Úradná správa SFZ č. 27 zo dňa 18. 1. 2019

piatok, 18.01.2019
|
Posledná aktualizácia 18.1.2019 13:53

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U596: Richard Križan (1291676, FC Nitra, Zimná Tipsport liga 2019), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera v súboji o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 13.1.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Zimnej Tipsport ligy 2019.

U597: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

U598: Jozef Kukulský (1256501). Na základe U1098 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže, podľa čl. 52/2b, d DP, v znení účinnom do 20.6.2018, ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 18 mesiacov, podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c, f DP, v znení účinnom do 20.6.2018, od 25.6.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U1098 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej DS.

U599: Vladimír Andraščík (1182134). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U290 a žiadosť zamieta.

U600: Matej Vargic (1166224). Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ č. k. OK/28/2018.

U601: Ladislav Šosták (1226653). Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ č. k. OK/26/2018.

U602: Ladislav Gubík (1311556). Opätovne predvoláva menovaného vo veci SFZ-DK-2017/2018-0703 na svoje zasadnutie dňa 31.1.2019 o 15:30 hod. v sídle SFZ. 

U603: František Bán (1358415). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe U14, predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.1.2019 o 13:00 v sídle SFZ.

U604: Ladislav Pásztor (1129992). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe U15, predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.1.2019 o 13:00 v sídle SFZ.

U605: Ľubomír Bulla (1018479). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe U16, predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.1.2019 o 14:00 v sídle SFZ. 

U606: Dezider Ferenc (1024271). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe U33, predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.1.2019 o 14:00 v sídle SFZ.

U607: Milan Dolník (1311498). Senát DK pre ochranu integrity súťaže, na základe U19, predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.1.2019 o 14:00 v sídle SFZ. 

FUTSAL: 

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U608: Adam Zdráhal (1218610, Wild Boys ´02 Bratislava, VARTA futsal liga), vylúčený za HNS – úder hlavou do tváre súpera mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b a čl. 36/2a DP, od 12.1.2019.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U609: Veronika Jančová (1316811, ŠK Makroteam Žilina, 1. ŽFL), od 12.1.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí 1. ŽFL.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.1.2019 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa  podáva na disciplinárnu komisiu SFZ  v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že na 19.2.2019 od 11:00 hod. pripravuje pracovné stretnutie zástupcov klubov II. ligy k licenčnému konaniu, ktoré sa uskutoční v sídle SFZ.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XIII. licenčný workshop sa uskutoční v utorok 26.2.2019 v City hoteli Bratislava. Pozvánka s predbežným programom a návratkou bude klubom zaslaná začiatkom februára.

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že kontaktným osobám, nahláseným klubmi v prihláške do licenčného konania, bola v elektronickom formáte zaslaná špecifikácia, podľa  ktorej je potrebné pripraviť licenčnú dokumentáciu pre nastávajúce licenčné konanie. 

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že organizuje nasledovné školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie:

 • V spolupráci s TMK ObFZ D. Kubín, v termíne 2.2. – 24.3.2019 v D. Kubíne;
 • V spolupráci s TMK ObFZ D. Kubín, v termíne 3.2. – 24.3.2019 v Námestove;
 • V spolupráci s TMK ObFZ Žilina, v termíne 26.1. – 25.3.2019 v Žiline;
 • V spolupráci s TMK ObFZ Kysúc, v termíne 27.1. – 26.3.2019 v Kysuckom Novom Meste.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ, v termíne 23.2. – 21.9.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné od 23.1. do 10.2.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci so Slovenským futsalom, v dňoch 13.2.2019 a 20.2.2019 v Bratislave, organizuje Záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie. Podrobné informácie ohľadom požiadaviek, prihlášok a organizácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 24.2.2019 v Bobrovci organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.2.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR II. skupiny a rozhodkýň FIFA: 24. – 27.1. – Tatranská Lomnica. Program a pozvánky boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 3. – 10.2. – Kemer, Turecko. Program bol zaslaný elektronickou poštou.

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a rozhodkýň FIFA: 6.3. Dubnica n. Váhom.

Ospravedlnenia: Barenčík od 10.1. do 30.6., Jurenka od 27.12. k dispozícii KR (oprava oznamu v ÚS č. 26), Rojček od 3.1. k dispozícii KR (oprava oznamu v ÚS č. 26), Hancko 2. – 3.3., Sedlár od 18.1. k dispozícii KR.

Úsek PR oznamuje  termín  zimného  doškoľovacieho  seminára  PR  SFZ: 26. – 27.1. – Tatranská Lomnica. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že prvé zasadnutie komisie v roku 2019 sa uskutoční 1.2.2019 v Kežmarských Žľaboch.

Oznamuje, že pripravuje Odborný vzdelávací seminár delegátov SFZ pre rok 2019. Seminár sa bude konať v dňoch 2. – 3.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, kde je účasť delegátov SFZ povinná.  Pozvánky pre delegátov, lektorov  a hostí seminára boli zaslané e-mailovou poštou.

MATRIKA

Oznamuje, že zimné registračné obdobie pre profesionálov – v rámci SFZ, ako aj medzinárodne – začína 25. januára a končí 21. februára.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

Oznamuje, že dňa 30.1.2019 od 17:30 sa v priestoroch ŠH Štiavničky v B. Bystrici uskutoční stretnutie klubov s Exekutívou SF. Program bude zaslaný zainteresovaným subjektom na oficiálne e-mailové adresy. 

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • začína konanie voči klubu FC Bíli Andeli futsal vo veci neuhradenia zbernej faktúry v dátume splatnosti (10.1.2019). Žiada klub o vyjadrenie k neuhradeniu jednej z vygenerovaných faktúr (20 €, uhradená v dátume splatnosti bola iba faktúra 347 €);
 • upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u, ohľadom obsahu pozápasových komentárov, pod hrozbou odstúpenia na DK;
 • oznamuje ÚHČ 16. kola Varta futsal ligy:

          Futsal Team Levice – Pinerola Futsal 1994, 25.1. o 19:30, ŠH Levice;

          FC Bíli Andeli futsal – MŠK Žilina FUTSAL, 25.1. o 19:30, MŠH Trnava;

          Wild Boys ´02 BA – Rehab Klinik Barabéri, 25.1. o 20:10, Hant Aréna BA;

         ŠK Makroteam Žilina – Lion car MIBA B. Bystrica, 26.1. o 20:00, ŠH Rosinky ZA.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk): 

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23. – 24.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou. Poplatok za seminár v sume 20 € uhradí každý frekventant priamo na mieste;
 • delegovanie R a D na 16. kolo VARTA futsal ligy: 

   25.1.2019

   o 19:30 Futsal Team Levice – Pinerola Futsal 1994 (Ježík, Badura, Slimák);

                  FC Bíli Andeli futsal – MŠK Žilina Futsal (Fischer, Grom, Badura); 

   o 20:10 Wild Boys´02 BA – Rehab Klinik Barabéri (Budáč ml., Belavý, Hlavenka).

   26.1.2019

   o 20:00 ŠK Makrotem Žilina – Lion car MIBA B. Bystrica (Peško, Bohun, Kubinec)

 • delegovanie na prípravný reprezentačný dvojzápas (Botka, Ježík):

   30.1.2019 

   o 20:00 MIBA B. Bystrica – Reprezentačný výber SR (ŠH Štiavničky B. Bystrica);

   31.1.2019 

   o 18:00 Mimel Lučenec – Reprezentačný výber SR (ŠH Aréna Lučenec).

 • delegovanie na 4. turnaj žien – 26.1.2019 v Prešove (P. Havrila, V. Havrila).
 • delegovanie na FEJ U17 – 22.1.2019 v Košiciach (P. Havrila, Šeršen, Buc).
 • delegovanie na 1. kolo play-off Openligy:

   18.1.2019 

   o 20:00 MŠK Nové Zámky futsal – TNF Kanianka (Botka, S. Nemček);

   o 20:30 MFsK Nitra – FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou (Molnár, Poruban).

Exekutíva v oblasti mládeže (mladez@futsalslovakia.sk):    

Žiada kluby FEJ U17 a U20, aby zasielali komentáre k stretnutiam vo Worde (font písma Times New Roman, veľkosť písma 12) na adresy redakcia@futsalslovkia.sk a mladez@futsalslovakia.sk – do 48 hod. po odohraní stretnutí.  

Rozpis zápasov FEJ U17, 22.1.2019, ŠH Košice

  o 10:30 NLF Olympia Košice – FK Ekoprim Prešov

  o 11:20 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina FUTSAL 

  o 12:10 NLF Olympia Košice – ŠK Makroteam Žilina

  o 13:00 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina FUTSAL 

  o 13:50 NLF Olympia Košice – MŠK Žilina FUTSAL 

  o 14:40 ŠK Makroteam Žilina - FK Ekoprim Prešov

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (women@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje termíny turnajov a harmonogram ženskej futsalovej ligy:

   4. turnaj, 26.1. Prešov – ŠH Hotel. akadémie (organizátor FK Ekoprim Prešov): 

    o 11:00 FK Ekoprim Prešov – TNF Kanianka

    o 12:10 Grizzly KošiceTNF Kanianka

    o 13:20 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina 

    o 14:30 Grizzly Košice – ŠK Makroteam Žilina

   Termín stretnutia dvojičiek:
   ŠK Makroteam Žilina – TNF Kanianka, 10.2. o 16.30, športová hala pri ZŠ Javorku.

   5. turnaj, 16.2. v ŠH Badín (organizátor MFK Dukla B. Bystrica futsal): 

   o 10:00 SLC B. Bystrica – FK Ekoprim Prešov
   o 11:10 MFK Dukla B. Bystrica futsal – FK Ekoprim Prešov
   o 12:20 SLC B. Bystrica – Grizzly Košice
   o 13:30 MFK Dukla B. Bystrica – Grizzly Košice 

   6. turnaj, 24.2. v ŠH Rosinky Žilina (organizátor ŠK Makroteam Žilina), za účasti družstiev: 

   ŠK Makroteam Žilina, TNF Kanianka, SLC B. Bystrica, MFK Dukla B. Bystrica futsal. 

   Na tomto turnaji bude vyhodnotenie ženskej futsalovej ligy.

 • U01: Veronika Jančová (1316811, ŠK Makroteam Žilina), vylúčená po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk):

 • schvaľuje výsledky základnej časti OL;
 • oznamuje zmeny ÚHČ 1. kola play-off Openligy – 1. stretnutia.

      MŠK Nové Zámky-futsal – TNF KANIANKA, 18.1. o 20:00, ŠH Milénium Nové Zámky;

      MFsK Nitra – FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou, 18.1. o 20:30, MŠH Nitra.

 • oznamuje zmeny ÚHČ 1. kola play-off Openligy – 2. stretnutia.

      TNF KANIANKA – MŠK Nové Zámky-futsal, 26.1. o 20:30, MŠH Prievidza;

      FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou – MFsK Nitra, 25.1. o 20:30, ŠH Bánovce

 • oznamuje, že nominácia delegovaných osôb na stretnutia 2. kola play-off Openligy bude zaslaná elektronicky. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní (matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1356798  Michal Greschner  MŠK Žilina FUTSAL  preregistrácia hráča

1368073  Laura Mészárosová  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1155952  Marek Paľo  Partizán Bardejov BŠK-futsal

1252499  Róbert Dický  Angels Humenné  SF – Východoregión 

1360229  Tadeáš Pavlík  FK Ekoprim Prešov  SF – Východoregión 

1229741  Patrik Maliňák  Lion car MIBA B. Bystrica

Prestup s obmedzením do 30.6.2019:

1159458  Dušan Vangel  Wild Boys '02 Bratislava  Rehab Klinik Barabéri  od 15.1.2019

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.