Úradná správa SFZ č. 4 zo dňa 26. 7. 2019

Posledná aktualizácia 29.7.2019 16:00

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


2019-20_US_4.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U25: Ladislav Bolcár (1155206, OŠK Rudňany, Slovnaft Cup), od 22.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cupu.

U26: Dávid Trojan (1288397, OŠK Fintice, Slovnaft Cup), od 22.7.2019. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. ligy VsFZ – Sever, podľa čl. 37/9 DP.

U27: MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola II. ligy MFK Dukla B. Bystrica – MŠK Žilina B, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U28: FC Spartak Trnava (Česko – slovenský Superpohár).  Berie na vedomie stanovisko klubu k U6 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) a transparent vyvesený v 62. minúte v sektore domácich počas stretnutia Česko – slovenského Superpohára FC Spartak Trnava – SK Slavia Praha, konaného dňa 6.7.2019, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 3 000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U29: Partizán Bardejov BŠK. Berie na vedomie odvolanie voči U1128 (podané dňa 18.7.2019). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U30: Dávid Kondrlík (1310811, FK POHRONIE Žiar n. Hronom Dolná Ždaňa). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS uloženej U1068 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30.6.2020. 

U31: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U32: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020.   

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: FORTUNA liga 250 €, II. liga mužov 150 €, dorastenci 30 €, žiaci, ženy a juniorky 0 €.

FUTSAL:

U33: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U34: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. 

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: VARTA Futsal liga 50 €, FEJ 20 €.
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 1.8.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga mužov:

Schvaľuje:

  • Dohody o striedavom štarte hráčov, v zmysle SP, čl. 20: MFK Tatran L. Mikuláš – TJ Družstevník L. Štiavnica, FK Železiarne Podbrezová – MŠK Novohrad Lučenec;
  • 3. kolo: B. Bystrica – Ružomberok B 2.8. o 17:00;
  • 3. kolo a 18. kolo: Trebišov – Bardejov v obrátenom poradí, t. j. 3.8. 2019 o 17:00  v Bardejove a 8.3.2020 o 14:30 v Trebišove.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že kluby môžu požiadať o zmenu hracieho dňa, ÚHČ alebo hracej plochy bezodplatne do 31.7.2019. Po tomto termíne budú účtované poplatky v zmysle RS (príloha č. 11).

Zmeny termínov môžu byť vykonané len na základe dohody klubov, ktorá musí byť riadne odôvodnená (RS, čl. 17). Zmeny termínov pod 10 dní ŠTK nebude akceptovať. Stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú ! Stretnutia hrané v týždni sa môžu hrať výlučne v poobedňajších hodinách.

Klub, ktorý sa chce zúčastniť nemajstrovskej súťaže (turnaj) alebo prípravného stretnutia v zahraničí, je povinný o tom minimálne 21 dní vopred informovať riadiaci orgán súťaže,  v ktorej družstvo klubu štartuje a nesmie svojou účasťou na takom stretnutí narušiť termínovú listinu majstrovskej súťaže.

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE MLÁDEŽE A KONCEPCIE ROZVOJA FUTBALU

Oznamuje futbalovým klubom, že všetky aktuálne informácie o mládežníckom futbale, o projekte Dajme spolu gól pre MŠ, licenčnom systéme mládeže SFZ, projekte podpory talentov, ženskom futbale, školských súťažiach a iných aktivitách, ako aj o kompletnom projekte Grassroots sú na webstránke: www.dajmespolugol.sk

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ v termíne 24.8. 14.12.2019 v Bratislave organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 16.8.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že organizuje Školenie trénerov UEFA Elite Youth A licencie 2019/20 (august 2019 – jún 2020). Prihlásiť sa na školenie je možné do 4.8.2019.  Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že VsFZ, so súhlasom TÚ SFZ, dňa 1.8.2019 v Michaľanoch organizuje Workshop trénerov mládeže VsFZ – UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 26.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že TMK ObFZ Lučenec, v spolupráci s TMK SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 29.8.2019 v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.8.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných stretnutí (ihrisko NTC Poprad):

4.8. o 10:30 Slovensko U19 – FK Poprad U19: Kačenga, Mihalík, Béreš;

6.8. o 16:00 Slovensko U19 – FK Poprad: Kmec, Vass, Hrebeňár.

Ospravedlnenia: Jankovič 9.8., Poracký 17.8.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že pre licenčný seminár delegátov zväzu (A) a delegátov stretnutia (P), ktorý sa bude konať v dňoch 26. – 27.7.2019 v L. Mikuláši (hotel Klar), bola organizátorom stanovená skúšobná komisia v zložení: Jaroslav Švarc – predseda, František Košičár – člen, Miroslava Migaľová – člen.

Ospravedlnenie: Tomášová 31.7. – 4.8.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Oznamuje, že možnosť prihlásiť sa do barážového turnaja o účasť vo VARTA futsal lige využili kluby TNF MIA SAN MIA Kanianka a MŠK Nové Zámky – futsal. Na základe počtu sa barážový turnaj neuskutoční a kluby sa pokladajú za postupujúce do VARTA futsal ligy v sezóne 2019/2020.

Exekutíva v oblasti riadenia DZ:

  • oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8 – 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledujúcich úradných správach;
  • upozorňuje na znenie RaPP SFZ (novelizácia z júna 2019), článok 15/5 – Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča:

Registrácia hráča v materskom klube a jeho klubová príslušnosť k materskému klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 1.5. do 15.7. príslušného roku požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo registračného obdobia, ak:

a) materský klub zanikol bez právneho nástupcu;

b) družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu; alebo

c) materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v súťažnom ročníku nasledujúcom po súťažnom ročníku, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný podľa odseku 6 a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu.

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Informuje, že na https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-rozpisy-a-manualy je zverejnená doplnená tabuľka odmien DO v republikových súťažiach mládeže (Rozpis RS, tabuľka C, str. 20), aj s podrobným rozpisom nákladov.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Značky
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 23, zo dňa 15.1.2021

15.1.2021 11:06

Úradná správa SFZ č. 22, zo dňa 18.12.2020

18.12.2020 11:23

Úradná správa SFZ č. 21, zo dňa 11.12.2020

11.12.2020 14:03

Úradná správa SFZ č. 20, zo dňa 4.12.2020

04.12.2020 11:45

Úradná správa SFZ č. 19, zo dňa 27.11.2020

04.12.2020 12:07

Úradná správa SFZ č. 18, zo dňa 20.11.2020

20.11.2020 11:32

Úradná správa SFZ č. 17, zo dňa 13.11.2020

13.11.2020 11:53

Úradná správa SFZ č. 16, zo dňa 6.11.2020

06.11.2020 11:55

Úradná správa SFZ č. 15, zo dňa 30.10.2020

30.10.2020 10:24

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.