Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 26.2.2021

Posledná aktualizácia 26.2.2021 17:40

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2020-21_US_29.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b1, 2 DP a čl. 37/3 DP:

U511: Martin Slaninka (ŠKF Sereď, Fortuna liga), od 24.2.2021.

U512: Ekin Can Celebi (FC Nitra, Fortuna liga), od 24.2.2021.

U513: Ján Čikoš-Pavličko (Partizán Bardejov BŠK, II. liga).

U514: Kamil Karaš (FC Košice, II. liga).

U515: Denis Baumgartner (MFK Skalica, II. liga).

U516: Matej Vaculík (FK Dubnica n. Váhom, II. liga), všetci od 21.2.2021.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U517: Petr Pavlík (FK Pohronie Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga).

U518: Lukáš Migaľa (MFK Dukla B. Bystrica, II. liga).

U519: Michal Ranko (MFK Skalica, II. liga).

U520: Tomáš Gerát (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga).

U521: Adam Krčík (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga).

U522: Péter Nagy (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga), všetci od 21.2.2021.

U523: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (nezabezpečenie zákazu vstupu divákov a neoprávnených osôb do priestorov štadióna) a nedodržaniu Manuálu organizácie zápasov II. ligy, v nadväznosti na opatrenia súvisiace s COVID-19 počas stretnutia 17. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – FK Dubnica, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 2.3.2021.

U524: Ján Čikoš-Pavličko (1184703 / Partizán Bardejov BŠK / II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS voči delegovanej osobe (úmyselné odhodenie rukavíc do priestorov lavičky náhradníkov hostí a vulgárna urážka delegovaných osôb) počas stretnutia 17. kola II. ligy MFK Tatran L. Mikuláš – Partizán Bardejov BŠK, podľa čl. 48/1a, b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP. DS si vykoná až po vykonaní DS uloženej U513.

U525:  Ivan Kružliak (1150726, R). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS člena realizačného tímu domácich (vulgárne urážky R a AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 19. kola FL Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 74/1 DP, do 2.3.2021. Zároveň žiada menovaného o presnú identifikáciu osoby člena realizačného tímu.

U526: Branislav Hancko (1159536, AR1). Na základe Správy delegáta stretnutia a vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS člena realizačného tímu domácich (vulgárne urážky R a AR1 v útrobách štadióna) a neprejaveniu záujmu o identifikáciu člena realizačného tímu domácich formou konfrontácie mimo kabínu R na žiadosť delegáta stretnutia po stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 74/1 DP, do 2.3.2021. Zároveň žiada menovaného o presnú identifikáciu osoby člena realizačného tímu.

U527: Adam Somoláni (1177628, NR). Na základe vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k vykonávaniu predzápasovej rozcvičky brankárov a  neoprávnenej účasti na lavičke náhradníkov bez identifikačného preukazu osoby Kris Stergulc a zároveň umožneniu vykonávania rozcvičky náhradníkov pri postrannej čiare bez požadovanej trénerskej licencie vedúcemu družstva domácich Filipovi Hodúlovi (1242311) počas stretnutia 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 74/1 DP, do 2.3.2021.

U528: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U495 a za HNS domácej delegácie (vulgárne urážky delegovaných osôb) a HNS člena realizačného tímu (vulgárne urážky R a AR1 v útrobách štadióna) počas a po stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.

U529:  Róbert Rybníček (1055559 / AS Trenčín / GM). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U496 a za HNS voči delegovanej osobe (vulgárna urážka R, s následným kopaním do plechových bannerov za lavičkou náhradníkov hosťujúceho družstva) počas stretnutia 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 48/1b, c DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 48/2b, čl. 39/2, čl. 36/1a, b, d a čl. 11 DP.

U530: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U499 a za porušenie čl. 10/d, e Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 (neoprávnená účasť na lavičke náhradníkov bez identifikačného preukazu osoby Nico Pellatz) v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.

U531: Bernd Storck (1431253 / FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U500 a za porušenie čl. 10/e Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2020/2021 v stretnutí 19. kola FL AS Trenčín – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U532: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U501 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U533: Stijn Vreven (1434381 / AS Trenčín / Fortuna liga / T). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U502 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U534: Filip Hodúl (1242311 / AS Trenčín, Fortuna liga / VD). Berie na vedomie stanovisko menovaného k U503 a ďalej pokračuje v šetrení veci.

U535: FK Senica (Fortuna liga). Na základe podnetu individuálneho člena SFZ Petra Lukášeka (1414411), doručeného e-mailom dňa 22.1.2021 a stanoviska klubu k U465 (vyjadrenie uvedené na webovom sídle klubu vo vzťahu k zákazu prestupov uložených FIFA) rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/5b DP zastavuje.

U536: Peter Lukášek (1414411). Na základe podnetu klubu FK Senica, doručeného prostredníctvom ISSF (ID: 129931) dňa 22.1.2021 a stanoviska menovaného k U466 (porušenie postupu vylúčenia zodpovednosti požadovaný od FIFA a údajnému konfliktu záujmov) rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/5b DP zastavuje.

U537: FK Poprad. Obdržala uznesenie Odvolacieho senátu Komory SFZ pre riešenie sporov, č. k. KS-O/6/2020, v právnej veci navrhovateľa Miroslav Guza proti odporcovi Futbalový klub Poprad, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.12.2020. Začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.3.2021 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

Vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.2.2021na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet musí byť v členení:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že z UEFA písomne obdržala rozhodnutie ExCo UEFA ohľadne zmien v predkladaní finančných informácií klubov do budúcnosti, v súvislosti s porušením finančného indikátora IND.01 „Zachovanie nepretržitej činnosti“ a záväzkov po lehote splatnosti voči zamestnancom (čl. 59/3 a 90/3 smernice KLS SFZ) v licenčnom konaní o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2021/2022.

Finančné informácie do budúcnosti (ďalej len FIB):

Ak žiadateľ o licenciu porušuje min. jeden z finančných indikátorov, definovaných v článku 62 smernice KLS SFZ, musí v licenčnom konaní predložiť FIB, aby tak preukázal, že je schopný zachovať nepretržitú činnosť až do konca licenčnej sezóny, na ktorú žiada udeliť licenciu.

V dôsledku ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na množstvo klubov, ExCo UEFA rozhodol zmeniť a doplniť ustanovenie pre posudzovanie nepretržitej činnosti, pokiaľ ide o vydanie licencie na licenčnú sezónu 2021/2022 nasledovne:

V Smernici KLS SFZ, vydanie 2018 novelizácia, sa týka:

1. Článok 62, bod 2:

IND.01: Nepretržitá činnosť:

Správa audítora vo vzťahu k auditovanej RÚZ alebo finančným výkazom za prechodné obdobie, predloženým podľa článkov 56 a 57 obsahuje, pokiaľ ide o zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, modifikovaný výrok (výrok s výhradou).

2. Príloha č. 5, časť B: Hodnotenie správy audítora o RÚZ.

Bod 2, písm. e): Ak správa audítora uvádza „zdôraznenie skutočnosti“ alebo podmienený názor v inej záležitosti, ako je zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, SFZ musí zvážiť dopady z pohľadu zámerov a cieľov klubového licenčného systému.

Nové znenie:

písm. e): Ak správa audítora uvádza modifikovaný výrok (výrok s výhradou) v inej záležitosti, ako je zachovanie nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu, SFZ musí zvážiť dopady z pohľadu zámerov a cieľov klubového licenčného systému.

Povinnosť žiadateľa o licenciu – predložiť FIB v prípade porušovania IND.02 Záporné vlastné imanie zostáva nezmenená.

Preverovanie záväzkov po lehote splatnosti voči zamestnancom:

Ak má žiadateľ o licenciu k 31.12.2020 záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom (čl. 59 a 90 Smernice KLS SFZ), ich splatenie vo výške max. 15% z celkového objemu nákladov na mzdy zamestnancov, vykázaného v auditovanej účtovnej závierke žiadateľa o licenciu k 31.12.2020, môže vykonať do 30.6.2021.

V takomto prípade musí žiadateľ o licenciu vo finančnej licenčnej dokumentácii SFZ predložiť tabuľku záväzkov voči zamestnancom po lehote splatnosti a plán ich úhrad, ktoré musí vykonať najneskôr do 30.6.2021.

Vyššie uvedené sa v primeranom rozsahu týka aj podmienok udelenia licencie pre UEFA ligu majstrov žien (príloha licenčnej smernice SFZ č. 6, čl. 21) a pre I. ligu žien (príloha licenčnej smernice SFZ č. 7, čl. 20).

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021 sú na webovom sídle SFZ (www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck) a počas januára 2021 boli aktualizované a doplnené o všetky potrebné formuláre a vyhlásenia.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Ružomberku, v termíne 16.3. 31.5. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 5.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v P. Bystrici, v termíne 27.3. 22.5.2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 17.3.2021;

Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Bratislave, v termíne 30.3. 26.6. 2021. Prihlásiť sa na školenie je možné do 24.3.2021.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov, konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou formou – formou offline webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na splnenie požiadaviek k predĺženiu všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri /Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ 2020) a boli zaslané trénerom cez ISSF.

10.3.2021, webinár Mentálna odolnosť v športe (pre trénerov UEFA A/Pro licencie v rozsahu 2 hodín) organizátor Peter Kuračka, športový psychológ;

31.3.2021, webinár Rozvoj mentálnej odolnosti v tréningovom procese (pre trénerov UEFA A/Pro licencie v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že pracovný seminár projektu Šanca SFZ sa uskutoční online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams dňa 4.3.2021 od 16:00 do19:00 hod. Pozvánka bola odoslaná elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: D. Hrčka od 25.2. k dispozícii KR, Burger od 20.2. k dispozícii KR.

Úsek PRospravedlnenie: Špivák 16. – 24.3.

LEGISLATÍVNO-PRÁVNE ODDELENIE / MATRIKA

Informuje, že z dôvodu niektorých zmien v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ bude SFZ pripravovať návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021.

V tejto súvislosti žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ  na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk, aj s odôvodnením, najneskôr do stredy 10. marca 2021, 23:59 hod.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz (ďalej len vyhlasovateľ) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie rámcovej zmluvy na dodanie predmetu obstarania „Výstavba lokálneho zdroja elektrickej energie (fotovoltika) a zhotovenie NN prepojov, rozvádzačov a odberných miest“ v budove sídla vyhlasovateľa.

Toto vyhlásenie je zároveň výzvou na podávanie návrhov, ktorých presná špecifikácia s príslušnými usmerneniami je uvedená v Podmienkach súťaže.

Súťažná lehota na doručenie návrhov a príslušných dokladov k preukázaniu podmienok súťaže na adresu sídla vyhlasovateľa je od 26.2.2021 do 26.3.2021

Dátum vyhodnotenie súťaže je do 9.4.2021.   

Úplné znenie vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže je zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa www.futbalsfz.sk

Slovenský futbalový zväz (ďalej len SFZ) je v zmysle Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov, článok 6, ods. 5 povinný na svojom webovom sídle vždy na konci marca príslušného kalendárneho roka verejne sprístupniť mená zaregistrovaných sprostredkovateľov a jednotlivé transakcie, na ktorých sa títo sprostredkovatelia podieľali za predchádzajúci kalendárny rok. SFZ ďalej zverejní aj celkovú sumu zaplatenú všetkým registrovaným sprostredkovateľom.

SFZ preto  žiada všetkých, ktorých sa vyššie uvedené ustanovenie týka, aby najneskôr do 15. marca 2021 matrike SFZ zaslali:

1. „Vyhlásenie sprostredkovateľa ako fyzickej osoby“, resp. „Vyhlásenie sprostredkovateľa ako právnickej osoby“;

2. Prehľad transakcií (napr. uzatvorené zmluvy o zastupovaní hráčov, príp. klubov), s uvedením výšky obdržaných provízií za rok 2020.

Požadované doklady je možné odoslať aj elektronicky vo formáte pdf.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 23.7.2021

23.7.2021 11:01

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 16.7.2021

16.7.2021 11:18

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 9.7.2021

09.7.2021 11:16

Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 2.7.2021

02.7.2021 15:18

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 25.6.2021

25.6.2021 11:18

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 18.6.2021

18.6.2021 11:24

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 11.6.2021

11.6.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 4.6.2021

11.6.2021 11:45

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 28.5.2021

28.5.2021 12:05

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 21.5.2021

21.5.2021 12:23

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 14.5.2021

14.5.2021 11:36

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 7.5.2021

07.5.2021 08:47

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.