Úradná správa SFZ č. 29 zo dňa 1. 2. 2019

piatok, 01.02.2019
|
Posledná aktualizácia 01.2.2019 14:05

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojom decembrovom a januárovom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v piatok 1. marca 2019 od 11:00 hod. v AQUA City v Poprade.

Návrh programu konferencie:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Správa Kontrolóra SFZ

6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru

7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019

8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, spol. s.r.o. na rok 2019

9. Schvaľovanie zámeru na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre SFZ

10. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

12. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ

13. Schvaľovanie návrhu výšky odmeny Kontrolóra SFZ

14. Informácia zo zasadnutia 55. Valného zhromaždenia SOV a stanovisko SFZ k transformovaniu SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia

15. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov

16. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

17. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

18. Diskusia

19. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ). 

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva príslušných členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na funkcie:

 • člen VV SFZ – zástupca hráčov;
 • predseda Komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 1.3.2019 v Poprade.

Podľa čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ a podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený písomne navrhnúť kandidáta na funkciu volenú konferenciou. Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas  kandidáta  so  spracovaním  jeho  osobných údajov  (meno  a priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa článku 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena SFZ – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením, zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb, navrhnutých členmi SFZ. Za predsedu a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa, vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak kandidát získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore. 

Podľa čl. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 24. februára 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronickou formou

        na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 01.03.2019“,

        resp.

 • korešpondenčnou formou

        na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava,

        v zalepenej obálke s označením : "Voľby 01.03.2019".

KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

Oznamuje, že zasadnutie Pléna komory sa uskutoční 6. februára 2019 o 15:00 v sídle SFZ. S ohľadom na skutočnosť, že na predmetnom zasadnutí sa bude Plénum komory zaoberať aj navrhnutím kandidátov na predsedu a podpredsedu komory na nasledujúce funkčné obdobie na konferenciu SFZ, konanú 1. marca 2019, vyzýva týmto členov SFZ, aby svoje návrhy na predsedu a podpredsedu komory, podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, spolu s prílohami, podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, zaslali najneskôr do 3. februára 2019 (vrátane), aj s motivačným listom kandidáta, na elektronickú adresu michael.valek@futbalsfz.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U613: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

FUTSAL:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: 

U614: Adrian Suljič (1260652, Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga), od 26.1.2019.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7.2.2019 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa  podáva na disciplinárnu komisiu SFZ  v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že 20.2.2019 od 10:30 hod. sa v sídle SFZ uskutoční pracovné stretnutie zástupcov klubov II. ligy mužov k licenčnému konaniu. FK sú povinné nahlásiť do 8.2.2019 na ORS meno jednej osoby, ktorá sa zúčastní tohto stretnutia.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že všetky FK riadené ŠTK SFZ, môžu bez zaúčtovania poplatku za zmenu požiadať o zmenu termínu stretnutia (hrací deň, hracia plocha, ÚHČ) do 15.2.2019. Po tomto termíne bude ŠTK účtovať poplatky v zmysle RS 2018/19. Každá dohoda musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

Oznamuje, že na futbalnete je zverejnené vyžrebovanie nadstavbových častí U15/14, sk. Stred a Východ. Žiada FK o kontrolu a nahlásenie prípadných zmien, z dôvodu kolízií, cez ISSF.

U15/14, sk. Západ, 15. kolo sa bude hrať 30.3.2019 (nie 29.3.).

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že všetky FK riadené ŠTK SFZ, môžu bez zaúčtovania poplatku za zmenu požiadať o zmenu termínu stretnutia (hrací deň, hracia plocha, ÚHČ) do 15.2.2019. Po tomto termíne bude ŠTK účtovať poplatky v zmysle RS 2018/19. Každá dohoda musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje klubom FORTUNA ligy, že XIII. licenčný workshop sa uskutoční v utorok 26.2.2019 v City hoteli Bratislava. Pozvánka s predbežným programom a návratkou bola zaslaná kontaktným osobám klubov.

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ, v termíne 23.2. – 27.7.2019 v Nitre, organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.2.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 24.2.2019 v Bobrovci organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.2.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK BFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 22.2.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit dňa 13.4.2019 v Banskej Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, ktorú SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára a tréningového kempu R/AR TOP skupiny: 3. – 10.2.2019 – Kemer, Turecko.  Program a pokyny boli zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a rozhodkýň FIFA: 6.3.2019 Dubnica n. Váhom.

Úsek PR – ospravedlnenia: Kopča 15. – 22.2., Špivák 23.2.

KOMISIA DELEGÁTOV

Ospravedlnenie: Olšavský 16. – 17.2.

MATRIKA

Oznamuje, že zimné registračné obdobie pre profesionálov – v rámci SFZ, ako aj medzinárodne – začína 25. januára a končí 21. februára.

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Erik Daniel (ŠK Slovan Bratislava futbal).

MANAŽÉR ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Oznamuje, že od 4.2.2019 bude v prevádzke pracovisko telovýchovného lekárstva UNITED CLINIC s. r. o., Ľ. Fullu 5274, Malacky, ktoré bude slúžiť klubom republikových súťaží všetkých úrovní na vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok a vyšetrení podľa Rozpisu súťaží 2018/19 a zákona o športe č. 440/2015 Z. z. Kontakt na objednávanie sa na prehliadky a  vyšetrenia: 0905 605 144, e-mail: telolekma@gmail.com. 

Upozorňuje, že od 1.1.2019 platí nový Zoznam zakázaných látok používaných v športe, ktorý obsahuje niekoľko zmien oproti roku 2018. Podrobnejšie informácie sú na webstránke www.antidoping.sk. Zároveň upozorňuje na povinnosť FK, ktorých hráči užívajú zakázané podporné prostriedky, ako liečivá pre určité ochorenia (alergia, astma, cukrovka, endokrinologické ochorenia a pod.), požiadať o udelenie terapeutickej výnimky. Tlačivo je na stiahnutie je na uvedenej webstránke.

Dáva do pozornosti, že v prípade súťažnej kontroly po uskutočnenom súťažnom stretnutí, sa okrem štandardne testovaných dvoch hráčov z každého družstva, môže rozšíriť počet testovaných o ďalších troch z každého družstva, ktorým bude vykonaný odber moču na 4-parametrový test – MULTI 4/1 (BZD/mAMP/MOP/THC), za štandardných podmienok. V prípade nejasností a potreby konzultácie v uvedenej problematike, je možné kontaktovať MUDr. Pavla Maloviča, tel: 0905 306 001.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva SF:

Oznamuje, že TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, v spolupráci so Slovenským futsalom, v dňoch 13. a 20.2.2019 v Bratislave organizuje Záverečné skúšky pre získanie SFZ Futsal licencie. Podrobné informácie ohľadom požiadaviek, prihlášok a organizácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u, ohľadom obsahu pozápasových komentárov, pod hrozbou odstúpenia na DK;
 • udeľuje pokutu 50 € klubu WIld Boys ´02 Bratislava, za nenahratie videa, podľa RS C/3/a;
 • žiada regiónalne zväzy o nahlásenie družstiev, ktoré sa zúčastnia prelínacej súťaže o VARTA futsal ligu v sezóne 2018/2019, podľa RS A/8/f, do 15.2.2019;
 • oznamuje ÚHČ 17. kola VARTA futsal ligy:

        Pinerola Futsal 1994 – Wild Boys ´02 Bratislava, 8.2. o 20:10, Hant Aréna BA (TV ESO);

        MŠK Žilina FUTSAL – Futsal Team Levice, 9.2. o 20:00, ŠH Rosinky Žilina

        Rehab Klinik Baraberi – ŠK Makroteam Žilina, 9.2. o 20:30, ŠH Mladosť BA;

        Lion car MIBA B. Bystica – MIMEL Lučenec, 11.2. o 19:30, ŠH Štiavničky BB (TV ESO).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk): 

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 23. – 24.2.2019 v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou. Poplatok za seminár v sume 20 € uhradí každý frekventant priamo na mieste;
 • delegovanie R a D na 17. kolo VARTA futsal ligy: 

        8.2.2019:

        o 20:10 Pinerola Futsal 1994 Wild Boys´02 Bratislava (Bohun, Belavý, Budáč).

        9.2.2019:

        o 20:00 MŠK Žilina Futsal – Futsal Team Levice (Peško, Kopec, Kuspan);

        o 20:30 Rehab Klinik – ŠK Makroteam Žilina (Budáč ml., Havrila, Moncman). 

        11.2.2019:

        o 19:30 Lion car MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec (Šlapka, Behančin, Hrmo).

 • deleguje na 3. kolo play-off Openligy:

        1.2.2019: 

        o 20:00 MŠK Nové Zámky futsal – TNF Kanianka (Belavý, Botka);

        o 20:30 MFsK Nitra – FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou (Matula, S. Nemček).

 • deleguje na stretnutie žien 10.2.2019 v Žiline: Makroteam Žilina – TNF Kanianka (Michna, J. Nemček);
 • deleguje na FEJ U17 a U20:

        U17: 1.2. o 10:30, Košice – ŠH Angels Aréna (P. Havrila, Jaroši, Buc); 

        U20: 12.2. o 11:00, B. Bystrica – ŠH Badín (Matula, S. Nemček);

        U20: 12.2. o 11:00 Lučenec – ŠH Aréna (P. Havrila, Buc);

        U20: 13.2. o 11:00 Cífer – ŠH Cífer (Bublávek, Kováčik).

 • ospravedlnenia: Botka 10. a 16.2., Grom 8.2., Hudák 8. – 9.2, Fischer 9. – 10.2. a 16. – 17.2, Bohun 16. – 17.2, Molnár – do konca súťažného ročníka.

Exekutíva v oblasti mládeže (mladez@futsalslovakia.sk):

 • FEJ U17, 1.2.2019, ŠH Good Angels Košice – rozpis zápasov:

        o 10:30 NLF Olympia Košice – FK Ekoprim Prešov

        o 11:20 ŠK Makroteam Žilina – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 12:10 NLF Olympia Košice – ŠK Makroteam Žilina

        o 13:00 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 13:50 NLF Olympia Košice – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 14:40 ŠK Makroteam Žilina – FK Ekoprim Prešov

 • FEJ U17, 7.2.2019, ŠH HA Prešov – rozpis zápasov:

        o 10:30 FK Ekoprim Prešov – NLF Olympia Košice

        o 11:20 MŠK Žilina FUTSAL – ŠK Makroteam Žilina

        o 12:10 FK Ekoprim Prešov – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 13:00 NLF Olympia Košice – ŠK Makroteam Žilina

        o 13:50 FK Ekoprim Prešov – ŠK Makroteam Žilina

        o 14:40 MŠK Žilina FUTSAL – NLF Olympia Košice

 • FEJ U20, 10.2.2019, ŠH Javorkova Žilina – rozpis zápasov:

        o 11:00 ŠK Makroteam Žilina – FC Bíli Andeli futsal

        o 12:00 MŠK Žilina FUTSAL – TNF Kanianka

        o 13:15 ŠK Makroteam Žilina – TNF Kanianka

        o 14:15 MŠK Žilina FUTSAL – FC Bíli Andeli futsal

 • FEJ U20, 10.2.2019, ŠH Mladosť Bratislava – rozpis  zápasov:

        o 13:30 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – Lion Car MIBA B. Bystrica

        o 14:30 Pinerola OA Dudova Bratislava – Futsal Team Levice junior

        o 15:45 Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava – Futsal Team Levice junior

        o 16:45 Pinerola OA Dudova Bratislava – Lion Car MIBA B. Bystrica

 • FEJ U20, 12.2.2019, ŠH Badín – rozpis zápasov:

        o 12:15 Lion Car MIBA B. Bystrica – ŠK Makroteam Žilina

        o 13:15 Futsal Team Levice junior – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 14:30 Lion Car MIBA B. Bystrica – MŠK Žilina FUTSAL 

        o 15:30 Futsal Team Levice junior – ŠK Makroteam Žilina

 • FEJ U20, 12.2.2019, ŠH Arena Lučenec – rozpis zápasov:

        o 11:00 MIMEL Lučenec – Pinerola OA Dudova Bratislava

        o 12:15 Pinerola OA Dudova Bratislava – Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

        o 13:30 MIMEL Lučenec – Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava

 • FEJ U20, 13.2.2019, ŠH Cífer (okr. Trnava) – rozpis zápasov:

        o 11:00 FC Bíli Andeli futsal – NLF Olympia Košice

        o 12.00 TNF Kanianka – FK Ekoprim Prešov

        o 13:15 FC Bíli Andeli futsal – FK Ekoprim Prešov

        o 14:15 TNF Kanianka – NLF Olympia Košice

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (women@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje termíny turnajov a harmonogram ženskej futsalovej ligy:

        Termín stretnutia dvojičiek:

        ŠK Makroteam Žilina – TNF Kanianka, 10.2. o 16:00, ŠH pri ZŠ Javorku;

        FK Ekoprim Prešov – Grizzly Košice, 21.2. o 20:15, ŠH HA Prešov.

 • 5. turnaj, 16.2.2019 v ŠH Badín (organizátor MFK Dukla B: Bystrica futsal): 

       o 10:00 SLC B. Bystrica – FK Ekoprim Prešov
       o 11:10 MFK Dukla B. Bystrica futsal – FK Ekoprim Prešov
       o 12:20 SLC B. Bystrica – Grizzly Košice
       o 13:30 MFK Dukla B. Bystrica – Grizzly Košice

 • 6. turnaj, 24.2.2019 v ŠH ZŠ Rosinky Žilina (organizátor ŠK Makroteam Žilina) bude za účasti družstiev: ŠK Makroteam Žilina, TNF MIA SAN MIA Kanianka, SLC Banská Bystrica, MFK Dukla Banská Bystrica futsal, FK Ekoprim Prešov a Grizzly Košice. Na tomto turnaji bude vyhodnotenie ženskej futsalovej ligy.

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje zmeny ÚHČ 1. kola play-off Openligy – 3. stretnutia.

        MFsK Nitra – FK ORION TIP Bánovce n. Bebravou, 1.2. o 20:30, MŠH Nitra;

        MŠK Nové Zámky-futsal – TNF KANIANKA, 1.2. o 20:00, MŠH Nové Zámky.

Exekutíva v oblasti matričných konaní (matrika@futsalslovakia.sk):

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

1334578  Samuel Kaštan  MŠK Žilina FUTSAL

1207870  Fabián Slančík  Rehab Klinik Barabéri 

Prestup :

1242558  Adrián Gašparovič  Rehab Klinik Barabér  AK 47 Bratislava

Prestup s obmedzením:

1209751  Adam Klanica  Rehab Klinik Barabéri  FC Bíli Andeli futsal  do 30.6.2019

1297270  Adam Gála  ŠK Slovan Bratislava futsal  Pinerola Futsal 1994  k 31.1.2019  ukončenie

1301661  Peter Ebringer  ŠK Slovan Bratislava futsal  Pinerola Futsal 1994  k 31.1.2019  ukončenie

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.