Úradná správa SFZ č. 33 zo dňa 24. 2. 2018

piatok, 23.02.2018
|
Posledná aktualizácia 23.2.2018 13:42

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


autor: SFZ, zdroj: SFZ

VÝKONNÝ VÝBOR SFZ

Vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných VV SFZ na deň 12. marca 2018. Voľby sa uskutočnia v sídle SFZ a výkonným výborom SFZ budú v nich volení :
- členovia revíznej komisie SFZ;        
- členovia disciplinárnej komisie SFZ;        
- členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ;       
- členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ;  
- členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ.

Oznamuje, že vo voľbách dňa 12. marca 2018 budú VV SFZ ustanovovaní:

  - predseda komisie delegátov SFZ;   
  - členovia komisie delegátov SFZ;

  - predseda komisie SFZ pre štadióny a ihriská;    
  - členovia komisie SFZ pre štadióny a ihriská;     
  - predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ;         
  - členovia legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ;
  - predseda komisie partnerov SFZ;   
  - členovia komisie partnerov SFZ;     
  - predseda športovo-technickej komisie SFZ;       
  - členovia športovo-technickej komisie SFZ;        
  - členovia komisie rozhodcov SFZ;   
  - predseda licenčnej komisie SFZ;    
  - členovia licenčnej komisie SFZ.

Informuje, že v zmysle čl. 2, ods. 3, písm. b) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom, v lehote určenej výkonným výborom. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na VV SFZ.

Vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta  doručili do 7. marca 2018 do 23:59 na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy  „Voľby 2018“  alebo pro- stredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ.

Oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty, vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5, ods. 2, písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak.

Oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa uskutočnia verejným hlasovaním.

Oznamuje, že všetky informácie súvisiace s voľbami a ustanovovaním do orgánov SFZ výkonným výborom SFZ, sú k dispozícii na oficiálnej webstránke futbalsfz.sk, v sekcii “Voľby 2018”. V prípade akýchkoľvek otázok je možné využiť elektronickú adresu “volby@futbalsfz.sk”.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že 18. kolo II. ligy mužov sa odkladá na termín 27. – 28. 3. 2018

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:

 • Zmeny termínov stretnutí sa budú riadiť v zmysle SP, čl. 36/1, t. z., že stretnutia sa musia predohrávať (nie dohrávať);
 • V zmysle RS, čl.17/b žiadosti podané pod 10 dní pred termínom stretnutia nebudú akceptované.

Schvaľuje:

U19:

19. kolo: Trenčín – Nitra 4. 3. o 11:00 na UT;

22. kolo: Prešov - Trnava 7. 3. o 15:00 hod.

U15/14:

14. kolo: Inter – D. Streda 10.3. o 10:00 / 12:00 na UT v Stupave.

Odkladá:

U19, 18. kolo: Nitra – D. Streda – v zmysle RS, čl.17/e.

U17/16, 18. kolo: D. Streda – Nitra, Žilina – Bardejov – v zmysle RS, čl.17/e.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že Aktív žien klubov I. a II. ligy  pred  jarnou  časťou  súťaže  sa  uskutoční 9. 3. 2018 od 11:00 hod. vo Zvolene v hoteli Tenis (vedľa futbalového štadióna).

Schvaľuje:

Slovenský pohár ženy, 3. kolo: Prievidza – Bardejov 10. 3. o 11:00 v Nedožeroch - Brezanoch.

II. liga ženy, sk. A, 25. kolo: Kopčany – Čaka 8. 5. o 11:00, Svätý Jur – Nové Zámky 3. 6. o 15:00.

TECHNICKY ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je potrebné ju zaslať na: education@futbalsfz.sk.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK ObFZ P. Bystrica organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (4. 3. – 14. 4. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 28. 2. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (17. 3. – 20. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www. futbalbfz.sk.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – UEFA GC – Svidník (7. 4. – 14. 5. 2018). Prihlášky do 30. 3. 2018.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

Oznamuje, že v spolupráci s VsFZ organizuje 13. 3. 2018 v Košiciach Seminár trénerov UEFA B a UEFA GC licencie, v rozsahu 4 hodín. Prihlášky do 6. 3. 2018.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:                          

U614: Miroslav Viazanko (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga).

U615: Miroslav Petko (1. FC TATRAN Prešov, Fortuna liga).

U616: Erik Pačinda (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), všetci od 19. 2.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP :

U617: Michal Ranko (FK Senica, Fortuna liga), od 19. 2.

U618: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 20. kola FL FK Senica – FK DAC 1904 D. Streda.

U619: Marco Rossi. Na základe Správy delegáta stretnutia žiada menovaného o písomné stanovisko k NS (viacnásobné opustenie TZ, neprimeraná gestikulácia a verbálne prejavy) počas stretnutia 20. kola FL FK Senica – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 28. 2.

U620: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 20. kola FL MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava.         

U621: MST Partners, s. r. o. Na základe U595, podnet berie na vedomie, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5b DP.

U622: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP, sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2017/18 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/18.

FUTSAL :

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U623: Marián Krnáč (MIBA B. Bystrica, FEJ U20), od 22. 2.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:    

U624: Marconi De Lima Batista (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), od 18. 2.

U625: Filip Rafanides (MIBA B. Bystrica, 1. SLF), od 17. 2.

U626: Marián Hudek. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U612 a konanie zastavuje, podľa čl. 78/5b DP.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ sa uskutočnia 7. 3. od 10:00 hod. v Dubnici n. Váhom

Ospravedlnenia: Tomčík 22. 2. – 1. 3., Bednár P. 23. – 25. 3., Pozor 6. – 7. 4., Benko 9. 3., Jankovič 9. 3., Perát 26. 2. – 1. 3., Somoláni A. 11. 3., Prešinský 7. 3., Valášek 9. – 10. 3., Vass od 22. 2. do prihlásenia, Mišková od 22. 2. PN, do prihlásenia.

Úsek PR – ospravedlnenia: Vaňo od 21. 2. k dispozícii KR, Hodoško 9. – 11. 3., Špivák 3. 3., Kubáni 30. 3. – 2. 4.

KOMISIA DELEGÁTOV

V dňoch 17. – 18. 2. 2018 organizovala v Tatranskej Lomnici, v úzkej spolupráci s komisiou rozhodcov a delegátov VsFZ, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Po úspešnom vykonaní celého seminára a záverečnej skúšky, si obnovili platnosť licencie „A“  a  obdržia Osvedčenie delegáta zväzu na ďalšie štyri roky títo úspešní absolventi: Ladislav Barvirčák, Peter Bednár, Ján Dub, Jaroslav Duška, Pavol Dzido, Ján Džubák, Jozef Ferenc, František Hajdada, Jozef Kmec, Miroslav Knut, Peter Koščo, Juraj Kotrády, Milan Maliňák, Vendelín Novysedlák, Peter Pečarka, Jozef Repovský, Ján Roka, Ondrej Škody, Štefan Tarcala, Gabriel Ádám, Miroslav Benko, Marcel Eperješi, Ján Fašung, Pavol Chmura, Marián Ružbarský, Gabriel Sekereš, Július Straka, Jaroslav Švarc, Peter Jenčura, Peter Kakaščík.

Ospravedlnenia: Dadykin 3. 3., Lônčík 3. – 4. 3., Repa 10. – 12. 3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti riadenia súťaží:

 • oznamuje klubom, ktoré majú záujem o organizovanie Final Four U18, aby svoje žiadosti o organizáciu podujatia nahlasovali na email exekutiva@futsalslovakia.sk;
 • pozýva kluby 1. SLF na pracovné stretnutie dňa 4. marca 2018 o 11:00 hod. v hoteli Sorea Hutník I., Tatranské Matliare (na základe  Memoranda o spolupráci  pri príprave a riadení 1. SLF bod 2a).

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • upozorňuje klub FK Dragons Podolie na dodržiavanie RS 2017/18 B/5/c, pod následkom odstúpenia na DK SFZ (nedostatky pri organizovaní MFS 16. kola 1.SLF);
 • schválila zmeny hracích dní 1. SLF nasledovne:

         17. kolo: FK Dragons Podolie – ŠK Makroteam Žilina 23. 2. o 20:30;

         18. kolo: Wild Boys ´02 Bratislava – ŠK Slovan Bratislava 28. 2. o 20:30.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • oznamuje, že zimný seminár R a DZ sa uskutoční v dňoch 3. – 4. marca 2018 v Tatranských Matliaroch v hoteli Sorea Hutník I. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou;
 • žiada všetkých R a DZ, ktorí do 22. 2. 2018 neuhradili 25 € na číslo účtu IBAN SK80 1100 0000 0026 2576 2389 (náklady spojené s organizovaním seminára), aby úhradu bezodkladne vykonali;
 • delegovanie R a D na 18. kolo 1. SLF:

         28. 2. 2018

         20:30 Wild Boys ´02 Bratislava – ŠK Slovan Bratislava (Behančin, Šlapka, Krchňavý).

         2. 3. 2018

         19:00 Mimel Lučenec – MFK Ivekol Nové Zámky (Bohun, Peško, Kubinec);

         19:30 FC Bíli Andeli futsal – ŠK Makroteam Žilina (Ježík, Badura, Jablonický);

         20:00 MIBA Banská Bystrica – Futsal Team Levice (Budáč ml., Polomský, Slimák).

         3. 3. 2018

         20:00 FK Dragons Podolie – Pinerola Futsal 1994 (Chudý, Havrila, Hrmo).

 • zmena DL 17. kolo 1. SLF

  MIBA B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava futsal (R Budáč st. za Kopca), Ivekol N. Zámky – FC Bíli Andeli futsal (R Budáč ml. za Šeršena, DZ Kuspán za Slimáka);

 • delegovanie R na FEJ U20:

         9. kolo (9A) 28. 2., so začiatkom o 10:00 hod. v Leviciach (Belavý, Molnár);

         9. kolo (9.B) 26. 2., so začiatkom o 13:00 hod. v Badíne (Botka, Behančin).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.