Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 2. 6. 2018

piatok, 01.06.2018
|
Posledná aktualizácia 01.6.2018 13:54

BRATISLAVA (SFZ) - Úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

Na svojich zasadnutiach dňa 4. 4. a 1. 5. 2018 prerokoval a schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ na deň 28. júna 2018 o 11:00 hod. hoteli Holiday Inn v Bratislave, s týmto odporučeným programom:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí).
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie.
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ.
 4. Udeľovanie ocenení SFZ.
 5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ.
 6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
 7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022.
 9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 2022.
 10. Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/2020.
 11. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.
 12. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
 13. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. pre rok 2018, vrátane overenia Výročnej správy SFZ za rok 2017.
 14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2017.
 15. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
 16. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
 17. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ).
 18. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ).
 19. Schvaľovanie návrhu na  riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ.
 20. Diskusia.
 21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou.

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu riadnej konferencie SFZ, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 9 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

V súlade s čl. 46, ods. 3 stanov SFZ vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov;
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ);
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ).

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na konferencii SFZ, dňa 28. júna 2018 v Bratislave. V zmysle čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného, lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 23. júna 2018 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 2018“;
 • korešpondenčne na adresu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 2018“.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK II. ligy sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu výhradne cez ISSF – elektronickou prihláškou. Prihlásenie sa FK II. ligy do Slovnaft Cupu je povinné.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do nového ročníka Slovenského pohára – Slovnaft  Cupu výhradne cez ISSF – elektronickou prihláškou.

Schvaľuje:

U19, 32. kolo: Michalovce – Trnava 10. 6. o 14:00.

U15/14:

24. kolo: Slovan BA – Inter BA v pôvodnom termíne, ale na Pasienkoch;

25. kolo: Z. Moravce-Vráble – Nitra 4. 6. o 16:00 / 18:00;

26. kolo: D. Streda – Petržalka 6. 6. o 15:00 / 17:00.

nadstavbová časť:

9. kolo: Snina – Michalovce 13. 6. o 15:00 / 17:00;

10. kolo: Podbrezová – Námestovo 15. 6. o 14:00 / 16:00 (Brezno), Humenné – Trebišov 18. 6. o 15:00 / 17:00 (HP pri Mlyne).

U13/12:

26. kolo: Levice – Trnava  6. 6. o 15:30 / 17:00;

27. kolo: Trebišov – Poprad 14. 6. o 14:00 / 15:30, Vranov – Bardejov 13. 6. o 15:30 / 14:00.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že v zmysle SP, čl. 23/e a f, schválila výsledky stretnutí a konečné poradie družstiev I. ligy žien a junioriek a II. ligy žien, skupina C.

Kvalifikačné stretnutia o postup do I. ligy:

16. 6. o 16:00 víťaz skupiny B – víťaz skupiny C, ihrisko Tatran L. Mikuláš;       
20. 6. o 17:00 víťaz skupiny C – víťaz skupiny A, ihrisko MFK Lokomotíva Zvolen;         
24. 6. o 15:00 víťaz skupiny A – víťaz skupiny B, ihrisko MFK Topvar Topoľčany.

Po každom stretnutí sa budú kopať kopy na bránu zo značky PK (ako v pohárovom stretnutí).

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Nitra organizuje v termíne 2. – 8. 7. 2018 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Nitra. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia a na stránke www.obfz.sk.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci so Slovenským futsalom organizuje v termíne 9. 6. – 31. 8. 2018 Školenie trénerov SFZ Futsal licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 4. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Komárno organizuje v termíne 16. 6 – 13. 7. 2018 Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie 2018 – Komárno. Prihlášky je potrebné zaslať do 5. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Žilina organizuje dňa 24. 6. 2018 v Bytčici Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na stránke www.futbalbfz.sk / Trénerská sekcia.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s VsFZ organizuje nasledovné semináre:

 • 17. 6. 2018, Sninské rybníky – Seminár trénerov mládeže UEFA B/GC licencie, v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 13. 6. 2018;
 • 29. 6. 2018, Drienica – Seminár trénerov mládeže UEFA B/GC licencie, v rozsahu 7 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 22. 6. 2018.

Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ Trnava organizuje dňa 24. 6. 2018 v Trnave Seminár trénerov UEFA Grassroots C licencie, v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 20. 6. 2018. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

Žiada trénerov,  ktorí absolvovali školenie trénerov futsalu na Slovensku alebo v zahraničí, aby podali Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie „SFZ Futsal“. Žiadosť je na webstránke SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty a s potrebnými dokumentmi (doklad o získanom vzdelaní) je ju potrebné zaslať na education@futbalsfz.sk.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčený  po ČK.  Disciplinárna  sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1029: Samuel Halúska (MŠK FOMAT Martin, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – kritika  voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 27. 5. 2018.  

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1030: Lukáš Maďarík (Partizán Bardejov , I. LSD U19), od 28. 5. 2018.

U1031: Timotej Jambor (1. FC Tatran Prešov, I. LSŽ U15), od 27. 5. 2018.

U1032: Diana Lemešová (Partizán Bardejov, I. liga ženy), od 28. 5. 2018.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1033: Alexander Horvát (FC Spartak Trnava, I. LSD U19).

U1034: Jozef Krivoňák (Partizán Bardejov, I. LMD U17).

U1035: Jaroslav Beňák (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD U16).

U1036: Maroš Harvila (FK Humenné, I. LSŽ U15).

U1037: Matej Hudák (MFK Vranov n. Topľou, I. LSŽ U15), všetci od 27. 5. 2018.

U1038: Berie na vedomie Správu delegáta stretnutia – baráž o účasť vo FL FK Senica – MFK Skalica. 

U1039: MFK Skalica (baráž o účasť vo FL). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS hráča č. 42 Lukáša Opielu (prerazenie časti reklamného nosiča FL) počas barážového stretnutia o účasť vo FL FK Senica – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3b DP, do 6. 6. 2018.

U1040: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1013, bez prijatia DS.

U1041: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1014, bez prijatia DS.

U1042: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1015, bez prijatia DS.

U1043: Daniel Tököly /1091386/. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/4/2018.

U1044: Nestor El Maestro /1388471/. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/5/2018.

U1045: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U1046: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Fortuna liga: 150 €

II. liga mužov: 100 €

Dorastenci: 30 €    
Ženský futbal a žiaci: 0 €     

FUTSAL:

U1047: Igor Blaško (ŠK Slovan Bratislava futsal, Varta futsal liga). Na základe Správy delegáta, Oznámenia o zistených nedostatkoch, na základe vlastných zistení a v súlade s uznesením U1028, za HNS (hrubé urážlivé a hanlivé výroky na adresu R, kopnutie hráča súpera, s následným vykázaním z lavičky) v stretnutí 3. finále Varta futsal ligy ŠK Slovan Bratislava futsal – Mimel Lučenec, konaného dňa 23. 5. 2018, podľa čl. 48/1c a 49/1b DP ukladá DS – zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 3 mesiace, podľa čl. 16/1, 2, čl. 19/1, čl. 36/2h, i, čl. 49/2b DP a čl. 48/2b, od 24. 5. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie, uložené U1028. Menovanému prerušuje výkon DS od ukončenia stretnutí o víťaza Varta futsal ligy 2017/18, až do zahájenia súťaží SF súťažného ročníka 2018/19, podľa čl. 17/8 DP.

Disciplinárne sankcie uložené v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 7. 6. 2018 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

Ospravedlnenia: Lešková 2. a 9. 6., R. Weiss 10. – 29. 6., Poracký 9. – 10. 6., Jurenka 29. 6. – 8. 7., Zemko 3. – 7. 6., Hancko 17. – 24. 6., Vician 1. – 2. 6., Horváth 18. – 30. 6., Očenáš 6. – 13. 6., Sluk 16. 6., Lešková 16. 6., Sedlák 28.6. – 6. 7.

Úsek PR – ospravedlnenia: Kopča 14. – 19. 6. a 3. – 12. 7., Samotný 2. 6., Vaňo 14. – 18. 6.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • vyzýva kluby na úhradu MZF nasledovne :

         apríl 2018 FC Bíli Andeli Futsal Trnava (100 €), Grizzly Slovakia Košice (15 €);

 • schválila termín 5. finálového stretnutia play-off – 1. 6. o 19:30 ŠK Slovan Bratislava futsal – Mimel Lučenec (Hant Aréna Bratislava).

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

deleguje R a D na 5. finálové stretnutie o víťaza Varta futsal ligy – 1. 6. o 19:30 ŠK Slovan Bratislava futsal – Mimel Lučenec (Belavý, Peško, Matula, Badura).

Výkonný výbor SF:

 • oznamuje, že riadna konferencia SF sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018 od 10:30 hod. v hoteli SUN v Senci a vyhlasuje doplňujúcu voľbu kontrolóra SF a voľbu člena VV SF za trénerov, ktoré sa uskutočnia na tejto konferencii; ďalšie informácie sú uvedené na webstránke www.futsalslovakia.sk
 • oznamuje, že bezprostredne po skončení konferencie SF (cca 13:00 hod.) sa uskutoční pracovné stretnutie grémia ligových a juniorských klubov k rozpisom súťaží 2018/19 (na základe Memoranda o spolupráci pri príprave a riadení 1. SLF, bod 2a)
 • oznamuje, že školenie trénerov „SFZ Futsal“ licencie 2018, sa bude konať v dvoch 2-dňových blokoch: 9. – 10. 6. v Senci (NTC Senec, začiatok cca 14:00 hod – po  skončení konferencie SF) a 23. – 24. 6. v Myjave (praktická časť s analýzou prípravného zápasu žien Slovensko – Česko), so záverečnou skúškou v auguste 2018; prihlášky len elektronickou formou do 4. 6. 2018 na stránke: events.sportnet. online (pred podaním prihlášky je potrebné zaregistrovať sa do systému na: my.sportnet.online); poplatok za školenie 100 € sa uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“ (poplatok zahrnuje náklady na lektora, prenájom učební a športovej haly, občerstvenie, stravovanie); ďalšie informácie budú uvedené na webstránke www.futsalslovakia.sk.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky,  organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať
Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

07.6.2019 12:33

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 45 zo dňa 24. 5. 2019

24.5.2019 12:31

Úradná správa SFZ č. 44 zo dňa 17. 5. 2019

17.5.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 43 zo dňa 10. 5. 2019

10.5.2019 12:25

Úradná správa SFZ č. 42 zo dňa 3. 5. 2019

03.5.2019 15:28

Úradná správa SFZ č. 41 zo dňa 26. 4. 2019

26.4.2019 12:08

Úradná správa SFZ č. 40 zo dňa 19. 4. 2019

19.4.2019 09:43

Úradná správa SFZ č. 39 zo dňa 12. 4. 2019

12.4.2019 12:57

Úradná správa SFZ č. 38 zo dňa 5. 4. 2019

05.4.2019 13:06

Úradná správa SFZ č. 37 zo dňa 29. 3. 2019

29.3.2019 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.