Úradná správa SFZ č. 34 zo dňa 3. 3. 2018

piatok, 02.03.2018

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR SFZ

Vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných VV SFZ na deň 12. marca 2018. Voľby sa uskutočnia v sídle SFZ a výkonným výborom SFZ budú v nich volení :
- členovia revíznej komisie SFZ;        
- členovia disciplinárnej komisie SFZ;        
- členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ;       
- členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ;  
- členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ.

Oznamuje, že vo voľbách dňa 12. marca 2018 budú VV SFZ ustanovovaní:

  - predseda komisie delegátov SFZ;   
  - členovia komisie delegátov SFZ;    

  - predseda komisie pre štadióny a ihriská SFZ;    
  - členovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ;     
  - predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ;         
  - členovia legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ;
  - predseda komisie partnerov SFZ;   
  - členovia komisie partnerov SFZ;     
  - predseda športovo-technickej komisie SFZ;       
  - členovia športovo-technickej komisie SFZ;        
  - členovia komisie rozhodcov SFZ;   
  - predseda licenčnej komisie SFZ;    
  - členovia licenčnej komisie SFZ.

Informuje, že v zmysle čl. 2, ods. 3, písm. b) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom, v lehote určenej výkonným výborom. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na VV SFZ.

Vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta  doručili do 7. marca 2018 do 23:59 na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy  „Voľby 2018“  alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ.

Oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty, vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp odbornosti (čl. 5, ods. 2, písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak.

Oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa uskutočnia verejným hlasovaním.

Oznamuje, že všetky informácie súvisiace s voľbami a ustanovovaním do orgánov SFZ výkonným výborom SFZ, sú k dispozícii na oficiálnej stránke futbalsfz.sk, v sekcii “Voľby 2018”. V prípade akýchkoľvek otázok je možné využiť elektronickú adresu “volby@futbalsfz.sk”.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

II. liga, 18. kolo, o 15:30 hod:

27. 3. Inter BA – Lokomotíva Košice, Poprad – Bardejov;

28. 3. Podbrezová B – Skalica, N. Mesto – Šamorín, Komárno – Žilina B, Trebišov – Sereď, Zvolen – L. Mikuláš, Spiš. N. Ves – Pohronie.

FK sa môžu dohodnúť aj na inom termíne, ako je napísané vyššie, v zmysle RS, čl. 17.

Schvaľuje:

II. liga, 19. kolo: Spiš. Nová Ves – Podbrezová 11. 3. o 14:30, v zmysle SP, čl. 35/5;

20. kolo: Poprad – Pohronie 17. 3. o 16:30;

21. kolo: Sereď – Skalica 24. 3. o 15:00;

22. kolo: Poprad – Zvolen 31. 3. o 17:00;

26. kolo: Poprad – Komárno 25. 4. o 17:30.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U17/16:

18. kolo: D. Streda – Nitra 6. 3. o 14:00 / 16:15, Slovan – Prešov 21. 3. o 15:00 / 17:15.

U15/14:

14. kolo: Jupie – Podbrezová 12. 3. o 11:00 / 13:00 (UT Štiavničky);

16. kolo: Púchov – Trnava 20. 3. o 14:00 / 16:00.

Kontumuje:

U17/16, 20. kolo: D. Streda – Prešov, obe 3:0, v zmysle SP, čl. 82/b.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že Aktív klubov I. a II. ligy žien pred jarnou časťou súťaže sa uskutoční 9. 3. 2018 od 11:00 hod. vo Zvolene, v hoteli Tenis (vedľa futbalového štadióna).

Schvaľuje:

I. liga ženy / juniorky:

10. kolo: B. Bystrica – Slovan BA 17. 3. o 14:00 / 16:00, Bardejov – Prešov 17. 3. o 10:00 / 12:00.

17. kolo: Myjava – Prešov 20. 5. o 9:30 / 11:30.

II. liga, sk. B:

15. kolo: Topoľčany – Beluša 17. 3. o 10:00;

18. kolo: Bánovce – Pov. Bystrica 8. 4. o 15:00;

28. kolo: Bánovce – Beluša 9. 6. o 15:00.

TECHNICKY ÚSEK

Oznamuje, že v spolupráci s VsFZ organizuje 13. 3. 2018 v Košiciach Seminár trénerov UEFA B a UEFA GB licencie, v rozsahu 4 hodín. Prihlášky do 6. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a na stránke futbalnet.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

Oznamuje, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (17. 3. – 20. 5. 2018). Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www. futbalbfz.sk.

Oznamuje, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – UEFA GC – Svidník (7. 4. – 14. 5. 2018). Prihlášky do 30. 3. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.futbalbfz.sk (Zväzy / VsFZ / Tréneri).

Manažér zdravotnej starostlivosti SFZ oznamuje, že lekári z klubov Fortuna ligy MUDr. Zsolt Fegyveres (FK DAC 1904 D. Streda), MUDr. František Rigo (MFK Ružomberok) a MUDr. Ivan Štefanov (FC Nitra) splnili najvyššie kritériá odborného medicínskeho vzdelávacieho programu vo futbalovej medicíne v rámci Európskej únie. Po úspešnom absolvovaní trojročného štúdia UEFA Football Doctor Education Programme a špecializačnej skúšky v odbore telovýchovné lekárstvo na katedre ÚTL Slovenskej zdravotníckej univerzity, sú prvými lekármi s takýmto certifikátom v kluboch Fortuna ligy.

LICENČNÁ KOMISIA

Upozorňuje kluby FL, že termín odoslania licenčnej dokumentácie na preverovanie, v súvislosti so žiadosťou klubu o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2018/19, je najneskôr 15. marca 2018.  Dokumentácia musí byť zaslaná doporučenou poštou, jej osobné doručenie nie je možné. Súčasťou dokumentácie musí byť aj auditovaná účtovná závierka klubu za finančný rok 2017. Dokumentáciu k stavu záväzkov k 31.12. 2017  je možné zaslať najneskôr 3. 4. 2018, nakoľko prípadné existujúce záväzky môžu byť do 31. 3. 2018 (vrátane) vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu podľa čl. 9/2b2 DP:

U627: Branislav Sluka (MŠK Žilina, I. LSD U19), vylúčený za HNS (kritika voči R) v prerušenej hre, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 28. 2.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP :

U628:  Dominik Bindics (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), od 25. 2.

U629: Miroslav Želonka (FK Senica, I. LMD U17), od 26. 2.

U630: Dávid Špak (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 28. 2.

U631: Marco Rossi. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U619 a za NS (viacnásobné opustenie TZ, neprimeraná gestikulácia a verbálne prejavy) počas stretnutia 20. kola FL FK Senica – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 64/3 čl.12/2 a čl. 36/2a DP.

U632: MFK Zemplín Michalovce (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, žiada klub o písomné stanovisko (kritika realizačného tímu voči R) po stretnutí 21. kola FL FK DAC 1904 D. Streda – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 7. 3.

U633:  ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vhodenie pohára do ihriska) počas stretnutia 21. kola FL ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3b, c DP, do 7. 3.

U634: FC Spartak Trnava. Na základe Správy delegáta stretnutia, za vbehnutie na HP realizačného tímu a náhradníkov počas stretnutia 21. kola FL FC Spartak Trnava – FK Senica, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/3 a čl. 10 DP. 

FUTSAL :

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U635: David Trojan (FK EKOPRIM Prešov, FEJ U20), od 27. 2.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U636: Pavol Matejov (Wild Boys´02 Bratislava, 1. SLF).

U637: Pedro Victor Macedo Da Silva (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), obaja od 24. 2.

U638: Gabriel Švec (Futsal Team Levice, 1. SLF). Berie na vedomie stanovisko menovaného k jeho vylúčeniu za HNS v stretnutí 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Mimel Lučenec a pokračuje v šetrení veci. Zároveň, podľa čl. 43/1 DP, ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 24. 2. 2018.

U639: Ján Krivočenko (Futsal Team Levice, 1. SLF). Berie na vedomie stanovisko menovaného k jeho vylúčeniu za HNS v stretnutí 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Mimel Lučenec a pokračuje v šetrení veci. Zároveň, podľa čl. 43/1 DP, ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 24. 2. 2018.

U640: Matheus Ferreira Ribeiro (Mimel Lučenec, 1. SLF). Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu o stretnutí, žiada menovaného o písomné stanovisko k jeho vylúčeniu za HNS v stretnutí 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Mimel Lučenec, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 7. 3. Zároveň, podľa čl. 43/1 DP, ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze výkonu činnosti, podľa čl. 43/2a, 4 DP, od 24. 2. 2018.

U641: Erik Klema (Mimel Lučenec, 1. SLF). Na základe Správy delegáta stretnutia, žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (hanlivé, urážlivé a provokujúce gestá voči súperovi) v stretnutí 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice – Mimel Lučenec, hraného dňa 23. 2. 2018, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 7. 3.

U642: Igor Blaško (ŠK Slovan Bratislava futsal, 1. SLF). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a písomného stanoviska menovaného, za HNS (kritika a nadávka voči R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) v stretnutí 17. kola 1. SFL MIBA B. Bystrica – ŠK Slovan Bratislava futsal, ukladá podľa čl. 48/1a DP DS – pokarhanie, podľa 48/2a a čl. 11 DP.

Disciplinárne sankcie uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že zimné fyzické previerky rozhodcov SFZ, programu Šanca a rozhodkýň FIFA sa uskutočnia 7. 3. od 10:00 hod. v Dubnici n. Váhom. Rozpis behov bol zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Mastiš 10. 3., Galo 21. 3., Chromý 11. 3., Krahulec 7. 3., Bobko od 27. 2., do prihlásenia, Belko od 27. 3., do prihlásenia, Vitko 21. – 23. 3., Kačenga 17. -  18. 3., Karaffa od 28. 2., do prihlásenia, Kolofík 7. 3.

Úsek PR – ospravedlnenia: Zábranský od 27. 2., do prihlásenia, Suchý od 1. 3. k dispozícii, Brendza 11. 3.

KOMISIA DELEGÁTOV

V dňoch 3. – 4. 3. 2018 v Senci organizuje komisia rozhodcov a delegátov BFZ, v súčinnosti s KD SFZ, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie „A" a zároveň aj záverečný licenčný seminár pre uchádzačov na funkciu delegáta zväzu licencie „A“. Pre úspešný priebeh spoločného seminára a jeho vyhodnotenie sa stanovuje odborná a skúšobná komisia v zložení: Milan Lônčík – predseda, Ivan Kružliak, Vladimír Smolák, Daniel Dujava (príslušník PZ) a Dušan Badinský (zástupca obce Senec) – členovia. Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu delegáta zväzu na obdobie 4 rokov, resp. ďalších 4 rokov, pričom obdobie začne plynúť dňom absolvovania  záverečnej skúšky.

Dňa 16. 3. 2018 organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ, licenčný seminár pre delegátov na získanie licencie "A". Prezentačná forma vzdelávania sa uskutoční v priestoroch NTC Poprad.

V dňoch 16. – 17. 3. 2018 organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ v Poprade a Kežmarských Žľaboch, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A". Pre úspešný priebeh seminára a jeho vyhodnotenie sa stanovuje odborná a skúšobná komisia v zložení: Jaroslav Švarc - predseda, Gabriel Ádám, Marcel Eperješi, Peter Bednár a Miroslav Kolodzej - členovia. Úspešní absolventi seminára obdržia licenciu delegáta zväzu na ďalšie štyri roky od záverečnej skúšky.                

Ospravedlnenie: Švarc 16. – 18. 3.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • na základe zápisu rozhodcu zo stretnutia 17. kola 1. SLF Wild Boys´02 Bratislava - Pinerola futsal 1994, zaevidovala podnet ohľadne štartu hráča Wild Boys´02 Bratislava Mareka Kušníra /128506/; na základe vlastných zistení, údajov z ISSF a matriky, považuje štart hráča za oprávnený a zastavuje ďalšie šetrenie;
  • žiada účastníkov play-off a prelínacej súťaže (baráže) o bezodkladné nahlásenie hracích dní a časov svojich domácich stretnutí na email exekutiva@futsalslovakia.sk.
  • oznamuje, že počnúc 18. kolom sa názov 1. slovenská futsalová liga mení na VARTA FUTSAL LIGA a v tejto súvislosti žiada kluby o používanie tohto názvu pri organizácii MFS.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

  • deleguje R a D na 1. štvrťfinálové kolo play-off, v termíne 9. – 10. 3.

          Kluby umiestnené po základnej časti:

          1-8 (Budáč st., Dobrocký, Krchňavý);

          2-7 (Havrila, Molnár, Budáč);

          3-6 (Ježík, Matula, Badura);

          4-5 (Belavý, Polomský, Hrmo).

  • delegačný list prelínacej súťaže bude klubom a delegovaným osobám zaslaný elektronicky najneskôr 6. 3. 2018;
  • zmena DL 18. kolo 1. SLF

          Wild Boys ´02 Bratislava – ŠK Slovan Bratislava futsal (Belavý, Matula, Krchňavý);

          FC Bíli Andeli futsal – ŠK Makroteam Žilina (DZ Badura za Jablonického).

  • zmena DL FEJ U20:

          9. kolo (9A) 28. 2., so začiatkom o 10:00 hod. v Leviciach (Szkokan za Belavého).

  • deleguje R na reprezentačný dvojzápas U19 v Piešťanoch:

         6. 3. o 16:30 Slovensko – Španielsko (Belavý, Matula, Botka);

         7. 3. o 17:00 Španielsko – Slovensko (Bohun, Botka, Belavý).

Exekutíva v oblasti riadenia mládeže:

  • žiada klub Grizzly Slovakia Košice U20 o písomné vyjadrenie k nevycestovaniu (relevantné zdokladovanie neúčasti podľa RS 2017/18) na 9. kolo (9. blok zápasov) konaného 26. 2. 2018 v Badíne na email exekutiva@futsalslovakia.sk, do 6. 3. 2018;
  • posledná výzva pre klub Grizzly Slovakia Košice U20 na nahlásenie termínu 8. kola (Blok 8B) odkumunikovaného s účastníkmi bloku na email exekutiva@ futsalslovakia.sk, do 6. 3. 2018. 

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že pohovor so záujemcami o vykonávanie činnosti sprostredkovateľa sa uskutoční dňa 27. marca 2018 o 10:00 hod. v priestoroch SFZ, Tomášikova 30 C v Bratislave. Záujemcovia sú povinní doručiť požadované dokumenty (v zmysle Smernice pre činnosť sprostredkovateľov, článok 4) osobne na recepciu SFZ alebo zaslať doporučenou poštou najneskôr do 16. marca (pri odoslaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky poštového úradu). Pozvánka na pohovor bude odoslaná na emailovú adresu záujemcov.

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.