stretnutí zimnej Tipsport ligy 2020 (ihrisko FK DAC Dunajská Streda):

18.1. o 13:00 D. Streda – Zbrojovka Brno Smolák, Kováč, T. Straka 

19.1. o 10:30 Nitra – Zbrojovka Brno Prešinský, Štrbo, Galo

19.1. o 13:00 Skalica – D. Streda Ruc, Roszbeck, Borsányi

22.1. o 10:30 D. Streda – Nitra Dohál, Žákech, Sluk (nová nominácia)

Oznamuje termín kontrolných testov vybraných kandidátov na UEFA CORE kurzy pre rok 2020 (YoYo test, teoretický test z PF, test z anglického jazyka/B1): 24.1.2020 v Korni. Na testy pozýva nasledujúcich frekventantov: 

(R) Gemzický, Kišš, Micheľ, Ruc, Nemček, Libiak, Dohál, Kmec, (AR) Košecký, Vass, Kuba, (Projekt Šanca) Bláha, Volek, Hrenák, Poruban, Lenický, Túma, Mosor, Železňák, D. Bobko, Bereš, Pacák, Capík, Hrebeňár. Pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín a miesto konania doškoľovacieho seminára lektorov vzdelávania (licencia  A  a  P):  25.1.2020  v Belej  (hotel Bránica). Pozvánky a  program boli zaslané elektronickou poštou. 

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára/kempu R/AR SFZ (TOP skupina): 28.1. – 1.2.2020 v Senci. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (II. sk. a ženy FIFA): 6. – 8.2.2020 v Tatranskej Lomnici (projekt Šanca v dňoch 7. – 8.2.2020). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Valentová 7.1. – 6.2., Lauer 4. – 8.3., Galo 24.1., T. Straka 25. – 27.1., 2.2. – 4.2., Vitko 18. – 22.1., Kozák od 14.1. k dispozícii KR.

Úsek PR oznamuje termín konania zimného doškoľovacieho seminára PR SFZ: 8. – 9.2.2020 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že zimný vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v dňoch 31.1. – 1.2.2020  v  Trenčíne (Dopravná akadémia, Školská 66). Pozvánka  s  programom  bola všetkým účastníkom a pozvaným zaslaná emailovou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor oznamuje, že dňa 26.1.2020 od 13:00 hod. sa v Púchove uskutoční seminár pre trénerov futsalu a záujemcov o trénerstvo futsalu s portugalským trénerom Orlandom Duarte (teória + prax). Viac informácií v pozvánke, ktorá bola zaslaná klubom a trénerom evidovaným v ISSF. Účasť na vzdelávacej aktivite sa zaznamenáva v konte trénera v ISSF.

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní zaznamenala žiadosť klubu MŠK MAYERSON N. Zámky futsal o zmenu ÚHČ 18. a 19. kola. Žiadosti sa v zmysle RS Varta futsal ligy vyhovuje.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • deleguje na ženskú futsalovú ligu:

          5. blok

         19.1. od 10:00, ŠH Badín (Brutvanová, Š. Cisko);

         19.1. od 10:45, ŠH Myjava (Bohun, Bublávek).

         6. blok

         25.1. od 9:45, Hádzanárska hala Košice (Brutvanová, M. Cisko);

         2.2. od 13:00, ŠH Bánovce n. Bebravou (Botka, Belavý).

         dvojičkové zápasy

         27.1. o 18:00, ŠH Badín (P. Budáč st., Mózer);

         31.1. o 19:00, ŠH Rosinky (Botka, Matula).

 • zmena delegácie:

         VARTA futsal liga

         17.1. o 19:30 

         Futsal Team Levice – MŠK MAYERSON N. Zámky (Bublávek za Šlapku).

         18.1. o 18:00 

         ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica (Ježík za Belavého).

         FEJ U17

         19.1. od 10:00, ŠH Rosinky Žilina (S. Nemček za Ježíka);

         19.1. od 13:45, ŠH Rosinky Žilina (Michna za Behančina).

 • ospravedlnenia: Badura 24.1. – 3.2., Grom 20. – 24.1., M. Cisko 6. – 9.2., Brutvanová 29.2., Šlapka 17.1. – oneskorene, Belavý 18.1. – oneskorene

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • oznamuje ÚHČ zápasov FEJ U20:

         6. blok, 20.1.2020, City Aréna Prievidza

         12:30 TNF Prievidza – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         13:30 FK ORION TIP Bánovce – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         14:45 TNF Prievidza – 4FSCV FTVŠ UK Bratislava

         15:45 FK ORION TIP Bánovce – PKE-M IMOOPTIK Bratislava

         6. blok, 23.1.2020, ŠH Obchodná Akadémia Prešov 

         12:00 FK Ekoprim Prešov – MŠK MAYERSON N. Zámky

         13:15 MŠK MAYERSON N. Zámky – Futsal Team Levice

         14:30 FK Ekoprim Prešov – Futsal Team Levice

         6. blok, 23.1.2020, ŠH Aréna Lučenec 

         11:00 Mimel Lučenec – ŠK Makroteam Žilina

         12:00 MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina futsal

         13:15 Mimel Lučenec – MŠK Žilina futsal

         14:15 MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina

 • na základe súhlasného stanoviska všetkých zainteresovaných klubov, súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U17, 19.1.2020 v ŠH ŽilinaRosinky (blok začínajúci od 10:00 hod.):

         6. blok, 19.1.2020, ŠH Žilina – Rosinky  

         10:00 ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica 

         11:15 ŠK Makroteam Žilina – TNF Prievidza

         12:30 MIBA B. Bystrica – TNF Prievidza

         6. blok, 19.1.2020, ŠH Žilina – Rosinky  

         13:45 MŠK Žilina futsal – MŠK MAYERSON N. Zámky

         15:00 MŠK MAYERSON N. Zámky – FK Ekoprim Prešov

         16:15 MŠK Žilina futsal – FK Ekoprim Prešov

Exekutíva v oblasti ženského futsalu:

 • oznamuje ÚHČ zápasov ŽFL v jednotlivých blokoch:

         3. blok (zápasy dvojičiek):
         27.1. o 18:00 SLC B. Bystrica A – SLC B. Bystrica B, ŠH Badín;
         31.1. 19:00 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Košice, ŠH Rosinky.
         5. blok, 19.1.2020, ŠH Badín (Brutvanová, Š. Cisko)
        10:00 SLC B. Bystrica A – TNF Lions Prievidza
        11:00 SLC B. Bystrica B – FK Orion Tip Bánovce
        12:15 SLC B. Bystrica A – FK Orion Tip Bánovce
        13:15 SLC B. Bystrica B – TNF Lions Prievidza
        19.1.2020, ŠH Myjava (Bohun, Bublávek)
        12:15 Spartak Myjava futsal B – ŠK Makroteam Žilina
        13:30 Spartak Myjava futsal A – ŠK Makroteam Žilina

         6. blok (odvetné zápasy dvojičiek):
        19.1.2020, ŠH Myjava (Bohun, Bublávek):
        10:45 Spartak Myjava futsal B – Spartak Myjava futsal A

         7. blok 25.1.2020, Hádzanárska hala Košice (Brutvanová, M. Cisko)

         09:45 Futsal Košice – SLC B. Bystrica A

         10:45 ŠK Makroteam Žilina – SLC B. Bystrica B

         12:00 Futsal Košice – SLC B. Bystrica B

         13:00 ŠK Makroteam Žilina – SLC B. Bystrica A

         2.2.2020, ŠH Bánovce n. Bebravou (Botka, Belavý)

         13:00 FK Orion Tip Bánovce – Spartak Myjava futsal A

         14:00 TNF Lions Prievidza – Spartak Myjava futsal B

         15:15, FK Orion Tip Bánovce – Spartak Myjava futsal B

         16:15 TNF Lions Prievidza – Spartak Myjava futsal A

Exekutíva v oblasti matričných konaní:

 • oznamuje zrealizované matričné úkony:

         Základná registrácia:

         1317385  Aleš Pristáš  TNF Prievidza

         1344086  Adam Bartko  4FSC, o. z.

         1369324  Ján Murin  MIBA B. Bystrica

         1291741  Patrik Majcher  Bonafu

         1282197  Dario Adamec  MŠK MAYERSON N. Zámky

 • žiada kluby, ktoré požiadali o registráciu zmlúv o vykonávaní amatérskeho športu, aby tak vykonali znova v issf.futbalnet, technická chyba je už odstránená. Zároveň zaslali kópiu zmluvy na adresu matrika@futsalslovakia.sk, bez ktorej nebude registrácia v issf.futbalnet schválená.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie zmluvy na dodanie transportného motorového vozidla pre systém VAR. Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov v zmysle podmienok súťaže, ktorej úplné znenie a presná špecifikácia predmetu dodania s príslušnými usmerneniami bude zverejnená na webovom sídle SFZ. Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa bude v termíne od 20.1.2020 do 27.1.2020. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 28. – 29.1.2020 odborný metodický seminár pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FORTUNA ligy a II. ligy mužov s názvom “Efektívnejšia organizácia bezpečnosti a komfortu na futbalových štadiónoch“. Seminár bude zameraný na oblasti bezpečnosti, komfortu, komunikácie s fanúšikmi, potláčanie prejavov rasizmu a extrémizmu, spolupráce s delegátmi zväzu a uplatňovanie športových predpisov SFZ a právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie). Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 17.1.2020 na e-mailovú adresu marek.majercak@ futbalsfz.sk a v kópii na adresu peter.france@futbalsfz.sk. Všetky informácie k semináru sú zverejnené na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk.).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.