Úradná správa SFZ č. 28 zo dňa 25. 1. 2019

piatok, 25.01.2019
|
Posledná aktualizácia 25.1.2019 14:25

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom decembrovom a januárovom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v piatok 1. marca 2019 od 11:00 hod. v AQUA City v Poprade.

Návrh programu konferencie

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Správa Kontrolóra SFZ

6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru

7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019

8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, spol. s.r.o. na rok 2019

9. Schvaľovanie zámeru na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre SFZ

10. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

12. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ

13. Schvaľovanie návrhu výšky odmeny Kontrolóra SFZ

14. Informácia zo zasadnutia 55. Valného zhromaždenia SOV a stanovisko SFZ k transformovaniu SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia

15. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov

16. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

17. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

18. Diskusia

19. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ). 

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva príslušných členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na :

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 1.3.2019 v Poprade.

Podľa čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ a podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený písomne navrhnúť kandidáta na funkciu volenú konferenciou. Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy :

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa článku 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena SFZ – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením, zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb, navrhnutých členmi SFZ. Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak kandidát získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 24. februára 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronickou formou

    na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 01.03.2019“

resp.

 • korešpondenčnou formou

      na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

      v zalepenej obálke s označením : "Voľby 01.03.2019“.

KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

Oznamuje, že zasadnutie Pléna komory sa uskutoční 6. februára 2019 o 15:00 v sídle SFZ. S ohľadom na skutočnosť, že na predmetnom zasadnutí sa bude Plénum komory zaoberať aj navrhnutím kandidátov na predsedu a podpredsedu komory na nasledujúce funkčné obdobie na konferenciu SFZ, konanú 1. marca 2019, vyzýva týmto členov SFZ, aby svoje návrhy na predsedu a podpredsedu komory, podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, spolu s prílohami, podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, zaslali najneskôr do 3. februára 2019 (vrátane), aj s motivačným listom kandidáta na elektronickú adresu michael.valek@futbalsfz.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U610: Šimon Šmehyl (1240599). Na základe Zápisu o stretnutí z prípravného stretnutia 1. FK Příbram – FK Ústí n. Labem, odohratého dňa 15.1.2019, za vylúčenie v stretnutí (kopnutie súpera zo strany do holene bez možnosti hrať s loptou), podľa čl. 49/1b DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 49/2b DP a čl. 12/2 DP. 

U611: Vladimír Staš (1077577). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, uloženej U289 a žiadosť zamieta.

U612: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 31.1.2019 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa  podáva na disciplinárnu komisiu SFZ  v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že na 19.2.2019 od 11:00 hod. pripravuje pracovné stretnutie zástupcov klubov II. ligy k licenčnému konaniu, ktoré sa uskutoční v sídle SFZ.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že všetky FK riadené ŠTK SFZ, môžu bez zaúčtovania poplatku za zmenu požiadať o zmenu termínu stretnutia (hrací deň, hracia plocha, ÚHČ) do 15.2.2019. Po tomto termíne bude ŠTK účtovať poplatky v zmysle RS 2018/19. Každá dohoda musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

U15/14, sk. Západ: 15. kolo sa bude hrať 30.3.2019 (nie 29.3.).

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že všetky FK riadené ŠTK SFZ, môžu bez zaúčtovania poplatku za zmenu požiadať o zmenu termínu stretnutia (hrací deň, hracia plocha, ÚHČ) do 15.2.2019. Po tomto termíne bude ŠTK účtovať poplatky v zmysle RS 2018/19. Každá dohoda musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XIII. licenčný workshop sa uskutoční v utorok 26.2.2019 v City hoteli Bratislava. Pozvánka s predbežným programom a návratkou bude klubom zaslaná začiatkom februára.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ, v termíne 23.2. – 27.7.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné od 23.1. do 10.2.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci so Slovenským futsalom, v dňoch 13.2.2019 a 20.2.2019 v Bratislave, organizuje Záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie. Podrobné informácie ohľadom požiadaviek, prihlášok a organizácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 24.2.2019 v Bobrovci organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.2.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 22.2.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit dňa 13.4.2019 v Banskej Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 3. – 10.2.2019 – Kemer, Turecko. Program bol zaslaný elektronickou poštou.

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a rozhodkýň FIFA: 6.3.2019 Dubnica n. Váhom.

Úsek PR – ospravedlnenia: Bóllo, od 23.1., do prihlásenia. 

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že prvé zasadnutie komisie v roku 2019 sa uskutoční 1.2.2019  v Kežmarských Žľaboch.

Oznamuje, že pripravuje Odborný vzdelávací seminár delegátov SFZ pre rok 2019. Seminár sa bude konať v dňoch 2. – 3.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, kde je účasť delegátov SFZ povinná.  Pozvánky pre delegátov, lektorov  a hostí seminára boli zaslané e-mailovou poštou.

Ospravedlnenie: Budáč 22. – 24.2. 

MATRIKA

Oznamuje, že zimné registračné obdobie pre profesionálov – v rámci SFZ, ako aj medzinárodne – začína 25. januára a končí 21. februára.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

 • oznamuje, že dňa 30.1.2019 od 17:30 sa v priestoroch ŠH Štiavničky v B. Bystrici uskutoční stretnutie klubov s Exekutívou SF. Program bude zaslaný zainteresovaným subjektom na oficiálne e-mailové adresy;
 • oznamuje, že TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, v spolupráci so SF organizuje v dňoch 13. a  20.2.2019 v Bratislave záverečné skúšky na zisk SFZ Futsal licencie. Podrobné informácie ohľadom požiadaviek, prihlášok a organizácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • obdržala žiadosť klubu Pinerola Futsal 1994 ohľadom náhradného termínu nahratia videozáznamu (autonehoda) zo stretnutia 15. kola Pinerola Futsal 1994 – FC Bíli Andeli futsal. Žiadosti vyhovuje a určila náhradný termín do 24.1.2019;
 • odpočítava, na základe RS C/4/d a v zmysle článku 77 bod, 1 SP, tri body družstvu FC Bíli Andeli futsal, za stretnutie odohrané v čase pozastavenia súťažnej činnosti pre neuhradenie zbernej faktúry do dátumu splatnosti 10.1.2019 (úhrada 12.1.2019);
 • udeľuje pokuty družstvu FC Bíli Andeli futsal, podľa RS C/3/a, za neuhradené faktúry v dátume splatnosti za mesiac september 20 € (1 deň), október 50 € (3 dni) a december 20 € (2dni);
 • udeľuje pokuty družstvu ŠK Makroteam Žilina, podľa RS C/3/a, za neuhradené faktúry v dátume splatnosti za mesiac august 20 € (2 dni) a september 20 € (2 dni);
 • upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u, ohľadom obsahu pozápasových komentárov pod hrozbou odstúpenia na DK.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk): 

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23. – 24.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou. Poplatok za seminár v sume 20 € uhradí každý frekventant priamo na mieste;
 • zmeny v delegovaní 16. kola VARTA futsal ligy:

        25.1. o 19:30 FC Bíli Andeli futsal – MŠK Žilina Futsal – Jablonický za Baduru;

                  o 20:10 Wild Boys´02 BA – Rehab Klinik Barabéri – Botka za Budáč ml.

 • delegovanie R na FEJ U17: 

        29.1. o 10:30, ŠH Angels Aréna, Košice – Bordáš, Pužér;

        7.2. o 11:00, ŠH Baštová, Prešov – M. Cisko, Š. Cisko, V. Havrila;

        10.2. o 11:00, ŠH pri ZŠ Javorku, Žilina – Michna, J. Nemček;

        10.2. o 11:00, ŠH Mladosť, Bratislava – Bublávek, Bohun.

 • deleguje R na stretnutie žien dňa 27.1.2019 v B. Bystrici – Molnár, Poruban.
 • deleguje R na 2. kolo play-off Openligy:

        25.1. o 20:30 FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou – MFsK Nitra (Molnár, Poruban);

        26.1. o19:30 TNF Kanianka – MŠK Nové Zámky futsal (Matula, S. Nemček).

 • ospravedlnenia: Kopec 25. – 27.1, 31.1. – 1.2., 16.2., 1. – 2.3., Botka 8. – 9.2.; Belavý 9.2., Ploštica 16.2., Ježík 8. – 9.3., Badura ml. 1. – 3.2.

Exekutíva v oblasti mládeže (mladez@futsalslovakia.sk):

 • FEJ U17, 7.2.2019, ŠH HA Prešov – rozpis zápasov:

        o 10:30 FK Ekoprim Prešov – NLF Olympia Košice

        o 11:20 MŠK Žilina FUTSAL – ŠK Makroteam Žilina

        o 12:10 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 13:00 NLF Olympia Košice – ŠK Makroteam Žilina

        o 13:50 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

        o 14:40 MŠK Žilina FUTSAL – NLF Olympia Košice

 • FEJ U20, 29.1.2019, Košice – rozpis zápasov:

        o 10:30 NLF Olympia Košice – MIMEL Lučenec  

        o 11:45 FK Ekoprim Prešov – MIMEL Lučenec

        o 13:00 NLF Olympia Košice – FK Ekoprim Prešov

 • FEJ U20, 10.2.2019, ŠH Javorkova Žilina – rozpis zápasov:

        o 11:00 ŠK Makroteam Žilina – FC Bíli Andeli futsal

        o 12:00 MŠK Žilina FUTSAL – TNF Kanianka

        o 13:15 ŠK Makroteam Žilina – TNF Kanianka

        o 14:15 MŠK Žilina FUTSAL – FC Bíli Andeli futsal

 • FEJ U20, 10.2.2019, ŠH Mladosť Bratislava – rozpis zápasov:

        o 13:30 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – Lion Car MIBA B. Bystrica

        o 14:30 Pinerola OA Dudova Bratislava – Futsal Team Levice junior

        o 15:45 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – Futsal Team Levice junior

        o 16:45 Pinerola OA Dudova Bratislava – Lion Car MIBA B. Bystrica

 • FEJ U20, 12.2.2019, ŠH Badín – rozpis zápasov:

        o 12:15 Lion Car MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina

        o 13:15 Futsal Team Levice junior – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 14:30 Lion Car MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 15:30 Futsal Team Levice junior – ŠK Makroteam Žilina

 • FEJ U20, 12.2.2019, ŠH Arena Lučenec – rozpis zápasov:

        o 11:00 MIMEL Lučenec – Pinerola OA Dudova Bratislava

        o 12:15 Pinerola OA Dudova Bratislava – Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

        o 13:30 MIMEL Lučenec – Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

 • FEJ U20, 13.2.2019, ŠH Cífer (okr. Trnava) – rozpis zápasov:

        o 11:00 FC Bíli Andeli futsal – NLF Olympia Košice

        o 12:00 TNF Kanianka – FK Ekoprim Prešov

        o 13:15 FC Bíli Andeli futsal – FK Ekoprim Prešov

        o 14:15 TNF Kanianka – NLF Olympia Košice

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (women@futsalslovakia.sk):

Oznamuje termíny turnajov a harmonogram ŽFL:

 • 4. turnaj, 26.1.2019 v Prešove v ŠH HA (organizátor FK Ekoprim Prešov): 

      o 11:00 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

      o 12:10 Grizzly Košice – ŠK Makroteam Žilina

      o 13:20 FK Ekoprim Prešov – TNF Kanianka

      o 14:30 Grizzly Košice – TNF Kanianka

      Termín stretnutia dvojičiek:

      SLC B. Bystrica – MFK Dukla B. Bystrica futsal, 27.1. o 15:00, ŠH Badín;
      ŠK Makroteam Žilina - TNF Kanianka, 10.2. o 16:00, ŠH pri ZŠ Javorku.

 • 5. turnaj, 16.2.2019 v ŠH Badín (organizátor MFK Dukla B. Bystrica futsal): 

       o 10:00 SLC B. Bystrica – FK Ekoprim Prešov
       o 11:10 MFK Dukla B. Bystrica futsal – FK Ekoprim Prešov
       o 12:20 SLC B. Bystrica – Grizzly Košice
       o 13:30 MFK Dukla B. Bystrica – Grizzly Košice

 • 6. turnaj sa uskutoční 24.2.2019 v ŠH ZŠ Rosinky v Žiline (organizátor ŠK Makroteam Žilina) za účasti družstiev: ŠK Makroteam Žilina, TNF Kanianka, SLC B. Bystrica, MFK Dukla B. Bystrica futsal. Na tomto turnaji bude vyhodnotenie ŽFL.

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk):

 • schvaľuje výsledky základnej časti OL;
 • oznamuje zmeny ÚHČ 1. kola play-off Openligy – 2. stretnutia.

        FK ORION TIP Bánovce n. B. – MFsK Nitra, 25.1. o 20:30, ŠH Bánovce n. B.;

        TNF KANIANKA – MŠK Nové Zámky-futsal, 26.1. o 20:30, MŠH Prievidza

 • žiada kluby, aby do 29.1.2019 nahlásili termín prípadných tretích zápasov 1. kola play-off na adresu openliga@futsalslovakia.sk 

Exekutíva v oblasti matričných konaní (matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1282890  Dávid Čisovský  Wild Boys '02 Bratislava

1226219  Frederika Pajonková  FK Ekoprim Prešov  SF - východoregión

1232256  Peter Šimco  Partizán Bardejov BŠK-futsal

1234804  Tomáš Lihosith  Partizán Bardejov BŠK-futsal

1332386  Soňa Hadbavná  FK Ekoprim Prešov  SF - Východoregión

1317432  Richard Matis  GRIZZLY Slovakia Košice  SF - Východoregión

Prestup s obmedzením:

1249682  Adrián Lysák  4FSC, o.z.  Rehab Klinik Barabéri  od 22.1.2019  ukončenie

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 12 zo dňa 20. 9. 2019

20.9.2019 15:31

Úradná správa SFZ č. 11 zo dňa 13. 9. 2019

13.9.2019 12:14

Úradná správa SFZ č. 10 zo dňa 6. 9. 2019

06.9.2019 14:08

Úradná správa SFZ č. 9 zo dňa 30. 8. 2019

30.8.2019 12:24

Úradná správa SFZ č. 8 zo dňa 23. 8. 2019

23.8.2019 12:16

Úradná správa SFZ č. 7 zo dňa 16. 8. 2019

16.8.2019 12:21

Úradná správa SFZ č. 6 zo dňa 9. 8. 2019

09.8.2019 12:12

Úradná správa SFZ č. 5 zo dňa 2. 8. 2019

02.8.2019 12:01

Úradná správa SFZ č. 4 zo dňa 26. 7. 2019

29.7.2019 16:00

Úradná správa SFZ č. 3 zo dňa 19. 7. 2019

19.7.2019 12:16

Úradná správa SFZ č. 2 zo dňa 12. 7. 2019

12.7.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 5. 7. 2019

09.7.2019 12:53

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.