Úradná správa SFZ č. 45, zo dňa 22.5.2020

Posledná aktualizácia 22.5.2020 12:52

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_45.pdf

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia II. ligy mužov, naplánované do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia mládeže, ako aj Prezidentského pohára, naplánované v termíne do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl v súťažiach U 19 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že odkladá všetky súťažné stretnutia ženského futbalu, naplánované do 31.5.2020. Náhradné termíny odložených kôl súťaží I. a II. ligy žien, WU19 / WU15 a Slovenského pohára budú uverejnené v nasledujúcich ÚS.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Upozorňuje  kluby FORTUNA ligy, že vyhlásenie predchádzajúce rozhodnutiu o udelení licencie (čl. 61 smernice klubového licenčného systému SFZ), nesmie byť vystavené skôr ako 21.5.2020 a do elektronického systému licenčných konaní ho treba vložiť najskôr 7 dní pred zasadnutím Prvostupňového orgánu licenčného konania, ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020 (v systéme je nastavený dátum 27.5.2020 = vložiť do 26.5.2020, 23:59 hod.). Vyhlásenie musí o. i. uvádzať všetky udalosti (ak také nastali) veľkého ekonomického významu, ktoré sa v a.s. / futbalovom klube udiali od zostavenia auditovanej účtovnej závierky klubu za rok 2019, t. j. od 1.1.2020, až do vystavenia vyhlásenia.

Rovnaká povinnosť a termín sa podľa článku 92 „smernice“ vzťahuje aj na kluby II. ligy mužov, ktoré sú toto vyhlásenie povinné zaslať doporučenou poštou na adresu: Miroslav Richtárik, licenčná administratíva SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava. Naskenované vyhlásenie môže byť vopred / paralelne zaslané na e-mailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk.

Vyhlásenie sa nachádza na webovom sídle SFZ na linku:  https://www.futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z tohoto  dôvodu  sú  v súčasnosti všetky aktivity ďalšieho vzdelávania pozastavené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vyprší pred 30.6.2020, je možné, aj bez potrebného rozsahu hodín, požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

10.6.2020, webinár – Ako efektívne stanovovať ciele v športe (pre trénerov UEFA A/PRO licencie – v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termíny jarných fyzických previerok rozhodcov a AR SFZ (bez programu Šanca):

30.5. od 9:00 hod. na UT v Dubnici nad Váhom (BFZ + ZsFZ);

31.5. od 8:30 hod. na UT v Tatranskej Lomnici (SsFZ + VsFZ).

Ospravedlnenie: Halíček 30.5., Alezárová 30. – 31.5.

Úsek PR – ospravedlnenie: Bacsa 13. – 14.6.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že z objektívnych dôvodov mení termín konania licenčných seminárov na získanie / predĺženie licencieDelegáta zväzu („A“) a licencie Delegáta stretnutia („P“).

Licenčný seminár licencie „A“Delegát zväzu  sa  predbežne bude konať v  dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 13:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „A“ je 75 eur.

Licenčný seminár licencie „P“ – Delegát stretnutia sa predbežne bude konať v dňoch 3.7.2020 (od 11:00 hod.) a 4.7.2020 (do 18:00 hod.) v Hoteli Klar, Ulica 1. mája 117, Liptovský Mikuláš. Predpokladaná výška platby za seminár licencie „P“ je 200 eur.

Všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese sekretára KD Pavla Páchnika (pavol.pachnik@futbalsfz.sk) zaslaním záväznej prihlášky, najneskôr do 1.6.2020.  Všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov (KD). Noví záujemcovia musia na seminári predložiť prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o zdravotnom stave a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Zaslaním prihlášky sa považuje účasť na seminári za záväznú, s povinnosťou vykonania platby, a to aj v prípade, ak sa záujemca o získanie licencie na seminár nedostaví.

Oznamuje, že ruší už oznámený Letný seminár delegátov SFZ, ktorý bol plánovaný na 5.7.2020, z dôvodu zmien a posunutia jarnej časti súťaží. Delegátom, ktorí budú zaradení na nominačnú listinu delegátov SFZ pre súťažný ročník 2020/2021, bude termín a miesto konania seminára oznámené neskôr.

MATRIKA

Oznamuje, že v zmysle znenia Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch, článok 14, odsek 3, oznámili v termíne do 15. mája úmysel vykonať právno-organizačnú zmenu nasledovní riadni členovia SFZ: MFK Žarnovica a MFK Nová Baňa, FC Žochári a MFK Topvar Topoľčany.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

  • oznamuje, že riadna konferencia SF 2020 sa uskutoční 30. mája 2020 od 18:00 hod. prostredníctvom webovej aplikácie JOIN MICROSOFT TEAMS MEETING;
  • vyzýva predsedov regionálnych združení a štatutárnych zástupcov klubov bezodkladne oznámiť VV SF na e-mailovú adresu plostica@futsalslovakia.sk svojich delegátov KSF a ich náhradníkov, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, e-mail, telefón);
  • upozorňuje, že návrhy kandidátov na volených členov orgánov SF (predseda komisie pre riadenie súťaží SF, člen VV SF – zástupca západoregiónu, člen VV SF – zástupca trénerov, člen VV SF bez špecifického určenia), musia byť kompletne podané e-mailom na adresu dobsovic@futsalslovakia.sk najneskôr v pondelok 25.5.2020 do 24:00 hod.; jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu funkciu volenú na tej istej KSF;
  • oznamuje, že schválil pracovné komisie KSF 2020.

SEKRETARIÁT

Oznamuje, že pohovor so záujemcami o získanie licencie sprostredkovateľa sa uskutoční dňa 9.6. 2020 o 9:30 hod. v sídle SFZ, Bratislava, Tomášikova 30C, v zasadačke na 5. poschodí. Podmienkou účasti je predloženie požadovaných dokladov, v zmysle Smernice SFZ pre činnosť sprostredkovateľov, do 2.6.2020 (vrátane).

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 14, zo dňa 23.10.2020

23.10.2020 11:54

Úradná správa SFZ č. 13, zo dňa 16.10.2020

16.10.2020 12:40

Úradná správa SFZ č. 12, zo dňa 9.10.2020

09.10.2020 13:17

Úradná správa SFZ č. 11, zo dňa 2.10.2020

02.10.2020 12:22

Úradná správa SFZ č. 10, zo dňa 25.9.2020

25.9.2020 12:48

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.