Úradná správa SFZ č. 29 zo dňa 27. 1. 2018

piatok, 26.01.2018
|
Posledná aktualizácia 26.1.2018 13:41

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR

Zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 2. februára 2018 v hoteli Senec v Senci. Na svojom zasadnutí dňa 22. 1. 2018 opätovne prerokoval a delegátom volebnej konferencie odporučil nasledovný návrh programu volebnej konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
 6. Správa kontrolóra SFZ
 7. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2014 - 2018
 8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
 9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
 10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing s.r.o. na rok 2018
 11. Voľba člena volebnej komisie SFZ za SsFZ
 12. Voľba prezidenta SFZ
 13. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
 14. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta za profesionálny futbal
 15. Voľba troch členov VV SFZ za profesionálny futbal
 16. Voľba štyroch členov VV SFZ za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezi- dentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ) 
 17. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky
 18. Voľba člena VV SFZ – zástupcu trénerov
 19. Voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 20. Voľba člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ
 21. Voľba predsedu disciplinárnej komisie SFZ
 22. Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ
 23. Voľba predsedu odvolacej komisie SFZ
 24. Voľba podpredsedu odvolacej komisie SFZ
 25. Voľba člena dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut)
 26. Voľba náhradníka dopingového senátu odvolacej komisie SFZ
 27. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 28. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 29. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 30. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 31. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 32. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ
 33. Diskusia
 34. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na funkcie :

 • prezident SFZ;
 • člen VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy;
 • člen VV SFZ – viceprezident za profesionálny futbal;
 • traja členovia VV SFZ - členovia za profesionálny futbal;
 • štyria členovia VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ);
 • člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky;
 • člen VV SFZ – zástupca trénerov;
 • člen VV SFZ – zástupca hráčov;
 • člen VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov;
 • predseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • podpredseda disciplinárnej komisie SFZ;
 • predseda odvolacej komisie SFZ;
 • podpredseda odvolacej komisie SFZ;
 • člen dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut);
 • náhradník dopingového senátu odvolacej komisie SFZ;
 • predseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • podpredseda prvostupňového orgánu licenčného konania;
 • predseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • podpredseda odvolacieho orgánu licenčného konania;
 • kontrolór SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradník kontrolóra SFZ
 • člen volebnej komisie SFZ za SsFZ.

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na volebnej konferencii SFZ, dňa 2. februára 2018 v Senci. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz:

 • elektronicky na emailové adresy office@futbalsfz.sk a volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.

Oznamuje, že zasadnutie volebnej komisie volebnej konferencie SFZ sa uskutoční v pondelok 29. 1. 2018 od 14:00 hod. v sídle SFZ, Tomášikova 30 C, Bratislava. Pozvánky dotknutým osobám a hosťom boli odoslané elektronickou poštou.

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL na včasné vykonanie auditu účtovnej závierky (ÚZ) za finančný rok 2017, nakoľko auditovaná ÚZ musí byť súčasťou finančnej licenčnej dokumentácie zasielanej k 15. 3. 2018 na preverovanie.

Oznamuje, že XII. licenčný workshop sa uskutoční 20. 2. 2018 v Hoteli Bratislava. Oznámenie o konaní workshopu s predbežným programom a návratkou bolo zaslané klubom FL elektronickou poštou. Žiada kluby o potvrdenie účastníkov workshopu zaslaním vyplnenej návratky elektronickou poštou nejneskôr 5. 2. 2018.

Všetky materiály a dokumenty klubového licenčného systému a licenčného konania sú dostupné na www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U583: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie (ďalej len DS) udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.

U584: Lazar Dordevič. Na základe Zápisu o stretnutí, za HNS – udretie súpera päsťou do tváre nadmernou silou v prerušenej hre v priateľskom stretnutí FK Železiarne Podbrezová – FK Poprad odohraného 23. 1. 2018, podľa čl. 49/1b a čl. 49/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 250 €, podľa čl. 12/2 DP.

FUTSAL :

Vylúčení po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U585: Eduard Horáček (MFK Ivekol Nové Zámky, 1. SLF), vylúčený za HNS - kopnutie súpera v prerušenej hre nadmernou silou, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 20. 1.

U586: Peter Jalakša (Wild Boys ´02 Bratislava, 1. SLF), vylúčený za HNS - držanie súpera v súboji o loptu vo vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 20. 1.

U587: Peter Hradecký  (masér FC Bíli Andeli Trnava futsal, 1. SLF). Berie na vedomie stanovisko k U580 a za HNS (vykázanie z lavičky za hrubé a vulgárne urážky a výroky voči R) v stretnutí 12. kola 1. SLF Wild Boys '02 Bratislava  – FC Bíli Andeli Trnava futsal, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS  – pozastavenie výkonu funkcie maséra družstva a zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 3 týždne, podľa čl. 16/1, 2 čl. 19/1, čl. 36/2h a čl. 48/2b DP, od 13. 1. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U580.

U588: ŠK Slovan Bratislava futsal (FEJ U18). Vo veci odhlásenia družstva z celoslovenskej súťaže FEJ U18 v súťaž. ročníku 2017/18, na základe U582 a stanoviska klubu rozhodla, že za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SF, závažné porušenie princípov a ustanovení Stanov SF, Súťažného poriadku a poškodenia zásady fair-play, spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže, podľa čl. 36/2 f, i, čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 64/5, a čl. 12/6 DP.

DS uložené komisiou v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 2. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov, AR SFZ (II. skupina) a žien FIFA sa uskutoční v dňoch  8. – 11. 2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Smolíková 19. – 24. 2., T. Somoláni od 18. 1., do prihlásenia.

Úsek PR SFZ oznamuje, že zimný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční v dňoch 10. – 11. 2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Upozorňuje na platnosť licencií, ktoré oprávňujú vykonávanie odbornej praxe vo funkcii delegáta zväzu. Bez platnej licencie nesmie žiadna osoba vykonávať funkciu delegáta zväzu, v zmysle Súťažného poriadku futbalu, čl. 77 a následne ani v zmysle čl. 78. V prípade, že športovému odborníkovi končí platnosť jeho licencie, môže sa obrátiť na svoju riadiacu komisiu a požiadať o licenčné konanie, ktoré sa vykonáva v zmysle Smernice SFZ o odbornej príprave športových odborníkov – delegát zväzu.

MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Jakub KRČ (FK Senica).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní

 • zaevidovala nesplnenie si povinností klubu ŠK Slovan Bratislava futsal, čl. B/5/l RS 2017/18 zo stretnutia 13. kola 1. SLF;
 • schválila zmeny hracích časov 1. SLF

         15. kolo: ŠK Makroteam Žilina - Wild Boys ´02 Bratislava 10. 2. o 20:30.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ

 • delegovanie R a D na 14. kolo 1. SLF

         31. 1. 2018

         19:30 FC Dragons Podolie – ŠK Slovan Bratislava futsal (Matula, Šlapka, Badura).

          2. 2. 2018

         19:30 FC Bíli Andeli Trnava futsal – MIBA B. Bystrica (Peško, Behančin, Budáč);

         20:15 Wild Boys ´02 Bratislava – Mimel Lučenec (Botka, Belavý, Krchňavý).

         3. 2. 2018

         18:30 Pinerola Futsal 1994 – Futsal Team Levice (Bohun, Polomský, Jablonický);

         20:30 ŠK Makroteam Žilina – MFK Ivekol Nové Zámky (Ježík, Chudý, Slimák).

 • zmeny delegovania 16. kola 1. SLF

         26. 1. 2018

        19:30 FC Bíli Andeli Trnava futsal  - Futsal Team Levice (Krchňavý za Jablonického).

 • delegovanie R na FEJ U18

         5. kolo:

         30. 1., so začiatkom o 13:00 hod. – ŠH ZŠ na Hájiku, Žilina (Matula,Janík);

         6. kolo:

         1. 2., so začiatkom o 9:00 hod. – ŠH Angels Aréna, Košice (Havrila, Brutvanová).

 • delegovanie R na FEJ U20

         6. kolo:

         31. 1., so začiatkom o 9:00 hod. – ŠH Angels Aréna, Košice (Havrila, Brutvanová).

 • delegovanie R na stretnutie dvojzápasu ženskej futsalovej ligy

         27. 1. o 8:30 hod. – ŠH základná škola Sibírska, Prešov  (Havrila, Brutvanová).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže

 • oznamuje termín 5. kola FEJ U18 – 30. 1. o 13:00 v ŠH ZŠ na Hájiku v Žiline (MŠK Žilina futsal, FK Ekoprim Prešov, ŠK Makroteam Žilina, Grizzly Košice);
 • oznamuje termín 6. kola FEJ U18 1. 2. o 9:00 v ŠH Angels Aréna Košice (FK Ekoprim Prešov, MIBA Banská Bystrica, Grizzly Košice);
 • oznamuje termín 6. kola FEJ U20 – 31. 1. o 9:00 v ŠH Angels Aréna Košice (FK Ekoprim Prešov, MIBA Banská Bystrica, Grizzly Košice);
 • zaevidovala odstúpenie klubu ŠK Slovan Bratislava futsal zo súťaže FEJ U18. Na základe odhlásenia boli výsledky ŠK Slovan Bratislava futsal anulované a nanovo  prelosovaná súťaž mládeže;
 • žiada kluby

         MIBA Banská Bystrica U18 o nahlásenie termínu 4. kola FEJ U18;

         FK Ekoprim Prešov U20 o nahlásenie termínu 7. kola FEJ U20 (Blok 7A);

         ŠK Makroteam Žilina U20 o nahlásenie termínu 7. kola FEJ U20 (Blok 7B).

Exekutíva v oblasti riadenia ženského futsalu

Oznamuje, že dňa 27. 1., so začiatkom o 8:30 hod. sa uskutoční v Prešove (ŠH ZŠ Sibírska) dvojzápas medzi Tatran Prešov – Grizzly Slovakia Košice.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.