Úradná správa SFZ č. 47 zo dňa 7. 6. 2019

piatok, 07.06.2019
|
Posledná aktualizácia 07.6.2019 12:33

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu


VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, na svojom zasadnutí dňa 1.5.2019 rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ. Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 27. júna 2019 od 11:00 hod. v Hoteli Senec v Senci, generálny sekretár SFZ predkladá tento návrh programu: 

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ 

5. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2018 

6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry

7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ za rok 2018 

9. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, spol. s.r.o. za rok 2018

10. Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit spoločnosti SFZ Marketing, spol. s.r.o. za rok 2019, vrátane overenia výročnej správy za rok 2019

11. Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit SFZ za rok 2019, vrátane overenia výročnej správy za rok 2019

12. Informácia o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ

13. Voľba člena výkonného výboru – zástupcu hráčov

14. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

15. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

16. Diskusia

17. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie,  s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ). 

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41, bod 9 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 46, ods. 3 a 5 stanov SFZ, vyhlasuje voľby na:

 • člena VV SFZ – zástupcu hráčov
 • predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
 • podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

Voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 27. júna 2019 v Senci.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 48, ods. 5 stanov SFZ, pri voľbe člena výkonného výboru SFZ, podľa článku 48, ods. 2, písm. f) – zástupcu hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.

Podľa čl. 6, ods. 1 a 2 poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory jeden hlas.

Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa, vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;

c) kontaktné údaje kandidáta;

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.

K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom podpísané prílohy:

a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;

b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;

c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;

d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;

e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;

f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami;

g) súhlas so zverejnením  jeho  podobizne,  zachytenej  na obrazový záznam alebo audioaudiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.

Podľa čl. 46, ods. 4 stanov SFZ a podľa čl. 2, ods. 8 volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. júna 2019 o 23:59 hodine.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronickou formou   na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 27.06.2019“

         resp.

 • korešpondenčnou formou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke s označením "Voľby 27.06.2019“

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U1109: Matúš Pástor (FC Lokomotíva Košice, I. LSŽ U15), vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 1.6.2019.

U1110: Dominik Páhi (FK DAC 1904 D. Streda, I. LMD U17), vylúčený za HNS – stiahnutie súpera v jasnej gólovej príležitosti v PÚ, podľa čl. 46/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 6.6.2019.

Vylúčení po 2 ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U1111: Kevin Komár (1. FC Tatran Prešov, I. LMD U17). 

U1112: Marko Sudimak (MFK Zvolen, I. LSŽ U15), obaja od 2.6.2019.

U1113: Sofia Maurerová (FC Baník Prievidza, II. liga ženy), od 1.6.2019.

DS po 5. ŽK. – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U1114: Matúš Katnský (FK Železiarne Podbrezová, I. LSD U19).

U1115: Marek Ufrla (FK Železiarne Podbrezová, I. LMD U17).

U1116: Erik Vrška (FC Spartak Trnava, I. LMD U17), všetci od 2.6.2019.

U1117: Norbert Hegyi (FK Senica, I. LSŽ U15).

U1118: Andrea Bogorová (Spartak Myjava, I. liga ženy), obaja od 3.6.2019.

U1119: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe U1091, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 10. kola FL – Nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – MFK Ružomberok, podľa čl. 58/2a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U1120: MFK Ružomberok (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1092 a za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 10. kola FL – Nadstavbová časť o titul MŠK Žilina – MFK Ružomberok, podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U1121: ŠK Slovan Bratislava futbal (Fortuna liga). Na základe U1093, za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 10. kola FL – Nadstavbová časť o titul ŠK Slovan Bratislava – ŠKF Sereď, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U1122: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1094 a za HNS divákov (vulgárne pokriky a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) pred a počas stretnutia 10. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Spartak Trnava – AS Trenčín, podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a, b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.

U1123: FK Inter Bratislava (II. liga). Berie  na vedomie stanovisko  klubu k U1097 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky a poškodenie zariadenia štadióna v sektore hostí) počas stretnutia 30. kola II. ligy ŠK Odeva Lipany – FK Inter Bratislava, podľa čl. 58/1b, c DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP. 

U1124: ŠK Odeva Lipany (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1098 a za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 30. kola II. ligy ŠK Odeva Lipany – FK Inter Bratislava, podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.

U1125: FC Nitra (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U1058 a za HNS divákov (hrubé urážlivé prejavy verbálnej povahy hanobiace príslušnosť k rase) počas stretnutia 9. kola FL – Nadstavbová časť o udržanie sa FC Nitra – FC Spartak Trnava, podľa čl. 58/2g DP ukladá DS – finančnú pokutu 500 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U1126: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Na základe U287, U288 a U327, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže hráčmi Róbert Gešnábel, Michal Pintér a Peter Orávik ukladá DS – finančnú pokutu 4 000 €, podľa čl. 52/6, čl. 12/6, v znení účinnom do 20.6.2018, s poukazom na čl. 71/5a DP.

U1127: MŠK Rimavská Sobota. Na základe U368, U369 a U370, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže hráčmi Matej Vargic, Peter Petrán a Marek Prošovský ukladá DS – finančnú pokutu 4 000 €, podľa čl. 52/6, čl. 12/6, v znení účinnom do 20.6.2018, s poukazom na čl. 71/5a DP.

U1128: Partizán Bardejov BŠK. Na základe U289, U290, U328, U329 a U573, za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže hráčmi Vladimír Staš, Vladimír Andraščík, Richard Novák, Ladislav Šosták a Michal Hamuľak ukladá DS – finančnú pokutu 6 000 €, podľa čl. 52/6, čl. 12/6, v znení účinnom do 20.6.2018, s poukazom na čl. 71/5a DP.

U1129: FK Slovan Duslo Šaľa. Opätovne vyzýva klub k splneniu povinnosti uloženej klubu U1108, v právnej veci KS/63/2017 navrhovateľa Pavol Bartoš, proti odporcovi FK Slovan Duslo Šaľa, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.4.2019 a vykonateľnosť dňa 13.4.2019. Ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti, pristúpi k uloženiu DS, podľa čl. 64/7 DP. 

U1130: Ivan Santiago Diaz (1311795, MŠK Žilina). Berie na vedomie žiadosť menova- ného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1080) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U1131: Roberto Dias Correia Filho (1405780, FK Senica). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U1082) a podľa čl. 37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 €, podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).

U1132: ŠK Závažná Poruba. Berie na vedomie odvolanie voči U959. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii SFZ.

U1133: TJ Baník Kalinovo. Berie na vedomie späťvzatie odvolania voči U960.

U1134: MŠK Považská Bystrica (II. liga ženy, skupina B). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za nenastúpenie družstva na stretnutie 20. kola II. liga ženy, skupina B GFC Topoľčany – MŠK Považská Bystrica ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 64/1a, 5 DP, v spojení s čl. 7/1c RS. 

U1135: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U1136: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

FORTUNA liga: 250 €

II. liga mužov: 150 €

Dorastenci: 30 €

Žiaci: 0 €

Ženy a juniorky: 0 €

FUTSAL:

U1137: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných športových odborníkov, že  v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa DS udelené v súťažnom ročníku 2018/2019 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2019/2020.

U1138: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, podľa čl. 37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. 

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:  
VARTA Futsal liga: 50 €  
FEJ: 20 €
DS uložené DK v časti FUTSAL sa vzťahujú len na súťaže riadené Slovenským futsalom.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 13.6.2019 v sídle SFZ.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

Lehota na podanie odvolania proti U1126 až U1128 začína plynúť od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia, v zmysle čl. 84/2 DP.

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaže II. liga mužov súťažného ročníka 2019/2020 výhradne cez ISSF od 27.5. do 15.6.2019 do 23:59 hod. Kluby FC ŠTK 1914 Šamorín a Partizán Bardejov BŠK sú povinné najprv predložiť správu audítora o overení účtovnej závierky klubu za finančný rok 2018.

Žrebovacie čísla budú FK pridelené podľa konečného umiestnenia v súťažnom ročníku 2018/2019. Zmeny môžu byť vykonané len v odôvodnených prípadoch.

FK sa už môžu prihlasovať do súťaže Slovnaft Cup 2019/2020 výhradne cez ISSF od 27.5. do 30.6.2019 do 23:59 hod. Pre FK II. ligy mužov je prihlásenie sa povinné, okrem B družstiev.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020 výhradne cez ISSF od 17.6. do 30.6.2019 do 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia.

Schvaľuje:

U19:

32. kolo: Trenčín – Prešov 8.6. o 14:00 (areál This is my sen – akadémia);

33. kolo: Trnava – Ružomberok, v pôvodnom termíne, ale na štadióne A. Malatinského, D. Streda – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na ihrisku Vrakúň, Michalovce – Trenčín  13.6. o 17:00 na UT.

U17/16:

33. kolo: Trenčín – Michalovce 14.6. o 14:00 / 16:15 (areál This is my sen – akadémia).

U15/14:

10. kolo (NČ): Slovan BA – Trnava 14.6. o 15:30 / 17:30 na ihrisku Prievoz, Inter – D. Streda 14.6. o 15:00 / 17:00;

14. kolo (NČ): Žilina – Michalovce 12.6. o 14:00 / 16:00.

ŠTK – ženský futbal:

Oznamuje, že FK sa môžu prihlasovať do súťaží riadených SFZ súťažného ročníka 2019/2020 výhradne cez ISSF od 17.6. do 30.6.2019, 23:59 hod. V prihláške je potrebné uviesť najmä požadovaný hrací deň, čas a ihrisko pre domáce stretnutia.

Finálový turnaj WU19/15 o majstra SR sa uskutoční na štadióne MFK Tatran L. Mikuláš v dňoch 23. – 25.6.2019. Vyžrebované dvojice budú zaslané klubom v priebehu budúceho týždňa.

WU15, 13. kolo: NMŠK – Senica 8.6. o 9:30.

Kontumuje stretnutie 21. kola II. ligy, skupina B Považská Bystrica Naše Podhorie 3:0, podľa SP, čl. 11/2, s použitím čl. 82/b.

Odstupuje na DK SFZ Naše Podhorie (ženy), za nenastúpenie na stretnutie 21. kola.

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ŠKOLENIA TRÉNEROV

Oznamuje, že plánované školenie trénerov SFZ Futsal licencie (termín 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019) sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční.

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK ObFZ R. Sobota v termíne 20.7. – 7.10.2019 v R. Sobote organizuje Školenie trénerov UEFA GC licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 30.6.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.

ĎALŠIE VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje trénerom, že ObFZ R. Sobota so súhlasom TÚ SFZ, dňa 21.6.2019 v R. Sobote organizuje Seminár trénerov UEFA GC licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 16.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.obfzrs.sk.

Oznamuje trénerom, že ObFZ Žilina, v spolupráci so SsFZ a so súhlasom TÚ SFZ, dňa 23.6.2019 v Žiline organizuje Seminár trénerov UEFA GC/B licencie, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.6.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie a na www.ssfz.sk.

Oznamuje trénerom, že TMK LFZ, v spolupráci s Kids Fun Academy LM a so súhlasom TÚ SFZ, od 27.7. do 17.8.2019 organizuje  Blokový seminár – 5 TJ mládeže, ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov UEFA GC/B licencie v rozsahu 5 hodín. Pre uznanie je potrebné absolvovať min. 3 TJ. Prihlášky je potrebné zaslať do 15.7.2019. Podrobné informácie sú na webstránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie, na www.ssfz.sk a na www.obfz-lm.sk

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí žien WU19 (NTC Senec):

12.6. o 17:00 Slovensko – Bosna a Hercegovina: Valent, Košecký, Halíček;

14.6. o 11:00 Slovensko – Bosna a Hercegovina: Matulová, T. Straka, Štofik.

Oznamuje, že letné fyzické previerky a doškoľovací seminár rozhodcov SFZ a programu Šanca sa uskutoční v dňoch 14. – 15.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Chromý 15. – 16.6. a 22. – 23.6., Dohál 8.6., Lauer 14. – 30.6., Vician 15.6., Vitko 14. – 15.6., Gemzický 17.6. – 1.7., Mastiš 19. – 28.6., Micheľ 18.6. – 13.7., Valent 15. – 16.6., Malárik 18. – 30.6.

Úsek PR oznamuje, že letný doškoľovací seminár PR SFZ sa uskutoční 14.7.2019 v B. Bystrici. Pozvánka a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Medveď 11. – 30.6., Makový od 3.6., do prihlásenia.

KOMISIA DELEGÁTOV

Oznamuje, že Letný seminár DS  sa uskutoční v dňoch 12. – 13. júla 2019 v Bratislave (hotel Vienna House, Galvaniho 28).  Pozvánka  s programom  bude  všetkým  účastníkom zaslaná e-mailovou poštou.

Oznamuje, že  v  spolupráci s KRaD SsFZ, v  termíne 26. – 27. júla. 2019  usporiada v Liptovskom Mikuláši (hotel Klar, Nám. 1. mája 117) dvojdňové licenčné semináre na získanie licencie Delegáta zväzu (“A“) a licencie Delegáta stretnutia (“P“). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie Delegáta zväzu, resp. licencie Delegáta stretnutia, môžu zaslať záväznú prihlášku členovi KD SFZ p. Jaroslavovi Švarcovi na e-mailovú adresu jsvarc238@gmail.com najneskôr do 30.6.2019 (všetky potrebné tlačivá k prihlasovaniu sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii Legislatíva / Odborné komisie / Komisia delegátov). Potvrdenie o zaradení žiadateľa do licenčného vzdelávania bude žiadateľovi zaslané na jeho e-mailovú adresu po uvedenom termíne. Výška poplatku je stanovená na 75 € (zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické zabezpečenie). Záväznosť prihlásenia sa spočíva aj v tom, že prihlásený je povinný uhradiť celkové náklady na seminár aj v prípade, ak by sa ho v konečnom dôsledku z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnil.

SLOVENSKÝ FUTSAL

Výkonný výbor:

 • oznamuje, že schválil termín pre prihlasovanie sa klubov do Varta Futsal ligy súťažného ročníka 2019/2020 na 30.6.2019;
 • oznamuje, že schválil Súťažný poriadok SF a Rozpis Varta Futsal ligy 2019/2020; obe normy budú zverejnené na webstránke SF, v časti „Dokumenty / Slovenský futsal / Súťažný ročník 2019/2020“ a na webstránke Exekutívy SF, v časti „Normy“ 

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • konštatuje že družstvá s právom účasti v sezóne 2019/2020 sú: Pinerola Futsal 1994, MIMEL Lučenec, Wild Boys ´02 Bratislava, ŠK Makroteam Žilina, FC Spartak Trnava – futsal, Lion car MIBA B. Bystrica, Futsal Team Levice, MŠK Žilina FUTSAL, FK Ekoprim Prešov, MŠK N. Zámky futsal;
 • oznamuje, že družstvá s právom účasti vo VARTA Futsal lige sa môžu prihlásiť do súťažného ročníka 2019/2020 cez elektronickú podateľňu ISSF do 30.6.2019;
 • oznamuje, že plánované školenie trénerov SFZ Futsal licencie (termín 8. – 9.6. a 20. – 21.7.2019) sa z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených neuskutoční;
 • žiada kluby Varta Futsal ligy 2018/2019 o nahlásenie čísiel bankových účtov, na ktorý im bude poukázaná nepoužitá finančná zábezpeka.

Exekutíva v oblasti riadenia R a DZ:

Oznamuje, že letný doškoľovací seminár sa uskutoční v dňoch 30.8. – 1.9.2019. Miesto a program bude upresnený v nasledujúcich úradných správach. 

Voči rozhodnutiam Exekutívy SF je možné podať odvolanie v zmysle RS alebo SP SF.

SEKRETARIÁT

SFZ pripravuje v dňoch 24. – 25. júna 2019 odborný metodický seminár s názvom „Bezpečnosť, komfort a komunikácia s fanúšikmi je naša priorita“ pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalo- vých klubov FORTUNA ligy a II. ligy mužov. Seminár bude zameraný na oblasť stratégie bezpečnosti, rozvoja komfortu, rozvoja dialógu s fanúšikmi, plánovaným UEFA seminárom a k integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám. 

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNO, Vyhne (http://www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je pre pozvaných účastníkov bezplatná (ubytovanie, stravovanie), pričom je do 17.6.2019 potrebné vyplniť záväznú prihlášku a zaslať ju na e-mail marek.majercak@futbalsfz.sk, v kópii na peter.france@futbalsfz.sk. Informácia s pozvánkou a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa. 


Milan Vojtek
Mohlo by vás zaujímať

Úradná správa SFZ č. 8 zo dňa 23. 8. 2019

23.8.2019 12:16

Úradná správa SFZ č. 7 zo dňa 16. 8. 2019

16.8.2019 12:21

Úradná správa SFZ č. 6 zo dňa 9. 8. 2019

09.8.2019 12:12

Úradná správa SFZ č. 5 zo dňa 2. 8. 2019

02.8.2019 12:01

Úradná správa SFZ č. 4 zo dňa 26. 7. 2019

29.7.2019 16:00

Úradná správa SFZ č. 3 zo dňa 19. 7. 2019

19.7.2019 12:16

Úradná správa SFZ č. 2 zo dňa 12. 7. 2019

12.7.2019 12:29

Úradná správa SFZ č. 1 zo dňa 5. 7. 2019

09.7.2019 12:53

Úradná správa SFZ č. 50 zo dňa 28. 6. 2019

28.6.2019 12:11

Úradná správa SFZ č. 49 zo dňa 21. 6. 2019

21.6.2019 14:14

Úradná správa SFZ č. 48 zo dňa 14. 6. 2019

14.6.2019 12:30

Úradná správa SFZ č. 46 zo dňa 31. 5. 2019

31.5.2019 12:25

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.