Úradná správa SFZ č. 44, zo dňa 15.5.2020

Posledná aktualizácia 15.5.2020 11:38

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_44.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U708: Ladislav Šosták (1226653). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U329 a rozhodla, že žiadosť zamieta.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 21.5.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia II. ligy mužov, naplánované do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia mládeže, ako aj Prezidentského pohára, naplánované v termíne do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl v súťažiach U 19 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

Vyzýva všetkých predsedov ŠTK RFZ, aby zhromaždili pripomienky k SP a Rozpisu RS SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 a zaslali ich ŠTK SFZ na zapracovanie do 15.5.2020.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia ženského futbalu, naplánované do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaží I. a II. ligy žien, WU19 / WU15 a Slovenského pohára budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Upozorňuje  všetky kluby žiadajúce o udelenie niektorej z licencií na licenčnú sezónu 2020/2021, že dokumentáciu k prípadným záväzkom klubov po lehote splatnosti je potrebné predložiť k 15.5.2020 nasledovne:

  • Kluby FORTUNA ligy sú príslušnú dokumentáciu povinné vložiť do elektronického systému licenčných konaní SFZ, najneskôr 15.5.2020 do 23:59 hod.;
  • Kluby II. ligy mužov sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 15.5. 2020 na USB;
  • Kluby v licenčných konaniach mládeže sú príslušnú dokumentáciu povinné zaslať doporučenou poštou na adresu „Licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava“, najneskôr 15.5.2020 na USB alebo vo vytlačenej podobe.

Upozorňuje  kluby FORTUNA ligy, že vyhlásenie predchádzajúce rozhodnutiu o udelení licencie (čl. 61 smernice klubového licenčného systému SFZ), nesmie byť vystavené skôr ako 21.5.2020 a do elektronického systému licenčných konaní ho treba vložiť najskôr 7 dní pred zasadnutím Prvostupňového orgánu licenčného konania, ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020 (v systéme je nastavený dátum 27.5.2020 = vložiť do 26.5.2020, 23:59 hod.). Vyhlásenie musí o. i. uvádzať všetky udalosti (ak také nastali) veľkého ekonomického významu, ktoré sa v a. s. / futbalovom klube udiali od zostavenia auditovanej účtovnej závierky klubu za rok 2019, t. j. od 1.1.2020, až do vystavenia vyhlásenia.

Rovnaká povinnosť a termín sa podľa článku 92 „smernice“ vzťahuje aj na kluby II. ligy mužov, ktoré sú toto vyhlásenie povinné zaslať doporučenou poštou na adresu: Miroslav Richtárik, licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Naskenované vyhlásenie môže byť vopred / paralelne zaslané na e-mailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk.

Vyhlásenie sa nachádza na webovom sídle SFZ na linku: https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z tohoto  dôvodu sú v súčasnosti všetky aktivity ďalšieho vzdelávania pozastavené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

Teoretické časti už prebiehajúcich školení budú pokračovať dištančnou formou výuky. Tútori jednotlivých školení budú v tejto veci kontaktovať študentov e-mailom.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že termín najbližších fyzických previerok rozhodcov SFZ bude oznámený elektronickou poštou. Vykonávať sa bude klasický FIFA test (75m-25m).

Ospravedlnenie: Legíň 29. – 30.5.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencie Delegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“Delegát zväzu  sa  predbežne bude konať v  dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 1.6.2020.  Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

  • oznamuje, že riadna konferencia SF 2020 sa uskutoční 30. mája 2020 (všetky informácie o programe, počte delegátov a pod. sú uvedené na oficiálnej webstránke SF https://futsalslovakia.sk/konferencia-sf-2020); detaily k technickému zabezpečeniu zasadnutia budú delegátom včas oznámené, s ohľadom na vývoj bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu;
  • vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 16.5.2020 písomne doručili VV SF prípadné návrhy do programu, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi;
  • vyzýva predsedov regionálnych združení a štatutárnych zástupcov klubov bezodkladne oznámiť VV SF na e-mailovú adresu plostica@futsalslovakia.sk svojich delegátov konferencie SF a ich náhradníkov, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, e-mail, telefón);
  • upozorňuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF musia byť kompletne podané e-mailom na adresu dobsovic@futsalslovakia.sk najneskôr 25.5.2020 do 24:00 hod,; jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii SF;
  • umožňuje členom SF do 15.5.2020 pripomienkovať návrh novelizácie Stanov SF prostredníctvom online dokumentu: https://docs.google.com/document/d/1gReiRhUNKml8Ok-DFjJ4zCTOURHtQQ78_LIC8dWZkcg/edit?usp=sharing
  • oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 20. mája 2020.

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.