Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 12. 5. 2018

piatok, 11.05.2018
|
Posledná aktualizácia 11.5.2018 13:59

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojich zasadnutiach dňa 4. 4. 2018 a 1. 5. 2018 prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ na deň 28. júna 2018 o 11:00 hod. hoteli Holiday Inn v Bratislave, s týmto odporučeným programom:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí).
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie.
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ.
 4. Udeľovanie ocenení SFZ.
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ.
 6. Správa povereného kontrolóra SFZ.
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022.
 9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 2022.
 10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/2020.
 11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.
 12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
 13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2018, vrátane overenia Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017.
 15. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
 17. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ).
 18. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ).
 19. Schvaľovanie návrhu na  riešenie nárokov na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ.
 20. Diskusia.
 21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.

Odkladá doplňujúce ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na júnové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 29. 5. 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ.

Oznamuje, že ak navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na konferencii SFZ, dňa 28. júna 2018 v Bratislave. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 23. júna 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 2018“.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje:

II. liga muži, 30. kolo: Šamorín – Inter BA 19. 5. o 17:00.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U15/14:

23. kolo: Trnava – DAC DS 15. 5 o 14:00 / 16:00.

nadstavbová časť:

4. kolo: Michalovce – Snina 13. 5 o 10:00 / 12:00.

5. kolo: Námestovo – Podbrezová 16. 5 o 11:00 / 13:00, Žilina – Prešov v pôvodnom termíne, ale o 14:00 / 16:00 (Závodie).

U13/12:

22. kolo: Humenné – Prešov v pôvodnom termíne, ale o 13:30 / 15:00.

23. kolo: Humenné – Trebišov 15. 5 o 15:00 / 16:30.

Zamieta:

U15/14, 22. kolo: Trenčín – Trnava – žiadosť o zmenu termínu (RS, čl. 17/d).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga ženy / juniorky, 16. kolo: Slovan BA – Myjava 13. 5. o 13:00 / 15:00 na Pasienkoch.

II. liga, skupina A, 23. kolo: Čaka – Trnava v pôvodnom termíne, ale o 16:00.

II. liga, skupina B, 28. kolo: Bánovce – Beluša v pôvodnom termíne, ale o 12:30.

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovné Semináre trénerov UEFA B a Grassroots C licencie:

 • 17. 5. 2018 v NTC Senec, v rozsahu 6 hodín;
 • 23. 5. 2018 na FTVŠ UK v Bratislave, v rozsahu 5 hodín;
 • 7. 6. 2018 v Jakubove, v rozsahu 6 hodín.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke  www.futbalbfz/Trénerská sekcia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie 2018 – Nitra, v termíne 23. 6. – 24. 11. 2018. Prihlášky je potrebné zaslať do 27. 5. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.trenerportal.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení  po ČK.  Disciplinárna  sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U920: Adam Fronc (FK DAC 1904 D. Streda I. LSD U19), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 3. 5. 2018.

U923: Vakhtang Tchanturishvili (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), vylúčený za HNS. Komisia, na základe písomného stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 8. kola FL – nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 D. Streda zastavuje a zároveň ruší účinky ČK, podľa čl. 78/5 DP, od 10. 5. 2018.

U924: Zsolt Kalmár (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), vylúčený za HNS – úder hlavou do tváre súpera, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 6. 5. 2018.

U925: Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), vylúčený za HNS – prudké a násilné vrazenie rukami do súpera do oblasti krku, vykonané nadmernou silou a intenzitou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 6. 5. 2018.

U926: Juraj Kotula (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, Fortuna liga), vylúčený za HNS – sotenie súpera v jasnej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 6. 5. 2018.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U927: Tomáš Huk (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 6. 5. 2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U921: Kristián Pajer (FC Nitra, I. LSD U19).

U922: Ondrej Vrábel (FC Nitra, I. LSD U19), obaja od 3. 5. 2018.        

U928: Martin Tóth (FC Spartak Trnava, Fortuna liga).

U929: Eldar Čivić (FC Spartak Trnava, Fortuna liga).

U930: Matej Kochan (MFK Ružomberok, Fortuna liga).

U931: Dávid Keresteš (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga).

U932: Branislav Šušolík (MŠK Žilina B, II. liga), všetci od 6. 5. 2018.

U933: Ján Sojka (FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga), od 7. 5. 2018.

U934: Dávid Prokopčák (MFK Zemplín Michalovce).

U935: René Holáň (MŠK Žilina, I. LMD U17).         
U936: Patrik Odrobina (Partizán Bardejov).
U937: Denis Ballay (FC Nitra, I. LMD U16), všetci od 6. 5. 2018.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U938: Erik Streňo (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga), od 6. 5. 2018.

DS po 12. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5c DP:

U939: Peter Vojtovič (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), od 10. 5. 2018.

U940: 1. FC Tatran Prešov (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa 1. FC Tatran Prešov – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 16. 5. 2018.

U941: FC Nitra (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie a vhodenie pyrotechniky do HP, vhodenie dverí na ihrisko ) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 16. 5. 2018.

U942: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 7. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U943: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie, za HNS divákov (použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia 7. kola FL – nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1b DP ukladá finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U944: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, za HNS divákov (vulgárne pokriky, vulgárny pokrik na hráča H č. 24) počas stretnutia 7. kola FL – nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – AS Trenčín, podľa čl. 58/2a DP ukladá finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U945: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, videozáznamov a vlastných zistení, za HNS divákov (vulgárne pokriky, poškodenie zariadenia štadióna, použitie pyrotechniky, vhadzovanie pyrotechniky na HP, s prerušeniami stretnutia a následným vyprataním sektora D) počas finálového stretnutia súťaže Slovnaft Cup 2017/2018 ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 58/2a, b, c DP ukladá DS - finančnú pokutu 6500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP a zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky do sektoru hostí na 2 súťažné stretnutia u súperov, podľa čl. 43/2 DP, od 4. 5. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené v U905 a ukladá klubu povinnosť vysporiadať škodu na majetku.

U946: Ivan Kmotrík ml. /1215198/. Berie na vedomie ospravedlnenie menovaného k U906, doručené dňa 7. 5. 2018 z jeho neúčasti na zasadnutí DK a zároveň predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 17. 5. 2018 o 15:30 hod. v sídle SFZ. 

U947: MFK Ružomberok (Slovnaft Cup). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Zápisu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, videozáznamov a vlastných zistení, za HNS divákov (skandovanie a spievanie vulgárnych sloganov) počas finálového stretnutia súťaže Slovnaft Cup 2017/2018  ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, ukladá podľa čl. 58/1a DP DS - finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U948: Patrik Hrčka /1310500/. Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe správy delegáta, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (čl. 74 SP), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U949: Dušan Hrčka /1072187/. Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe správy delegáta, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (čl. 74 SP), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U950: Gabriel Ádám /1310660/. Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe správy delegáta, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (čl. 74 SP), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U951: Miroslav Benko /1060583/. Berie  na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe správy delegáta, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (čl. 74 SP), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U952: Dušan Sedlák /1097175/. Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe správy delegáta, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (čl. 74 SP), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U953: Pavol Chmura /1072537/. Berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe správy delegáta, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (čl. 74 SP), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 400 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/2 DP.

U954: Berie na vedomie osobné vyjadrenie BM SFZ z finálového stretnutia súťaže Slovnaft Cup 2017/2018  ŠK Slovan Bratislava futbal – MFK Ružomberok.

U955: MŠK Púchov (I. LMŽ U13). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 20. kola I. LMŽ U13 FKM Karlova Ves Bratislava – MŠK Púchov, hraného dňa 23. 4. 2018, podľa čl. 60 DP ukladá DS – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 60 a čl. 12/6 DP.

U956: Jakub Kosorin (FK Pohronie ŽH / Dolná Ždaňa, II. liga). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U842 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň), podľa čl. 41/1, 2 DP a určuje skúšobnú dobu do 31. 12. 2018.     
U957: Ján Maslo /1156017/. Na základe stanoviska KR SFZ a vlastných zistení, za kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou so zranením protihráča, ukladá menovanému podľa čl. 45/1 DP DS – zákaz výkonu športu na 2 mesiace nepodmienečne, podľa čl. 45/2b DP, od 10. 5. 2018. 

FUTSAL:

U958: ŠK Slovan Bratislava futsal (VARTA futsal liga). Na základe Správy delegáta a Oznámenia o zistených nedostatkoch, za nedostatočnú US a HNS divákov (hrubé urážlivé a rasistické prejavy a pokriky na adresu hráčov súpera a hrubé urážky na adresu R a R2) počas stretnutia 3. semifinále play-off ŠK Slovan Bratislava – Pinerola Futsal 1994 Bratislava, konaného dňa 2. 5. 2018, podľa čl. 57/2a, g a čl. 58/2a, g DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €, podľa čl. 57/2, 58/3 a čl. 12/6 DP a zároveň ukladá DS – odohranie stretnutia bez divákov, podľa čl. 26/1 DP na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 26/2 DP s podmienečným odkladom do 31. 12. 2018, podľa čl. 40/1, 2 DP.

U959: Ladislav Mikita (Pinerola futsal 1994, VARTA futsal liga). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta a Písomného stanoviska menovaného, s poukazom na U919, za HNS (hrubé urážlivé a hanlivé výroky na adresu R a R2, s následným vykázaním z lavičky) počas a po stretnutí 3. semifinále play-off ŠK Slovan Bratislava futsal – Pinerola Futsal 1994 Bratislava, konaného dňa 2. 5. 2018, podľa čl. 48/1c DP ukladá DS  – zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 4 týždne, podľa čl. 16/1, 2 čl. 19/1 a čl. 48/2b DP, od 3. 5. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené v U915.

Disciplinárne sankcie uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17. 5. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje zmenu termínu konania letného seminára a fyzických previerok rozhodcov, AR SFZ a žien FIFA – 15. – 16. 7. 2018 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia: Smolíková 4. – 7. 6., Slyško 20. a 27. 5., Galo 17. – 19. 5. a 8. – 10. 6., Pavlík 26. 5., M. Krivošík 28. 5. – 3. 6., Halíček 25. – 27. 5., Valášek 25. 5. – 11. 6.

Úsek PR oznamuje zmenu termínu konania letného seminára PR SFZ – 15. 7. 2018 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenie: Hlebaško 24. 5. – 10. 6.

KOMISIA DELEGÁTOV

Dňa 8. 5. 2018 SsFZ uskutočnil záverečný seminár a záverečnú skúšku uchádzačov o získanie  odbornej spôsobilosti Delegáta zväzu v amatérskom futbale.  Seminár sa konal v Banskej Bystrici, v spolupráci s KD SFZ.

Na priebeh seminára a vykonanie záverečnej písomnej a ústnej skúšky dohliadala komisia v zložení: Ján Tomčík – predseda komisie, Daniel Karas – zástupca  mesta, Branislav Píši – zástupca PZ SR, Ján Majsniar - členovia komisie.

Odbornú spôsobilosť Delegáta zväzu v amatérskom futbale získali:

Michaela Potančoková, Ján Uhrín, Ján Marček, Milan Mojžiš, Erik Gemzický, Peter Mikloš, Michal Malček, Ivan Majer, Branislav Hrdlička, Ľubomír Drozd, Gejza Tóth, Miroslav Antol, Michal Perašín, Miroslav Holas, Radoslav Čičmanec, Ján Šuniar, Jozef Pavlík, Patrik Sikora a Viliam Vais.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • zaevidovala porušenie RS 2017/18 A/6/h, v nadväznosti  na  RS  VARTA  futsal  ligy, Rehab Klinik Barabéri v 8. kole prelínacej súťaže (nenahratie videozáznamu a nezaslanie komentára k stretnutiu);
 • zaevidovala porušenie RS 2017/18 B/5/l, m zo stretnutia 3. semifinálového kola u klubu ŠK Slovan Bratislava futsal;
 • zaevidovala porušenie RS 2017/18 B/5/u zo 4. semifinálového kola u klubu Pinerola Futsal 1994 Bratislava.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • deleguje R a D na 10. kolo prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy:

         16. 5. 2018

         20:30 FK Dragons Podolie – MŠK Žilina Futsal (Chudý, Behančin, Kuspan).

         18. 5. 2018

         20:30 FK Orion Tip Bánovce n. Bebravou – Futsal Team Levice (Kopec, Havrila, Slimák).

 • deleguje R a D na 1. a 2. finále VARTA futsal ligy

         11. 5. 2018

         19:30 ŠK Slovan Bratislava futsal – Mimel Lučenec (Bohun, Ježík, Budáč ml., Badura).

         18. 5. 2018

         19:00 Mimel Lučenec – ŠK Slovan Bratislava futsal (Peško, Belavý, Polomský, Kubinec).

 • deleguje R a D na 1. a 2. stretnutie o 3. miesto VARTA futsal ligy

         12. 5. 2018

         17:00 Wild Boys ´02 Bratislava – Pinerola Futsal 1994 (Fischer, Botka, Kubinec).

         15. 5. 2018

         20:30 Pinerola Futsal 1994 - Wild Boys ´02 Bratislava (Ježík, Šlapka, Hrmo).

 • deleguje R na medzištátne stretnutie žien Slovensko – Slovinsko

         14. 5. 2018 o 20:30 (Peško, Matula) – Hant Aréna;

         15. 5. 2018 o 13:00 (Belavý, Matula) – Hant  Aréna.

 • komisia pre riešenie sťažností berie na vedomie e-mail Branislava Strapeka (Pinerola Futsal 1994) zaslaný na súkromný e-mail predsedu exekutívy; uvedenou sťažnosťou sa zaoberala a stanovisko klubu bude zaslané elektronickou formou.

Výkonný výbor SF

Oznamuje, že Výročná konferencia SF sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 od 11:00 hod. v Senci. Ďalšie informácie sú uvedené na webstránke www.futsalslovakia.sk.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.