Úradná správa SFZ č. 31 zo dňa 10. 2. 2018

piatok, 09.02.2018
|
Posledná aktualizácia 10.2.2018 13:03

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 30. 1. 2018 prerokovala odvolanie FK DAC 1904 Dunajská Streda proti rozhodnutiu DK SFZ (U471) a rozhodla, že m e n í rozhodnutie DK SFZ (U471) tak, že odvolateľovi uložila finančnú pokutu vo výške 3 500 EUR a v ostatnej časti odvolanie zamietla.

Vo vzťahu k uvedenému rozhodnutiu uvádza odvolacia komisia SFZ výber z odôvodnenia tohto rozhodnutia:

"Odvolacia komisia sa priklonila k záveru DK SFZ, že fanúšikovské choreo naplnilo skutkovú podstatu previnenia podľa čl. 64, ods. 1 Disciplinárneho poriadku, s poukazom na čl. 61, ods. 4 písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu. Zohľadnila pri tom najmä aktívnu spoluprácu organizátora futbalového stretnutia pri vytvorení fanúšikovského chorea (jeho podkladu) zobrazujúceho štátny symbol cudzieho štátu, pričom územie, na ktorom bolo prezentované je obývané príslušníkmi národnostnej menšiny tvoriacej štátotvornú väčšinu v tomto cudzom štáte. Vzhľadom na historické súvislosti ako aj preventívnu silu precedenčného rozhodnutia, je v záujme udržania hlavného zmyslu a poslania športu, ktorým je mier a vzájomné priateľské spolunažívanie národov a národností, aby športové stretnutia neposkytovali priestor pre vzájomnú neznášanlivosť a národnostnú intoleranciu spojenú s ohrozením verejného poriadku."

Všetky rozhodnutia odvolacej komisie SFZ sú uverejnené na oficiálnej stránke "futbalsfz.sk" v sekcii SFZ/Zverejňovanie/Zápisnice a rozhodnutia/odvolacia komisia.

VOLEBNÁ KOMISIA

Volebná komisia SFZ sa na svojom zasadnutí po konaní volebnej konferencie SFZ, dňa 2. 2. 2018 v Senci jednomyseľne uzniesla, že doplňujúce voľby na neobsadené funkcie „člen VV SFZ – zástupca hráčov“ a „náhradník kontrolóra SFZ“ sa uskutočnia na najbližšej konanej konferencii SFZ.

TECHNICKÝ ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na webstránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je potrebné ju zaslať na: education@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Považská Bystrica organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (4. 3. - 14. 4. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 28. 2. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (17. 3. - 20. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje nasledovné Školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie:

  • UEFA GC – Stará Ľubovňa (25. 2. - 27. 3. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 19. 2. 2018;
  • UEFA GC – Svidník (7. 4. - 14. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 30. 3. 2018.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy/VsFZ/Tréneri).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s VsFZ organizuje nasledovné semináre:

  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie,  2. 3. 2018 v Košiciach, v rozsahu 4 hodín, prihlášky do 23. 2. 2018
  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie, 13.03.2018 v Košiciach, v rozsahu 4 hodín, prihlášky do 6. 3. 2018.

Podrobné informácie nájdete na stránke SFZ (SFZ/Tréneri/Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy/VsFZ/Tréneri).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci TMK SsFZ a TMK LFZ Liptovský Mikuláš dňa 25. 2. 2018 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášku na doškoľovací seminár je potrebné zaslať do 20. februára 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U595: MST Partners, s. r. o. Berie na vedomie „Podnet na začatie disciplinárneho konania“ doručený dňa 18. 1. 2018 a pokračuje v šetrení veci.

U596: MFK Zemplín Michalovce. Žiada klub o zaslanie zápisu o stretnutí z prípravného stretnutia medzi Górnik Zabrze – MFK Zemplín Michalovce, odohraného dňa 3. 2. 2018, z dôvodu vylúčenia hráča Milana Šimčáka, do 14. 2.

U597: Tomáš Huk. Na základe vlastných zistení a stanoviska klubu, za vylúčenie po udelení 2. ŽK v prípravnom stretnutí FC Orenburg – FK DAC 1904 D. Streda, odohraného dňa 6. 2. 2018, podľa čl. 37/3 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/2 DP.

U598: Lukáš Čmelík. Na základe vlastných zistení a stanoviska klubu, za vylúčenie po udelení 2. ŽK v prípravnom stretnutí FC Orenburg – FK DAC 1904 D. Streda, odohraného dňa 6. 2. 2018, podľa čl. 37/3 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/2 DP.

U599: Timotej Záhumenský. Na základe vlastných zistení a stanoviska klubu, za vylúčenie po udelení 2. ŽK v prípravnom stretnutí FC Orenburg – FK DAC 1904 D. Streda, odohraného dňa 6. 2. 2018, podľa čl. 37/3 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/2 DP.

U600: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.

FUTSAL:

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné sretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U601: Tomáš Oršolík (MFK Ivekol Nové Zámky, 1. SLF) od 7. 2.;

U602: Peter Brestovanský (FC Bíli Andeli futsal, 1. SLF);

U603: Robert Greško (MIBA Banská Bystrica, 1. SLF), obaja od 3. 2.

U604: Marián Hudek (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF) od 4. 2.

Disciplinárne sankcie uložené komisiou v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15. 2. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky sa uskutočnia 7. 3. v Dubnici nad Váhom.

Ospravedlnenia: Bednár P. 16. - 18. 2., 23. - 25. 3., Parilák 16. - 19.2., Šuniar 16. 2. - 15. 6. (pracovné dni), Mastiš 17. 2., Ruc 18. 2., Galo 5. - 16.2., Benko 9. 3.

Úsek PR SFZ - ospravedlnenia: Hodoško 9. - 11. 3.

KOMISIA DELEGÁTOV

V dňoch 9. - 10. 2. 2018 organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ v Kežmarských Žľaboch opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A" . Pre úspešný priebeh seminára a jeho vyhodnotenie sa stanovuje odborná a skúšobná komisia v zložení: predseda Jaroslav Švarc, členovia: Gabriel Ádám, Marcel Eperješi, Peter Ličko a Miroslav Benko. Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu delegáta zväzu na ďalšie štyri roky od záverečnej skúšky.

Ospravedlnenia: Švarc 17. - 18. 2., Vansa 23. - 25. 2., Kiss 6. - 11. 3.,

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti riadenia súťaží:

● Oznamuje klubom, ktoré majú záujem o zorganizovanie Final Four U18, aby svoje žiadosti o organizáciu podujatia nahlasovali na mail exekutiva@futsalslovakia.sk;

Pozýva kluby 1. SLF na pracovné stretnutie dňa 4. 3. 2018 o 11:00 hod. do hotela Sorea Hutník I., Tatranské Matliare (na základe Memoranda o spolupráci pri príprave a riadení 1. SLF, bod 2a).

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní

● upozorňuje klub Ivekol Nové Zámky na dodržiavanie RS 2017/2018 B/5/c, pod následkom odstúpenia na DK SFZ (nedostatky pri organizovaní MFS 15. kola 1. SLF).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

● Oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční dňa 3. - 4.marca 2018 v Tatranských Matliaroch v hoteli Sorea Hutník I. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou; žiada R a DZ, aby do 22. 2. 2018 uhradili 25 € na číslo účtu : IBAN SK80 1100 0000 0026 2576 2389, náklady spojené s organizovaním seminára.

● Delegovanie R a D na 16. kolo 1. SLF:

12. 2. 2018

20:30: FK Dragons Podolie – MFK Ivekol Nové Zámky (Behančin, Matula, Kuspan)

16. 2. 2018

19:00: Mimel Lučenec – ŠK Slovan Bratislava (Bohun, Peško, Hrmo)

19:30: Wild Boys ´02 Bratislava – MIBA Banská Bystrica (Chudý, Polomský, Budáč)

17. 2. 2018

18:30: Pinerola Futsal 1994 – ŠK Makrotem Žilina (Ježík, Šlapka, Kubinec)

Delegovanie R na FEJ U20:

7. kolo (7A) 13. 2. 2018, so začiatkom o 10:00 hod. v Prešove (Havrila, Brutvanová);

7. kolo (7B) 15. 2. 2018, so začiatkom o 14:20 hod. v Žiline (Matula, Nemček);

8. kolo (8A) 21. 2. 2018, so začiatkom o 10:00 hod. v Leviciach (Belavý, Molnár).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

● Schvaľuje na základe dohody klubov zmenu termínu FEJ U20 7. kolo (7B) z 8. 2. 2018 na 15. 2. 2018, so začiatkom o 14:20 v Žiline, ŠH pri ZŠ V. Javorku (ŠK Makrotem Žilina, MIBA Banská Bystrica, MŠK Žilina)

● Oznamuje termín:

7. kola FEJ U20, 13. 2. 2018, so začiatkom o 10:00 hod., v Prešove ŠH Hotelovej akadémie na Baštovej ulici 3 (FK Ekoprim Prešov, Futsal Team Levice, Grizzly Košice, Mimel Lučenec);

8. kola FEJ U20, 21. 2. 2018, so začiatkom o 11:00 hod., v Leviciach (Futsal Team Levice, Mimel Lučenec, MIBA Banská Bystrica);

● Opätovne žiada klub Grizzly Slovakia Košice U20 o nahlásenie termínu 8. bloku zápasov, ktoré sa podľa termínovníka má odohrať v termíne 19. - 23. 2. 2018 do 14. 2. 2018 na mail mladez@futsalslovakia.sk;

● Žiada kluby: Futsal Team Levice a MIBA Banská Bystrica FEJ U20 o nahlásenie termínu 9. kola, ktoré sa má odohrať v termíne 26. - 29. 2. 2018.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

 


Peter Šurin
Značky
keywords
Úradnásprávač.31
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.