Úradná správa SFZ č. 32 zo dňa 17. 2. 2018

piatok, 16.02.2018
|
Posledná aktualizácia 16.2.2018 13:48

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK Pohronie (II. liga) bude hrať doma vyžrebované stretnutia vždy v piatok o 18:00 hod.

Schvaľuje: II. liga, 18. kolo: Poprad – Bardejov 2. 3. o 16:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

 • FK môžu požiadať o zmeny hracích dní alebo časov do 28. 2. 2018 bez poplatkov. Po tomto termíne bude ŠTK za každú žiadosť účtovať poplatky za prerokovanie, v zmysle RS;
 • Zmeny termínov stretnutí sa budú riadiť SP, čl. 36/1, t. z., že stretnutia sa musia predohrávať (nie dohrávať);
 • V zmysle RS, čl. 17/b, žiadosti podané pod 10 dní pred termínom stretnutia nebudú akceptované;
 • Stretnutia odohrané v týždni sa budú riadiť RS, čl. 7.2/g a l, t. z., že delegovaným osobám prináleží 100%-ný príplatok k odmene za stretnutie;
 • žiada FK o kontrolu ihrísk, ktoré majú uvedené v ISSF a nahlásili potrebné zmeny, aby pri stretnutiach mali uvedené správne ihriská a neprichádzalo tak k zbytočným nedorozumeniam.

Schvaľuje:

U19, 18. kolo: Senica – Slovan 24. 2. o 10:00 na UT.

U17/16, 20. kolo: D. Streda – Prešov 22. 2. o 14:00/16:15 hod., Trenčín – Senica 25. 2. o 11:00/13:15 hod.

ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že Aktív klubov I. a II. ligy pred jarnou časťou súťaže sa uskutoční 11. 3. 2018. Čas a miesto budú upresnené v nasledujúcej ÚS.

Nariaďuje odohrať:

I. liga žien / junioriek, 2. kolo: B. Bystrica – Prešov 13. 3. o 11:30/13:30.

Schvaľuje:

II. liga žien, sk. B, 20. kolo: Trenčín – P. Bystrica 11. 3. o 14:00.

TECHNICKY ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je potrebné ju zaslať na: education@futbalsfz.sk.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Žiar n. Hronom organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (3. 3. – 4. 4. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 2. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / školenia alebo na stránke www.ssfz.sk.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK ObFZ P. Bystrica organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (4. 3. – 14. 4. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 28. 2. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (17. 3. – 20. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www. futbalbfz.sk.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje nasledovné Školenia trénerov UEFA Grassroots C licencie:

 • UEFA GC – Stará Ľubovňa (25. 2. – 27. 3. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 19. 2. 2018;
 • UEFA GC – Svidník (7. 4. – 14. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 30. 3. 2018.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

Oznamuje, že v spolupráci s VsFZ organizuje nasledovné semináre:

 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie, 2. 3. 2018 v Košiciach, v rozsahu 4 hodín, prihlášky do 23. 2. 2018;
 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie, 13. 3. 2018 v Košiciach, v rozsahu 4 hodín, prihlášky do 6. 3. 2018.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

Oznamuje, že v spolupráci TMK SsFZ a TMK LFZ L. Mikuláš dňa 25. 2. 2018  v Bobrovci pri L. Mikuláši organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie, v rozsahu 8 hodín. Prihlášku je potrebné zaslať do 20. 2. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U605: FC VSS Košice. Na základe nesplnenia U474 ukladá klubu, podľa čl. 43/1 DP, predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu najvyššej vekovej kategórie, podľa čl. 43/4,5 DP, až do splnenia záväzku.

U606: Martin Trančík. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ č. k. OK/12/2017 a predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 22. 3. 2018 o 16:00 v sídle SFZ.

U607: ŠK Makroteam. Vo veci podnetu 4FSC, o. z. (U201, U330), na základe rozhodnutia odvolacej komisie SFZ č. k. OK/18/2017 rozhodla, že konanie zastavuje, podľa čl. 78/5a DP.

U608: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ č. k. OK/19/2017.

U609: Milan Šimčák. Na základe vlastných zistení a stanoviska klubu, za vylúčenie po udelení 2. ŽK v prípravnom stretnutí Górnik Zabrze – MFK Zemplín Michalovce, odohratého dňa 3. 2. 2018, podľa čl. 37/3 DP ukladá Disciplinárnu sankciu (ďalej len DS) – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 12/2 DP.

U610: FK Spišská Nová Ves (II. liga). Na základe nesplnenia U590 ukladá klubu, podľa čl. 43/1 DP, predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení výkonu súťažnej činnosti družstvu najvyššej vekovej kategórie, podľa čl. 43/4,5 DP, od 15. 2. 2018, až do splnenia.

U611:  Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.

FUTSAL :

U612:  Marián Hudek. Na základe Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a stanoviska delegovanej osoby, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči R2) počas stretnutia 15. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Wild Boys ´02 Bratislava, podľa čl. 71/1,3b DP, do 21. 2.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné sretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U 613: Petterson Bruno Moura Da Silva (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), od 11. 2.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 22. 2. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky sa uskutočnia 7. 3. v Dubnici n. Váhom.

Ospravedlnenia: Krahulec 10. – 18. 3., Vician 2. – 9. 3., Michlian 3. – 10.3., Čiernik 3. – 4. 3. a 10. 3., Ferenc 13. – 15. 3.

Úsek PR SFZ – ospravedlnenia: Likavský 24. – 25. 2. a 3. – 4. 3., Suchý od 23. 2. do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

V dňoch 17. – 18. 2. 2018 v Tatranskej Lomnici organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Pre úspešný priebeh seminára a jeho vyhodnotenie sa stanovuje odborná a skúšobná komisia v zložení: predseda Jaroslav Švarc, členovia: Gabriel Ádám, Marcel Eperješi, Peter Ličko a Miroslav Benko. Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu delegáta zväzu na ďalšie štyri roky od záverečnej skúšky.

V dňoch 9. – 10. 2. 2018 organizovala v Kežmarských Žľaboch komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Po úspešnom vykonaní celého seminára a záverečnej skúšky, si obnovili platnosť licencie „A“ a obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi: Pavol Bančanský, Vlastimil Borůfka, Miroslav Čaga, Milan Černica, Matúš Čekan, Ladislav Gnip, Michal Jancura, Martin Klovanič, Ján Lacko, Štefan Leško, Edárd Lumtzer, Ján Michna, Oto Palinský, Martin Píro, Ladislav Popík, Jozef, Pribula, Alexander Szabó, Ján Štofka, Jozef Tornay, Róbert Tóth, Jozef Vaško, Karol Zvolánek, Radovan Žulevič.

Ospravedlnenia: Benedikovič 24. 2., Farbula 24. – 25. 2. a 2. – 3. 3., Zdechovan 19. – 25. 3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti riadenia súťaží:

 • oznamuje klubom, ktoré majú záujem o organizovanie Final Four U18, aby svoje žiadosti o organizáciu podujatia nahlasovali na mail exekutiva@futsalslovakia.sk;
 • pozýva kluby 1. SLF  na  pracovné  stretnutie  dňa 4. 3. 2018  od 11:00 hod. do hotela Sorea Hutník I., Tatranské Matliare (na základe Memoranda o spolupráci pri príprave a riadení 1. SLF, bod 2a);
 • oznamuje klubom, že prvé štvrťfinálové zápasy play off (RS 2017/18, čl. B/8) a 1. kolo prelínacej súťaže (baráž o postup do 1. SLF) sa uskutoční podľa termínovníka 9. 3. 2018. Z uvedeného dôvodu žiada kompetentné kluby, aby si v dostatočnom časovom predstihu zabezpečili náležitosti, súvisiace so štartom a organizovaním MFS (pr.: zabezpečenie haly, finančné náležitosti spojené s prelínacou súťažou, podanie prihlášky a iné), na stránke www.futsalslovakia.sk, v časti „dokumenty/slovenský-futsal/súťažný-ročník-2017-2018/“ je zverejnený Rozpis prelínacej časti súťaže o postup do 1. SLF (tzv. baráž), aj s podmienkami pre zaradenie klubov do baráže.

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • zaevidovala porušenie povinností ŠK Makroteam Žilina pri organizovaní 15. kola 1. SLF, nezabezpečenie šatne hostí 60 min. pred ÚHČ a porušenie povinností hlavného usporiadateľa, podľa SP, čl. 53 a RS 2017/18, B/5/k. Upozorňuje klub na odstránenie uvedených nedostatkov, pod následkom odstúpenia na DK SFZ;
 • zaevidovala nesplnenie si povinností FC Bilí Andeli futsal v 15. kole 1. SLF, vyplývajúcich z RS 2017/18, B/5/u;
 • zaevidovala nesplnenie si povinností ŠK Makroteam Žilina v 15. kole 1. SLF, vyplývajúcich z RS 2017/18, B/5/x.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • oznamuje, že Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 3. – 4. marca 2018 v Tatranských Matliaroch, v hoteli Sorea Hutník I. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou;
 • žiada R a DZ, aby do 22. 2. 2018 uhradili sumu 25 € na číslo účtu: IBAN SK80 1100 0000 0026 2576 2389 (spoluúčasť na nákladoch spojených s organizovaním seminára);
 • delegovanie R a D na 17. kolo 1. SLF:

        23. 2. 2018

        19:30 Wild Boys ´02 Bratislava – Pinerola Futsal 1994 (Bohun, Belavý, Badura)

                  MFK Ivekol N. Zámky – FC Bíli Andeli Futsal (Ježík, Šeršen, Slimák)

                  Futsal Team Levice – Mimel Lučenec (Behančin, Šlapka, Jablonický)

        20:00 MIBA B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava futsal (Havrila, Kopec, Kubinec)

        24. 2. 2018

        20:00 FK Dragons Podolie – ŠK Makrotem Žilina (Chudý, Botka, Hrmo)

 • delegovanie R na FEJ U20:

     8. kolo (8B) 21.2. 2018, so začiatkom o 11:00 hod. v Košiciach, športová  hala  Angels  Aréna                 (Havrila, Brutvanová);

 • delegovanie R na 4. kolo turnaja Ženskej futsalovej ligy:

        24. 2. 2018 ŠH V. Javorku v Žiline, so začiatkom o 9:45 hod. (Botka, Matula, Belavý).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

 • schvaľuje výsledky Futsalovej extraligy juniorov U18 pre súťažný ročník 2017/18 s nasledovným poradím: 1. FK Ekoprim Prešov, 2. MŠK Žilina Futsal, 3. Grizzly Slovakia Košice;
 • oznamuje, že víťazom Futsalovej extraligy juniorov U18 pre súťažný ročník 2017/18 je družstvo FK Ekoprim Prešov;
 • oznamuje, že právo účasti vo Final Four FEJ U18 v súťažnom ročníku 2017/18 získali nasledovné družstvá: FK Ekoprim Prešov, MŠK Žilina Futsal, Grizzly Slovakia Košice, ŠK Makroteam Žilina;
 • oznamuje termíny
 • 8. kola FEJ U20 (Blok 8B), 21. 2. 2018, so začiatkom o 11:00 hod., v Košiciach (Grizzly Slovakia Košice, ŠK Makrotem Žilina, FK Ekoprim Prešov, MŠK Žilina);
 • 9. kola FEJ U20 (Blok 9A), 28. 2. 2018, so začiatkom o 10:00 hod., v Leviciach (Futsal Team Levice, ŠK Makrotem Žilina, Mimel Lučenec, MŠK Žilina);
 • 9. kola FEJ U20 (Blok 9B), 26. 2. 2018, so začiatkom o 13:00 hod., v Badíne (MIBA Banská Bystrica, FK Ekoprim Prešov, Grizzly Slovakia Košice).

Exekutíva v oblasti riadenia ženského futsalu:

Oznamuje, že dňa 24. 2. 2018, so začiatkom o 9:45 hod., sa uskutoční v Žiline 4. kolo turnaja Ženskej futsalovej ligy.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.