Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 5. 5. 2018

piatok, 04.05.2018
|
Posledná aktualizácia 04.5.2018 16:22

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojich zasadnutiach dňa 4. 4. 2018 a 1. 5. 2018 prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ na deň 28. júna 2018 o 11:00 hod. hoteli Holiday Inn v Bratislave, s týmto odporučeným programom:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí).
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie.
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ.
 4. Udeľovanie ocenení SFZ.
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ.
 6. Správa povereného kontrolóra SFZ.
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022.
 9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 2022.
 10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/2020.
 11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.
 12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
 13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2018, vrátane overenia Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017.
 15. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
 17. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ).
 18. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ).
 19. Schvaľovanie návrhu na  riešenie nárokov na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ.
 20. Diskusia.
 21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.

Odkladá doplňujúce ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na júnové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 29. 5. 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ.

Oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

 

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na konferencii SFZ, dňa 28. júna 2018 v Bratislave. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 23. júna 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 2018“.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že začiatok II. ligy mužov súťažného ročníka 2018/2019 je naplánovaný na 21. – 22. 7. 2018.

Schvaľuje:

30. kolo: Podbrezová B – L. Mikuláš v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Brezne.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19:

28. kolo: Bardejov – Trenčín 13. 5. o 14:00, Podbrezová – D. Streda v pôvodnom termíne, ale na ZELPO aréna v Podbrezovej;

31. kolo: Bardejov - Podbrezová v pôvodnom termíne, ale na ŠK MILÉNIUM 2000 Bardejovská Nová Ves (Bardejov);

33. kolo: Bardejov – Michalovce 16. 6. o 11:00, na ŠK MILÉNIUM 2000 Bardejovská Nová Ves (Bardejov).

U17/16:

27. kolo: Michalovce – Prešov v pôvodnom termíne, ale na ihrisku v Močaranoch.

U15/14:

22. kolo: Skalica – Inter BA 9. 5. o 12:00 / 14:00;

23. kolo: Púchov – Skalica 16. 5. o 16:00 / 18:00.

nadstavbová časť:

4. kolo: Spišská Nová Ves – Žilina 12. 5. o 12:00 / 14:00.

U13/12:

21. kolo: Trebišov – Prešov 8. 5. o 11:00 / 12:30;

23. kolo: Slovan BA – Petržalka 15. 5. o 15:30 / 17:00;

24. kolo: Juventus Žilina - Martin 26. 5. o 14:00 / 16:00 v Bytči;

26. kolo: ViOn – Slovan BA 6. 6. o 15:30 / 17:00, Juventus Žilina - Jupie M. Hamšíka 8. 5. o 10:00 / 11:30.

Odstupuje na DK SFZ MŠK Púchov (U13), za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 20. kola Karlova Ves – Púchov.

LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že do 10. 5. 2018 vrátane (rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu) je možné podať písomné odvolanie voči rozhodnutiu POLK o neudelení licencie v prvostupňovom konaní odvolaciemu orgánu licenčného konania. Odvolanie musí byť podané doporučenou poštou, za primeraného uplatnenia čl. 85 – 87 platného SP futbalu.   

TECHNICKÝ ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je ju potrebné zaslať na e-mail: education@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že 11. 5. 2018 organizuje v Senci Seminár trénerov mládeže SFZ – Slovakia Cup 2018. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEEFA EYA, UEFA A a UEFA PRO licencie. Podrobné informácie o programe a záväznej prihláške sú na webstránke SFZ (SFZ /Tréneri / Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovné Semináre trénerov UEFA B a Grassroots C licencie:

 • 17. 5. 2018 v NTC Senec, v rozsahu 6 hodín;
 • 23. 5. 2018 na FTVŠ UK v Bratislave, v rozsahu 5 hodín
 • 7. 6. 2018 v Jakubove, v rozsahu 6 hodín.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke www.futbalbfz.sk / Trénerska sekcia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie 2018 – Nitra, v termíne 23. 6. - 24. 11. 2018. Prihlášky je potrebné zaslať do 27. 5. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.trenerportal.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený po ČK.  Disciplinárna  sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U874: Filip Bocko (FK Senica, I. LMD U16), vylúčený za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 29. 4.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U875: Samuel Prokaj (FK Senica, I. LSD U19).

U876: Martin Majling (ŠK Slovan Bratislava, I. LSD U19), obaja od 29. 4.

U877: Hana Melišková (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, II. liga ženy, sk. A), od 27. 4.

DS po 3. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 pohárové stretnutie, podľa čl. 37/8 DP:

U878: Peter Maslo (MFK Ružomberok, Slovnaft Cup), od 2. 5. Menovaný si  DS vykoná v najbližšom majstrovskom stretnutí.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U879: Ibrahim Rabiu (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga).

U880: Milan Rundić (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga).

U881: Martin Šulek (AS Trenčín, Fortuna liga).

U882: Tomáš Kóňa (FC Nitra, Fortuna liga).

U883: Martin Jurica (AFC Nové Mesto nad Váhom, II. liga).

U884: Matej Kosorín (AFC Nové Mesto nad Váhom, II. liga).     
U885: Rajmund Mikuš (AFC Nové Mesto nad Váhom, II. liga).

U886: Ján Mizerák (MFK Skalica, II. liga).

U887: Vladimír Fuják (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga).

U888: Vladimír Andraščík (Partizán Bardejov, II. liga.

U889: Peter Chríbik (MŠK Žilina, I. LSD U19).

U890: Denis Lelovič (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17).

U891: Otto Vašš (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U17), všetci od 29. 4.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U892: Ján Nosko (FK POHRONIE ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga), od 30. 4.

U893: Kamil Zekucia (FK NOVES Spišská Nová Ves, II. liga), od 29. 4.

U894: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 7. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 9. 5. 2018. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U895: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 7. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 9. 5. 2018.

U896: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na  základe  Správy  delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárny pokrik na hráča H č. 24) počas stretnutia 7. kola FL – nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 9. 5. 2018.

U897: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U852 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, hádzanie predmetov do sektora H, vulgárne pokriky voči brankárovi H) počas stretnutia 6. kola FL – nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U898: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, za HNS divákov (hádzanie predmetov do sektora D) počas stretnutia 6. kola FL – nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U899: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U854 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL – nadstavbová časť o titul MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U900: FC Spartak Trnava. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 6. kola FL – nadstavbová časť o titul MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U901: FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch, za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) v stretnutí semifinále Slovnaft Cup-u FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. 

U902: Martin Poljovka /1066795/. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U859 a za NS (opustenie TZ, nevhodné výroky a gestá, s následným vykázaním a vyvedením z hráčskej lavičky) počas stretnutia 25. kola I. LSD U19 ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 48/1a, b DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 21. 4. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U859.

U903: Nestor El Maestro /1388471/. Berie na vedomie odvolanie menovaného voči U860 (doručené elektronicky dňa 30. 4. 2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U904: Berie na vedomie žiadosť Ministerstva vnútra SR – Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave zo dňa 2. 5. 2018 o zákaz vycestovania priaznivcov ŠK Slovan Bratislava na futbalové stretnutie 9. kola FL – nadstavbová časť o titul družstvami FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, z dôvodu súvisiaceho bezpečnostného rizika.

U905: ŠK Slovan Bratislava. Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, videozáznamov a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, poškodenie zariadenia štadióna, použitie pyrotechniky, vhadzovanie pyrotechniky na HP s prerušeniami stretnutia a následným vyprataním sektora D) počas finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2017/18 ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl.71/1, 3b, d DP. Zároveň podľa čl. 41/1, 2 DP ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky do sektoru hostí na všetky nadchádzajúce súťažné stretnutia u súperov, až do rozhodnutia DK vo veci samej, podľa čl. 43/4 DP, od 4. 5. 2018. Zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.

U906: Ivan Kmotrík ml. (1215198, Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, videozáznamov a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie voči menovanému vo veci porušenia predpisov SFZ počas finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2017/18 ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok a zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 2018 o 16:00 hod. v sídle SFZ.

U907: MFK Ružomberok (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, videozáznamov a vlastných zistení, žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (skandovanie a spievanie vulgárnych sloganov) počas finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2017/18 ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 71/1, 3b, d DP, do 9. 5. 2018.

U908: Žiada delegované osoby stretnutia (R, AR1, AR2, NR) o podrobné písomné stanovisko k vstupu nepovolaných osôb do kabíny rozhodcov vo finálovom stretnutí Slovnaft Cup-u 2017/18 ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, do 9. 5. 2018.

U909: Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, videozáznamov a vlastných zistení, žiada BM a HU SFZ stretnutia o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2017/18 ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, do 9. 5. 2018. Zároveň predvoláva BM a HU SFZ stretnutia na svoje zasadnutie dňa 10. 5. 2018 o 16.30 hod. v sídle SFZ.

U910: MFK Tatran L. Mikuláš (II. liga ženy, skupina C). Berie na vedomie stanovisko klubu k U866 a za nepricestovanie na stretnutie 12. kola II. liga ženy, skupina C TJ Lokomotíva Košice – MFK Tatran L. Mikuláš, dňa 14. 4. 2018, ukladá klubu povinnosť uhradiť finančnú náhradu 150 € klubu TJ Lokomotíva Košice, a to do 15 dní od uverejnenia uznesenia v ÚS, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS.

U911: Jozef Novota /1165904/. Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného na zasadnutí a pokračuje v šetrení veci (U703).

U912: Ľudovít Kozolka (videotechnik). Na základe U703 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 17. 5. 2018 o 15.30 hod. v sídle SFZ.

U913: FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble (II. liga ženy, skupina A). Berie na vedomie sťažnosť klubu podanú prostredníctvom ISSF dňa 27. 4. 2018 (ID 84549), týkajúcu sa stretnutia II. ligy ženy, skupina A FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce–Vráble a odstupuje vec na doriešenie príslušnej KR ZsFZ.

FUTSAL:

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U914: Samo Marušinec (Pinerola Futsal 1994, VARTA futsal liga), od 28.4.

U915: Dominik Ostrák (Wild Boys´02 Bratislava, VARTA futsal liga), od 29. 4.

U916: Wesley Estevao Dos Santos (Pinerola Futsal 1994, VARTA futsal liga), od 3. 5.

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U917: Patrik Zaťovič (FK Dragons Podolie, VARTA futsal liga), vylúčený za HNS – vulgárne výroky voči R2, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 29. 4. 2018.

U918: ŠK Slovan Bratislava futsal (VARTA futsal liga). Na základe Správy delegáta a Oznámenia o zistených nedostatkoch, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nedostatočnej US a k HNS divákov (hrubé urážlivé a rasistické prejavy a pokriky na adresu hráčov súpera a hrubé urážky na adresu R a R2) počas stretnutia 3. semifinále play off ŠK Slovan Bratislava – Pinerola Futsal 1994 Bratislava, konaného dňa 2. 5. 2018. Zároveň žiada klub o písomné vyjadrenie k opatreniam prijatým na zamedzenie vzniku obdobných previnení, v súlade s U873, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 7. 5. 2018 do 10.00 hod.

U919: Ladislav Mikita  (Pinerola futsal 1994,  VARTA futsal liga). Na základe Správy delegáta a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (hrubé urážlivé a hanlivé výroky na adresu R a R2 s následným vykázaním z lavičky) počas a po stretnutí 3. semifinále play off ŠK SLOVAN Bratislava – Pinerola Futsal 1994 Bratislava, konaného dňa 2. 5. 2018 do 9. 5. 2018. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie, zakazuje vstup na lavičku družstva a kontakt s delegovanými osobami stretnutia, podľa čl. 43/2a, g,4 DP, až do doriešenia DK.

Disciplinárne sankcie uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10. 5. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje zmenu termínu konania letného seminára a fyzických previerok rozhodcov, AR SFZ a žien FIFA - 15. – 16. 7. 2018 v Banskej Bystrici.

Obsadenie medzinárodného turnaja Slovakia Cup 2018:

7.5. 12:00 USA – KAZ       Gemzický, Štrbo, Jekkel, Libiak (Červeník)

7.5. 12:00 AZE – HUN      CZ, Pozor, Smolíková, Ferenc (Dun. Lužná)

7.5. 16:00 UKR – CZE      Libiak, Štrbo, Jekkel, Gemzický (J. Bohunice)

7.5. 16:00 WAL – SVK      PL, Jankovič, Smolíková, HU (NTC Senec)

8.5. 12:00 USA – UKR      HU, Galo, Halíček, PL (J. Bohunice)

8.5. 12:00 AZE – WAL      Nemček, Chládek, Vitko, Ježík (Pusté Úľany)

8.5. 16:00 CZE – KAZ       Ježík, Chládek, Vitko, Nemček (Červeník)

8.5. 16:00 SVK – HUN      CZ, Galo, Halíček, Ferenc (NTC Senec)

10.5. 12:00 CZE – USA    Ďurčo, Jánošík, Sluk, Chromý (J. Bohunice)

10.5. 12:00 KAZ – UKR     HU, Hrmo, Poláček, Ferenc (Červeník)

10.5. 12:00 SVK – AZE     PL, Pozor, Roszbeck, CZ (Pusté Úľany)

10.5. 12:00 HUN – WAL   Jurenka, Kováč, Zemko, Cvengroš (Dun. Lužná)

11.5. 12:00 o 7. miesto     SFZ, Barenčík, Čajka, SFZ (Červeník)

11.5. 12:00 o 5. miesto     SFZ, Štrbo, Žákech, SFZ (J. Bohunice)

11.5. 12:00 o 3. miesto     SFZ, Ferenc, Roszbeck, SFZ (Pusté Úľany)

11.5. 16:00 finále              SFZ, Kováč, Zemko, SFZ (NTC Senec)

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U15:

8.5. o 17:00 SR – Wales           Gregorec, Burger, Dančo, Považan (Žiar n. Hronom)

10.5. o 11:00 SR – Wales         Foltán, Legíň, Holas, Hanesová (Zvolen)

Ospravedlnenia: Šuniar od 30. 4. PN, do prihlásenia, Roszbeck 16. – 26. 5., Bobko od 30. 4., do prihlásenia, Valentová 1. 5., Jenčura od 30. 4., do prihlásenia, Libiak 16. – 17. 6., Poracký 19. 5., Vitko 16. – 21. 5., Hrdlička od 1.5. ukončenie PN, T. Bednár 9. 5., Benko 19. 5., Kozák 24. – 28. 5., Ihring 22. a 27. 5., Michlian 19. 5., Smolková 21. – 25. 5.

Úsek PR oznamuje zmenu termínu konania letného seminára PR SFZ – 15. 7. 2018 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia: Likavský 12. 5., Bacsa 26. - 27. 5.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • kontumuje stretnutie 7. kola prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy MŠK Žilina Futsal – FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou, priznáva 3 body a skóre 5:0 v prospech MŠK Žilina Futsal, podľa SP SF čl. 76/1/b;
 • schvaľuje nasledovné zmeny ÚHČ :

         8. kolo prelínacej súťaže 2. 5. o 20:30 Rehab Klinik Barabéri – Futsal Team Levice.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • zmena delegovania 8. kola prelínacej súťaže:

         Rehab Klinik Barabéri – Futsal Team Levice (Polomský za Fischera); 

         FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou – FK Dragons Podolie (Kuspan za Baduru).

 • deleguje R a D na 9. kolo prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

        10.5. o 19:30 Futsal Team Levice – FK Dragons Podolie (Budáč st., Polomský, Hrmo)

 • deleguje R a D na 4. semifinále play off VARTA futsal ligy:

         4. 5. o 20:00 Pinerola Futsal 1994 - ŠK Slovan Bratislava (Peško, Belavý, Badura).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.