Úradná správa SFZ č. 32 zo dňa 22. 2. 2019

piatok, 22.02.2019
|
Posledná aktualizácia 23.2.2019 17:54

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

VÝKONNÝ VÝBOR

Prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v piatok 1. marca 2019 od 11:00 hod. v AQUA City v Poprade.

Návrh programu konferencie:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí) 

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie 

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Správa Kontrolóra SFZ

6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru

7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019

8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2019

9. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 2018

10.  Schvaľovanie zámeru na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre SFZ

11.  Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.  

12.  Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ 

13.  Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ

14.  Schvaľovanie návrhu výšky odmeny Kontrolóra SFZ

15.  Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018-22

16.  Informácia zo zasadnutia 55. Valného zhromaždenia SOV a stanovisko SFZ k transformovaniu SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia 

17.  Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov

18.  Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

19.  Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

20.  Diskusia

21.  Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

Uznesenie VV SFZ č. 09/19:

1.  VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na marcové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta, doručili do 5. marca 2019 do 23:59 hod.na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk,s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na VV SFZ.

VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty, vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ vyhlasuje voľby na :

●  člena VV SFZ – zástupcu hráčov;

●  predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov;

●  podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 1.3.2019 v Poprade.

Podľa čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ a podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený písomne navrhnúť kandidáta na funkciu volenú konferenciou. Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ,návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy :

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas  kandidáta so  spracovaním  jeho osobných údajov  (meno  a priezvisko, adresa 

trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa článku 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena SFZ – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením, zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb, navrhnutých členmi SFZ. Za predsedu a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa, vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe. Ak kandidát získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore. 

Podľa čl. 8 Volebného poriadku SFZ,lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 24. februára 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

●  elektronickou formou 

   na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk,s označením predmetu správy „Voľby 01.03.2019“;

resp.

●  korešpondenčnou formou

na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava,

v zalepenej obálke s označením "Voľby 01.03.2019“.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len "DS") – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:
U 629: Gabriel Dubois / 1415865, FK Senica, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – úmyselné udretie lakťom nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 17.2.2019.
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 630: Filip Kaša / 1375771, MŠK Žilina, Fortuna liga / - od 17.2.2019.
DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
U 631: Marin Ljubičić / 1357563, ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga /.
U 632: Kristopher András Vida / 1374757, FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga /.

U 633: Aldo Omar Baez / 1227217, ŠKF Sereď, Fortuna liga /.
U 634: Martin Sus / 1406903, ŠKF Sereď, Fortuna liga / - všetci od 17.2.2019.
U 635: MŠK Žilina / Fortuna liga /. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas a po stretnutí 19. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 26.2.2019.
U 636: FC Spartak Trnava / Fortuna liga /. Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína diasciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) počas stretnutia 19. kola FL MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b,d DP, do 26.2.2019.
U 637: ŠK Slovan Bratislava / Fortuna liga /.Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, žiada klub o písomné stanovisko k poškodeniu sociálneho zariadenia vo vnútri štadióna počas stretnutia 19. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 74/1 DP, do 26.2.2019. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.
U 638: Zsolt Kalmár / 1391389, FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga /. Na základe vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko ku kritickým vyjadreniam voči rozhodnutiam delegovaných osôb po stretnutí 19. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 74/1 DP, do 26.2.2019.
U 639: Jozef Kukulský / 1256501 /. Berie na vedomie odvolanie voči U598 (doručené dňa 18.2.2019). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.
U 640: Bankole Olawale Adekuoroye / 1382638, ŠKF Sereď, Slovnaft Cup /. Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS, uloženej U483 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2019.
U 641: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.
FUTSAL:
DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie:, podľa čl. 37/5a DP:
U 642: Kristián Gábor / 1258645, MŠK Žilina Futsal, VARTA futsal liga / - od 14.2.2019.
U 643: Milan Chudý / 1219293, Futsal Team Levice, VARTA futsal liga / - od 16.2.2019.
Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie DK SFZ sa uskutoční 28.2.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že 6.3.2019 od 11:00 hod. sa v hoteli Tenis vo Zvolene uskutoční pracovné stretnutie zástupcov klubov II. ligy s prezidentom SFZ

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Potrebné informácie a dokumenty k licenčným konaniam v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2018/2019 sú na https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck a sú priebežne aktualizované a doplňované.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 16.3. – 29.9.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 8.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Prešov, v termíne 18.3. – 9.6.2019 v Prešove organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 13.3.2019.Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ, v termíne 22.3. – 15.6.2019 v Košiciach organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ, v termíne 24.3. – 1.6.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ P. Bystrica, v termíne 23.3. – 2.6.2019 v P. Bystrici organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 12.3.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že TMK VsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa9.3.2019 v Košiciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 1.3.2019.Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Michalovce, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 15.3.2019 v Michalovciach organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 8.3.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že spoločnosť Zdravo a Fit dňa 13.4.2019 v B. Bystrici organizuje 3. Športovú konferenciu, SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA A/PRO a SFZ FITNESS licencie v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a rozhodkýň FIFA (vrátane R/AR programu Šanca): 6.3.2019, Dubnica n. Váhom

Ospravedlnenia: Poruban 17.-21.3.,29.-31.3., Malárik 1.-2.3., Chládek 8.-10.3., Greško 16.3., 30.3., Vlčej 7.-11.3.

Úsek PR - ospravedlnenia: Migaľová 8.-10.3., Samotný 8.-10.3.

KOMISIA DELEGÁTOV

KRaD VsFZ, v spolupráci s KRaD ObFZ Prešov, pripravuje v mesiaci marec Licenčný seminár na získanie licencie „A“ Delegáta zväzu. Záujemca o získanie, resp. predĺženie licencie „A“ môže zaslať záväznú prihláškuna e-mailovú adresu marcel.eperjesi@futbalnet.sk do 28.2.2019. Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu po uvedenom termíne. Záväznosť prihlášky spočíva aj v tom, že prihlásený si uhradí celkové náklady na seminár, aj keď sa ho nezúčastní. Výška úhrad bude účastníkom oznámená po uzatvorení prihlášok, spracovaní cien za náklady na ubytovanie, stravu, náklady na lektorov a administratívne úkony.  

Dištančná forma vzdelávania (samoštúdiom) prebehne v termíne od 1.3. do 12.3.2019. Na prípravu DZ bude účastníkovi zaslaný študijný materiál a v závere aj online test na e-mailovú adresu. 

Prezenčná forma vzdelávania (seminár) sa bude konať dňa 17.3.2019 v Drienici, okr. Sabinov. Presné informácie obdržia prihlásení uchádzači na e-mailovú adresu.

Podmienkou pre predĺženie licencieje platnosť súčasnej licencie (ktorú si účastník prinesie so sebou na seminár). Všetci záujemcovia predložia potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, písomné prehlásenie o bezúhonnosti,  a overený doklad o získaní úplného stredného vzdelania. 

Príslušné formuláre záujemcovia nájdu na www.futbalsfz/ komisie a orgány / odborné komisie/  KD SFZ / ďalšia dokumentácia.

Ospravedlnenie: Zdechovan 13. - 17.3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní (Ján Ploštica, exekutiva@futsalslovakia.sk):

· schvaľuje výsledky základnej časti VARTA futsal ligy 2018/2019 

· schvaľuje žiadosť klubu Wild Boys ´02 Bratislava na zmenu ÚHČ stretnutia 1.kola

play-off Wild Boys ´02 Bratislava – Spartak Trnava futsal na 28.2.2019 o 20:30.

· prijala záväznú prihlášku do baráže o Varta futsal ligu družstiev
 1. MŠK Nové Zámky futsal – Západoregión
 2. FK Ekoprim Prešov – Východoregión

· na základe RS Baráže 18/19 A/1/f získavajú kluby MŠK Nové Zámky futsal a 

FK Ekoprim Prešov právo účasti vo VARTA futsal lige v sezóne 2019/2020

· upozorňuje kluby na dodržiavanie RS Varta futsal ligy B/5/u ohľadom obsahu pozápasových komentárov, pod hrozbou odstúpenia na DK.

· oznamuje ÚHČ 1.stretnutí 1. kola play-off :

      Wild Boys ´02 Bratislava – FC Spartak Trnava futsal, 28.2. o 20:30, Hant Aréna Bratislava;

      MIMEL Lučenec – Lion car MIBA B. Bystrica, 1.3. o 19.00, ŠH Aréna Lučenec;

      Pinerola futsal 1994 – MŠK Žilina FUTSAL, 2.3. o 19:30, Hant Aréna Bratislava

      ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice, 2.3. o 20:00, ŠH Rosinky Žilina

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ (Marcel Budáč, rozhodcovia@futsalslovakia.sk):

delegovanie R a D na 1. kolo štvrťfinále play-off:

28.02.2019

20:30 Wild Boys´02 Bratislava - FC Spartak Trnava futsal (Bohun, Belavý, Krchňavý)

01.03.2019

19:00 Mimel Lučenec – Lion car MIBA Banská Bystrica (Peško, Budáč ml., Budáč)

19:30 Pinerola Futsal 1994 – MŠK Žilina Futsal (Grom, Bublávek, Badura)

20:00 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice (Fischer, Havrila, Slimák)

●  deleguje 21.2.2019 na FEJ U17, ŠH Javorku v Žiline - R (S. Nemček, Poruban, Kaštan)

Exekutíva v oblasti mládeže (Dušan Štaffen, mladez@futsalslovakia.sk):

●  odkladá,  na základe žiadosti klubov MŠK Žilina futsal U20 a Wild Boys´02 Bratislava U20, v zmysle článku A.4/n RS FEJ U20

●  berie na vedomie navrhnutý termín dohrávaného bloku FEJ-U20 (Pinerola OA Dudová Bratislava) na stredu 6.3.2019.

●  na základe stanoviska všetkých zainteresovaných klubov súhlasí so zmenou poradia zápasov FEJ U20, 26.2.2019 v SH HA Prešov

●  oznamuje harmonogram zápasov FEJ nasledovne: 

FEJ U20, utorok 26.2.2019, ŠH HA Prešov - rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. FK Ekoprim Prešov – Futsal Team Levice junior

2. od 12.00 hod. NLF Olympia Košice - Futsal Team Levice junior

3. od 13.15 hod. FK Ekoprim Prešov - Lion Car MIBA Banská Bystrica

4. od 14.15 hod. NLF Olympia Košice - Lion Car MIBA Banská Bystrica

  FEJ U20, nedeľa 3.3.2019, CITY Aréna Prievidza - rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka– MIMEL Lučenec

2. od 12.00 hod. Spartak Trnava futsal  - Futsal Team Levice junior

3. od 13.15 hod. TNF MIA SAN MIA Kanianka - Futsal Team Levice junior

4. od 14.15 hod. Spartak Trnava futsal  - MIMEL Lučenec

  FEJ U20, streda 6.3.2019, ŠH Mladosť Bratislava - rozpis zápasov:

1. od 10.15 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava – MŠK Žilina FUTSAL 

2. od 11.15 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - ŠK Makroteam Žilina

3. od 12.30 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - ŠK Makroteam Žilina

4. od 13.30 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - MŠK Žilina FUTSAL 

  FEJ U20, štvrtok 7.3.2019, ŠH Arena Lučenec - rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. MIMEL Lučenec - ŠK Makroteam Žilina

2. od 12.15 hod. ŠK Makroteam Žilina - MŠK Žilina FUTSAL 

3. od 13.30 hod. MIMEL Lučenec - MŠK Žilina FUTSAL 

  FEJ U20, štvrtok 7.3.2019, ŠH Levice - rozpis zápasov:

1. od 11.00 hod. Futsal Team Levice junior – Spartak Trnava futsal 

2. od 12.00 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica  - TNF MIA SAN MIA Kanianka

3. od 13.15 hod. Futsal Team Levice junior - TNF MIA SAN MIA Kanianka

4. od 14.15 hod. Lion Car MIBA Banská Bystrica  - Spartak Trnava futsal 

  FEJ U20, nedeľa 10.3.2019, ŠH Mladosť Bratislava - rozpis zápasov:

1. od 12.30 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava – NLF Olympia Košice

2. od 13.30 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - FK Ekoprim Prešov

3. od 14.45 hod. Pinerola OA Dudová Bratislava - FK Ekoprim Prešov

4. od 15.45 hod. Wild Boys ´02 SMD Domino Bratislava - NLF Olympia Košice

Exekutíva v oblasti riadenia 2.SLF – Openliga (Ján Ploštica, openliga@futsalslovakia.sk):

●  schvaľuje výsledky 2.SLF-OL v sezóne 2018/2019

●  schvaľuje konečné poradie 2.SLF-OL v sezóne 2018/2019

1. FK ORIONTIP Bánovce nad Bebravou

2. MŠK Nové Zámky

3. TNF MIA SAN MIA Kanianka

4. MFsK Nitra

Exekutíva v oblasti matričných konaní (Ivan Čuhár, matrika@futsalslovakia.sk):

●  oznamuje zrealizované matričné úkony:

Základné registrácie:

 1324944  Laura Boháčiková  MFK Dukla Banská Bystrica – futsal

 1349718  Iveta Ikriová  MFK Dukla Banská Bystrica – futsal

 1329108  Matúš Čelko  MŠK Žilina – futsal

 1356686  Sofia Jalakšová  TNF MIA SAN MIA KANIANKA

 1351914  Teodora Nechalová  TNF MIA SAN MIA KANIANKA

Prestup s obmedzením do 30.6.2019:

 1291545  Dominik Rolinec  FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou – Wild Boys ‘02 Bratislava 

Zamietnuté registrácie:

Všetky zamietnuté registrácie boli z dôvodu  - „Stornovaná systémom - uplynul čas na vyjadrenie“ (zo strany hráča)

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné  na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa


Lucia Petrincová
Značky
Autor
SFZ
SFZ
úradná správa
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

Úradná správa SFZ č. 43, zo dňa 8. 5. 2020

08.5.2020 10:39

Úradná správa SFZ č. 42, zo dňa 1.5.2020

01.5.2020 09:59

Úradná správa SFZ č. 41, zo dňa 24.4.2020

24.4.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 40, zo dňa 17.4.2020

17.4.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

10.4.2020 10:00

Úradná správa SFZ č. 38, zo dňa 3.4.2020

03.4.2020 11:18

Úradná správa SFZ č. 37, zo dňa 27.3.2020

27.3.2020 11:20

Úradná správa SFZ č. 36, zo dňa 20.3.2020

20.3.2020 12:14

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner