Úradná správa SFZ č. 30 zo dňa 3.2.2018

piatok, 02.02.2018
|
Posledná aktualizácia 02.2.2018 21:17

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 30. 1. 2018 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

M en í  rozhodnutie DK SFZ (U471), podľa čl. 60, ods. 14, písm. c) stanov SFZ tak, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky), podľa čl. 58/2a, b DP, za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky), podľa čl. 57/1b DP a za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (vyobrazenie fanúšikovského „chorea“), podľa čl. 64/1a DP, s poukazom na čl. 6/4a stanov SFZ v stretnutí 15. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, ukladá finančnú pokutu 3 500 €, podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP. V ostatnej časti odvolanie z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL na včasné vykonanie auditu účtovnej závierky (ÚZ) za finančný rok 2017, nakoľko auditovaná ÚZ musí byť súčasťou finančnej licenčnej dokumentácie zasielanej k 15. 3. 2018 na preverovanie.

Oznamuje, že XII. licenčný workshop sa uskutoční 20. 2. 2018 v Hoteli Bratislava. Oznámenie o konaní workshopu s predbežným programom a návratkou bolo zaslané klubom FL elektronickou poštou. Žiada kluby o potvrdenie účastníkov workshopu zaslaním vyplnenej návratky elektronickou poštou nejneskôr 5. 2. 2018.

Všetky materiály a dokumenty klubového licenčného systému a licenčného konania sú dostupné na www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck

TECHNICKY ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na web- stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je potrebné ju zaslať na: education@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že spolupráci s ObFZ, dňa 10. 2. 2018 v Nových Zámkoch organizuje Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie v rozsahu 4 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 5. 2. 2018.

Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s VsFZ organizuje nasledovné semináre:

  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie, 2. 3. 2018 v Košiciach, v rozsahu 4 hodín, prihlášky do 23. 2. 2018;

  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie, 13. 3. 2018 v Košiciach, v rozsahu 4 hodín, prihlášky do 6. 3. 2018.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy/VsFZ/Tréneri).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci TMK SsFZ a TMK LFZ Liptovský Mikuláš dňa 25. 2. 2018 v Liptovskom Jáne organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať do 20. februára 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

  • FK môžu požiadať o zmeny hracích dní alebo časov do 28. 2. 2018 bez poplatkov. Po tomto termíne, za každú žiadosť bude ŠTK účtovať poplatky za prerokovanie v zmysle RS.

  • Zmeny termínov stretnutí sa budú riadiť v zmysle SP čl. 36/1, t. z., že stretnutia sa musia predohrávať (nie dohrávať).

  • V zmysle RS čl.17/b žiadosti podané pod 10 dní pred stretnutím nebudú akceptované.

  • Stretnutia odohrané v týždni sa budú riadiť v zmysle RS čl. 7.2/g a l, t. z., že delegovaným osobám prináleží 100%-ný príplatok k odmene za stretnutie.

  • Žiada kluby, aby si skontrolovali FK ihriská, ktoré majú uvedené v ISSF systéme a nahlásili potrebné zmeny, aby pri stretnutiach mali uvedené správne ihriská a neprichádzalo tak k zbytočným nedorozumeniam.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U589: Boris Godál (FC Spartak Trnava). Na základe vylúčenia menovaného za HNS – sotenie súpera v neprerušenej hre v prípravnom stretnutí FC Spartak Trnava – FK NASAF Qarschi, odohratého dňa 22. 1. 2018, podľa čl. 45/1 DP ukladá disciplinárnu sankciu (ďalej len DS) – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 45/2a a čl. 12/2 DP.

U590: FK Spišská Nová Ves. Obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/31/2017 v právnej veci navrhovateľa Martin Poláček, v zast. JUDr. Ľubomír Messinger proti odporcovi Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2017 a vykonateľnosť dňa 16. 12. 2017. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom Martin Poláček, v zast. JUDr. Ľubomír Messinger alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností DK pristúpi k uloženiu DS v zmysle ustanovení DP.

U591: 1. FC Tatran Prešov. Berie na vedomie splnenie U548.

U592: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.

FUTSAL :

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U593: Erik Bielik (Futsal Team Levice, 1. SLF), od 27. 1.

U594: Petterson Bruno Moura Da Silva (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF). Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U578 a podľa čl. 41/1 podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 1. 5. 2018.

DS uložené komisiou v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 2. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimný doškoľovací seminár rozhodcov, AR SFZ (II. skupina) a žien FIFA sa uskutoční v dňoch 8. - 11.2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Kačenga 1. 2. – 1. 5. v pracovné dni, Smolíková 19. – 24. 2., Perát 26. 2. – 1. 3., Somoláni A. 11. 3.

Úsek PR SFZ oznamuje, že zimný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční v dňoch 10. – 11. 2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánka a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Špivák 17. 2. a 3. 3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní

- schválila zmeny hracích dní 1. SLF:

16. kolo: FC Dragons Podolie - MFK Ivekol Nové Zámky 12. 2. o 20:30.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

- delegovanie R a D na 15. kolo 1. SLF:

6. 2. 2018

19:30 MFK Ivekol Nové Zámky – Pinerola Futsal 1994 (Botka, Molnár, Badura).

8. 2. 2018

19:00 Futsal Team Levice – FK Dragons Podolie (Bohun, Belavý, Budáč);

20:00 MIBA Banská Bystrica – Mimel Lučenec (Havrila, Fischer, Hrmo).

9. 2. 2018

19:30 ŠK Slovan Bratislava Futsal – FC Bíli Andeli-futsal (Ježík, Badura ml., Jablonický).

10. 2. 2018

20:30 ŠK Makrotem Žilina – Wild Boys ´02 Bratislava (Wojčík, Kopec, Kubinec).

- deleguje R a D na predohrávku 16. kola 1.SLF

12. 2. 2018

20:30 FC Dragons Podolie - MFK Ivekol Nové Zámk (Behančin, Matula, Kuspan).

- delegovanie R na FEJ U20:

7. kolo: 8. 2. so začiatkom o 14:20 v Žiline (ŠH pri ZŠ V. Javorku) (Matula, Nemček).

- delegovanie R na FEJ U18:

4. kolo 5. 2. so začiatkom o 12:15 v Badíne (Botka, Molnár).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

- oznamuje termín 7. kola FEJ U20, 8. 2. o 14:20 v Žiline ŠH pri ZŠ V. Javorku (ŠK Makrotem Žilina, MIBA Banská Bystrica, MŠK Žilina);

- oznamuje termín 4. kola FEJ U18, 5. 2. o 12:15 v Badíne (MIBA Banská Bystrica, ŠK Makrotem Žilina, MŠK Žilina);

- opätovne žiada klub FK Ekoprim Prešov U20 o nahlásenie termínu bloku zápasov 7. kola do 7. 2. 2018.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

 


Peter Zeman
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.