Úradná správa SFZ č. 31 zo dňa 15. 2. 2019

piatok, 15.02.2019
|
Posledná aktualizácia 15.2.2019 12:27

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v piatok 1. marca 2019 od 11:00 hod. v AQUA City v Poprade.

Návrh programu konferencie:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Správa Kontrolóra SFZ

6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru

7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019

8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, spol. s.r.o. na rok 2019

9. Schvaľovanie zámeru na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre SFZ

10. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

12. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ

13. Schvaľovanie návrhu výšky odmeny Kontrolóra SFZ

14. Informácia zo zasadnutia 55. Valného zhromaždenia SOV a stanovisko SFZ k transformovaniu SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia

15. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov

16. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

17. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

18. Diskusia

19. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ). 

Uznesenie VV SFZ č. 09/19:

1. VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na marcové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta, doručili do 5. marca 2019 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na VV SFZ.

2. VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty, vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na :

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov;
 • podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 1.3.2019 v Poprade.

Podľa čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ a podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený písomne navrhnúť kandidáta na funkciu volenú konferenciou. Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy :

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas  kandidáta  so  spracovaním  jeho  osobných údajov  (meno  a priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa článku 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena SFZ – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením, zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb, navrhnutých členmi SFZ. Za predsedu a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa, vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak kandidát získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore. 

Podľa čl. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 24. februára 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronickou formou 

    na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 01.03.2019“;

    resp.

 • korešpondenčnou formou

    na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava,

    v zalepenej obálke s označením "Voľby 01.03.2019“.

KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

Oznamuje, že nasledujúce zasadnutie Pléna komory sa uskutoční 20. februára 2019 od 15:00 hod. v sídle SFZ. S ohľadom na skutočnosť, že na predmetnom zasadnutí sa bude Plénum komory zaoberať aj navrhnutím predsedu komory a podpredsedu komory na nasledujúce funkčné obdobie na konferenciu SFZ, ktorá sa bude konať 1. marca 2019, komora týmto oznamuje členom SFZ, že návrhy na predsedu komory a podpredsedu komory podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, spolu s prílohami, podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, môžu zaslať do 20. februára 2019, 12:00 hod., aj s motivačným listom kandidáta na elektronickú adresu michael.valek@futbalsfz.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U620: Peter Orávik (1166118). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, uloženej U291 a žiadosť zamieta

U621: Michal Pintér (1240078). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie, uloženej U288 a žiadosť zamieta

U622: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú disciplinárne sankcie, udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

FUTSAL:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U623: Andrej Zatúra (1309785, ŠK Makroteam Žilina, FEJ U20), vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 11.2.2019. 

U624: Adam Hološka (1286205, TNF KANIANKA, FEJ U20), vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 11.2.2019. 

U625: Adam Beka (1282025, TNF KANIANKA, FEJ U20), vylúčený za HNS – kopnutie súpera na zemi v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 11.2.2019. Zároveň ukladá menovanému náhradu škody za poškodenie dverí po odchode z HP. 

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U626: Peter Vajda (1192871, Lion car MIBA B. Bystrica, VARTA futsal liga), od 12.2.2019. 

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U627: Samo Marušinec (1234071, Wild Boys '02 BA, VARTA futsal liga), od 9.2.2019.

U628: Ricardo Camara Sobral Filho (1401307, Mimel Lučenec, VARTA futsal liga), od 12.2.2019.

U619: Matúš Ševčík (1294069, MŠK Žilina FUTSAL, FEJ U20). Na základe písomného stanoviska Exekutívy SF rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 22. kola Futsalovej extraligy juniorov U20 MŠK Žilina FUTSAL – FC Spartak Trnava futsal zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5a DP, od 12.2.2019.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.2.2019 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa  podáva na disciplinárnu komisiu SFZ  v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že 20.2.2019 od 10:30 hod. sa v sídle SFZ uskutoční pracovné stretnutie zástupcov klubov II. ligy k licenčnému konaniu. FK sú povinné nahlásiť na ORS meno jednej osoby, ktorá sa zúčastní tohto stretnutia.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

U19: 21. kolo sa odohrá v pôvodnom termíne 23.3. o 11:00 (oprava ÚS č. 30).

U17/16: Na žiadosť trénera reprezentácie sa 21. kolo bude hrať 19.3. o 12:00 / 14:15.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že Aktív klubov pred jarnou časťou súťaže sa uskutoční 15.3.2019. Miesto a čas budú upresnené v ďalšej ÚS.

Spolu s technickým úsekom a trénerom reprezentácie žien prerokovala jarnú časť termínovej listiny a schválila tieto zmeny: 

 • ruší termín 6. – 7.4. majstrovských stretnutí I. ligy žien a WU19/15;
 • 11. kolo I. ligy žien sa bude hrať v termíne 1. – 2.6., čo bude posledné kolo súťaže;
 • súťaže WU19/15 sa skončia v termíne 8. – 9.6., kedy sa odohrá 13. kolo skupín A a B a 12. kolo skupiny C.

Odvety SP žien sa uskutočnia 17.4.2019;

Finálový turnaj WU19/15 sa uskutoční 21. – 23.6. 2019. Miesto a termín budú upresnené neskôr.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované. 

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 16.3. – 29.9.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prešov, v termíne 18.3. – 9.6.2019 v Prešove organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 13.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 22.3. – 15.6.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 24.3. – 1.6.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ P. Bystrica, v termíne 23.3. – 2.6.2019 v P. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje  trénerom,  že  TMK BFZ,  so súhlasom TÚ SFZ,  dňa 22.2.2019 v Bratislave (FTVŠ UK) organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 18.2.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK VsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 2.3.2019 v Košiciach organizuje Seminár trénerov mládeže UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22.2.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK VsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 9.3.2019 v Košiciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.3.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Michalovce, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 15.3.2019 v Michalovciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 8.3.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit dňa 13.4.2019 v B. Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a rozhodkýň FIFA (vrátane R/AR programu Šanca): 6.3.2019, Dubnica n. Váhom

Ospravedlnenia: Jankovič 2.3., Kráľovič 30.3. – 2.4., T. Straka 1. – 4.3., Čiernik 2.3. a 16. – 17.3., Vician 22.2. – 2.3., Haring 1. – 3.3.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že delegátom bol zaslaný e-mail s podrobnými inštrukciami ohľadne objednania oblekov Alain Delon. Termín nahlásenia miesta merania, ako aj počtu objednávaných vecí je do 22.2.2019 na e-mailovú adresu pavol.pachnik@futbalsfz.sk

KRaD VsFZ, v spolupráci s KRaD ObFZ Prešov, pripravuje v mesiaci marec Licenčný seminár na získanie licencie „A“ Delegáta zväzu. Záujemca o získanie, resp. predĺženie licencie „A“ môže zaslať záväznú prihlášku na e-mailovú adresu marcel.eperjesi@ futbalnet.sk do 28.2.2019. Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu po uvedenom termíne. Záväznosť prihlášky spočíva aj v tom, že prihlásený si uhradí celkové náklady na seminár, aj keď sa ho nezúčastní. Výška úhrad bude účastníkom oznámená po uzatvorení prihlášok, spracovaní cien za náklady na ubytovanie, stravu, náklady na lektorov a administratívne úkony. 

Dištančná forma vzdelávania (samoštúdiom) prebehne v termíne od 1.3. do 12.3.2019. Na prípravu DZ bude účastníkovi zaslaný študijný materiál a v závere aj online test na e-mailovú adresu. 

Prezenčná forma vzdelávania (seminár) sa bude konať dňa 17.3.2019 v Drienici, okr. Sabinov. Presné informácie obdržia prihlásení uchádzači na e-mailovú adresu.

Podmienkou pre predĺženie licencie je platnosť súčasnej licencie (ktorú si účastník prinesie so sebou na seminár). Všetci záujemcovia predložia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, písomné prehlásenie o bezúhonnosti, a overený doklad o získaní úplného stredného vzdelania. 

Príslušné formuláre záujemcovia nájdu na www.futbalsfz / komisie a orgány / odborné komisie/ KD SFZ / ďalšia dokumentácia.

Ospravedlnenia: Budáč 11. – 17.3. a 25. – 31.3., Tomášová 23. – 24.2.

MATRIKA

Oznamuje, že zimné registračné obdobie pre profesionálov – v rámci SFZ, ako aj medzinárodne – končí 21. februára.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (exekutiva@futsalslovakia.sk):

 • upozorňuje kluby hrajúce VARTA futsal ligu na dôsledné plnenie RS VARTA futsal ligy, v súvislosti so zabezpečením a organizáciou stretnutia a dôsledného plnenia povinnosti usporiadateľa stretnutia smerom k TV spoločnostiam prítomným na stretnutí. V prípade zistených nedostatkov, bude klub riešený v zmysle RS 2018/2019, prípadne odstúpený na DK SFZ;
 • schvaľuje žiadosť klubu Wild Boys ´02 Bratislava na zmenu ÚHČ stretnutia 18. kola s MŠK Žilina Futsal. Žiadosť sa spoplatňuje sumou 50 €, v zmysle RS B/3/e;
 • prijala záväznú prihlášku do baráže o Varta futsal ligu družstiev MŠK Nové Zámky futsal (Západoregión) a  FK Ekoprim Prešov (Východoregión);
 • prijala žiadosť regionálneho združenia SF Bratislava o náhradný termín nahlásenia družstva do baráže o Varta futsal ligu. Exekutíva SF v oblasti športovo technických konaní určila náhradný termín do 20.2.2019;
 • upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u ohľadom obsahu pozápasových komentárov pod hrozbou odstúpenia na DK.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje, že Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 23. – 24.2.2019  v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus;
 • oznamuje, že v dňoch 23. – 24.2.2019 organizuje v Kežmarských Žľaboch, hotel Crocus, licenčný seminár delegátov SF ,,licencie P“;
 • zaevidovala podnet MŠK Žilina Futsal U20 k stretnutiu MŠK Žilina Futsal – FC Bíli Andeli futsal hraného dňa 10.2.2019. Komisia pre riešenie sťažností vyhodnotila podnet ako opodstatnený, stanovisko bolo odstúpené DK SFZ. Vyjadrenie klubu bolo elektronicky zaslané na oficiálnu mailovú adresu;
 • zmeny v delegovaní 18. kola VARTA futsal ligy:

        15.2. o 19:30: Futsal Team Levice – FC Bíli Andeli futsal (Botka za Behančina);

        16.2. o 20:00: ŠK Makroteam Žilina – Pinerola Futsal 1994 (Belavý za Peška).

 • ospravedlnenia: Badura ml. 14. – 23.2, 28.2. – 2.3., Bohun 16. – 17.2., Peško 16.2.

Exekutíva v oblasti mládeže (mladez@futsalslovakia.sk): 

Námietku MŠK Žilina FUTSAL voči výsledku stretnutia 15. kola FEJ U17 v stretnutí NLF Olympia Košice – MŠK Žilina FUTSAL zo dňa 1.2 zamieta na základe stanoviska odbornej komisie Exekutívy SF. Námietka sa spoplatňuje v zmysle RS C/3/a sumou 20 €.

Exekutíva v oblasti ženského futsalu (women@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje ÚHČ stretnutia SLC B. Bystrica – MFK Dukla B. Bystrica futsal – 16.2.2019 o 8:45 hod.;
 • oznamuje termín 6. turnaja, ktorý sa uskutoční 24.2.2019 v ŠH ŠG Rosinky v Žiline, (organizátor ŠK Makroteam Žilina), za účasti družstiev: ŠK Makroteam Žilina, TNF Kanianka, SLC B. Bystrica, MFK Dukla B. Bystrica futsal, FK Ekoprim Prešov a Grizzly Košice. Na tomto turnaji bude vyhodnotenie Ženskej futsalovej ligy. Harmonogram zápasov bude klubom zaslaný na oficiálne e-mailové adresy 17.2.2019. 

Exekutíva v oblasti riadenia 2. SLF – Openliga (openliga@futsalslovakia.sk):

 • oznamuje ÚHČ finále Openligy – 2. stretnutie:

        FK ORIONTIP Bánovce n. Bebravou – MŠK N. Zámky, 15.2. o 20:00, ŠH Bánovce;

 • oznamuje ÚHČ stretnutia Openligy o 3. miesto:

        TNF KANIANKA – MFsK Nitra, 16.2. o 20:00, ŠH Prievidza. 

Exekutíva v oblasti matričných konaní (matrika@futsalslovakia.sk):  

Oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

1318570  Marek Búry  TNF KANIANKA

1159805  Radoslav Ciprys  FC Spartak Trnava - futsal

1385632  Alžbeta Skučková  MFK Dukla B. Bystrica-futsal

1265456  Peter Novanský  FC Spartak Trnava - futsal

1275916  Marek Tešlár  Wild Boys '02 Bratislava

1279971  Viktor Kolenička Lion car MIBA B. Bystrica

Prestup :

1415788  Aderson Ricardo De Souza Filho  Sport Club Ferreira Do Zezere, Portugalsko  ŠK Makroteam Žilina

Zamietnuté registrácie:

Všetky zamietnuté registrácie boli z dôvodu „Stornovaná systémom – uplynul čas na vyjadrenie“ (zo strany hráča).

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.  


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

Úradná správa SFZ č. 35, zo dňa 13.3.2020

13.3.2020 12:26

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner