Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 26. 5. 2018

piatok, 25.05.2018
|
Posledná aktualizácia 25.5.2018 14:12

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojich zasadnutiach dňa 4. 4. 2018 a 1. 5. 2018 prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ na deň 28. júna 2018 o 11:00 hod. hoteli Holiday Inn v Bratislave, s týmto odporučeným programom:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí).
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie.
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ.
 4. Udeľovanie ocenení SFZ.
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ.
 6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022.
 9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 2022.
 10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/2020.
 11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.
 12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
 13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. pre rok 2018, vrátane overenia Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2017.
 15. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
 17. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ).
 18. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ).
 19. Schvaľovanie návrhu na  riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ.
 20. Diskusia.
 21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.

Odkladá doplňujúce ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na júnové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ, aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 29. 5. 2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF, cez podanie na výkonný výbor SFZ.                                        

Oznamuje, že ak navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu riadnej konferencie SFZ, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na konferencii SFZ, dňa 28. júna 2018 v Bratislave. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 23. júna 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 2018“.

ODVOLACIA KOMISIA

Na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2018 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

Odvolanie FK Dubnica, spol. s. r. o.  z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Konanie o odvolaní Daniela Tökölyho  z a s t a v u j e, podľa čl. 60, ods. 14, písm. a) stanov SFZ.

Rozhodnutie disciplinárnej komisie SFZ (U860), podľa čl. 60, ods. 14, písm. c) stanov SFZ, vo výroku o uložení finančnej pokuty  m e n í  tak, že ukladá finančnú pokutu vo výške 2 500 €, podľa čl. 12/2 a čl. 65/1, 2 DP SFZ. V ostatnej časti odvolanie Nestora El Maestra voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (U860)  z a m i e t a, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) stanov SFZ.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Schvaľuje:

U19:

30. kolo: Prešov – Žilina v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Ľubotice;

31. kolo: Trenčín – Michalovce 1. 6. o 14:00;
32. kolo: Ružomberok – Žilina v pôvodnom termíne, ale na ihrisku OŠK Lisková.

U17/16:

30. kolo: Ružomberok – Prešov v pôvodnom termíne, ale na ihrisku MFK Ružomberok;

32. kolo: Trnava – Michalovce 9. 6. o 13:00 / 15:15.

U15/14:

Nadstavbová časť, 8. kolo: Trebišov – Bardejov 6. 6. o 17:00 / 15:00.

U13/12:

23. kolo: Skalica – Z. Moravce-Vráble 24. 5. o 16:30 / 18:00;

24. kolo: Snina – Humenné 30. 5. o 15:00 / 16:30;

26. kolo: Púchov – Senica 6. 6. o 15:30 / 17:00, Snina – Vranov 5. 6. o 15:00 / 16:30, Z. Moravce-Vráble – Slovan BA  7. 6. o 15:30 / 17:00, B. Bystrica – Ružomberok 10. 6. o 14:30 / 16:00 (Kremnička).

ŠTK – ženský futbal:

Schvaľuje:

II. liga, skupina A:

25. kolo: D. Lužná – Z. Moravce-Vráble 7. 6. o 17:30;

26. kolo: Vrakuňa – Trnava 9. 6. o 14:00

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ organizuje Seminár trénerov UEFA B a Grassroots C licencie – 7. 6. 2018 v Jakubove, v rozsahu 6 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke www.futbalbfz.sk / Trénerská sekcia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ZsFZ organizuje v termíne 23. 6. – 24. 11. 2018 Školenie trénerov UEFA B licencie 2018 – Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 27. 5. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.trenerportal.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra organizuje v termíne 2. – 8. 7. 2018 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.obfz.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Levice v termíne 26. 5. – 18. 6. 2018 organizuje Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Levice. Prihlášky je potrebné zaslať do 25. 5. 2018. Podrobné informácie sú webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.obfz-levice.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci so Slovenským futsalom organizuje v termíne 9. 6. – 31. 8. 2018 Školenie trénerov SFZ Futsal licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 4. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Komárno organizuje v termíne 16. 6 – 13. 7. 2018 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Komárno. Prihlášky je potrebné zaslať do 5. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Žilina, organizuje dňa 24. 6. 2018 v Bytčici Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke www.futbalbfz.sk / Trénerská sekcia.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení  po ČK.  Disciplinárna  sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1001: Dávid Špak (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 20. 5. 2018.

U1002: Tomáš Sokol (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U16), vylúčený za HNS – kopnutie súpera nadmernou silou mimo PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 20. 5. 2018.

U1003: Barbora Šedivá (Spartak Myjava, I. liga ženy), vylúčená za HNS – podrazenie  súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 20. 5. 2018.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1004: Ľubomír Zajac (Partizán Bardejov, I. LSD U19), od 20. 5. 2018.

U1005: Ján Mizerák (MFK Skalica, baráž o účasť vo FL), od 23. 5. 2018. Menovaný si DS vykoná v najbližšom barážovom stretnutí dňa 26. 5. 2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1006: Jakub Sedláček (FK Železiarne Podbrezová, Fortuna liga), od 20. 5. 2018.

U1007: Dušan Kucharčík (MFK Tatran L. Mikuláš, II. liga), od 21. 5. 2018.

U1008: Matúš Jurášek (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19), od 20. 5.2018.

U1009: Peter Maslo (MFK Ružomberok, kvalifikačné stretnutie o EL UEFA), od 24. 5. 2018. Menovaný si DS vykoná v najbližšom majstrovskom stretnutí nového súťažného ročníka 2018/19.

U1010: Erik Daniel (MFK Ružomberok, kvalifikačné stretnutie o EL UEFA), od 24. 5. 2018. Menovaný si DS vykoná v najbližšom majstrovskom stretnutí nového súťažného ročníka 2018/19.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP:

U1011: Jurij Medveděv (FK Senica, Fortuna liga), od 20. 5. 2018. Menovaný si DS vykoná v najbližšom barážovom stretnutí dňa 26. 5. 2018.

DS po 12. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5c DP:

U1012: Yasin Pehlivan (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 20. 5. 2018.

U1013: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) a k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) v stretnutí 10. kola FL – nadstavbová časť o titul FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 30. 5. 2018.

U1014: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 10. kola FL – nadstavbová časť o titul MFK Ružomberok – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 30. 5. 2018.

U1015: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 10. kola FL – nadstavbová časť o titul MFK Ružomberok – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 30. 5. 2018.

U1016: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 10. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa 1. FC Tatran Prešov – MFK Zemplín Michalovce.

U1017. Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 10. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble.

U1018: Norbert Hrnčár /1156772/. Berie na vedomie stanovisko menovaného a za HNS (zahodenie identifikačnej karty a hodenie plastovej fľaše o zem, vulgárne výroky voči R, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) počas polčasovej prestávky 1. kola kvalifikačného stretnutia o EL UEFA AS Trenčín – MFK Ružomberok, podľa čl. 48/1a DP ukladá DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.

U1019: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U981 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a po skončení stretnutia 9. kola FL – nadstavbová časť o titul FK DAC 1904 D. Streda – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 58/2b a čl. 57/1b DP ukladá DS – finančnú pokutu 700 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.

U1020: FK Senica (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U982 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola FL – nadstavbová časť o udržanie sa FK Senica – 1. FC Tatran Prešov, podľa čl. 58/2b a čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U1021: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U983 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky, pokus o prekonanie oplotenia) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 9. kola FL – nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 57/2b a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu zaslať podklady (faktúru) klubu FC Spartak Trnava, za účelom vysporiadania spôsobenej škody na majetku.

U1022: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U984 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky, hádzanie predmetov na HP, poškodenie zariadenia štadióna, s následným vykázaním zo sektoru H a prerušením stretnutia) počas stretnutia 9. kola FL – nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/1b, c DP ukladá DS – finančnú pokutu 3000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky do sektoru hostí na najbližšie 1 súťažné stretnutie u súpera v súťažnom ročníku 2018/19, podľa čl. 43/2 DP, od 24. 5. 2018 a ukladá klubu povinnosť vysporiadať škodu na majetku.

U1023: ŠKF Sereď (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U985 a za  HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola II. ligy FK NOVES Spišská Nová Ves – ŠKF Sereď, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/2b a čl. 10 DP.

U1024: FK NOVES Spišská Nová Ves (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U986 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 29. kola II. ligy FK NOVES Spišská Nová Ves – ŠKF Sereď, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U1025: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky a prepadnutia diváka D cez zábradlie tribúny do priestoru ihriska, s následným prerušením stretnutia) počas a po stretnutí 29. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Žilina B, podľa čl. 58/1b a čl. 57/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U1026: Martin Trančík /1072667/. Vo veci korupčného správania a ovplyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou v stretnutiach MTK Budapešť – FC Nitra (1. 2. 2011), FC Nitra – Bohemians 1905 Praha (8. 2. 2011), FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava (4. 9. 2013) a Bohemians Praha – MFK OKD Karviná (7. 9. 2013), za správanie znevažujúce meno slovenského futbalu a SFZ, porušovanie zásady fair-play a slušného správania sa, podľa čl. 7, písm. b) Prílohy 1 k DP SFZ, účinného do 31. 12. 2013, ukladá disciplinárne opatrenie – zastavenie pretekárskej činnosti na 25 rokov, od 25. 5. 2018, podľa čl. 10/4 DP SFZ, účinného do 31. 12. 2013, za použitia čl. 7/6 DP SFZ, účinného do 31. 12. 2013. 

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1027: Ondrej Škorec (FK ORION TIP Bánovce nad Bebravou), vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP v stretnutí 10. kola prelínacej súťaže o postup do VARTA futsal ligy, konaného dňa 23. 5. 2018. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24. 5. 2018.

U1028: Igor Blaško (ŠK Slovan Bratislava futsal, Varta futsal liga). Na základe Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (urážlivé a hanlivé výroky na adresu R, kopnutie hráča súpera mimo HP v blízkosti hráčskej lavičky, s následným vykázaním z priestorov hráčskej lavičky) v stretnutí 3. kola finále Varta futsal ligy, konaného dňa 23. 5. 2018 ŠK Slovan Bratislava futsal – Mimel Lučenec, do 30. 5. 2018. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie lekára družstva, zakazuje vstup do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky mužstva a kontakt s delegovanými osobami na stretnutie, podľa čl. 43/2a, g, 4 DP, až do doriešenia DK.

Disciplinárne sankcie uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 31. 5. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Zmena v obsadení prípravného medzištátneho stretnutia U16:

31. 5. o 11:00 Slovensko – Dánsko Halíček (AR2) za M. Krivošíka, ihrisko Červeník.

Ospravedlnenia: Gemzický 9. – 25. 6., M. Krivošík od 21. 5. PN, do prihlásenia, Marhefka 5. – 15. 6., Glova 22. – 30. 5., Hrmo 15. 6. – 1. 7., Vlčej od 21. 5., do prihlásenia, Vician 9. 6., Tomčík 2. – 3. 6., Jankovič 8. – 10. 6., Martinkovič 9. 6., Ďurčo od 24.5., do prihlásenia.

Úsek PR – ospravedlnenia: Medveď 1. – 18. 6., Brendza 2. – 16. 6., Slebodník 9. 6. a 23. – 24. 6.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • oznamuje, že riadna konferencia SF sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 od 10:30 hod. (upozorňuje na skorší začiatok oproti informácii v ÚS 44-2017/18) v hoteli SUN v Senci a vyhlasuje doplňujúcu voľbu kontrolóra SF a voľbu člena VV SF za trénerov, ktoré sa uskutočnia na tejto konferencii; ďalšie informácie sú uvedené na webstránke www.futsalslovakia.sk;
 • oznamuje, že bezprostredne po skončení konferencie SF (cca 13:00 hod.) sa uskutoční pracovné stretnutie grémia ligových a juniorských klubov k rozpisom súťaží 2018/19 (na základe Memoranda o spolupráci pri príprave a riadení 1. SLF, bod 2a);
 • oznamuje, že školenie trénerov „SFZ Futsal“ licencie 2018, sa bude konať v dvoch 2-dňových blokoch: 9. – 10. 6. v Senci (NTC Senec, začiatok cca 14:00 hod – po  skončení konferencie SF) a 23. – 24. 6. v Myjave (praktická časť s analýzou prípravného zápasu žien Slovensko – Česko), so záverečnou skúškou v auguste 2018; prihlášky len elektronickou formou do 4. 6. 2018 na stránke: events.sportnet.online (pred podaním prihlášky je potrebné zaregistrovať sa do systému na: my.sportnet.online); poplatok za školenie 100 € sa uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“ (poplatok zahŕňa náklady na lektora, prenájom učební a športovej haly, občerstvenie, stravovanie); ďalšie informácie budú uvedené na webstránke www.futsalslovakia.sk.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.