Úradná správa SFZ č. 47, zo dňa 5.6.2020

Posledná aktualizácia 05.6.2020 11:45

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu2019-20_US_47.pdf

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U709: ŠK Slovan Bratislava futbal. Berie na vedomie rozhodnutie odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/1/2020.

U710: Joao Francisco Favaro Amaral (1422012). Berie na vedomie rozhodnutie dopingového senátu odvolacej komisie SFZ, č. k. OK/3/2020.

U711: Oznamuje, že disciplinárne sankcie – pozastavenie výkonu športu, uložené U669 – Edmund Addo (1411015, FK Senica), U678 – Ľubomír Michalík (1145877, ŠKF Sereď), U679 – Matúš Turňa (1174289, FC Spartak Trnava), U682 – Peter Kolesár (1274554, MFK Zemplín Michalovce) a U683 – Ondrej Vrábel (1287824, FC Nitra), si menovaní vykonajú v najbližšom majstrovskom stretnutí Fortuna ligy.

U712: Oznamuje, že disciplinárne sankcie – pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie, uložené v prípade účastníkov II. ligy, umiestnených na 1. až 6. mieste, s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o skrátenom modeli dohratia II. ligy v súťažnom ročníku 2019/2020, sa vykonajú v zmysle DP SFZ. Zároveň oznamuje, že o disciplinárnych sankciách, uložených účastníkom II. ligy, umiestených na 7. až 16. mieste, sa rozhodne po ukončení súťažného ročníka 2019/2020.

U713: Peter Lukášek (1414411). Oznamuje, že disciplinárne konania, vedené pod U624 a U704, sa prerokujú v spoločnom konaní.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 11.6.2020 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84, ods. 1 DP).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží nového súťažného ročníka 2020/2021 prostredníctvom ISSF, v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod.

Konečné zaradenie družstva do II. ligy mužov je podmienené splnením opatrenia uloženého POLK v rozhodnutí o podmienečnom udelení licencie.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Slovnaft Cup – semifinále:

ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce 16.6. o 18:00;

FK DAC 1904 D. Streda – MFK Ružomberok 17.6. o 18:00;

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠK Slovan Bratislava 23.6. o 18:00;

MFK Ružomberok – FK DAC 1904 D. Streda 24.6. o 18:00.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží nového súťažného ročníka 2020/2021 prostredníctvom ISSF, v termíne do 26.6.2020, 23:59 hod. (I. a II. liga žien, WU19/15, Slovenský pohár).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA SFZ

Oznamuje, že všetky kluby, ktorým nebola udelená licencia v prvostupňovom konaní, majú právo podať voči rozhodnutiu POLK odvolanie Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK) do 12. júna 2020 (vrátane).

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ  podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.

ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Oznamuje trénerom, že organizuje Školenie trénerov UEFA Elite Youth A licencie 2020/2021 (august 2020 – jún 2021). Prihlásiť sa na školenie je možné od 10.6. do 5.7.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky budú zverejnené na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Školenia.

UZNANÉ AKTIVITY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

10.6.2020, webinár Ako efektívne stanovovať ciele v športe (pre trénerov UEFA A / PRO licencie – v rozsahu 2 hodín) – organizátor Peter Kuračka, športový psychológ.

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2020 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2020/2021 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od začiatku nového súťažného ročníka 2020/2021). Ich detailná verzia, je zverejnená na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Legislatíva / Pravidlá hry.

Súhrnný prehľad zmien Pravidiel futbalu 2020/2021:

Pravidlo 1 – Hracia plocha

Bránkové žrde a bránkové brvno smú byť kombináciou štyroch základných tvarov.

Pravidlo 10 – Určenie výsledku stretnutia

Žlté karty (ŽK) a verbálne napomenutia (varovania) udelené v priebehu stretnutia sa neprenášajú do kopov na bránku zo značky pokutového kopu (viď tiež zmeny Pravidla 14, týkajúce sa kopov na bránku zo značky pokutového kopu).

Pravidlo 11 – Hráč mimo hry

Pre aplikáciu Pravidla 11 – Hráč mimo hry sa zakázaná hra rukou brániaceho hráča považuje za „úmyselné hranie“.

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie

 • Hra rukou
 1. hranica medzi plecom a ramenom je definovaná ako spodná časť podpazušia;
 2. náhodná hra rukou útočiaceho hráča (alebo jeho spoluhráča) je považovaná za priestupok, ak k nemu dôjde bezprostredne (okamžite) pred dosiahnutím gólu alebo v jasnej gólovej príležitosti;
 • Brankár môže obdržať ŽK alebo byť vylúčený z hry (ČK) za „zakázané“ dotknutie sa lopty druhýkrát pri nadviazaní na hru skôr, ako sa jej dotkne iný hráč (napríklad pri kope od bránky, voľnom kope a pod.), aj keď sa jej dotkne rukou/ramenom;
 • Akýkoľvek priestupok (nie iba zakázaná hra), ktorým sa ovplyvní alebo zmarí sľubná útočná akcia, by mal viesť k udeleniu ŽK;
 • Hráč, ktorý nerešpektuje predpísanú vzdialenosť 4m pri rozhodcovskej lopte, by mal byť napomenutý ŽK;
 • Ak rozhodca uplatňuje výhodu v hre alebo umožní „rýchle“ vykonanie voľného kopu za priestupok, ktorým bola „ovplyvnená alebo zmarená sľubná útočná akcia“, potom sa za tento priestupok ŽK neudeľuje.

Pravidlo 14 – Pokutový kop

 • Priestupok  brankára  nebude  potrestaný, ak  je  pokutový  kop  kopnutý mimo priestoru bránky alebo sa lopta odrazí od bránkových žrdí alebo bránkového brvna (bez dotyku brankára) okrem priestupku, ktorým ovplyvní vykonávateľa pokutového kopu;
 • Brankár je verbálne napomenutý (varovaný) za prvý priestupok, napomenutý ŽK bude za akýkoľvek ďalší priestupok (priestupky);
 • Vykonávateľ pokutového kopu je potrestaný, ak brankár a vykonávateľ pokutového kopu sa dopustia priestupku v presne rovnakom čase.

VAR protokol

Iba jeden TV signál je požadovaný pre VAR – iba pre preskúmanie.

Pojmy v Pravidlách futbalu

 • Do tejto časti bola zahrnutá definícia držania ako priestupku;
 • Pozícia hráča pri nadviazaní na hru je pozícia jeho nôh alebo akejkoľvek časti tela, ktorou sa dotýka zeme (okrem uvedeného v Pravidle 11 – Hráč mimo hry).

Objasnenie

Ak pri nadviazaní na hru kopom od bránky alebo voľným kopom brankár nohou nadhodí loptu a jeho spoluhráč mu ju hlavou alebo prsami vráti a brankár ju chytí do rúk, kop sa opakuje, ale nie je za to udelená žiadna disciplinárna sankcia (okrem prípadu, ak by sa to stalo opakovane, a teda išlo by o sústavné priestupky).

Ospravedlnenie: Benko 24.6.

Úsek PR – ospravedlnenia: Hlebaško 13. – 23.6., Likavský 14. – 18.6.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že dňa 9.6.2020 od 11:00 hod. usporiada v Bratislave (zasadacie priestory SFZ, Tomášikova 30/C) Workshop delegátov SFZ. Pozvánka s programom bola všetkým účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Ospravedlnenia: Gróf 13.6., Tomášová 18. – 22.6. a 30.6.

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvu klubom (v zátvorke je uvedený starý názov):

ZsFZ: Futbalový klub Holice (TJ Družstevník Holice na Ostrove), OŠK Ružindol (TJ Družstevník Ružindol), Futbalová škola Róberta Hanka (Futbalová škola RH – Moravany nad Váhom), FC Topoľčany (Football Club Žochári), Futbalový klub Beluša (TJ KOVO Beluša).

SsFZ: Obecný futbalový klub Želovce (TJ Družstevník Želovce).

VsFZ: FK Žipov - Čierne o. z. (TJ Šimonka Čierne nad Topľou).

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor SF:

 • oznamuje, že riadne zasadnutie VV SF sa uskutoční 13.6.2020 od 18:00 hod. formou videokonferencie;
 • oznamuje, že dňa 13.6.2020 sa od 19:00 hod. uskutoční online diskusia s účastníkmi VARTA Futsal ligy a Futsalovej extraligy juniorov k Rozpisu VARTA Futsal ligy 2020/2021; pozvánka bude klubom zaslaná e-mailom;
 • oznamuje predĺženie lehoty na úhradu mesačných zberných faktúr za marec a apríl 2020, a to do termínu podania prihlášky do nového súťažného ročníka 2020/2021 (súčasť balíka opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia VARTA Futsal ligy 2019/2020 a bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF);
 • oznamuje, že sa upúšťa od uloženia pokuty za oneskorené úhrady mesačných zberných faktúr v zmysle článku C.3a) Rozpisu súťaží (súčasť balíka opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia VARTA Futsal ligy 2019/2020 a bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF);
 • oznamuje schválenie zmeny v čl. C.2/a-c RS 2019/2020 a poskytuje finančné odmeny prvým trom klubom, podľa vyhláseného poradia VARTA Futsal ligy 2019/2020 v polovičnej výške, než by boli klubom poskytnuté v prípade riadneho skončenia play-off v zmysle uvedeného článku RS; spôsob poskytnutia v zmysle článku C.3.d) RS zostáva v platnosti (súčasť balíka opatrení na zmiernenie dopadov predčasného ukončenia VARTA Futsal ligy 2019/2020 a bezpečnostných opatrení štátu počas pandémie koronavírusu na kluby SF).

Exekutíva v oblasti riadenia ženského futsalu oznamuje ÚHČ dohrávky Ženskej futsalovej ligy OZ Futsal Košice – ŠK Makroteam Žilina – 20.6.2020 o 12:00 hod., hádzanárska hala Slavomíra Šipoša Košice (liveprenos TV ESO); hygienické opatrenia k stretnutiu budú účastníkom oznámené.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.


Milan Vojtek
Značky
SFZ
úradná správa
Autor
Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 9, zo dňa 18.9.2020

18.9.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 8, zo dňa 11.9.2020

11.9.2020 12:30

Úradná správa SFZ č. 7, zo dňa 4.9.2020

04.9.2020 14:10

Úradná správa SFZ č. 6, zo dňa 28.8.2020

28.8.2020 08:27

Úradná správa SFZ č. 5, zo dňa 21.8.2020

21.8.2020 12:25

Úradná správa SFZ č. 4, zo dňa 14.8.2020

14.8.2020 12:05

Úradná správa SFZ č. 3, zo dňa 7.8.2020

07.8.2020 10:52

Úradná správa SFZ č. 2, zo dňa 31.7.2020

31.7.2020 14:07

Úradná správa SFZ č. 1, zo dňa 24.7.2020

24.7.2020 12:00

Úradná správa SFZ č. 53, zo dňa 17.7.2020

17.7.2020 12:18

Úradná správa SFZ č. 52, zo dňa 10.7.2020

10.7.2020 12:29

Úradná správa SFZ č. 51, zo dňa 3.7.2020

03.7.2020 12:29

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.