Úradná správa SFZ č. 39, zo dňa 10.4.2020

Posledná aktualizácia 10.4.2020 10:00

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_39.pdf

LEGISLATÍVNO – PRÁVNE ODDELENIE

Dáva do pozornosti spracovaný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ a žiada všetkých členov SFZ o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie uvedeného návrhu na e-mailovú adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 26. apríla 2020 (nedeľa). Návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ je dostupný na linku: https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-pripomienkove-konanie

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje  všetkým klubom žiadajúcim o udelenie niektorej z licencií na licenčnú sezónu 2020/2021, že na základe rozhodnutia Exekutívy UEFA zo dňa 1.4.2020, Obežníka UEFA č. 19/2020, zo dňa 3.4.2020 a vykonaného hlasovania licenčnej komisie SFZ "per rollam", sa termíny licenčných konaní v licenčnom cykle 2019/2020 upravujú nasledovne:

Termín doplnenia licenčnej dokumentácie, okrem dokumentácie k záväzkom po lehote splatnosti (pôvodne 8.4.2020), sa posúva o 15 dní, t. j. do štvrtka 23.4.2020.

  • Kluby FORTUNA ligy sú príslušnú dokumentáciu povinné vložiť do elektronického systému licenčných konaní SFZ, najneskôr 23.4.2020 do 24:00 hod.;
  • Kluby II. ligy mužov sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 23.4.2020 na USB;
  • Kluby v licenčných konaniach mládeže sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 23.4.2020 na USB alebo vo vytlačenej podobe.

Termín doplnenia licenčnej  dokumentácie  k  záväzkom klubov po lehote splatnosti (pôvodne 30.4.2020), sa posúva o 15 dní, t. j. do piatka 15.5.2020.

  • Kluby FORTUNA ligy sú príslušnú dokumentáciu povinné vložiť do elektronického systému licenčných konaní SFZ, najneskôr 15.5.2020 do 24:00 hod.;
  • Kluby II. ligy mužov sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 15.5.2020 na USB;
  • Kluby v licenčných konaniach mládeže sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 15.5.2020 na USB alebo vo vytlačenej podobe.

Licenčná administratíva SFZ upozorňuje kluby FORTUNA ligy, že po 23.4.2020, resp. 15.5.2020 bude elektronický systém uzavretý a už nebude doň možné vkladať dokumentáciu pre prvostupňové konanie o udelení licencie.   

Výnimkou je len vyhlásenie k článku 61 smernice, ktoré sa bude vkladať do systému 7 dní pre rozhodovaním POLK o udelení licencie (pravdepodobne po 20.5.2020), o čom budú kluby FL vopred informované. Rozhodnutie Exekutívy UEFA bolo zohľadnené aj v úprave „Harmonogramu licenčných konaní v podmienkach SFZ v licenčnom cykle 2020/2021“, ktorý je zverejnený na webovom sídle SFZ (https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck).

ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Informuje o zrušení a anulovaní doterajších výsledkov Grassroots projektov SFZ – McDonalds Cupu a Školského pohára Slovenskej sporiteľne.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol podľa §150, ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020, do odvolania.

SFZ rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie a bude sa nimi riadiť. Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje  pokračovať v programe školských futbalových  súťaží, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR a hlavným organizátorom SFZ.

Z tohto dôvodu sa SFZ a hlavný partner projektu Školský pohár Slovenskej sporiteľne rozhodli zrušiť 9. ročník tejto školskej futbalovej súťaže. Z toho istého dôvodu sa SFZ a hlavný partner projektu McDonalds Cup rozhodli zrušiť tiež 22. ročník McDonalds Cupu. Rozhodnutie sa týka zrušenia všetkých futbalových turnajov základných škôl (okresných kôl, regionálnych kôl, krajských kôl a M-SR) na jar 2020 a anulovania všetkých dosiahnutých výsledkov turnajov ešte z jesene 2019.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z tohoto dôvodu sú v súčasnosti všetky aktivity ďalšieho vzdelávania pozastavené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Teoretické časti už prebiehajúcich školení budú pokračovať dištančnou formou výuky. Tútori jednotlivých školení budú v tejto veci kontaktovať študentov e-mailom.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v D. Strede, v termíne 4.4. – 9.6.2020, sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených nekoná. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených;
  • Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie v Trnave, v termíne 25.4. – 15.6.2020, je z dôvodu aktuálnej situácie zrušené. Poplatky budú vrátené na účty prihlásených.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Seminár trénerov UEFA GC/B licencie 23.4.2020v Pezinku je z dôvodu aktuálnej situácie zrušený.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že náhradný termín zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ bude oznámený elektronickou poštou.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“Delegát zväzu sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117,  L. Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, L. Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 1.6.2020. Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že letný seminár delegátov SFZ sa bude konať dňa 5.7.2020 (9:00 – 16:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, L. Mikuláš. Pozvánky s programom budú zaslané elektronickou poštou.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní umožňuje do 15.5.2020 pripomienkovať Rozpis súťaží pre súťažný ročník 2020/2021 prostredníctvom dokumentu https://docs.google.com/document/d/10kj4Es0HX2w68UtcZlGUmC3eJn6EUrDoGNYahUvjM1w/edit?usp=sharing 

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz želá všetkým členom "futbalovej rodiny" pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

Informuje, že SFZ v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa pandémie koronavírusu a za účelom poskytnutia čo najpresnejších informácií všetkým svojim členov, pripravil na svojom webovom sídle samostatnú sekciu na linku: https://www.futbalsfz.sk/covid-19.

V tejto sekcii sú všetky dôležité informácie súvisiace s koronavírusom v oblasti pôsobenia SFZ, analýza ekonomických opatrení vlády a možnosti čerpania kompenzácií (kluby, hráči SZČO, športoví odborníci SZČO), ako aj často kladené otázky.

V prípade, ak formou často kladenej otázky nebude zodpovedaná požadovaná informácia, je možné túto zaslať na e-mailovú adresu covid19@futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 50, zo dňa 26.6.2020

26.6.2020 12:38

Úradná správa SFZ č. 49, zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 48, zo dňa 12.6.2020

12.6.2020 11:24

Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

05.6.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 46, zo dňa 29.5.2020

29.5.2020 11:27

Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

22.5.2020 12:52

Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

15.5.2020 11:38

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.