Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 19. 5. 2018

piatok, 18.05.2018
|
Posledná aktualizácia 18.5.2018 14:24

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojich zasadnutiach dňa 4. 4. 2018 a 1. 5. 2018 prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ na deň 28. júna 2018 o 11:00 hod. hoteli Holiday Inn v Bratislave, s týmto odporučeným programom:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí).
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie.
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ.
 4. Udeľovanie ocenení SFZ.
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ.
 6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022.
 9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 2022.
 10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/2020.
 11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.
 12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
 13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. pre rok 2018, vrátane overenia Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2017.
 15. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
 17. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ).
 18. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ).
 19. Schvaľovanie návrhu na  riešenie nárokov na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ.
 20. Diskusia.
 21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.

Odkladá doplňujúce ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na júnové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 29. 5. 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ.

Oznamuje, že ak navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na konferencii SFZ, dňa 28. júna 2018 v Bratislave. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 23. júna 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 2018“.

LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje, že Odvolací orgán licenčného konania (OOLK) na svojom zasadnutí dňa 16. 5. 2018 prerokoval odvolanie FC Nitra voči neudeleniu licencie na licenčnú sezónu 2018/2019 v prvostupňovom konaní. Po preskúmaní predloženej odvolacej dokumentácie klubu a oboznámení sa s podkladovou správou odborníkov licenčnej komisie o jej preverení, odvolaniu FC Nitra vyhovel a udelil mu licenciu pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu súťažného ročníka 2018/2019. Rozhodnutie OOLK (licencia) bolo klubu odoslané doporučenou aj elektronickou poštou.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Schvaľuje:

II. liga, 30. kolo: Skalica – Trebišov 18. 5. o 19:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19:

30. kolo: Senica – Bardejov 27. 5. o 11:00;

31. kolo: D. Streda – Prešov 5. 6. o 13:30 (Academy DAC).

U17/16:

30. kolo: D. Streda – Michalovce 26. 5. o 12:00 / 14:15 (Academy DAC);

33. kolo: Michalovce – Bardejov 14. 6. o 14:00 / 16:15.

U15/14:

23. kolo: Petržalka – Slovan v pôvodnom termíne, ale na FC Petržalka akadémia;

nadstavbová časť:

6. kolo: Bardejov – Snina 24. 5 o 16:30 / 18:30;

7. kolo: Michalovce – Humenné 31. 5. o 14:00 / 16:00.

U13/12:

23. kolo: Prešov – Vranov 24. 5. o 15:30 / 17:00;

24. kolo: Inter – Slovan 30. 5. o 15:30 / 17:00 (Drieňová);

25. kolo: Stropkov – Poprad 29. 5. o 14:00 / 15:30;

26. kolo: R. Sobota – Martin 7. 6. o 14:00 / 15:30.

Kontumuje stretnutie 20. kola U13 Karlova Ves – Púchov 3:0, podľa SP, čl.11/2, s použitím čl. 82/d.

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

I. liga ženy / juniorky, 18. kolo: Slovan BA – Bardejov 27. 5. o 11:00 / 13:30 v Prievoze.

II. liga, skupina A:

24. kolo: Senica – Trnava 26. 5. o 12:00 v Čáčove;

25. kolo: Trnava – Senica 31. 5 o 17:30 Areál Slávie na Rybníku (Trnava).

II. liga, skupina C:

26. kolo: Spišská Nová Ves – Poprad 26. 5. o 11:00.

TECHNICKÝ ÚSEK

Žiada trénerov, ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je ju potrebné zaslať na adresu education@futbalsfz.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje nasledovné Semináre trénerov UEFA B a Grassroots C licencie:

 • 23. 5. 2018 na FTVŠ UK v Bratislave, v rozsahu 5 hodín
 • 7. 6. 2018 v Jakubove, v rozsahu 6 hodín.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke www.futbalbfz.sk / Trénerská sekcia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje Školenie trénerov UEFA B licencie 2018 – Nitra, v termíne 23. 6. – 24. 11. 2018. Prihlášky je potrebné zaslať do 27. 5. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Levice organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Levice, v termíne 26. 5. – 18. 6. 2018. Prihlášky je potrebné zaslať do 25. 5. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.obfz-levice.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Nitra, v termíne 2. – 8. 7. 2018. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.obfz.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení  po ČK. Disciplinárna  sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U960: Matúš Michalka (FC Nitra, I. LMD U16), vylúčený za HNS – vulgárny výrok voči R, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 13. 5. 2018.

U961: Patrik Turčáni (FKM Karlova Ves Bratislava, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – úmyselné kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 13. 5. 2018.

U962: Matej Šimurda (MŠK Námestovo, I. LSŽ U14), vylúčený za HNS – pohoršujúce  gesto voči R, podľa čl. 48/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 13. 5. 2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U963: František Pavúk (FC Lokomotíva Košice, II. liga), od 14. 5. 2018

U964: Brian Jobko (MŠK Tesla Stropkov, I. LSŽ U14), od 10. 5. 2018

U965: Daniela Sádovská (FC Čaka, II. liga ženy, skupina A), od 14. 5. 2018

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U966: Vakhtang Tchanturishvili (FC Spartak Trnava, Fortuna liga).

U967: Joeri De Kamps (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga).

U968: Boris Sekulić (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga).

U969: Peter Čögley (AS Trenčín, Fortuna liga).

U970: Macdonald Ngwa Niba (FC Nitra, Fortuna liga).

U971: Miroslav Viazanko (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), všetci od 13. 5. 2018

U972: Roman Holíček (AFC Nové Mesto nad Váhom, II. liga).

U973: Boris Gáll (FC Lokomotíva Košice, II. liga).

U974: Dávid Belunek (Partizán Bardejov, II. liga).

U975: Michal Hamuľak (Partizán Bardejov, II. liga).

U976: Celestine Chukwuebuka Lazarus (FK NOVES Spišská Nová Ves, II. liga).

U977: Matúš Bellay (MFK Lokomotíva Zvolen, II. liga).

U978: Ervín Matta (FK Senica, I. LSD U19).

U979: Erik Zula (FK Senica, I. LSD U19).

U980: Patrik Švajka (MFK Snina, I. LSŽ U15), všetci od 14. 5. 2018

U981: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a po skončení stretnutia 9. kola FL – nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 23. 5. 2018.

U982: FK Senica (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola FL – nadstavbová časť o titul FK Senica – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 23. 5. 2018.

U983: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky, pokus o prekonanie oplotenia) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola FL – nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 23. 5. 2018. Žiada klub o vyčíslenie škody na majetku.

U984: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, videozáznamu a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, hádzanie predmetov na HP, poškodenie zariadenia štadióna, s následným vykázaním zo sektoru H a prerušením stretnutia) počas stretnutia 9. kola FL – nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 23. 5. 2018. Zároveň ukladá klubu povinnosť vysporiadať škodu na majetku. 

U985: ŠKF Sereď (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola II. ligy FK NOVES Spišská Nová Ves – ŠKF Sereď, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 23. 5. 2018.

U986: FK NOVES Spišská Nová Ves (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola II. ligy FK NOVES Spišská Nová Ves – ŠKF Sereď, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 23. 5. 2018.

U987: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky a prepadnutia diváka D cez zábradlie tribúny do priestoru ihriska, s následným prerušením stretnutia) počas a po stretnutí 29. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Žilina B, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 23. 5. 2018.

U988: 1. FC Tatran Prešov (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U940 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky, poškodenie zariadenia štadióna) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa 1. FC Tatran Prešov – FK Železiarne Podbrezová, podľa čl. 57/1a, b a čl. 58/2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 57/2 a čl.12/6 DP.

U989: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U941 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie a vhodenie pyrotechniky do HP, vhodenie dverí na ihrisko) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 8. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce, podľa čl. 58/2a, b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U990: Peter Palenčík (HU finále SC). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného k U909 na svojom zasadnutí.

U991: Ivan Kmotrík ml. /1215198/. Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného k U906 na svojom zasadnutí a za poškodenie dobrého mena futbalu (porušenie Kódexu futbalovej etiky), diskrimináciu (verejný prejav propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd) a HNS (vulgárne pokriky) počas finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2017/2018 ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok, podľa čl. 65/1, čl. 56/1, čl. 47/1b a čl.19/1 DP ukladá DS – finančnú pokutu 10 000 € a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extrasedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby do 31. 12. 2018, podľa čl. 65/2, čl. 56/2, čl. 47/2b, čl. 36/2h, čl. 39/3 a čl. 19/2 DP, od 17. 5. 2018.

U992: Ľudovít Kozolka (videotechnik). Berie na vedomie osobné stanovisko menovaného na svojom zasadnutí a pokračuje v šetrení veci (U703).

U993: Adam Fronc /1297268/. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U920 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31. 8. 2018. 

U994: Miroslav Benko /1060583/. Berie na vedomie odvolanie voči U951 (doručené dňa 16. 5. 2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U995: Pavol Chmura /1072537/. Berie na vedomie odvolanie voči U953 (doručené dňa 17. 5. 2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U996: Dušan Sedlák /1097175/. Berie na vedomie odvolanie voči U952 (doručené dňa 17. 5. 2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U997: Patrik Hrčka /1310500/. Berie na vedomie odvolanie voči U948 (doručené dňa 17. 5. 2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U998: Dušan Hrčka /1072187/. Berie na vedomie odvolanie voči U949 (doručené dňa 17. 5. 2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U999: Gabriel Ádam /1310660/. Berie na vedomie odvolanie voči U950 (doručené dňa 17. 5. 2018). Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

FUTSAL:

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1000: Gustavo Henrique Steinwandter (Mimel Lučenec, Varta futsal liga), od 12. 5. 2018

Disciplinárne sankcie uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24. 5. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí U16:

29. 5. o 16:30 Slovensko – Dánsko Papuča, Sluk, Vitko, Jurenka, ihrisko Červeník;

31. 5. o 11:00 Slovensko – Dánsko Valent, Štrbo, M. Krivošík, P. Krivošík., ihrisko Červeník.

Oznamuje zmenu termínu konania letného seminára a fyzických previerok rozhodcov, AR SFZ a žien FIFA na 15. – 16. 7. 2018 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia: T. Straka 4. – 13. 6., Perát 17. – 20. 5., M. Krivošík 28. 5. – 3. 6. (zrušenie ospravedlnenia), Hodoško 28. 5. – 3. 6.

Úsek PR oznamuje zmenu termínu konania letného seminára PR SFZ na 15. 7. 2018 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenie: Špila 1. – 3. 6.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • vyzýva kluby na úhradu MZF nasledovne :

         marec 2018 – FC Bíli Andeli Futsal Trnava (370 €);

    apríl 2018 – Bánovce nad Bebravou (231 €), FC Bíli Andeli Futsal Trnava (100 €), Grizzly Slovakia Košice (15 €);

 • na základe neuhradenia MZF pozastavuje všetky matričné úkony klubu FC Bíli Andeli Futsal Trnava, až do zaplatenia dlžnej sumy;
 • schválila zmenu termínu 3. finálového stretnutia Varta futsal ligy – 23. 5. 2018 o 20:00 ŠK Slovan Bratislava futsal – Mimel Lučenec;
 • schválila zmenu prípadného termínu 4. finálového stretnutia Varta futsal ligy – 25. 5. 2018 o 19:00 Mimel Lučenec – ŠK Slovan Bratislava futsal;
 • prekladá stretnutie 10. kola prelínacej súťaže o postup do Varta futsal ligy FK Orion Tip Bánovce nad Bebravou – Futsal Team Levice z 18. 5. 2018 na 23. 5. 2018 o 20:00.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

 • deleguje R a D na 3. finále Varta futsal ligy: 23. 5. 20:00 ŠK Slovan BA futsal – Mimel Lučenec (Belavý, Ježík, Matula, Hrmo).

MATRIKA

Zaevidovaná zmluva o profesionálnom vykonávaní športu: Oleksandr VOITIUK (AS Trenčín).

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.